Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 29-1-1840


Vergadering van Heeren Hoofdbestuurderen van het Stads Bouwkundig Teekenschool, gehouden op Woensdag den 29 jan 1840. Present de heeren A. Kist Ez President, mr C.G.O. Stoop, A. Vos, C.G. 't Hooft, en F. van der Elst alsmede den hoofdonderwijzer.
De notuelen der gehoude vergadering van den 4e en 29 Junij Ao po werden geresumeerd en goedgekeurd. Door den hoofdonderwijzer werd eene lijst overgelegd der leerlingen welken zich voor de bouwkundige school ter behoorlijke tijd hadden aangemeld, bedragende een getal van 25 leerlingen waarvan 16 in de vorige cursus de lessen hadden bijgewoond zijnde: Johannes Andreas Evera, Dirk Kelfkens, Laurens Mielort, Andries Collet, Justus Dirks, Thomas van Heelsbergen, Jac. Math. Schrijnemakers, Teunis de Jong, Philippus Verbrugge, Johs Godfried Legel, Hermanus van der Kaa, Izac Stoel, Jan Bartholt Zahn, François Lambinon, A. Pieters Brugemans.
terwijl de 9 nieuwe leerlingen: Diederik Steven Monté, Willem Corns Recourt, Pieter van den Nieuwenhuijzen, Willem van Wijngaarden, Pieter van Wijngaarden, Joh. Jacs Kooijmans, Hendrik de Meer, Jacob Frederik Sunderman en Herms Joh. Faasen;
na vooraf ten overstaan van den hoofdonderwijzer het vereischte examen te hebben afgelegd en hetwelk voldoende bevonden zijnde tot de lessen werden toegelaten.
Door den Heer President werdt verder aan de leden in rondvraag gebragt of het teekenen naar den prijs, weder als in vorige jaren gebruikelijk geweest, in Februarij een aanvang zoude nemen dan of eene verandering hierin nuttig gekeurd werdt? Waarop besloten werdt, dat ofschoon de leerlingen over het teekenen naar den prijs veel van het gewone onderwijs missen moeten, het door de commissie na overweging even wel het beste geoordeelt werdt, hierin geene verandering te moeten maken.
Waarna door den Hoofdonderwijzer aan Hoofddirecteuren eene opgaaf werdt gedaan van de verdeeling der leerlingen welke in de Klassen op de afdeeling Bouwkunde naar de prijzen zullen kunnen dingen, bestaande voor de
1e klasse in een gedeelte der Toscaansche orde zijnde H.J. Faasen, J.F. Sunderman, H. de Meer, J.J. Kooijman, J.H. Schrijnemakers.
en voor een gedeeltre der Dorische orde: P. van Wijngaarden, W. van Wijngaarden, P. van den Nieuwenhuijzen, W.C. Recourt en D.S. Monté;
voor de 2e klasse Eene Toscaansche portier: J.A. Evera, D. Kelfkens, J.J. Backer Dirks, T. de Jong, P. Verbrugge en J.B. Zahn;
voor de 3e klasse 1e onderdeel, Facade eener openbare verkoopplaats: H. van der Kaa, J. Stoel, J. van Heelsbergen, J. Dirks, L. Milort, P. Bruggemans;
2e onderdeel Facade voor een voornaam gebouw: F. Lambinon, J.G. Legel, A. Collet.
Waarmede de vetgadering zich vereenigde en besloot aan de 1e of laagste Klasse, allleen een getuigschrift uittereiken, en aan de 2e en 3e klasse, de prijzen en getuigschriften.
Door het medelid F. van der Elst werdt rekening gedaan, wegens den ontvang en uitgaaf over 1838-1839 het welk een batig saldo opleverde van f 69,32 en dezelve door den President tot zijner decharge geteekend.
Wijders is bij de bijlagen gedeponeerd, de copie der staat van begrooting voor 1840 door den Hoofdonderwijzer opgemaakt, en door den President aan de Edel Achtb. Heeren Burgemeester en Wethouders ingeleverd in dato 7 October 1839 bedragende eene Somma van f 950.
Verder niets meer te behandelen zijnde, werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.