Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 9-12-1833


Vergadering van heeren Hoofd-bestuurderen dezer Stads bouwkundige teekenschool te Dordrecht gehouden op Maandag den 9e December 1833. Present de Heeren A. van der Linden Fzn Presid., E. Willemszn, A. Kist Ezn, B. de Greef en F. van der Elst.
De notulen van vorige vergadering gehouden den 2e dezer worden geresumeerd en gearresteerd.
De president legt ter vergadering over, de bij hem ingekomen Staat van den heer Krämer over de verloopene maanden Octob & November volgens welke blijkt, zijnde nog geene Klassificatie bij deszelfs afdeeling heeft kunnen maken, maar wel daar op eenige aanwijzing heeft gedaan der geene die meerder kwamen daar op voor, eenige Jongelingen welke zijne lessen hadden verzuimd, zonder bewijs van reden daar toe te hebben ingeleverd, makend met de genen, die mede als zoodanig door de andere onderwijzers waren aangewezen te zamen een getal van Elf dezelve heden voor deze vegradering geroepen binnen staande uitgenomen J. van Sluisdam, die uit hoofde van ongesteldheid had moeten agterwege blijven, zoo wordt aan hun te kennen gegeven dat deze Commissie niet mogt veronderstellen, dat de door hem gepleegde verzuimen veroorzaakt waren door verflaauwing van ijver, om de lessen bij de wonen, maar wel dat dezelve om gegronde redenen niet hadden kunnen opkomen dat nogthans hier bij door hem was verzuimd naar te komen de deswegens gemaakte bepalingen bij Art 11 van het Reglement van Orde; dat zijl: daar aan werden herinnerd en onder het oog gebrachtl dat bij aldien zij zich in het vervolg uit hoge noodzakelijkheid gedrongen zagen de lessen niet te kunnen bijwonen; als dan, het bij hetezelve Artikel gevorderd Schriftelijk bewijs der reden daar van, behoord ingeleverd te worden, op dat deze Commissie, bij bedenking omtrent de gegrondheid dier redenen, zoude kunnen handelen als dezelve zoude vernemen te behoren. - Hier op de Jongelingen F.A. Nieuwkerk, J.W. Nieuwkerk, C. den Hartog, J. Vermeulen en H. de Klerk hun verlangen te kennen gevende, om verschoond te mogen worden, bij te wonen de lessen welken in het vak de rMeetkunde worden gegeven, daar toe deze of gene reden bijbrengende, word aan hun geantwoord, zulks een punt van deliberatie dezer vegradering moest uitmaken, en hun het daar op te nemen besluit zoude worden kennelijk gemaakt waar na zijl: deze Vergadering verlieten.
Wijders over deze verzoeken gedelibereert wordende; stemde men eenparig overëen, dat deze Commissie geen vrijheid zich konde toekennen om dezelve toetestaan, en mitsdien behoorden te worden gewezen van de hand, het welk wordt besloten, nemende de President op zich, dit besluit ter hunner kennisse te brengen.
Niets verder te behandelen zijnde, scheide de Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.