Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 1-2-1839


Vergadering van Heeren hoofd bestuurderen dezer Stads-bouwkundige Teekenschool gehouden op vrijdag den 1e Februarij 1839. Present de heeren A. van der Linden Fz President, C.G. 't Hooft en F. van der Elst. als mede de hoofd onderwijzer.
Behalven de leden die door wettige verhindering niet ter vergadering tegenwoordig waren, werd ook het oudste mede-lid den Heer E. Willemszen, met leefwezen gemist, door wiens onlangs afsterven, de Commissie een der ijverige voorstanders en mede-oprichters dezer school te betreuren had.
De notulen der laatst gehouden vergadering van 27 julij, 2 & 28 Augustus ao po [anno priori] werden na geresumeerd te zijn, goedgekeurd.
Volgens een lijst door den hoofd onderwijzer overgelegd van de 29 Leerlingen der School die zich ter behoorlijke tijd, tot het onderwijs hadden aangegeven - waren 16 daar van reeds vroeger tot het Onderwijs toegelaten als: A. van Dalen, J. Schut, H. Bekkers, C. Schalck van der Schalie, A. Collet, A.P. Bruggemans, F. Lambinon, J.G. Legel, J. Tawachio, N.P. Krafft, J. Krafft, J. Dirks, F. van Heelsbergen, A. de Klerk, L. Milort & D. van der Made;
terwijl de 13 nieuwe leerlingen namelijk: Hermanus van der Kaa, Jan Bartholt Zahn, Jacobus Johannes Bakker Dirks, Leonardus Pennock, Dirk Kelfkens, Johannes de Wit, Philippus Verbruggen, Teunis de Jong, Izaak Stoel, Johannes Mattheus Schrijnemakers, Johannes Andreas Evera, Johannes Spruit, Maarten Johannes Proos
mede waren aangenomen, na dat bij behoorlijk examen ten overstaan van den hoofd-onderwijzer, de bij art 10 van het algemeen Reglement gevorderde proeven door hen waren gegeven.
Betrekkelijk het teekenen naar den prijs, waar over als nu behoorde gehandeld te worden, werd door den Heer President in het midden gebracht, dat het zijn Ed min doelmatig was toegeschreven, om ook dit Jaar, even als de vorigen, en op den zelfden voet, een wedstrijd in het teekenen naar den prijs te doen plaats hebben, vermits van de nu geeindigde Vijfjarige Cursus dezer School, het personeel der Leerlingen eene aanmerkelijke verandering had ondergaan, waar door al de meest gevorderden, dezelve hadden verlaten in de tegenworodige op een merkelijk lagere trap van bekwaamheid stonden, zoo dat, om den schijn, van terruggang der School te vermijden, het zijn Ed met overleg van den hoofd onderwijzer meer geschikt was voorgekomen, dat door de Commissie van hoofdbestuurderen na den afloop van de Cursus van dit jaar, een naauwkeurig overzigt werde genomen, over het werk der Leerlingen gedurende dezelve, en dat daar na volgens hunne verdiensten in de blijken van vordering de aan hen uit te reiken prijzen zouden worden geregeld, waar door tevens werd te gemoet gekomen aan eene meermalen geopperde zwarigheid dat gedurende de geruime tijd tot het teekenen naar den prijs, het onderwijs voor hen stil stond - de overige leden met den Heer President in dit gevoelen instemmende, zoo werd dien overeenkomstig besloten.
Door het medelid der Commissie C.G. 't Hooft, werd rekening gedaan, wegens de door hem gehad hebbende ontvang en uitgaaf over 1837-1838 een batig saldo van f 45,02 opleverende, en dezelve door den Heer President, ter zijner decharge geteekend - en daar de betrekking van Secretaris bij de oprichting dezer School, tijdelijk door hem was aanvaard, ene gedurende de vijf-jarige Cursus door hem was waargenomen, zoo werf door hem het verlangen te kennen gegeven, om als nu door een der andere leden der Commissie daar in te worden vervangen, de vergadering de billijkheid van zijn verzoek penetrerende, zoo werd de Heer F. van der Elst verzocht, hem als zoodanig te willen opvolgen, en geliefde zijn Ed die benoeming zich te laten welgevallen, en zich daar mede, als ook met het geldelijk beheer, wel te willen belasten, geen andere zaken ter behandeling voorkomende eindigende hier mede de Vergadering. 

Laatst gewijzigd: juni 2009.