Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 19-09-1834


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op vrijdag den 19e September 1834. Present de heeren A. van der Linden Fzn President, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst als mede de hoofd-onderwijzer.
De notulen der Vergadering van 11 August ll werden geresumeert & goedgekeurd, op welken dag op het daartoe bepaalde uur, de prijs uitdeeling aan de bekroonden had plaats gehad, in tegenwoordigheid van H.H. Burgemeester en Wethouders en leden van den Raad, waarbij na eene toespraak van den heer President tot opening dezer plechtigheid, de Heer mede-bestuurder Kist was opgetreden, en eene overeenkomstig de tijds gelegenheid allerzints gepaste en met algemeene genoegen, aangehoorde redevoering, had gehouden, over de belangrijkheid van het bouwkundig onderwijs, waar voor door den Heer President, bedankt zijnde, de uitdeeling der eere prijzen en verëerende getuigschriften door zijn Ed volgde, wordende met dankzegging aan de Heeren regerings-leden voor hunne verëerende tegenwordiheid, deze plegtigheid door zijn Ed besloten - terwijl de Heer burgemeester namens zijne mede-leden wel hunne hoogste tevredenheid geliefde uittedrukken, over het aanvankelijk zoo bijzonder aan het doel beantwoorden dezer Instelling, waar van de tentoongestelde bekroond Stukken, die met groot genoegen beshcouwd werden, de Sprekende bewijzen opleverden.
In betrekking tot de opengevallen post van Onderwijzer in de Meetkunde waarover de deliberatie als nu aan de ordre werd gesteld; berichtte de heer President dat vermits men niet had mogen slagen, met de vervulling van dien post, zijnde Ed had mogen slagen, met de vervulling van dien post, zijn Ed had gemeend met overleg van eenige Leden der Commissie eene advertentie twee malen in den Stads-Courant te doen plaatsen, ter uitnodiging niet alleen van de daartoe geschikte persoonen, maar tevens ter berinnering aan de Leerlingen dezer School, om zich voor den 15 dezer maand aan te melden, wanneer zij verlangen mogten het onderwijs in den volgende winter weder bij te wonen, en aan dezulken dir de vereischte bezittende bepaald bij Art 10 van het algemeen Reglement zonder mogen verlangen ook van dat onderwijs bij aanvang gebruik te maken.
Dat zich tot genoemden post van Onderwijzer hadden aangemeld: Boers (School onderwijzer te Papendrecht), Herm. Boet junior, Pieter van Leeuwen, Corn Stoop. Van welke met algemeene stemmen werd benoemd tot onderwijzer in de Meetkunde de heer P. van Leeuwen geemploijeerde bij de bewaring van het Kadaster hier ter Stede, die daar op ter vergadering geinviteert zijnde, met deze benoeming werd geluk gewenscht.
Van de vroegere leerlingen der School hadden zich opnieuw aangemeld: Stoop, Verheij, Vos Havers, de Koningh, Kooijman, Schalk van der Schalie, Degens, de Greef, van den Boom, Boers junior, Duppe, Borgert Vermeulen, Schut, van Varick, de Lange, Baars junior, Brand, Gips, van Welie, de Borst, Bekkers, Riethof, de reus, Singels, van der Weijden, Hesmerg, van Stokrom, Stoel, Engels, den Hartog, Schotel, en Bruggemans.
onder de teruggeblevene hadden, enkele de Stad verlaten, en zouden anderen zich waarschijnlijk nog presenteren; omtrent de laatste werd aan den hoofd-onderwijzer ofschoon de tijd tot aangifte verstreken was, de vrijheid gelaten, die ditmaal nog te mogen aannemen met vermaning over hunne nalatigheid.
Als nieuwe leerlingen hadden zich gepresenteert: And. Collet, Govert den Turk, Arrnoldus Roozendaal, Thomas de Kreuk, Johs van Aardenne, Jan Baars, Arie van Dalen, Arie Hakkers, David Schouten en Steven Ouburg.
En werd na deliberatie besloten, ook dezen, een gelijk examen als de vorigen over het lezen, Schrijven en de eerste beginselen der rekenkunst te doen ondergaan, hetwelk bepaald werd te doen plaats hebben op de Teekenschool op vrijdag den 26e dezer maand des namiddags ten drie ure, en werd hier mede deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.