Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 13-11-1832


Vergadering van Heeren Hoofd-Bestuurders der Stads-Bouwkundige Teeeknschool gehouden op Dingsdag den 13e November 1832. Present de Heeren A. van der Linden Fzn President, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Linden.
De notulen der Vergadering van 15e Ocotber 1832 werden geresumeert zijnde goedgekeurd.
De Heer President deze Vergadering hebbende doen beleggen tot het overwegen van de Concepten, voor het Algemeen Reglement en het Reglement van Orde, voor de Stads-Bouwkundigen Teekenschool; meende Heeren Bestuurders vooraf te moeten berichten, dat het zijn Ed bij nadere bedenking als geschikter en doelmatiger was voorgekomen, dat zoowel voor de kosten tot de aanvankelijke oprichting dezer school, als, de voortdurende jaarlijksche Onkosten voor dezelve (welke een en ander bij eene Specifieke opsomming gebleken waren nog al aanmerkelijk te zullen zijn) naar aanleiding van een s jaarlijks daartoe door de directie te doene aanvrage, eene Post op den Staat van Begrooting dezer Stad, voor te dragen, in plaats van in het Algemeen Reglement daar voor, als mede voor de Tractementen der bij-onderwijzers en bediende eene bepaalde Som te brengen ten gevolge waar van Art 5 en 7 in dien zin waren veranderd; zoo deelde de Vergadering met zijn Ed: in het zelfde gevoelen; en werd alzoo het algemeen-Reglement na gelezen te zijn goedgekeurd om ter approbatie aan den Ed Acht Raad dezer Stad te worden voorgedragen - en daar zijn Ed door den Heer Stads Architect eene begroting had doen maken van de kosten tot de oprichting en de verdere behoeften voor het eerste jaar zijnde van de volgende inhoud:
LIJST VAN DE NOODZAKELIJKSTE BEHOEFTEN VOOR DE OPTERIGTEN BOUWKUNDIGE TEEKENSCHOOL BINNEN DE STAD DORDRECHT
Voor de te maken Tafels en Teekenbord en eenige Model-ramen f 275,60
Een kagchel met toebehoren f 110
24 Stuks lampen f 3,50 = f 84
voor den aankoop van eenige noodzakelijke Boek-werken en Modellen, druk-loon, papier en schrijfbehoeften f 300
Brandstoffen f 40
Verligting a f 1,25 per avond f 130
Tractementen van de bij-onderwijzers en bediende f 300
voor onvoorziene uitgaven f 60,40
     = f 1300
zoo werd besloten met overlegging van dien Staat tevens de aanvrage van die Som tot dat einde te doen.
Het Reglement van orde daar na gelezen zijnde, werd in afwagting van de approbatie van het Algemeen Reglement, door den Raad, al mede goedgekeurd, en zal de benoeming van de onderwijzers, waar toe zich reeds onderscheiden Sollicitanten hadden gepresenteert & verdere bepaleingen in eene volgende Vergadering plaats hebben, te beleggen door den Heer President, na dat meergemeld Reglement zal zijn gearresteert, en alzoo werd hier mede deze vergadering besloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.