Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1688 (1902))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)

envelop 1 (vergadering 12-6-1902)
tekening 1:50 (blauwdruk) M. Schampersstraat (kad. 3602); op de tekening [1m.] benzinebergplaats, plattegrond, vooraanzicht Augustinus Antonius Bierens, kleerbleeker, uitbreiding zijner waschinrichting door het bijbouwen van een lokaal voor het bergen van 300 liter benzine en het wasschen met een benzinepreparaat; C3602 aan het Kromhout.
tekening 1:100 't Vlak 5 (kad. F 124); op de tekening hoek Vlak/Hoge Nieuwstraat met A. sigarenmakerij, B. gang, C. trappen, D. bergplaats, E. droogkamer voor tabak, F. sigarendrogerij, G. schoorsteenen, H. kagel. Dirk Wilhelm Coolhoven Jr., vergunning tot het maken van een sigarendrogerij
tekst d.d. 12-6-1902 no. 2 / Bijlage; no; 119
kad. legger; 10048 t.n.v. Dirk Wilhelmus Coolhoven, koopman en winkelier, sectie F 124, huis, groot 82 ca. aan het Vlak
aanvraag
elk der perceelen onmiddellijk grenzende aan dat waarvoor bovengenoemde aanvraag gedaan zijnde;

Jhr. F.L. Falck te Teringen en Mr. A.C. Crena de Jongh voor het pand aan het Vlak 3 kad. sectie F 123
J.P.A.Wijers en de naamlooze vennootschap Dordrechtsche Manufacturenhandel voor het pand aan het Vlak 5 sectie F 1416

Toestemming onder voorwaarde;
· dat voor het drogen van tabak en voor het drogen van sigaren moeten worden en blijven bestemd de op de bij het adres gevoegde plattegrondteekening resp. met de letters E. en F aangeduide gedeelten van het betrokken pand.
· dat de wanden van de sigarendrogerij lokaal F moeten worden en blijven opgetrokken van metselwerk ter zwaarte van tenminste 22 cm.
· dat de vloer in de sigarendrogerij lokaal F moet worden en blijven samengesteld uit metselwerk ter dikte van ten minste 11 cm. tusschen ijzeren balken, de vloer aan de bovenzijde vlak aangrenzend.
· dat de vloer in de droogkamer voor tabak moet worden beslagen met plaatijzer of belegd met een vloer van tegels in metselspecie en dat de wanden voor zoover deze niet in metselwerk zijn opgetrokken, moeten bestaan uit drijfsteen of uit rietplanken van geen mindere dikte dan 5 cm. terwijl het plafond in dit lokaal en in de sigarendrogerij moet worden en blijven samengesteld uit rietplanken van minstens 3 cm.
· dat de kozijnen met deuren welke toegang verschaffen tot de lokalen E en F aan de binnenzijde moeten zijn en blijven beslagen maat plaatijzer, ter dikte van tenminste 2 cm.
· dat de plaatsen droogstellingen in het lokaal F moeten worden en blijven vervaardigd van ijzer of eenig ander onbrandbaar materiaal
· dat zich binnen den afstand van een halven meter, gemeten rondom de kachels in de droogkamer geen houtwerk mag bevinden.

tekst Wijnstraat 10 G. van der Sijde, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
  bouwaanvragen: 342. C.A. Tenenti, Nieuwe Haven  
envelop 2 (vergadering 19-6-1902)
tekst [brief; 1A.] Aan Weledel. Acht. Heeren Burgemeester en Wethouders de gemeente Dordrecht,
De ondergeteekende D. Muijsson alhier verklaart genoegen te nemen met de conditie en voorschriften vervat in uw schrijven van 27 Mei in zake een uitbouw of erker benevens het leggen van twee treden aan een voorgevel van het pand aan de Nieuwe Haven nr. 27 alhier. 
Dordrecht 4 Juni 1902, D. Muijsson.
tekening 1:1000 (blauwdruk) Ontwerp voor een balkgat; met op tekening vaarwater naar Geertruidenberg, watertoren  
briefhoofd W. en M. van de Weg, Noordendijk 32
tekst Kasperspad 80 A. de Deugd, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst bouwaanvragen: 357. Schulders en Tas, Vlak 5  
envelop 3 (vergadering 25-6-1902)
tekst Vriezeweg (kad. D4208) mej. Joh. M. Spoel, verzoek om vergoeding voor 4 m2 grond
tekening 1:100 Wijnstraat 81 (kad. F1826) C.J. Kriebel en M. Prins, directeuren van N.V. Mij Nederland, oprichten eener smederij
tekst bouwaanvragen: 374. G. Bozua voor J. Mouthaan, molen Kijk over den Dijk
envelop 4 (vergadering 30-6-1902)
tekening 1:50 Lijnbaan; op tekening Biesboschstraat, Noordendijk, Lijnbaan (in groen in huur aangevraagde grond ca 80 m2) H. van 't Geloof, verzoek in huur te verkrijgen een stukje grond, liggende aan het eind van de pas gebouwde huizen in het verlengde van de Lijnbaan
brief H. Vink [briefhoofd: handel in los en geperst hooi en stroo] te Papendrecht, gemaaid gras van een gedeelte  kade om het balkgat op het gors De Staart
gedrukt Bouwplan Spuiweg-Brouwersdijk (A. Ek A.Jzn., kad. K. 160-167)
tekst bouwaanvragen: 388. Hurkmans en Van den Berg, Nieuwe Haven 43
envelop 5 (vergadering 8-7-1902)
tekening 1:50 Dwarsgang (kad. H 725) Cornelis Versteeg, vergunning tot het oprichten eener slachtplaats voor rundvee
tekst klacht van P.H. Feirabend over hinder van de vetsmelterij van firma J. van Straaten en Zn
tekst Hellingen 54a Th.G. van der Elst, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Knolhaven 2 G. Mallegrom, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekeningen 18C. Profil A 1:100
18D. Profil B 1:100
18E. Profil C 1:100
Balkgat beoosten den watertoren.
envelop 6 (vergadering 14-7-1902)
tekening 1:50 Lindengracht 10 (kad. H 2403); op tekening [1H.] E. schietbaan, F. standplaats van den schutter, G. schietschijven, H. ijzeren schermen, I. afzetkoord, K. richting die de schoten kunnen nemen wanneer zij het doel missen, L. zandbakken. Bestuur Vereeniging Vak en Kunst, oprichten van een schietinrichting
tekst Vest 72c zwart P. Nedermeijer, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekening 1:50 Voorstraat 238 / Vriezestraat W.C. Klein, proeftijd en voorwaardelijk vergunning tot oprichten van een slachterij van varkens en vee
tekst Voorstraat 24 C. Boonzaaijer, houden/mesten van een varken
briefhoofd Luxe bakkerij en Confiserie J.C. van Asperen, Vriesestraat 112-114, gevestigd sedert 1780
envelop 7 (vergadering 22-7-1902)
tekening 1:50 Lange Breestraat 11 (kad. H2407); tekening 1 L. C. Hansum, oprichten van een brood- en beschuitbakkerij
briefhoofd Jacob Touwen, Artocles de Luxe, en gros en detail
briefhoofd 4B. M.J. Maten & Zonen, Duitsch en Engelsch steenkolen en cokes
tekst Vischbrug  11B. J.J. Kooijman, aannemer, afbreken van Vischbrug en bouwen nieuwe brug
tekening manege 13B. ... mestput voor deze inrichting [=manege] kan worden gemaakt ...
briefhoofd 14A. E. v.d. Gijp Barendregt, land-administratie, Singel 247, Dordrecht
gedrukt 14H. Instructie voor de Rijkslandbouw- en Rijkstuinbouwleeraaren.
tekst 14G. Rapport betreffende het Beheer der Polders.
tekening 1:10.000 (gekleurd) 14H. Polders der Gemeente Dordrecht; sloot- en grepwerk (Slobbegors, Polder bewesten den Veerdan, Nieuwe Stadspolders, Stadspolder, Merwedepolder.
tekening Oranje Hotel; tekening [16B.] Balconconstructie Oranje Hotel 1:20; doorsnede AB en CD, plattegrond, hoekbalcon 1:100. J.M. Hendriks, vergunning voor het maken en uitbouwen van balcons voor het in aanbouw zijnde Oranje Hotel.
briefhoofd 16A. Carel A. Tenenti, Nieuwstraat 21, tel.no. 219
tekeningen 17B. aangegeven ontwerp balkgat (vaarwater naar Geertruidenberg) 1:2500
17C. Schets Ontwerp voor een 2e Balkgat (watertoren, woning, op te hoogen terrein) 1:10.000.
Heer Koop te Arnhem, een voorloopige ontwerp voor het maken van een nieuw balkgat aan het Wantij.
briefhoofd 18A. Weerbaarheidskorps 'Pro Patria' (toezicht schietoefeningen)
tekst 22A. Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den in den nacht van den 2e op den 3e Julij 1902 binnen Dordrecht plaats gehad hebbende brand in Spuiweg 43 [Jacob van Neutegem]
tekst bouwaanvragen: 423. A.N. Raijmakers, Bt Walevest
kennisgeving: 392. J.P.F. Kraus, het bouwen van een dubbel woonhuis a/d Bt Walevest.
envelop 8 (vergadering 29-7-1902)
tekening 1:100 Voorstraat 130 (kad. G. 2039); op tekening Voorstraat/Zakkendragerstraat J.Ph. Redert, uitbreiding zijnen broodbakkerij door het bij plaatsen van een heeteluchtoven
tekening 1:50 Vleeschhouwersstraat 29 (kad. F 459) D.C.F. van Sliedregt, oprichten van eene broodbakkerij
brief(hoofd) 5A. Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij, Amsterdam.
Bij uwe missive d.d. 14/19 Juli 1902 no 1911 ontvangen wij uwe uitnoodiging om het publieke station gevestigd in het Veerhuis aan de Buiten Walevest 24 op te heffen.
De overweging echter, dat de opbrengst van dat station zeer gering is, terwijl onze uitgaven voor de vestiging van deze spreekgelegenheid en aansluiting aan het Centraal Bureau zeer aanzienlijk waren, welke kosten door opheffing resp verplaatsing van dat station nog zullen worden verhoogd, leidt ons tot het beleefd verzoek eerst Uwe mededeeling te mogen afwachten omtrent de plaatsing van publieke telephoonstellen, op welk onderwerp te voornemens zijt binnenkort terug te koomen. Het aantal geabonneerden bedraagt thans.
gewone aansluitingen 509
gemeenteposten 43
dienstaansluitingen 11
publieke stations 7
totaal 570
tekening 1:10 (blauwdruk) Algemene Begraafplaats Maria Degens wed Anthonie Ek, eigenaar eenen ten hare name staande grafruimte op de Algemene Begraafplaats Veld J rij D nr 42-43; ijzeren hek hoger dan 0,4 m.
briefhoofd 10A. Van der Slik en Co, Dordrecht en Rotterdam
tekening 1:100 hoek Johan de Wittstraat/Vest (Oranje Hotel); tekening 13B. Sous-terrein Oranje Hotel (brandstoffen, provisie, ijskast, wijnkelder, bierkelder, keuken, kamer) J.M. Hendriks, verzoek om vergunning tot het maken van een koekoek ten behoeve van een toegang naar het sous-terrein in het aan te leggen trottoir langs het in aanbouw zijnde Hotel-Café-Restaurant aan den hoek Johan de Wittstraat/Vest.
tekst en
tekening 1:200
15B. Onder terugzending van het bij apostille d.d. 16 Juli no. 1852/414 om bericht, raad in mijne handen gesteld adres van J.P.F. Kraus Jr eigenaar van de nieuw gebouwde woonhuizen aan de Buiten Walevest, hoek Veerplein alhier, houdende verzoek om tegen kosteloozen afstand van den buiten de rooilijn liggende grond voor de bedoelde panden van Gemeentewege een trottoir aan te leggen en om vergunning voor het hebben en houden van de buiten de rooilijn uitstekende stoeptreden.
15C. tekening Buiten Walevest (met monding der Nieuwe Haven, Blauwpoort)

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.