Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 11-5-1835


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundioge Teekenschool gehouden op Maandag den 11e Meij 1835. Present de Heeren A. van der Linden Fz President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst alsmede de hoofd-onderwijzer.
De notulen der vergadering van 13 Maart ll geresumeert en goedgekeurd. Na dat onderscheiden bijeenkomsten der Commissie op de Teekenzaal hadden plaats gehad, Speciaal ter beoordeeling van de Teekeningen der Leerlingen na den prijs waar bij Heeren hoofd-bestuurderen weder met bijzonder groot genoegen de aanmerkelijke vorderingen mogten ontwaren in het algemeen door hen, in de afgeloopen Cursus gemaakt, en vooral van die welke den prijs werden waardig gekeurd en, waar van de beslissing veelal geen geringe moeijelijkheid opleverde.
Zoo werd door den Heer President voorgesteld om zich ten aanzien van het verleenen van Prijzen in het Meetkundig Vak, aan de voordragt der aangaande door den Onderwijzer in hetzelve gedaan, en door den Heer hoofd-Onderwijzer goedgekeurd, te gedragen; alzoo deze Heeren zoo wel met de vorderingen door de Leerlingen gedurende den tijd des Onderwijs gemaakt, als door het ten dien anzien gehouden vergelijkend examen de meest verdienstelijke hebben leren kennen - Hier op door een der Leden dezer Commissie, de bedenking geopperd zijnde dat één der leerlingen hier bij verongelijkt zoude wezen, zoo heeft hier omtrent een nader onderzoek plaats gehad, en is na afloop van hetzelve besloten, zich met genoemde voordragt te confirmeren - dan, aangezien er bij andere leden een vermoeden is gerezen, dat dezen leerling niet ter goeder trouw bij het houden van het examen zou hebben gehandel;, noch gewerkt, zo is er verder bepaald, om voor den aanvang der volgende Cursus, in overweging te nemen, op denzelven leerling bij vervolg op deze school, al dan niet, zal kunnen toegelaten worden; zijnde wijders de naambiljetten der meest verdienstelijk geoordeelde teekeningen geopend, en, naar aanleiding van het boven vermelde besluit, omtrent het vak der Meetkunde, de prijzen en verëerende getuigschriften toegekend, zoo als die door de Commissie op voordragt van den Heer hoofd-onderwijzer waren goedgekeurd, en hier volgende agter hunnne namen vermeld, als:
Eerste Afdeeling Bouwkunde
4e of hoogste klasse:
1e prijs James de Koningh, Afbeeldingen van antieke en moderne bouwkundige voorwerpen. Zijnde deze prijs volgens bepaling, tevens strekkende als 1e prijs vij de 2e klasse van de afdeeling handteekenkunde, door denzelve behaald.
2e prijs A. Boers Senior, Brade bouwkundig handboek
3e klasse 1e prijs C.J. Schotel Jz, de Vignola der ambachslieden en Erzeij over de trappen;
2e Prijs J. Havers Pasteur handboek, vereerend getuigschrift J. van Aardenne;
2e klasse 1e prijs J. de Lange de Vignola der ambachtslieden, 2e prijs G.J. Schut Erzeij over de trappen en schaduwen, vereerend getuigschrift G. den Turk;
1e klasse 1e prijs A.P. Bruggemans Kort begrip van alle wetenschapp voor jonge lieden en Ardesch over het wasschen, 2e prijs B. de Greef, Erzeij over de trappen, vereerend getuigschrift S. Ouburg.
Tweede afdeeling handteekenkunde
2e of hoogste klasse eerste onderdeel: 1e Prijs J. de Koningh Begrepen in de 1e prijs bij de 4e klasse Bouwkunde, vereerend getuigschrift A. Boers Senior.
2e klasse tweede onderdeel : Prijs J. de Lange, grondig onderwijs in de verw en schilderkunst en Ardesch over de Schaduwen, vereerend getuigschrift W.F. Duppe.
1e klasse eerste onderdeel: Prijs G. den Turk, over de Scahduwen en trappen, vereerend getuigschrift H. bekkers
1e klasse tweede onderdeel: Prijs F. de Kreuk, over de trappen, vereerend getuigschrift S. Ouburg.
Derde Afdeeling Meetkunde
3e of hoogste klasse: Prijs J. de Koningh, met het lot tegen B.C. de Borst, Pasteur handboek.
2e klasse Prijs J. de Lange, met het lot tegen M. van der Weijden, van Campen, bouwkundige rekenkunde.
1e klasse prijs J. van Aardenne, Lessen over de eerste beginselen van het Schaduw in de bouwkunde.
Voorts werd na deliberatie besloten de uitdeeling der prijzen te doen plaats hebben, op dingsdag den 30e Junij aanstaande, des morgens ten 11 ure, en wel op de zelfde voet en wijze als het vorige Jaar, op de Teekenzaal, in tegenwoordigheid van de H.H. Burgemeester & Wethouders, Leden van den Raad, daar toe bij missive uit te nodigen, zoo als ook nog besloten werd, mede ter bijwoning dier plegtigheid uittenodigen: de leden uitmakende de directie van het Teekengenoodschap PICTURA alhier - als mede, om bij de nu bekroonde Stukken, ook die van het vorige jaar ten toon te stellen, en daar de belangstelling en het verlangen van velen gebleken was, om de voortbrengselen dezer school te mogen zien, ook den toegang voor dezen opentestellen,  des namiddags van 3 tot 6 uren. Terwijl op vriendelijk instantien der vergadering, de mede bestuurder de Heer Kist, wel op zich geliefde te nemen, weder eene ter gelegenheid toepasselijke toespraak te houden.
Verder niets te behandelen zijnde, eindigde deze Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.