Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 26-8-1833


Vergadering van Heeren Hoofd-Bestuurders der Stads-Bouwkundige Teekenschool te Dordrecht gehouden op Maandag den 26e Augustus & gecontinueert op Dingsdag den 27e Augustus 1833. Present de heeren A. van der Linden Fzn Presid., E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G., 't Hooft en F. van der Elst.
De zamenkomst op beide deze dagen Speciaal bestemd zijnde tot het examineren der 35 leerlingen ingevolge besluit der laatstgehouden Vergadering daartoe opgeroepen; Zoo werdne, nadat de aanteekeningen van genoemd Vergadering van 16e dezer waren geresumeert & goedgekeurd, de Leerlingen in de Raadzaal vergaderd door den Heer President op een gepaste wijze toegesproken en opgewekt om met vrijmoedigheid bewijzen te geven, van hunnen tot bijwoning der Lessen volgens het reglement gevorderd wordende Kundigheden; met kennisgeving dat de plaatsruimte en inrichting, niet zouden toelaten, allen dit Jaar te kunnen opnemen waar door de minst kundigen die nu zouden afvallen zich mogten vleijen van bij vervolg te zullen kunnen worden aangenomen, mits zich die tijd ter verdere oeffening ten nutte makende.
Hier na werd door de Heer Krämer geassisteerd door den hoofd-onderwijzer overgegaan tot het afnemen van het examen op de voet en wijze als in de vorige vergadering was bepaald, en, na den afloop daarvan, door Heeren hoofd-Bestuurders visie genomen van het werk der Leerlingen, en daar na besloten de uitgewerkte Sommen en Schriften, aan een meer bepaald onderzoek, van de beide onderwijzers te onderwerpen, daarbij van hunne gemaakte aanteekeningen zich bedienende, ten einde in eene Vergadering daartoe te houden, op Maandag den 2e September des avonds ten zes ure heeren Hoofd-bestuurders, bij de deliberatien over de aanneming der Leerlingen voor de School, met hunne adviezen te kunnen voorligten. - Door den Heer President werd nog kennis gegeven dat de Heer Burgemeester zijn verlangen had te kennen gegeven, om nog vijf Jongelingen uit het Weeshuis, die door tusschenkomende omstandigheden zich niet eerder hadden aangemeld te willen doen in aanmerking komen, daar dezen, als tot eene stedelijke Inrichting dienden te moeten maken; de Vergadering mede van dit gevoelen zijnde, zoo zouden Heeren Regenten van het Weeshuis, tot het doen der gevorderde aangifte worden in de gelegenheid gesteld en dien volgens nader worden besloten - Eindelijk werd op voorstel van den Heer President algemeen goedgekeurd, het Tijdschrift voor de Nationale Nijverheid (waar van reeds eenige nummers het ligt zagen) voor deze Teekenschool zich aan te schaffen, en, na ter lezing zoo aan Heeren hoofd-Besuurders als onderwizjers, te zijn rondgezonden, bij de Boeken dezer School te worden bewaard, terwijl daar in van tijd tot tijd voorkomende Stukken, door Schrijvers van naam, van zeer veel nut voor de Teekenschool zouden kunnen zijn.
Geene bijzonderheden verder te behandelen zijnde, eindigde mede de Vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.