Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 26-9-1836


Vergadering van Heeren hoofd bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool, gehouden op Maandag den 26e September 1836. Present de heeren A. van der Linden Fz President, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De Notulen der laatste gehouden Vergadering van den 3e Augustus ll werden geresumeerd en goedgekeurd. Ingevolge besluit van genoemde Vergadering had toe bepaalde tijde den 9e Augustus ll de uitreiking der prijzen aan de Leerlingen plaatsgehad, ter welken gelegenheid bij absentie van den Heer President door den Heer Kist de Vergadering werd geopend en na eene gepaste teospraak, aan de te dezer plegtigheid genodigde Commissien en verdere aanwezigen, door zijn Ed werd voldaan, aan de op zich genomen taak, daar toe ter behandeling gekozen hebbende, de zinspreuk "Kunst word door oeffening verkregen" - welk onderwerp door den kwamen Spreker, niet alleen op eene voor alle de hoorders aangename en onderhoudende wijze behandeld werd, maar nog meer bijzonder werd aangewend tot met en leering en tot aansporing en opwekking der leerlingen - Deze rade afgewisseld door de uitreiking der prijzen aan de bekroonden, werd besloten met verdiende hulde aan de onderwijzers en wel bijzonder aan den zoo verdienstelijken hoofd-Onderwijzer der School en met dank vereerende tegenwoordigheid.
Den heer Burgemeester onder betuiging zijner bijzondere goedkeuring bedankte de Commissie van hoofd-bestuurderenl deze nuttige inrichting aan hunne verdere goede zorg aanbevelend en de leerlingen opwekkende tot voortgang op het ingeslagen spoor en door verder vlijtig gebruik maken, van de zich zoo gunstig aanbiedende gelegenheid te toonen dat zij daar op den resten prijs stelden.
De tentoongestelde bekroonde teekeningen werden door de aanwezigen met blijken van genoegen beschouwd om hunne gemaakte vorderingen ook in de laatste cursus, als zeer in het oog loopend erkend, waar mede deze plegtigheid ten algemeenen genoegen afliep.
De tot bijwoning van het onderwijs voor de volgende cursus zich aangemeld hebbende Leerlingen waren van de vroeger de 22 volgende, als: A. Boers Sen, J. de Koningh, J. van Aardenne, C. Schalk van der Schalie, Arie van Dalen, W.E. van Nahuis, G.J. Schut, B.C. de Borst, M. van der Weijden, H. Pennock, P.M. van Goch, B. de Greef, G. Slingeland Husen, F. Lambinon, A.P. Bruggemans, J.G.P. Reus, C. Arendse van Welie, J.B. Engels, J.C. Schotel Jz, A. Boers Junior, J. Stoel, A. Colet;
terwijl 7 nieuwe zich hadden aangegeven als: J. Tawechio, A.J.A. Rueb, N.P. Kraft, J. Kraft, A.J. Advocaat, J.J. Giese, J.G. Legel;
aan het aanzoek van nog twee namelijk: C. van der Wiel te Dubbeldam en M. van der Made te Klundert.
om ook van het onderwijs te mogen gebruik maken; werd algemeen begrepen, volgens art 10 van het algemeen Reglement niet te kunnen worden voldaan, ook om de moeijelijkheid die daar uit, bij het behalen van prijzen, door den naijver der Leerlingen, de vereischte bij genoemd Art vermeld, bezittende, zonder kunnen ontstaan.
ten aanzien van het gevorderd wordende examen der genoemd 7 nieuwe leerlingen, werd na deliberatie besloten, dat onder toezigt van den hoofd onderwijzer te doen plaats hebben, en de beoordeeling hunner genoegzame bekwaamheid aan zijne decisie over te laten. Door den Heer President werd overgelegd, de gewone aanschrijving ter inzending van den Staat van begrooting voor 1837 door zijn Ed ontvanger - te gelijk met zoodan ige staat door den Heer hoofd-onderwijzer ogpemaakt en door zijn Ed met de nodige aanmerking onderteekend, volgens welke de gecalculeerde behoeften voor dat Jaar F 650 zoduen bedragen, en welke door de vegradering werd goedgekeurd.
Eindelijk nog werd door het medelid der Commissie 't Hooft de Ontvang en Uitgaaf door hem gehad en gedaan over 1835-1836 met een batig saldo van f 27,38 slutiende, welke mede door Heeren hoofdbestuurderen wordende geteekend, waar mede deze vergadering eindigde.

Laatst gewijzigd: juni 2009.