Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 2-12-1833


Vergadering van Heeren Hoofd-besturuderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool te Dordrecht gehouden op maandag den 2e December 1833. Present de Heeren A. van der Linden Fzn Presid., A. Kist Ezn, en F. van der Elst. Benevens de Heeren Onderwijzers ter deze Vergadering mede geconvoceerd.
Bij de vorige Vergadering gehouden den 4e november ll aan Heeren Onderwijzers verzocht zijnde, maandelijksch eenen Staat of lijst der Klassificatie hunnen leerlingen waar op mede aanteeking gehouden is der geenen, welken verzuimd mogten hebben de lessen bijtewonen, inteleveren; Zoo word saar aan door de heeren Itz en de Koningh voldaan, terwijl de Heer Krämer te kennen gaf, daar mede nog niet in gereedheid te wezen, maar aannam, eenen zoodanigen Staat, binnen weinige dagen, aan den President te zullen doen toekomen.
Uit deze beide Staten bleek, dat in de ll maand November in het bouwkundig Vak 27 leerlingen in de eerste en 15 in de 2e klasse onderwijs hadden genoten - dat de jongelingen Pennings & van der Steen, omtrent welke in de voorgaande Vergadering een besluit was genomen, ook deze maand November geheel waren agter gebleven en vonden zich wijders op dezelve aangewezen drie Jongelingen welke eenige lessen hadden verzuimd zonder behoorlijk bewijs van de reden hunnes agterblijvens, overeenkomstig Art: 11 van het reglement van orde, te hebben ingeleverd.
Hier over gedelibereerd zijnde word besloten dezelve Jongelingen met de genen die ook op den door den Heer Krämer inteleveren Staat, in de zelfde Cathegorie aangewezen mogen worden, opteroepen voor deze Vergadering welke buitengewoon gehouden zal worden op Maandag den 9e dezer, ten einde hunnen verkeerde handelwijze onder het oog te brengen en op eene heusche wijze aan te manen om bij vervolg de lessen bij alle de afdeelingen geregeld bij te wonen.
Wijders gaf den heer Onderwijzer Itz de noodzakelijkheid te kennen, om voor de School model houtverbanden aanteschaffen welke te 's Hage ijn te bekomen; en wordt denzelve verzocht zich te doen onderricht tot welken prijs die te verkrijgen zouden zijn in daar van rapport te doen.
Ook werd door hem herinnerd aan de bepalingen gemaakt bij 't reglement, om van het algemeen Reglement een uittrekzel en van het reglement van orde in zijn geheel een afschrift in plano te doen maken op dat dezelven op de Teekenzaal zouden kunnen worden voorgehangen, ten gevolge waar van word besloten hier van onverwijld zoude werk gemaakt worden, en dat van het algemeen reglement de art: 10 tot en met 13 & 15 en met 24 als uittreksel zouden afgeschreven worden.
Voorts gelet op de bepalingen vervat in Art 15 en 16 van het algemeen reglement betrekking hebbende op het geven van prijzen en aanmoedigingen bij het eindigen der Cursus, worden de Heeren Onderwijzers verzocht, in de volgende gewone Vergadering, te houden op maandag den 6 Januari 1834 hunne gedagten over de wijze van dingen naar dezelve en welk soort van prijzen of aanmoedigingen zouden behoren uitgereikt te worden, ieder bij hunne afdeling mede te deelen en daar van een voordragt te doen, het welk door hen word aangenomen. Hierop de Heeren Onderwijzers, de Vergadering verlatende worden de notulen der vorige Vergadering gehouden den 4e Novemb ll geresumeerd en gearresteerd, en niets verder te behandelen zijnde dezelve gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.