Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 5-1-1837


Vergadering van Heeren Hoofd bestuurderen dezer Stads-bouwkundige teekenschool gehouden op Donderdag den 5e Januari 1837. Present de heeren E. Willemszen, B. de Greef, C.G. 't Hooft zijnde heer hoofd onderwijzer en de onderwijzer in het handteekenen mede ter vergadering geconvoceert
De aanteekeningen der laatste gehouden vergadering van 26 september 1836 werden gelezen zijnde goedgekeurd.
Deze vergadering voornamelijk belegd zijnde, tot het maken van bepalingen voor het teekenen naar den prijs. Zoo werden de aanteekeningen van absentie der leerlingen in het bijwonen der lessen gedurende de Maanden October, Noveber en December nagegaan, en werd deswegens over het algemeen reden tot tevredenheid bevonden, daar eenigen slechts enkele malen, door wettige reden hadden verzuimd, en men met genoegen mogt opmerken, dat ook de lessen bij de afdeeling Meetkunde, vrij gezet waren bijgewoond - Onder allen was er slechts een namelijk W.E. van Nahuijs die eene zeer in het oog loopende, uitzondering maakte als hebbende behalven eenige absentien bij de Bouwkunde en Meetkunde - bij het hand-teekenen geen eenige les bijgewoond. Waarom na deliberatie besloten werd, ten einde zulk eigendunkelijk verzuim te keer te gaan, en de inbreuk, die zulk een slegt voorbeeld op de handhaving der goede orde moest uitoeffenen voor te komen, denzelven leerling van het teeken naar den prijs uit te sluiten. 
Vervolgens had door de Onderwijzers de vorodragt plaats aangaande het teekenen naar den prijs, en wel in de afdeeling Bouwkunde
in de eerste Klasse door 3 leerlingen Een Dorische Hoofd gestel
in de tweede klasse door 6 leerlingen gedeelte van eene Dorische Kolonnade gewasschen
in de derde Klasse door 6 leerlingen Eene Korinthische Poort met bijwerk gewasschen
in de vierde Klasse door 5 leerlingen Facade en plattegrond van een Koetshuis en stalling, gewasschen
in de vijfde Klasse door 2 leerlingen Eene eigene ordonnantie van een Landhuis, plattegrond, Twee Facades en doorsnede, volgens programma.
Terwijl visie genomen werd van de modellen, waar na in de afdeeling handteekenen, zoude geteekend worden, en wel in twee Klassen ieder van twee afdeelingen even als in het vorige Jaar - met elke verdragt uitgekozene modellen, de Commisie zich wel konde vereenigen, aan Heeren Onderwijzers, de tijdsbepaling tot aanvang van het na den prijs teekenen, overlatende - en werd besloten in de afdeeling Meetkunde even als het vorige jaar, in den afloop der Cursus een examen, ten overstaan van deze Commissie te doen plaats hebben, ten einde daar na de uitwijzing der prijzen te doen.
Na deliberatie werd eindelijk nog besloten, aangezien de meer beperkte staat der Casse, veroorzaakt door het tegenwoordig minder getal van leerlingen - bijde afdeeling Bouwkunde (waar bij ook dit Jaar eene Klasse meer gevoegd was) met in iedere Klasse, een eerste en tweede prijs, maar in ieder der Klassen een prijs en een getuigschrift uit te reiken, - en bij de afdeeling handteeken en meetkunde, als niet wel een vermindering van prijzen toelatende, op den vorigen voet te behandelen - geen der leden eenig voorstel hebbende werd hier mede deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.