Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 3-2-1834


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op Maandag den 3e Februarij 1834. Present de heeren A. van der Linden Fzn President, E. Willemszen, B. de Greef,  en F. van der Elst.
De notulen der vergadering gehouden op maandag den 6e Januarij 1834 geresumeerd en gearresteerd.
Nader ter deliberatie gebracht de voordragt van den Heer Hoofd-Onderwijzer ter dinging naar en uitreiking van eereprijzen bij het eindigen van deze loopende Cursus, en hier bij in aanmerking wordende genomen, dat in de eerste Afdeeling Bouwkunde, de Leerlingen in drie Klasse zijn verdeeld - in de tweede Afdeeling handteekenkunde dezelve slechts in twee Klasse zijn afgescheiden kunnen worden, terwijl in de derde Afdeeling Meetkunde nog geen bijzondere Klassificatie is kunnen worden gemaakt, zoo is besloten, dat, bij de twee eerstgenoemde Afdeelingen en in iedere Klasse naar eene bijzonderen prijs zal worden gedongen, terwijl in de derde Afdeeling er eene eerste en eene tweede Eereprijs zal worden uitgereikt, met voorbehoud nogthans om na gehouden examinatie zoodanige accessifs of prijzen ter aanmoediging te geven als deze Commissie zal nodig oordeelen te behoren.
Ter dinging bij de eerste Afdeeling Bouwkunde, zal bij de 3e of meestgevorderde Klasse worden geteekend, een zamengestelde Portiek naar de Corinthische orde. Bij de 2e of minder gevorderde Klasse zal eene uitwerkte teekening van al wat tot de Dorische Orde behoord worden gemaakt en bij de 1e of minste gevorderde Klasse een onderzoek worden gehouden over hunne vorderingen in de eerste beginselen van het regtlijnig teekenen en opgegeven meetkundige figuren.
Bij de tweede Afdeeling handteekenkunde zal bij de twee Klassen worden geteekend naar voorbeelden in omtrek van meerder of minder moeijelijkheid, welke voorbeelden voor iedere Klasse afzonderlijk ter dezer Vergadering op voordragt van den Heer Onderwijzer zijn uitgekozen en aan hem aangewezen.
Zullende bij de derde Afdeeling Meetkunde een onderzoek worden gehouden over daar in gemaakte vorderingen door het Construeren en demonstreren van meetkundige voorstellen. 
Wijders is voorloopog bepaald, dat de eere prijzen zullen bestaan uit boekwerken of nieuwe voorwerpen Welke ten meeste nutte van de bekroonde leerlingen zullen kunnen strekken.
en zulks in de volgende verhouding
1e Afdeeling Bouwkunde
3e klasse van om de f 20
2e klasse van om de f 12
1e klasse van om de f 8
2e Afdeeling Handteekenkunde
2e klasse van om de f 12
1e klasse van om de f 8
3e Afdeeling Meetkunde
als eerste prijs van om de f 12-15
tweede prijs van om de f 6-8
waar van de Kosten zullen gevonden worden uti het fonds van door de Leerlingen bijgedragen gelden. en heeft eindelijk ons medelide de Heer de Greef, wel op zich willen nemen om de bepalingen vervat bij Art 11 van het algemeen Reglement ten uitvoer ten brengen. Waar na de Vergadering als niets meerder te behandelen zijnde, is geeindigd.

[folio 15]

Laatst gewijzigd: juni 2009.