Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1685 (1901))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)

envelop 1 (vergadering 26-11-1901)
tekst Cornelis de Wittstraat 19 (kad. D. 3782) G. van Waard verzoek om vergunning tot oprichten van een wasscherij gedreven door eene stoommachine van 4 pk
tekst nabij de begraafplaats Ged. Staten verzoek aanbouwen van een keuken aan het pand Rusthoek nabij de begraafplaats.
tekening 1:1250 Noordendijk/Lijnbaan Situatie van een gedeelte van den Noordendijk en der Lijnbaan (met op de tekening pand A.C. van den Kieboom / tuin D.W.Ch. Veldhorst / Kromhout / Jacobahof)
tekening 1:1250 tekening met Botjesstraat, gedempte Belgracht, Boogjes of Vest, Voorstraat E. Holtmark, verzoek om van de gemeente te mogen aankopen een strookje grond achter zijn pand Botgensstraat
tekening 1:1250 Voorstraat/Wijnstraat (met stadhuisplein en Scheffersplein) eenrichtingsverkeer Voorstraat
tekening 1:000 Situatie terrein Eigen Haard met op de tekening Toulonschelaan, spoorwegvliet, Paul Krugerstraat, M. Steijnstraat bouwver. Eigen Haard, bereid om de aanhaar toebehoorende straat met de daaraan grenzende halve sloot kosteloos aan de gemeente over te dragen.
gedrukt Bestek en voorwaarden voor het verbreeden van den zuidelijke mond van de rivier De Noord (raming F 73.000)
tekst Papendrecht (kad. B 1402-1403-1404-1405) J.W. Roeloffs, handelaar in basalt, perceelen, kad., gem Papendrecht B 1402- 1403- 1404- 1405 te mogen aanplempen / ophogen.
tekening 1:2500 Spuiweg, Weizicht, fabriek J. Lips Bzn, spoorweg, bestuursgebouw IJsbaan Nederlandsche Bell-Telephoon Maatschappij, langsch den Spuiweg vijf stuks palen zouden wenschen te plaatsen.
briefhoofd Hotel Hendriks, Vriezestraat 12-13, Dordrecht
gedrukt 20/27-11-1901 voor notaris O.W.P. van Tussenbroek, verkoop heerenhuis en erf Kuipershaven 66
tekst bouwaanvragen 26-11-1901: 
nr. 732 J.C. Schotel, Veersteiger 3
nr. 733 D. Monte, Hooge Nieuwstraat 36A-B
tekening 1:1250 Spuihaven, Hellingen, Diaconiehof (hoort bij nr. 735) te maken houten hek
envelop 2 (vergadering 3-12-1901)
tekst ... de huur van het pakhuis in het Hof nr 7 en gedeelte van het dus genaamd klapperhuisje H 1835 ...
tekening 1:100 Cornelis de Wittstraat 19 (kad. D. 3782) G. van Waard, oprichten van eene wasscherij gedreven door eene stoommachine van 4 pk
tekst B. van Buul te koop aangeboden aan de gemeente het hem toebehoorende en op de voor te ter inzage overgelegde werden terrein gelegen aan 't Veerplein bij de Blauwpoort, ter grootte van 164 m2.
tekst ... 't maken van een balkgat beoosten de Watertoren ....
aparte envelop boekje statuten Onderlinge Verzekeringsmaatschappij  (verzekering vaste werklieden)
tekst Voorstraat 238 W.C. Klein, vergunning geweigert tot het oprichten van eene slachterij
tekst 's-Gravendeelschedijk E (H stoomgemaal) A. Dekker, bergplaats voor 5 vaten petroleum
tekst Marienbornstraat 57 L.J. van Andel, vergunning tot het uitstallen van groenten op 't trottoir
tekening 1:25 wegwijzer van den Algemeen Ned. Wielrijdersbond te plaatsen bij rijksstraatweg van Willemsdorp op den dijk bij Dordrecht
tekst W. van Rijn, Singel 114, bergen max. 20 l. petroleum (3-12-1901, nr. 745)
tekst - H.J. Koopman, uitbreiden machinefabriek drijf- en electrische machine van 12 pk en stoomketel 7 atm., Vest 28 (kad. G 2144)
- J. Lock, grofsmederij, Voorstraat 286
- J. Verschuur Pz, inrichting chocoladewerken, Voorstraat 282/284 (kad. H 2135)
tekst bouwaanvragen :
732. J.C. Schotel Veersteiger 3
742. J.C. Jonkers, Veststraat 9
Kennisgeving:
N. Klaus voor J. Jansen tot bouwen van een pand aan de Buiten Walevest nabij de Blauwpoort
envelop 3 (vergadering 11-12-1901)
tekening 1:1000 Situatie van een gedeelte van het Oranjepark en den Spoorhof aan de Toulonschelaan  
tekst L. Eikelboom huisvr D. de Carpentier, 20 liter petroleum, Blindeliedengasthuissteeg 2 (25-11-1901)
tekst bouwaanvragen : 
B.D. Hartmann, Heerheijmansuisstraat 93-95
Kennisgeving: 
734. J.P. Waals voor F.L. Hasseloo inrichten pand Veersteiger hoek B. Walevest tot café en woningen.
752. J.C. Schotel voor J.A.M. Ötte het bouwen van 2 burgerwoningen op het terrein naast het badhuis Binnen Walevest 4rd
756. N. Klaus voor J. Jansen het stichten van een woonhuis aan de Buiten Walevest bij de Blauwpoort.
briefhoofd Schippersvereeniging Schuttevaer, Amsterdam
envelop 4 (vergadering 17-12-1901)
tekening 1:500 Situatie van een gedeelte der Lijnbaan (Biesbosch, van Dorsser&Ter Horst, kolenbergplaats Looman, aanlegplaats pontonniers, Huiskens & Van Dijk, ligplaats van de Hercules) P. Looman en Zonen, het huren van een ligger der Gemeente en vergunning voor slaan van 2 palen op den Biesbosch.
boekje Bestek en voorwaarden, verbouwen van gemeenteschool 5 aan den Bleijenhoek
2 tekeningen 1:100 (blauwdruk) 3C. gemeenteschool 5 (begane grond en verdieping)
3D. gemeenteschool 5 (voorgevel, zijgevel, doorsnede)
 
gedrukt overeenkomst betreffende den aanleg en het gebruik de sporen, wissels en draaischijven op de handelsterreinen te Rotterdam
gedrukt overeenkomst betreffende de huur van een loods op het terrein der Handelsinrichting te Feijenoord.
tekst Voorstraat 66 D. van den Bergh om van tijd tot tijd gebruik te mogen maken van de openbare straat voor zijn pand.
tekening 1:100 (6-12-1901) Twintighuizen 58 en Willigenbosch 1 W. van Twist, vergunning tot het spannen van twee draden over de straat (Willigenbosch) t.b.v. electrische schelleiding
tekst 10 dec 1901 ....  tot aankoop van een strook grond van B. van Buul
tekst verhuur perceel weiland aan Markettenweg (kad. K1527) aan A. Smitshoek, tuinier, ingaande 1 febr 1902 f 84 per jaar.
tekst onder voorbehoud van de goedkeuring van de Ged. Staten van Z.-Holland heeft besloten van de tegen den prijs van f 12 p/m2 te koopen een terrein groot 165 m2 gelegen buiten de Blauwpoort aan het Veerplein bij het kad F 1853, met bepaling dat de kosten dezen koop, verkoop en de levering vallende, zullen komen ten laste der gemeente Dordrecht.
tekst voorm. krankzinnigegesticht tot museum ...
tekst Schietver. 'Lijnbaan' te Dordrecht verzoek gebruik schietbaan 'De Staart' (4-11-1901)
briefhoofd Weerbaarheidskorps 'Pro Patria' te Dordrecht (Muijs van Holijstraat 36)
envelop 5 (vergadering 24-12-1901)
briefhoofd A.P. Schotel Gz (in Grieksch marmer), houdende verzoek om vergunning tot het lossen van een stuk marmer zwaar 16000 kg aan de Hooikade en het vervoer daarvan naar zijn opslagplaats aan de Houttuinen
tekst J.E.C. de Wijs Kz., uitbreiding fabriek van verduurzaamde levensmiddelen alhier (Wijnstraat), verlengen termijn van voltooiing.
tekening 1:625 Situatie Steegoversloot
(in blauw: keien bestrating, in oranje: klinkerbestrating)
bestrating Dordtsche Industrie en Huishoudschool vervangen
boekje Statuten en huish. reglement van der ver Doopsgezinde gem. te Dordrecht (Blusse en van Braam 1896)
tekening (24-12-1901) 13B. de gevorderde uitdieping van het binnenhaventje  (terrein gemeentereiniging)
tekst bouwaanvragen:
767. D. Pols, Binnenwalevest 21
770. J.C. Schotel, Binnenwalevest 6rd
777. J.P.F. Kraus, Buitenwalevest
Kennisgeving:
769. J.C. Schotel voor S.M.H. van Gijn, maken steenen schoorsteen in pl. van ijzeren
envelop 6 (vergadering 31-12-1901)
briefhoofd A. Mak  
tekening 1:625 Kalkhaven, Keizershofkade, Groote en Kleine Kalkstraat, Prinsenstraat hekje bij politiepost (naast gebr Dicke)
tekening Algemene Begraafplaats Nicolaas Marius Bouvy, eigenaar grafruimte veld J rij A nr 41-42-43, een monumentje van ca 60 cm hoogte
tekst stichting abattoir, huur perceel Markettenweg (kad. K1865)
tekst procesverbaal stuurman Dirk van Woensel  
tekst gevonden voorwerpen bij de bouw van de Vischbrug (Oud-Dordrecht)

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.