Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 2-9-1833


Vergadering van heeren Hoofd-Bestuurders der Stads-Bouwkundige Teekenschool te Dordrecht gehouden op Maandag den 2e September 1833. Present de Heeren A. van der Linden Fzn President, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De Notulen der laatstgehouden Vergadering van 26e gecontinueert den 27 Augustus ll werden gelezen en goedgekeurd.
Door de Heeren Onderwijzers Itz, Krämer mede ter bijwoning van deze vergadering uitgenodigd, werd overgelegd een door hun geformeerde lijst van de onlangs geëxamineerde Jongelieden met de behoorlijke aanteekeningen van den uitslag hunner bevinding zoo van de fouten als van hunne minder of meer gevorderdheid in het lezen en schrijven, wordende genoemde heeren door den Heer President dankbetuigd voor hunne werkzaamheid in deze - Bij de daarop volgende deliberatien over de bepaalde aanneming der Leerlingen deed zich op nieuw de zwarigheid voor; tegen het toelaten van een te groot aantal, vooral bij de oprichting der School door alle de leden, hoe zeer vervuld met het verlangen, om aan de geestdrift van alle zich aangemeld hebbende, te voldoen, en de meeste mogelijke uitbreiding, aan deze nuttige inrichting wenschende te geven; echter eenparig van gevoelen waren, dat het niet mogelijk zijn zoude, een zoo groot aantal een gepast en geregeld onderwijs te kunnen oen genieten en alzoo het voorname doel daar door zou worden uit het oog verloren en gemist.
Hier bij ontstond ook de bedenking of uit het getal der reeds als aangenomen beschouwde 18 Leerlingen, volgens resolutie van dato 16 August ll en der vijf jonge lieden uit het weeshuis die zich ook nu bij biljetten hadden aangemeld, en van vrij voldoende getuigschriften van hunnen Onderwijzer waren voorzien, ook niet enkelde (welke goede opinie men daar van ook mogt hebben) na een afgenomen examen zouden bevonden worden minder geschikt te zijn, en door welker aanaming men dus ten aanzien van andere uitgeslotenen, onbillijk zoude handelen, zoo werd met algemeen goedvinden besloten, ook die 23 een gelijk examen te doen ondergaan, het welk bepaald werd ter zelfder plaatze op Woensdag den 4e dezer des namiddags ten half twee ure, terwijl genoemde onderwijzers zich wel zouden willen in staat stellen, om na gedaan naauwkeurig onderzoek aan Heeren Hoofd-Bestuurders in eene daartoe te beleggen Vergadering op Donderdag den 5e dezer des namiddags ten vijf yre den uitslag daarvan mede te deelen, ten einde als dan onmiddelijk kunne worden overgegaan tot bepaling van het getal en de keuze der Leerlingen voor de School, waar mede deze vergadering eindigde.

Laatst gewijzigd: juni 2009.