Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 8-7-1833


Vergadering van Heeren hoofd-Bestuurders der Stads-Bouwkundige Teekenschool te Dordrecht, gehouden op Maandag den 8e Julij 1833. Present de Heeren A. van der Linden Fzn President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
Na dat de Notulen der laatst gehouden Vergadering van 13e November 1832 waren geresumeert en goedgekeurd, werd door den Heer President kennis gegeven, dat de opgegeven behoefte ad f 1300 voor dit jaar was toegestaan, als mede, dat het voorgedragen Algemeen Reglement bij den Raad was gearresteerd en gedrukt, en werden daarvan door zijn Ed. aan ieder der leden een Exemplaar ter hadn gesteld.
Teng evolge van de approbatie van genoemd Reglement; het Reglement van Orde, zoodanig als dat reeds in de vorige vergadering was vorogedragen en goed gekeurd, als nu ook zijnde aangenomen, werd op voorstel van den Heer President besloten, tot het doen drukken van plus minus 200 Exemplaren van hetzelve in 8 o. en in een eenigzints steviger band te doen innaaijen dan gewoonlijk de Reglementen worden gedaan, ten einde geschikter in den zak te kunnen worden gestoken.
Daar na overgegaan wordende tot de bepaling der Tractamenten voor de bij-onderwijzers en Bediende, werd na deliberatie besloten, toe te leggen:
* Aan den Onderwijzer in de Meetkunde f 104
* Aan die in de Teekenkunde f 104
* Aan den bediende f 75 
en werden vervolgens met met algemeen goedvinden benoemd als
* tot onderwijzer in de Meet- Waterweeg en werktuigkunde de Heer R.C.L. Krämer
* tot onderwijzer in het hand-teekenen de heer L. de Koningh Lzn
* en tot bediende Alexander van Aardenne
en zulks met voorbehouding van zoodanige nader te geven Instrcutie aan ieder der benoemden, als Heeren Hoofd-Bestuurders zullen goedvinden te maken ten einde zich daar na te gedragen; en zal aan genoemde Heeren bij extract dezes worden kennis gegeven, van hunnen aanstelling.
Wijders werd door den aankoop der volgende Boek- en Plaat-werken, als:
(1) Le proprietaire Architecte 2 vol en 4. f 50
(2) Kraft, Portes Cocheres 2 voll: 4. f 40
(3) 10 Livraisons sours de dessins liniaire f 30
(4) 15 cahiers bouwkundige Ornamenten f 22
(5) Vertige Blaten Zum Architektonische Zeichenen f 5
(6) Anleidung Zur Construction der Schaten f 3
en op voorstel van zijn Ed. besloten tot het doen vervaardigen van een Stempel, waar op Stads-Wapen, met het omschrift Stads-Bouwkundige Teekenschool; ten einde op de werken als bewijs van Eigendom te drukken, en daar onder een doorloopend Nummer en Letter te plaatzen, om op den Inventaris onder dezelve Nummer en Letter te worden aangeteekend.
Nog werd door zijn Ed, der kennisse der vergadering gebracht dat er bij J. van Breda Jr reeds 24 lampen om op de School te dienen, waren gemaakt en daar aan was besteed met het zegel der rekening f 84,21 als mede f 15,50 tot eenige ramen en teekenborden, welke waren in gereedheid gebracht voorts dat door zijn Ed aan den Stads-Fabrijk was in last gegeven, het doen maken van een kast, ter plaatzing van de Boek- en plaatwerken en Modellen - als ook van Portefeuilles en het inbinden der werken, welke zulks vereischen.
Op voorstel van zijn Ed: werd verder besloten om in de Stads-courant in dit Leerjaar (aantevangen op Maandag den 7e october aanstaande) te worden toegelaten, op te roepen om zich voor of Ultimo dezer maand aan te geven op dat men in tijds voor de gevorderde plaats ruimte zoude kunnen zorgen, en daartoe drie malen de volgende advertentie te doen plaatzen:
Ingevolge besluit van den raad der Stad Dordrecht en overeenkomstig een door hem Ed Achtbare gearresteerd Algemeen Reglement zal er binnen dezelve Stad eene bouwkundige Teekenschool tot stand worden gebracht op welke jaarlijks gedurende zes maanden beginnende den eersten Maandag in October en eindigende den laatsten Vrijdag in Maart aanvankelijk vier malen ter week des avonds van zes tot negen ure, onderwijs zal worden gegeven aan elk jongeling, die den ouderdom van veertien jaren zal hebben bereikt, in deze Stad is geboren of langer dan een Jaar in dezelve heeft gewoond, en de bij hetzelve algemeen Reglement gevorderde voorloopige bekwaamheid zal hebben en aan de verderen vereischten zal kunnen voldoen.
Hoofd-Bestuurderen over deze School nodigen mitsdien uit de genen welke mogten verlangen zich de lessen, die in dit Jaar zullen aanvangen op Maandag den zevenden October ten nutte te maken, om daartoe schriftelijk aanvrage te doen bij den Heer Stads bouwmeester Itz, Hoofd-Onderwijzer dezer School, wonende op de Voorstraat C490 voor of op den laatsten dezer maand. Terwijl de later zich aangevonden door gebrek aan plaatsruimten welligt niet toegelaten zouden kunnen worden
Belanghebbenden zullen inmiddels des morgens utigenomen zondag van acht tot negen ure bij bovengenoemden Hoofd-Onderwijzer inzage kunnen erlangen van de bepalingen voorkomende in het algemeen Reglement welke op hen toepasselijk zijn, en wijders bij denzelven alle onderrigt kunnen bekomen?
     Dordrecht den 8e julij 1833
     Van wegen Hoofdbestuurderen den bouwkundige Teekenschool te Dordrecht C.G. 't Hooft, Secretaris

Het Model door zijn Ed overgelegd, om in dier volge een Register te doen maken, om daar in de Leerlingen te kunnen opnemen werd zeer doelmatig geoordeeld en ook daartoe besloten, als ook tot het doen drukken van Biljetten van aangifte welke door de Leerlingen tot de School slechts waren in te vullen alzoo men anders te wagten had, dat de daar bij gevorderde opgave niet volgens de intentie zouden geschieden - Zoo ook werd eidnelijk nog besloten tot het doen drukken der oproepings-biljetten tot de vergaderingen - Waar na gene zaken verder te behandelen zijnde werd goedgevonden de eerst volgende Vergadering te houden op maandag den 5e Augustus aanst. des avonds ten zes ure en werd hier mede deze Vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.