Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 20-10-1854


Vergadering 20 oct 1854 op de Waag. Present de Heeren J.S. Lotsij, C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft, Den Bandt van Heekelingen, L.N. Roodenburg, A.J. Schouten, Hoofdonderwijzer, onderwijzer in 't handteekenen.
De notulen der voritge vergadering gelezen en goedgekeurd.
De heer J.S. Lotsij opent de vergadering met zijnen dank te betuigen aan de heer Mr C.G.O. Stoop eervol ontslag verleent als President en Lid der Commissie, tevens de heer J.A. den Bandt van Heekelingen geluk wenschende met diens benoeming als lid. De heer Stoop het woord vragende, betuigt zijnen dank voor de vlijende wijze waarop hem is toegesproken, en van de medewerking zijnen medeleden gedurende de tijd dat hij aan 't hoofd de commissie mogt staan.
De heer Den Bandt betuigt zijnen dank voor de verwelkoming den bij woord des burgemeester toegevoegd, en neemt zitting als lid. De heer Lotsij wederom het woord tot den heer Stoop rigtende verzoekt hem hoezeer als lid afgetreden eerste de teekenschool neiet geheel te gelaten, waar de belangen daarvan te blijven beharitgen door die inrigting en de bestuursvergaderinge te blijven bijwoonen.
De heer Stoop vraagt hierop het woord en zegt volgaarne bereid tezijn aan het verzoek des heer Lotsij te voldoen en reeds een bewijs daarvan te willen geven door zich nu zelf niet te absenteeren.
Alsnu overgegaan wordende tot de beoordeeling ter teekeningen, is daarom de uitslag als volgt:
Afdeeling Bouwkunde
1e klasse Prijs A. Smits, Getuigschrift D. Uittenbogaard met het lot tegen C. van den Berg
2e klasse Prijs M. Stoel, Getuigschrift D. de Kaper
3ee klasse Prijs A. van Altena, Getuigschrift G.H. Goossens
4e klasse Prijs F. Broeksmit, Getuigschrift J.C. Louwmans
Accessit[=aanhangsel]: A. de Kreuk
Afdeeling handteekenen
1e klasse 1e onderdeel geen bekrooning
1e klasse 2e onderdeel Prijs M. van der Wall, Getuig M. Stoel
2e klasse 1e onderdeel Prijs J.C. Louwman
2e klasse 2e onderdeel Prijs A. van Altena
2e klasse 3e onderdeel Prijs A. de Kreuk (valt af)
Accessit[=aanhangsel]: niet bekroond, zijnde van P. van der Tak,als niet kunnende komen of ..(?) buitengewoone bekrooningen;
Afdeeling Meetkunde
Alvorens tot de bekrooning dezeAfdeeling over te gaan, stelt de Hoofdonderwijzer voor, geen zoons of naauwe betrekkingen van onderwijzers mede te doen dingen, hetgeen vroeger ook de gewoonte was; dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.
1e klasse Prijs K.A. Kampers, Getuig. D. Uittenbogaard
2e klasse Prijs G.H. Goossens, Getuig. A. van Altena
3e klasse Prijs Hendrik van Welzenis, Getuig. Huibert van Welzenis
4e klasse Prijs geen prijs
Wordt bepaald dat de Hoofdonderwijzer met de Secretaris de prijzen zal uitkiezen, en de prijsuitdeeling gehouden worden Zatrudag 9 December e.k. De Hoofdonderwijzer deelt mede dat deze cursus is begonnen met 30 Leerlingen van de vorige en dat er nog bovendien 15 Leerlingen in de voorbereidende afdeeling zijn opgenomen.
Geene vorostellen meer zijnde wordt deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.