Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 10-11-1834


Vergadering van Heeren Hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op Maandag den 10 Novenber 1834. Present de Heeren A. van der Linden Fzn President, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G.''t Hooft, en F. van der Elst.
Nadat de Notulen der Vergadering van den 3e October ll waren geresumeert en goedgekeurd, werd ingevolge ontvangene aanschrijving van H.ren Burgemeester en Wethouders, tot het inzenden van de Staat van begrooting der behoeften voor de Stads bouwkundige Teekenschool voor het volgende dienstjaar, door de Vergadering geapprobeert, een zoodanige door den Heer President voorgedragen Staat, in alles als die van het vorig Jaar, alleen met bijvoeging van een buitengewoonen poste van f 200 tot een gratificatie aan den hoofd-onderwijzer, voor zijne veelvuldig moeiten en buitengewoone werkzaamheden bij de oprichting dezer school met een aanvankelijk zoo gewenscht gevolg aangewend, en besloten die alzoo door den Heer President geteekend in te zenden.
Uit de ingekomen Lijsten van de Onderwijzers bleek dat door de Leerlingen over het geheel genomen vlijtig gebruik van het onderwijs gemaakt werd, daar de meerste absentien door ongesteldheid veroorzaakt waren..
Door den Heer President werd der Vergadering in overweging gegeven, nadien van de oprichting der School af aan, voortdurend tot het onderwijs gebruik gemaakt was, van eenige Teekeningen aan den Heer Hoofd-Onderwijzer toebehorende of het niet billijk zijn zoude, daar dezelve door dat gebruik ongetwijffeld in waarde moesten verminderen, en deze opoffering van hem niet te vorderen was, die op een redelijke voet van hem overtenemen; met dit gevoelen instemmende, werd besloten, dezelve althans provisioneel gedeeltelijk voor de School aan te koopen, en geliefde de heer de Greef (daartoe verzocht zijnde) zich wel te belasten, om met overleg van den Heer Hoofd-Onderwijzer de waarde daar van te bepalen.
Ingekomen een billet van den Hoofd-Onderwijzer ITZ daarbij verzoekende, dat het hem veroorloofd mag wezen: om, wanneer op de avonden tot onderwijs der Klasse van bowukunde, kunstbesckouwingen bij het Genoodschap PICTURA; of voorlezingen bij de afdeeling der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, plaats hebben, waar van hij anderszints geheel verstoken is, het onderwijs voor die keer op Woensdag of Zaturdag te verschikken; is daar op na deliberatie besloten dat zoo wel hij, als de andere Onderwijzers in een bijzonder geval, mogende verlangen eene verschikking omtrent de bij de Reglementen bepaalde Les en leeravond te maken, zij lieden zich in tijds, tot den Heer President dezer Commissie zullen kunnen wenden, welke bij deze word gemagtigd, die verschikking te mogen toestaan, te regelen en des noods de les op eene andere avond te bepalen namelijk op die van Woensdag (wordende die van Zaturdag als daar toe ongeschikt geacht) mits daar van aan de Leerlingen minstens twee leer-avonden voorafgaanden te te verschikken les of leeravond, worde kennis gegeven.
Verder niets te behandelen zijnde werd de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.