Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 4-2-1842


Vergadering van Hoofdbestuurders der Stads bouwk tekenschool, gehouden op Vrijdag den 4e Febr 1842. Present de Heeren A. Vos Pres., mr. C.G.O. Stoop, J. Staets Vriesendorp, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft en F. v.d. Elst, alsmede den Hoofdonderwijzer.
De notulen der vergaderingen van den 8 en 18 Sept des vorige jaars, werden geresumeerd en goedgekeurd. De rekening over 1840-1841 door den Penningmeester opgemaakt zijnde, en sluitende met een batig Saldo van f 22,72 werdt door de leden in orde bevonden. Waarna door den Hoofdonderwijzer de naamlijst der leerlingen op de bouwk. School werdt aangeboden welken in dezen Cursus naar de prijzen zullen teekenen zijn de:
Oude Leerlingen
Hk van der Kaa, F. de Jong, P. Verbrugge, D. van de Rest, C.H. Bahre, L. Melort;
Oude Leerlingen
J. van Kuijk, P. van den Nieuwenhuijzen, P. van Bezooijen, J.G. Legel, J.J. van Stokrom, W.C. Recourt, A. de Jong, D.J. Itz, T. van Heelsbergen, J. Geij, W. van Leer, J.J. Kooijmans, H. de Meer, C.W. van hoogstraten, J.A. Evera, J. Tawechio;
Nieuwe Leerlingen
P. van der Wal, Anth. Mulders, M. Ros, W. Holtmark, E.D.J. de Jongh, J. Groenenberg, N. Roest, J.P. Itz, P. Boers, N. Quast, C. Gips, A. Klovert, W. Schillemans, J.A. van den Bergh, J.F. Brandt, D. van Schelt, D. Brandt;
Bij de bezichtiging der voorbeelden voor de onderscheidene klassen, bevonden mij er geen genoegzaam getal van deszelfde Soort voorhanden waren er wel voornamenlijk in die de laagste klassen hetwelk de beoordeeling den teekeningen ditwijls moeielijk maakten, werdt besloten: op voordragt van den onderwijzer in het HANDTEEKENEN 4 Exemplaren voor Z.E. te laten vervaardigen en dezelve door den Heer Backer op Steen te laten drukken waarvan de prijs na opgaaf ongeveer f 20 zoude bedragen.
Door den Hoofdonderwijzer werden mede klagten ingebragt wegens wangedrag gedurende de lessen op de bouwdk School, over J. van Kuijk en D. v.d. Rest waarop na deliberatie besloten werdt, de Heer ITZ namens Hoofdbestuurders te magtigen den eerstgen de verdere bijwoning der lessen op de school te ontzeggen en de tweede in eene dringende vermaning te geven zich verdere beter te gedragen.
De werkzaamheden hiermede afgelopen zijnde werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.