Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 11-4/2-5-1836


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer stads bouwkundige Teekenschool gehouden op Maandag den 11 April en gecontinueerd maandag den 2 mei 1836. Present de Heeren A. van der Linden Fz President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.Gl. 't Hooft, F. van der Elst. Zijnde de Heeren Onderwijzers ITZ en DE KONINGH mede te dezer vergadering geconvoceert.
De notulen der laatst gehouden vergadering van 28e maart ll geresumeert zijnde werden goedgekeurd.
Als het hoofdzakelijk doel dezer vergadering zullende worden overgegaan, tot de beoordeeling der Teekeningen anar den prijs, zoo werden dezelve met de meeste naauwkeurigheid in ogenschouw genomen en vergeleken, en stukken bij vernieuwing ten bewijze van de gemaakte vorderingen der leerlingen, en werd, daar verre de meesten zich zoo zeer bevlijtigd hadden en elkanderen zoo an opzijde kwamen, de uitwijzing daardoor veelal zeer bemoeijelijk; en wel meer bepaald deed zich dit bezwaar op, bij de hoogste of vierde Klasse in de afdeeling Bouwkunde - Waar in door 4 bijzonder verdienstelijke leerlingen eene eigene ordonnantie, volgens Programma van een voornaam woongebouw was geteekend, welke teekeningen zoo in goeden smaak, als in zuiverheid en naauwkeurigheid van uitvoering wedijverden, het welk Heeren hoofd-bestuurderen deed aarzelen in deze uitspraak
te doen, waarom met algemeene goedkeuring besloten werd, het advies van een geacht en onpartijdig deskundige buiten de Stad, daar over in te winnen en geliefde de Heer President zich wel te belasten (als daar toe bijzonder goede gelegenheid hebbende) zich te s Hage daar op te informeren, gelijk nader door zijn Ed werd gerapporteert in deze bijzonder goed geslaagd te zijn daar de Heer A. Tollus die daartoe buitengewoon bevoegd geoordeeld werd die taak wel op zich had gelieven te nemen, zullende alzoo dezelve Teekeningen aan dien Heer worden toegezonden met verzoek die naar rang van verdiensten, met N. 1 tot 4 te willen merken.
Voorts had de uitwijzing der behaalde prijzen plaats als volgt:
bij de Afdeeling Bouwkunde
3e klasse 1e prijs Hend Pennock, 2e prijs Philip Mozes van Goch, getuigschrift J. van Aardenne;
2e klasse 1e prijs W.E. van Nahuis, 2e prijs G. Schut, getuigschrift M. van der Weijden;
1e klasse 1e prijs J.G.P. Reus, 2e prijs J. Stoel, getuigschrift J.B. Engels;
bij de Afdeeling handteekenkunde
2e klasse 1e onderdeel Prijs A. Boers Sen, getuigschrift C. Stoop;
2e klasse 2e onderdeel Prijs G. Schut, getuigschrift G. den Turk;
1e klasse 1e onderdeel Prijs A. van Varik, getuigschrift A. Boers Jun;
1e klasse 2e onderdeel Prijs J.B. Engels, getuigschrift J.G.P. Reus;
terwijl na deliberatie en volgens de bij de eden der Commissie rond geweest hebbende, uitgewerkte meetkundige voorstellen, ook de toewijzing, der prijzen bij de afdeeling meetkunde plaats had, en bleek als meest verdienstelijke in dit vak, der bekrooning waardig te zijn gekeurd:
3e klasse Prijs Hendrik Pennock, getuigschrift B. de Borst
2e klasse Prijs Bastiaan de Greef, getuigschrift Herm Bekkers
1e klasse Prijs G. Slingerland Husen, getuigschrift Francois Lambinon.
eindelijk nog werd in overweging genomen, of men voor de 4e of hoogste Klasse in de afdeeling Bouwkunde dit jaar bij het Gouvernement Medailles zoude aanvragen, tot eere-Prijzen voor die Klasse doch, werd algemeen begrepen voor als nog dit niet te doen, vooral bij de overtuiging, dat boek- of Plaat-geschenken tot het vak betrekkelijk niet alleen meer nuttig maar ook aangenamer voor de bekroonden zoduen zijn - den Hoofd-Onderwijzer werd alzoo verzocht tegen de eerst volgende Vergadering eene voordragt te doen, van alle zulke, boekgeschenken, als het meest geschikt voor de prijzen der onderscheiden afdeelingen zouden gerekend worden; zullende die vergadering worden belegd na het terug bekomen der Teekeningen uit s Hage met de beoordeeling om dan ook in die Klasse uitspraak voor de prijzen te doen, en werd alzoo hier mede deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.