Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1686 (1902))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)

envelop 1 (vergadering 7-1-1902)
tekening 1:50 Tolbrugstraat LZ 7 (kad. H1639) J.M. Hendriks, oprichten eener schietinrichting voor flobertgeweren
tekst Staat van aanvragen om vergunning tot het innemen van Gemeentegrond enz.
* 3221 D. Muijsson, Nieuwehaven 27, plaatsen van een wijnwagen 4 m2
* 3313 F. Smitskam, Damiatenbolwerk, plaatsen van een handkar 2 m2
* 3322 C.M. Papenhuijzen, Blauwpoortsplein 1, plaatsen van een broodkar 2 m2
* 3188 Aug. Wils, Nieuwe Haven 71/72 opslag van goederen 4 m2 / plaatsen van karren 4 m2
briefhoofd L. Vliegenhart en Zonen, stoom-olieslagerijen  
tekst Jacobus Hazenbosch, schipper, liggende met zijn vaartuig in de Nieuwehaven aan de Aardappelmarkt etc ...
tekst M.H., 
Ondergeteekende P. en G. Sillevis, stoombootondernemers te Dordrecht verzoeken door deze beleefd de huur van een stuk grond strekkende achter het pand Voorstraat 121a groot 8 m2 weder met een jaar te doen verlengen.
briefhoofd Adr. Krim Jzn, Voorstraat 206, drogerijen, verfwaren
briefhoofd Chemicalien-drogerijen K.G.W. de Bosson
briefhoofd H. van Kammen, handel in Binnen en Buitenlandsche gedistilleerde bieren enz, Voorstraat 35
briefhoofd W. van Rijswijk Wzn, hofleverancier, Voorstraat 115+398
briefhoofd Mode Magazijnen E. Keuss, Voorstraat 188-192
briefhoofd (met foto) Dordrechtsche Stoomkoek-en banketfabriek voorheen Figi & Co, Suikerstraat 2
briefhoofd Luxe bakkerij en Confiserie J.C. van Asperen, Vriesestraat 112-114
briefhoofd Van der Horst en Hesselink, opgericht 1845
briefhoofd IJzer en Staalhandel Willem Kolkman, telephoon 5
briefhoofd Van Morks en Zonen, koekfabr., opgericht 1822
briefhoofd D. Muijsson, Nieuwehaven 27, Stoomdistilleerderij en likeurstokerij Het Lam, Dordrecht
9 Dec. 1901
Weled. Achtb: Heeren, Burgemeester en Wethouders der Gem. Dordrecht,
De ondergeteekende D. Muijsson geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij vergunning verzoekt tot het in gebruiknemen van der openbare gemeentegrond voor het plaatsen van 2 wijnwagens even als ten vorige jaren 't welk doende. D. Muijsson.
briefhoofd J. Corns. Verheijden, Vriesestraat 54, tel. 140
briefhoofd Dirk Struijs en Zoon, distillateurs, likeurstokers en wijnkopers, Stadsvest, Dordrecht
briefhoofd Jan Engels, Dordr. Likeurstokerij 'De Adelaar'
briefhoofd J.C. Korthals, kurken-fabriek, Boogjes
briefhoofd Firma D Kooijman, Voorstraat 39
briefhoofd Stalhouderij W. v. Ballegooijen, tel. 13 en 46
briefhoofd Maatschappij tot exploitatie der stoombierbrouwerij '"De Sleutel en de Ster", Varkenmarkt 64 (gouden medaille Brussel 1897)
briefhoofd J.v. Oldenburgh en Zonen, Kuipershaven 18
briefhoofd B.K. Bokma, Dordrecht
briefhoofd P.C. de Groot, Dordrecht, ao 1850, Wolwevershaven
briefhoofd P. en J. Hordijk, Dordrecht
briefhoofd Meijers, specialiteit in gevernist blik voor conservenbussen
briefhoofd Hageman en Zoon, Zeilmakerij
briefhoofd Firma A. de Koning en Zoon, 50 m2 gemeentegrond Buiten Kalkhaven (rivier zijde) voor de panden 17 en 19.
briefhoofd A.P. Schotel Gzn, Houttuinen 1
tekst Dordr. Schietver. 'Zwarte Roos', gebruik van schietbaan De Staart.
envelop 2 (vergadering 14-1-1902)
tekst Bouwaanvragen 14-1-1902:
5. J.P.F. Kraus Jr, Buitenwalevest
11. D. Pols, Binnen Walevest 21
20. J.F.F. Kraus Jr, Buitenwalevest
briefhoofd J.A. Keeman Pzn, assuradeur, Prinsenstraat 27
briefhoofd Ver. voor Vak en Kunst (Hof 2, het kleine zaaltje verhuren aan BAS VETH tot berging van schilderijen)
tekening  Binnenwalevest, Hooge Nieuwstraat, Nieuwe Haven, Vlak; op tekening aangeduid te plaatsen paal (geel) en bestaande kokerpaal (rood) Plaatsen van een telephonepaal aan de Hooge Nieuwstraat (brief van en aan Ned. Bell Telephone Maatschappij (Amsterdam))
tekening 1:500 Situatie van het handelsterrein ('s-Gravendeelschedijk); met de Oude Maas, balkgat S.M.H. van Gijn  
tekst bestek verbouwing school V (14-1-1902; no. 7B)
tekst H. Eijssen te Gouda, wilt weten of er damherten te koop zijn
tekst straatnaam bouwplan (Schotel) tussen Krommedijk en Toulonschelaan
envelop 3 (vergadering 22-1-1902)
briefhoofd (met foto) P. Dolk en Zoon, spiegel en vensterglas, Knolhaven 10, 12 en 15
tekst Kromme Elleboog 83 P. van de Merwe, voorraad 20 liter petroleum uit voorhuis
tekst Heerheijmansuisstraat 28 wed. van der Schuijt, voorraad 20 liter petroleum
tekst Augustijnenkamp 30 M. Schilt (wed H. Versteeg), voorraad 20 liter petroleum
tekst schietvereeniging 'Prins Hendrik', 'Lijnbaan' en 'Pro Patria'
tekening 1:2500 (station, Johan de Wittstraat, Vest, Lange Kromhout, Singel, Toulonsche laan) Schets aangegeven de verplaatsing van eenige alarmschellen
tekst Voorstraat 232 (kad. H 1658; 23-12-1901) C. Klein, oprichting van een slachtplaats voor rundvee
briefhoofd H. Eijssen, Gouda, Cheese-exporter (brief over herten)
tekst op het gors beoosten den Watertoren J. van de Veld Jr, aannemer, maken van een balkgat
tekst Kosten brandweer gedurende 1883(?)-1900
envelop 4 (vergadering 28-1-1902)
briefhoofd P.J. van Ardenne, Binnenkalkhaven 41
briefhoofd De Jong en Co, Binnenkalkhaven 41 (aanlegplaats s.s. Thor)
tekening 1:1000 Krommedijk, Transvaalstraat, Toulonschelaan  
tekst Gravenstraat 27 J. Nouwen, 20 liter petroleum
tekening 1:50 Veerplein (tekening met plattegrond, doorsnede, voor- en zijaanzicht) Loods voor berging van ijsschouwen
tekening 1:10 Veerplein (tekening van een hek) Afscheiding terrein van Buul
brief Met terugzending van de bij uwe apostille dd 23 dezer No. 201/41 in mijne handen gestelde teekening met begrooting voor den bouw van een loods tot berging van ijsschouwen enz met verzoek mede te deelen of het plan voor den dienst der veren voldoende is, heb ik de eer Uw college te berichten dat de loods voldoende ruimte heeft voor de ijsschouwen enz en dat er dan nog een ruimte van 10 bij 5 meter overblijft voor timmermanswerkplaats en magazijn, zoo de grootste roeiboot daar binnen gerepareerd en geschilderd kan worden, hetgeen nu op het VEERPLEIN moet gebeuren en dus de mogelijkheid van werken afhankelijk is van weer en wind etc..... (De Havenmeester)
envelop 5 (vergadering 4-2-1902)
tekening 1:100 Wijnstraat 18 (kad. F1127 en 1128); op de tekening WIjnstraat en Mattenstijger Jean Esaie Chretienne de Wijs, uitbreiding fabriek van verduurzaamde levensmiddelen
envelop 6 (vergadering 12-2-1902)
tekst Brouwersdijk en Spuiweg [=huidige Krispijnscheweg] A. Ek A.Jzoon, vergunning tot gedeeltelijke bebouwing van de Maatsch. 'Spuiweg' gelegen tusschen den Brouwersdijk en Spuiweg
tekening 1:1250 Geldelooze Pad (met Gen. van der Heijdenstraat en Papeterspad) D.J. Kwak, verzoek gedeelte sloot te dempen langs Geldelooze Pad
tekst Staat van het verschuldigde voor gasverbruik enz der Gem. gebouwen o/h 4e kwartaal 1901, o.a.:
nr. 69(?). Blauwpoorts Veerhuis
brief Ondergeteekende wenscht gaarne vergunning te hebben om voor enkele gelegenheden zijn bierwagen te mogen plaatsen voor pand 22 Binnenwalevest alhier door mij bewoont. Hoogachtend P.P. Jager, 5-1-1902
tekst Kuipershaven 72 H. van Randwijk, smederij
tekening 1:200 Weeskinderendijk 59 (met 's-Gravendeelschedijk, Groote weg der 1ste klasse) Jacobus Verburg, het tuintje bij zijn huis te mogen vergroten
gedrukt W. Boetweg(?), 's-Gravenhage, fabr. van doffe schoolbordenverf
tekst Reeweg (Dubbeldam A 2636) J. Degens, oprichitng broodbakkerij
tekst Van den havenmeester vernamen wij uwe bereid verklaring om de met de gemeente Dordrecht gesloten huurovereenkomst van een gedeelte van het Blauwpoortgebouw ... verlengen tot 1 juli 1903 (J.S. Wille, koopman aan gemeente voor veerpersoneel)
envelop 7 (vergadering 18-2-1902)
tekst Heerheijmansuisstraat 83 G. Versluis, 20 liter petroleum
tekst Lange Breestraat 21 W.B. Straatman, 20 liter petroleum
tekst Nieuw geabonneerden Ned. Bell-Telephoon Mij, o.a.:
tel. 138 Roosendaal en Co, Binnen Walevest 3 rood
briefhoofd Jac. Schotel Jr, Antiquair
tekening (grote grafiek op mm-papier) Vergelijkende graphische voorstelling van de loonen per week uitbetaalde aan ambachts en opperlieden van gemeentewerken van de gasfabriek en van de Hoogdruk Waterleiding.
tekst Bouwaanvragen:, o.a.:
67. D. Pols, Hooge Nieuwstraat
Rioolaansluiting, o.a.:
Gebr. Los, Binnen Walevest
D. Pols, Binnen Walevest 21rood
envelop 8 (vergadering 25-2-1902)
briefhoofd Zuid-Afr. Museum, Dordrecht
tekening 1:100 Situatie Museum (Voorstraatshaven/Wijnstraat)
tekening 1:100 Boerenwoning (8 bij 12 m.) volgens opgaaf van den heer Hidde Nijland.
briefhoofd Anthonie Ek A.J.zoon, Spuiweg 23, architect
tekening 1:100 Bouwplan Spuiweg [=Krispijnseweg]-Brouwersdijk
  Bouwaanvragen, o.a.:
81. N.Klaus, Buiten Walevest
82. J.P.F. Kraus Jr, Buiten Walevest
envelop 9 (vergadering 3-3-1902)
tekening 1:100 Kuipershaven 68 firma wed Van Kersen en Straatman, oprichting van een fabriek van stoom en andere werktuigen gedreven door een stoommachine van 4 pk
briefhoofd Van Roosendaal en Co
envelop 10 (vergadering 11-3-1902)
tekening  hoek Toulonschelaan/Paul Krugerstraat (kad. K.1867 W.H. de Vos, oprichting van een slachterij
tekening 1:500 Situatie van het Handelsterrein ('s-Gravendeelschedijk)
brief Ph. Matena, gezagvoerder stoomboot 'Willemstad' (wonende Wijnstraat 37); brief aan havenmeester over schade aan trap
tekening  Oude Maas, Dordtsche Kil, Mallegat (aangegeven de ankerplaatsen)
tekst Voorstraat (kad. H661) W.C. Kleijn, oprichten slachterij voor varkens en een worstfabriek
envelop 11 (vergadering 19-3-1902)
tekening 1:50 Voorstraat 232 (kad. H658) Christoffel Klein, oprichten eene slachtplaats voor rundvee
tekst Heerheymansuisstraat 36 Wed. van der Schuit, 20 liter petroleum uit hare winkel
tekst stokersjongen C. van Velzen (verlaten veerdienst, vervulling mil. plicht)
tekening Vrieseweg, Kasperspad, School 8 verkoop Pieter Dronkert (kad. C2294)

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.