Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 20-06-1834


Vergadering van Heeren Hoofdbestuurders dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op Vrijdag den 20 Junij 1834. Present de Heeren A. v.d. Linden Fz President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft, F. van der Elst als mede de hoofd-onderwijzer.
De Notulen der vorige Vergadering van 29e April l.l. werden na resumptie goedgekeurd, waar na, de tot prijzen aangekochte Plaat- en boek-werken werden gezien, en voor ieder der bekroonden den prijs bepaald als volgt:
Eerste Afdeeling Bouwkunde
3e of hoogste Klasse 1e prijs James de Koningh, verhandelingen der bouwkundige Maatsch te Amsterdam.
3e of hoogste Klasse 2e prijs J.W. Nieuwkerk Fragment d'ornements d'architecture
verëerend getuigschrift Corn Stoop.
2e klasse 1e prijs Arie Boers Senior, de Vignola der Ambachtslieden en verhandeling over de trappen
2e klasse 2e prijs Wm. Visser, de Vignola der Ambachtslieden
verëerend getuigschrift J.C. Schotel.
1e klasse 1e prijs J. de Lange, verhandeling over de trappen
1e klasse 2e prijs Martinus Degens, Verhandel. over de Schaduwen
verëerend getuigschrift F.W. Hesmerg
Tweede Afdeeling Handteekenkunde.
2e of hoogste Klasse 1e prijs Corn.s Stoop, Le Vignole des Ouvriers par G. Normand. Verhandeling over de Schaduwen & verhandel over de trappen.
2e of hoogste Klasse 2e prijs Arie Boers Senior, de Vignola der Vijf bouworders
verëerend getuigschrift Wm. Visser
1e klasse 1e prijs A. Reus, Verhandel: over de trappen en Scahduwen
1e klasse 2e prijs Borgert Vermeulen, Verhandel. over de trappen
verëerend getuigschrift G.J. Schut.
Derde Afdeeling Meetkunde
1e Prijs S.J. Verheij, Morgenster Meetkunde verbeterd door Bevel 2 Deelen;
2e Prijs A. Reus, van Campen bouwk rekenkunde verbeterd door Bevel
verëerend getuigschrift G. Engels
Voorts werd besloten dezelve allen in behoorlijke orde te doen inbinden en te voorzien van een schutblad, bevattende den naam van den bekroonde en de Afdeeling, Klasse en Jaartal, waar in de Prijs is behaald, het welk door alle de hoofd bestuurders zal worden geteekend, gelijk mede, de uittereiken verëerende getuigschriften, in deze, even als genoemd Schutblad volgens gemaakte bepaling en in een behoorlijke form te doen Steendrukken.
Wordende bij nadere overweging bepaald de uitdeling der prijzen te doen plaats hebben, op maandag den 11e Augustus des namiddags ten 5 ure, en wel op de teekenzaal, terwijl men van oordeel was, voor dit jaar zich alleen te moeten bepalen tot het bijwonen dezer plegtigheid uittenodigen: Heeren Burgemeester & Wethouders en de Leden van den Raad dezer Stad, als uit hoofde hunner posten in eene naauwe betrekking tot deze Stedelijke inrichting staande, zullende ook ter dier gelegenheid de bekroonde Teekeningen worden tentoongesteld.
Wijders werd nog besloten an ook visie te hebben genomen van 5 afleveringen Timmermans Kunstwerken als hoogst nuttig voor deze School aan te koopen tot f 17.50 verder niets te behandelen zijnde, eindigde hier mede de Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.