Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 18-5-1838


Vergadering van Heeren hoofd-bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teeken school gehouden op Vrijdag den 18e Mei 1838, Present de Heeren A. van der Linden Fzn President, C.G. 't Hooft, F. van der Elst en J.B. 't Hooft.
Deze vergadering hoofdzakelijk ten doel hebbende de beoordeeling der teekeningen naar den prijs, zoo werden dezelve met alle naauwkeurigheid gezien en vergeleken, en mogt daar bij de Commissie weder met genoegen ontwaren de blijkbare vorderingen, door de leerlingen in het algemeen gedurende deze cursus gemaakt.
Daar in de 5e of hoogste Klasse afdeeling Bouwkunde, slechts door 2 Leerlingen namelijk B. de Borst en H. Pennock naar den prijs was gedongen, en beider teekeningen bijzonder verdienstelijk werden bevonden, zoo dat Heeren hoofd bestuurders zich verlegen vonden in het doen der uitspraak vermits de eene in een opzicht, en de andere in een ander, de voorkeur scheen te verdienen, zoo werd na deliberatie besloten, hen te zamen den prijs toe te kennen en die alzoo in dit geval te splitzen - voorts had de toewijzing plaats en bleek bij opening der naam briefjes als volgt:
4e klasse C. Schalk van der Schalie Prijs, A. Boers Jun getuigschrift;
3e klasse A. Vollet Prijs, J. Stoel getuigschrift;
2e klasse J. Tawechio Prijs, G. Legel getuigschrift;
1e klasse F. van Heelsbergen Prijs, L. Milort getuigschrift;
Afdeeling Handteekenkunde
2e klasse 1e onderdeel A. Boers Jun prijs
2e klasse 2e onderdeel C. Schalk van der Schalie Prijs
1e klasse 1e onderdeel A. Collet Prijs, J. Stoel getuigschrift;
1e klasse 2e onderdeel J.J. Giesse Prijs, J. Dirks getuigschrift;
1e klasse 3e onderdeel J.G. Legel Prijs, A.P. Bruggemans getuigschrift;
1e klasse 4e onderdeel F. van Heelsbergen Prijs;
wordende wijders ten aanzien van het dingen naar den prijs bij de afdeeling Meetkunde tot na deliberatie bepaald. Door den Onderwijzer in dit vak eenige voorstellen voor de onderscheiden Klassen te doen ontwerpen ten einde in eene daar toe te beleggen zamenkomst door HH Hoofdbestuurderen daar uit eene keuze worde gedaan - dezelve vervolgens in bijzijn van den Onderwijzer te doen uitmaken en die daar na, even als in het vorige jaar, bij de leden ter visie rond te zenden, ten einde daar na de uitspraak te kunnen doen plaats hebben - en werd hier mede deze vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.