Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 21-9-1835


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op Maandag den 21 September 1835. Present de Heeren A. van der Linden Fz Presid, E. Willemszen, A. Kist Ezn, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De notulen der Vergadering van 22 Junij ll gelezen zijnde, werden goedgekeurd.
Hebbende ter bepaalde tijd op den 21 Julij ll de uitreiking der prijzen, aan de bekroonde leerlingen plaats gehad, in tegenwoordigheid van de daartoe uitgenodigde Burgemeester, Wethouders, leden van den Raad dezer Stad en eene Commissie van de directie van ht Teeken-genootschap PICTURA - bij welke gelegenheid de Vergadering door den Heer president geopend zijnde; door den Heer medebestuurder Kist werd voldaan, aan de zoo welwillend op zich genomen taak tot het houden eener toespraak te dezer gelegenheid, hebbende tot onderwerp het oud-Hollandsche Spreekwoord - "die timmert aan den dijk heeft veel bekijk" - het welk op eene onderhoudende wijze voorgedragen en bijzonder aangewend tot nut en leering voor de kwekelingen dezer School, met veel genoegen werd aangehoord, en den Spreker door de Heer President namens de commissie dankbetuigd - waar na de uitreiking der eere prijzen en getuigschriften plaats had - en werd door alle genodigden hunne bijzondere tevredenheid betuigd over de vernieuwde vorderingen der leerlingen, blijkbaar in de tentoongestelde bekroonde teekeningen, die de beste gevolgen beloofden van deze zoo nuttige inrichting, onder de leiding van de daar over gestelde verdienstelijke Onderwijzers.
Door den Heer Burgemeester werd dit ook in eene bijzondere opwekking tot verdere ijver en vlijt, aan de Leerlingen uitgedrukt en werd deze plegtigheid met dankzagging van den Heer President aan de genodigden voor hunne verëerende tegenwordigheid, besloten.
Door den hoofd-onderwijzer werd overgelegd, een Lijst van de zich aangemeld hebbende Leerlingen, ten getalle van 34 als:
van de vroegere: C. Stoop, J. van Aardenne, J. de Koningh, G. den Turk, J. de Lange, A. van Dalen, A. Roozendaal, B. de Greef, B. Vermeulen, A. Boers Senior, F. de Kreuk, J. Havers, B.C. de Borst, J. Verheij, C.J. Schotel, J. Stoel, J. Baars, A. Colet, H. Bekkers, M. van der Weijde, A. Boers junior, A. Brand, A. van Varik, G.J. Schut, J.A. Singels, A.P. Bruggeman.
en als nieuw aangemelden: W.E. van Nahuis, J.G.P. Reus, G. Husen, H. Pennock, J. Engels, F. Lambinon, J.H. Heije, F.M. van Goch. 
De hoofd-onderwijzer ten aaneon van de nieuw aankomende genoegzaam meenende overtuigd te zijn, van hunnen vereischte bekwaamheid, in de Lees-Schrijf- en beginselen der Cijferkunde om het gewoon examen daar in onnodig te achten, zoo werd dien overeenkomstig besloten, om dezelve allen aangenomen gelijk mede, de Jongeling ten wiens aanzien, volgens resolutie in dato 11 Mei 1835 bepaald was, dat zijne aanneming een punt van nadere deliberatie zoude uitmaken.
Tot de vervulling van den post van Onderwijzer in de Meetkunde overgaande, bleek na denzelve te zijn gesolliciteert door H. van Helden (onderwijzer), S.J. Verheij (molen-maker), C. Stoop (timmerman), M. Kieboom (landmeter) van welke Solicitanten na deliberatie werd besloten met in aanmerking te doen komen S.J. VERHEY en C. STOOP als werkelijk leerlingen van de School zijnde, daar het als onvoegzaam gekeurd werd, dat die bij de eene les als leerling en bij de andere als onderwijzers zouden optreden, terwijl uit de twee andere met unanieme stemmen verkozen werd: H. VAN HELDEN - die daartoe verzocht zijnde, ter vergadering verscheen, en door den Heer President met deze benoeming werd bekend gemaakt en gelukgewenscht waar voor dor hun zijn dank werd betuigd en hij zich gaarne verbond, tot de op hem rustende verplichtingen.
Wijders werd aangezien de nieuw benoemde Onderwizjer de Woensdag avond zoo veel zijnne School betrof, ter zijner dispositie had, en ook de Donderdagavond voor den Hoofd-Onderwijzer minder geschikt was, bepaald, het onderwijs voortaan bij verschikking te doen plaats hebben, als volgt:
maandag en Vrijdag in het vak der bouwkunde, dingsdag in de handteekenkunde & Woensdag in dat der Meetkunde.
Door den hoofdonderwijzer werd voorts overgelegd: een Inventaris der boekwerken, Platen, Teekeningen en Modellen en van de goederen behorende aan deze School - en werd besloten die te deponeren bij de Bijlagen.
Eindelijk nog werd op voordragt van den hoofd-Onderwijzer besloten: alle de bekroonde Teekeningen der Primussen in de Bouwkunde en handteekenkunde met uitzondering van die der minste Klasse, in Lijsten agter glas, op de Teeekenzaal te doen ophangen.
Door het mede lid der Commissie 't Hooft nog rekening en verantwoording gedaan zijnde, wegens ontvang en uitgaaf voor deze Stads-bouwkundige Teekenschool over 1834 tot 1835 - waar bij bleek als goed slot in cas te blijven f 71,65 zoo werd deze ter zijner dechargé door den Heer President geteekend en eindigd hier mede de werkzaamheden voor deze vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.