Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 4-11-1833


Vergadering van heeren Hoofd-bestuurderen dezer Stads bouwkundige Teekenschool te Dordrecht gehouden op Maandag den 4e november 1833. present de Heeren A. van der linden Fzn Presid., E. Willemszen, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De Heeren onderwijzers mede tot deze Vergadering geconvoceert zijnde, zoo werd aan hun door den Heer President gevraagd aangaande de geschiktheid der Leerlingen, denzelver opkomst tot het onderwijs en in hoe verre de leerlingen reeds in Klassen verdeeld waren; waar op de Heeren Itz en de Koningh (zijnde de heer Krämer absent) hunne bijzondere tevredenheid aan den dag legden, over de aanvankelijke goede aanleg en ijver van de meesten der leerlingen en hunne gezete bijwoning der Lessen; welke veel goeds en een gewenschte uitslag van het doel dezer School deden hopen - Zoo veel de korte duur van het Onderwijs dat had toegelaten, hadden deze Onderwijzers reeds de Leerlingen in twee Klassen verdeeld, om bij vervolg na de bevinding nog meerdere onderscheiding te maken; het genoegen werd dit door Heeren Hoofd-bestuurders vernomen, wien ook zelve bij het bezoeken der School, het geheel der inrichting en het onderling verband van het Onderwijs, bijzonder had voldaan, en werd door den Heer President, verzocht, dat maandelijksch door de Onderwijzers rapport aan het Bestuur werde gedaan van den Staat der Klassificatie en van de absente leerlingen, bij namen, ten einde vooral bij de bepaling der prijzen vervolgens te kunnen dienen.
Twee der leerlingen: L. Pennings en L. van der Steen, waren echter van den aanvang van het Onderwijs af, absent gebleven, de eerstgenoemde, omdat hij had voorgegeven buiten de Stad te gaan werken, en daarom restitutie zijner Contributie verzocht, dan het welk gebleken was, slechts een voorwendsel te zijn, daar hij hier ter Stede werkende was, waarom na deliberatie besloten werd dit verzoek om der gevolgen wil te wijzen van de hand, en ten aanzien van beide te bepalen, dat wanneer zij gedurende drie maanden, zich aan het Onderwijs bleven onttrekken, hen als Leerlingen der School vervallen te verklaren.
Hier na de Notulen der Vergaderingen van 16 Septemb & 7 Octob ll geresumeert zijnde werden goedgekeurd.
ten gevolge eene ingekomen aanschrijving van heeren Burgemeester & Wethouders dezer Stad, om de begrooting der behoeften voor de Stads-bouwkundige Teekenschool voor het volgende dienstjaar, vergezeld van de nodige inlichtingen, aan hem Ed Achtb te doen toekomen, zoo werd besloten tot het inzenden der navolgende begrooting welke door den Heer President en den Secretaris werden geteekend, als:
Tractementen voor Bij-onderwijzer en bediende
2 bij-onderwijzers ieder f 104 = f 208
bediende f 75 
= f 283
Verligting 26 weken per week vier avonden a f 2 per avond f 208
brand stoffen f 39
aankoop van Boek- en Prenterken en Modellen f 100
onderhoud van Lampen, Kagchel Tafels en onvoorziene uitgaven f 100
= f 730
Door den Heer mede Bestuurder Willemszen eene tot verwarming der Teekenschool geschikte Kolom-Kagchel zijnde afgestaan en ten geschenke gegeven zoo werd zijn Ed. namens de Vergadering door de Heer President, voor dit blijk van genereusiteit vriendelijk dankbetuigd. Eindelijk nog werd op voorstel van den Heer President goedgekeurd, om, aangezien het belang dat daar in voor de school konde gelegen zijn, in de Konst en Letterbode, eene aankondiging te doen plaatzen, wegens de oprichting der Stadsbouwkundige Teekenschool hier ter Stede, en geliefde den heer President wel op zich te nemen, den Heer mede-Bestuurder Kist, namens de Vergadering vriendelijk te verzoeken, zich met het stellen van zoodanig bericht wel te willen belasten; waar mede deze vergadering werd besloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.