Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 16-1-1835


Vergadering van Heeren Hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op Vrijdag den 16 Janu. 1835. Present de Heeren A. van der Linden Fz President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F van der Elst.
De notulen der laatste gehouden Vergadering van 10 November ll werden geresumeert zijnde goed-gekeurd.
Door de Heer de Greef werd gerapporteert, dat de bij deze School in gebruik zijnde teekeningen aan den hoofd-onderwijzer toebehorende bij overeenkomst met hem ten getale van 100 stuks en waar van de prijs was bepaald op f 2 p. stuk ingevolge besluit der vorige vergadering voor dezelve waren overgenomen.
Uit de ingekomen Lijsten van de bijnzondere afdeelingen van het Onderwijs dezer Stads bouwkundige Teekenschool gebleken zijnde, het voortdurend moedwillig verzuim van Sommige leerlingen in het bijwonen der lessen in de Meetkunde, en nadien het voorname doel dezer instelling, welke blijkens de Reglementen voor deze School, het onderwijs in de onderscheiden afdeelingen evenzeer vordert, daar door zoude worden tegengewerkt en aangezien volgens Art. 11 van het Reglement van orde, het geen der Leerlingen zal vrijstaan, de bepaalde lessen der Klasse te verzuimen, ten ware bij hooge noodzakelijkheid, blijkens schriftelijk bewijs van ouders, voogden of meesters zoo hebben heeren Hoofd-bestuurderen gemeend, de voortduring van dit misbruik met kragt te moeten te keergaan, en dienvolgens na deliberatie vastgesteld en bepaald, dat: bij het dingen naar den prijs, geen der Teekeningen van hen, die verder in het bijwonen, van eenig gedeelte van het Onderwijs nalatig zullen blijven tot het bekomen van een prijs, zullen in aanmerking komen - en zal tot narigt van alle de Leerlingen dit besluit aan hem worden kenbaar gemaakt, zoo, door de voorlezing van hetzelve door de Onderwijzers, als aanplakking onder het Reglement van Orde.
Wijders werd bepaald dat met het teekenen naar den prijs, op den eersten Maandag in Februarij zal worden aangevangen; te weten voor de Bouwkunde; in de 4 eerste Klassen bij het hand-teekenen; in de beide Klassen ieder in twee onderdeelen - en voor de Meetkunde, in eene Klasse, in drie onderdeelen en werden de daartoe, door den hoofd-onderwijzer uitgezochte voorbeelden gezien en goedgekeurd.
Eindelijk nog werd visie genomen, van de volgende voor rekening van de School aangekocht werken als:
* Trappenboek van Tieleman van der Horst, met de Tekst tot f 10,26
* en over de ijzergieterij te Deventer f 4
niets meer te behandelen zijnde eindigde hier mede de Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.