Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 27-10-1853


Vergadering 27 october 1853 Boven de Stadswaag. Present Al de leden uitgezondert de heer Rodenburg. Zijnde nog bij deze vergadering tegenwoordig de Hoofdonderwijzer en die voor 't Handteekenen.
De werkzaamheden worden aangevangen met het beoordeelen der teekeningen en modellen voor het dingen naar de prijs vervaardigd; waarna de notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd.
De voorzitter stelt voor om de rekening over de Jaren 1851:1853 te doen bij eene volgende vergadering.
De Vorozitter geeft kennis dat op de Stedelijke begrooting is geplaatst de somma van f 22 a f 24 tot bestrijding der onkosten voor de prijsuitdeeling.
Wordt mede door de Voorzitter voorgesteld om de keus de prijzen aan de Hoofdonderwijzer en Secretaris over te laten, en de prijsuitdeeling te doen plaats hebbenn op Zaturdag 26 November e.k. 's middags ten 12 ure in de zaal van het teekengenootschap PICTURA die daartoe weder als ten vorigen jare zal worden aangevraagd; terwijl tevens daartoe zullen worden uitgenoodigd Burgemeester en Raad, Eene commissie uit het genoothscap Pictura, eene commissie uit het Departement Nut, welke voorstellen allen door de leden worden geodgekeurd.
De Hoofdonderwijzer berigt dat de gazverlichting een overschot van f 30 a f 40 zal opleveren, voor welke som ze voorstelt den burgemeester toestemming te vragen, tot de aankoop van modellen, bijzonder van kappen, en van Voorbeelden voor dit Handteekenen; dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
Alsnu wordt overgegaan tot de opening der billetten en aan de volgende leerlingen prijzen en getuigschriften toegekend, als:
Bouwkunde
1e klasse J.W. Schuld Prijs, A.H. Kampers Getuigschrift
2e klasse Hendrik van Welsenis Prijs, P. van Altena Getuigschrift
3e klasse C.J. Louwman Prijs, F. Broeksmit Getuigschrift
4e klasse A. Ridderhif Prijs, Huibert van Welsenis Getuigschrift
5e klasse A. de Kreuk Prijs, W.P. Hofman Getuigschrift
Handteekenen
1e klasse 1e onderdeel: M. van der Wall Prijs, Getuigschrift
1e klasse 2e onderdeel: D.A. Goffijn Prijs, A. Bothof Getuigschrift
2e klasse 1e Onderdeel: A. van Altena Prijs, F. Broeksmit Getuigschrift
2e klasse 2e Onderdeel: P. van der Tak Prijs zijnde in ditmonderdeel geen getuigschrift gegeven uithoofde van met onvoldoende werk
Meetkunde
1e klasse: G. Kraft Prijs, A. van Altena Getuigschrift
2e klasse: J.W. Schuld Prijs, B. Schotel Getuigschrift
3e klasse: Geen prijs noch Getuigschrift
4e klasse: C.J. Louwman Prijs, F. Broeksmit Getuigschrift
Model-Schutsluis: A. de Kreuk Een Gouden Horlogie
Model Facade Koetshuis: F. Broeksmit f 7,-
Geene werkzaamheden meer te verrigten noch voorstellen meer zijnde, wordt deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.