Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 16-8-1833


Vergadering van Heeren Hoofd-Bestuurders der Stads bouwkundig Teekenschool te Dordrecht gehouden op Vriujdag den 16e Augustus 1833. Present de Heeren A. van der Linden Fzn President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De Notulen der laatst gehouden Vergadering van 5e Augustus l.l. werden geresumeert & goedgekeurd.
Door de Heeren van der Elst en 't Hooft werd den uitslag medegedeeld, van hun onderzoek met den hoofd-onderwijzer van de biljetten van aangiften der Leerlingen tot deze School, waar mede de Vergadering zich na genoeg zonder uitzondering konde vereenigen en genoemde heeren voor hunnen werkzaamheid in dezen bedankten - ten gevolge daar van konden van de 53 tot Leerlingen 18 worden aangenomen, terwijl 35 zich aan een ander examen zouden moeten onderwerpen; Door dit examen meende men zich te kunnen voorstellen, dat wel eenige zouden afvallen, die welligt een volgend jaar in aanmerking zouden kunnen komen, hetgeen nu bij de oprichting der School als wenschelijk moest worden beschouwd, aangezien het getal voor den aanvang al te groot voorkwam.
De onderwijzers Itz en Krämer, mede ter vergadering tegenwoordig zijnde, zoo werd gedelibereert over de tijd en wijze van examineren, en daar na besloten dat het examen door de Heer Krämer zoude worden afgenomen, in volge als volgt door ieder der Leerlingen iets te doen voorlezen vervolgens op het papier (de daartoe op een Bord voorgestelde Sommen) te laten uitwerken, en dit onderzoek te doen loopen over de vier Speciën van de gewone Cijfer-kunst en dan ook hunnen ervarenheid te beproeven volgens het Metriek-Stelsel; en eindelijk op hun vel papier ieder iets te doen Schrijven, onverschillig wat, en met hunnen naam te laten onderteekenen - dat daartoe door den Heer President, het gebruik van de raadzaal zal worden verzocht.
dat het examen op twee Dagen- namelijk op Maandag den 26e & Dingsdag den 27e dezer maand, des nammidags ten 5 ure, zal plaats hebben, tot welk einde de eene dag 18, en de andere 17 der zich aangemeld hebbende leerlingen, in tijds zullen worden opgeroepen, en Heeren Hoofd-Bestuurders mede worden geconvoceert.
Eene door den Onderwijzer de Koningh op nieuw bewerkte afteekening tot de Stempel waarbij de gemaakte aanmerkingen waren geobserveert, werd als nu zeer voldoende bevonden, en dien volgens besloten, die in Staal te doen graveren door den graveur Bendorp.
Nog werd gelezen Eene missive van Heeren Directeuren van het Genoodschap PICTURA alhier, ter uitnodiging van dit Col(l)ege tot de bijwoning van de plegtige uitreiking der Eere-prijzen bij genoemd genoodschap op den 20e dezer maand, des morgens ten Elf Ure, in het Locaal in de Wijnstraat en werd aan de Secretaris opgedragen dir verëerend aanzoek bij missive te accepteren en genoemde directie voor hunne beleefde attentie dank te zeggen.
Verder geen zaken te behandelen zijnde, eindigde hier mede de Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.