Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 17-5-1842


Vergadering van Hoofdbestuurders der Stads bouwk. teekenschool gehouden op Dingsdag den 17 mei 1842. Present de Hr A. Vos President, mr. C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft, en F. v.d. Elst alsmede den Hoofdonderwijzer en den onderwijzer in het handteekenen.
De vergadering tegen des na middag ten 4 uuren op de teekenzaal belegd zijnde, ten einde tot de beoordeeling overte geven der gemaakte teekeningen, bouwk stukken en opgegevene prijsvragen in de meetkunde was het ons tot een strelend genoegen hier weder een aantal zeer goed vervaardigde teekeningen te zien in het vak der bouwkunde en handteekenen, benevens TWEE modellen van Kappen, en DRIE trappen volgens opgegevene teekeningen en bestekken in hout vervaardigd, als mede nog eene bouwk teekening voorstellende een Crintisch Capiteel in O.I. gewassen en vervaardigde door Teunis van Heelsbergen, waarna wij bepaaldelijk tot de keuze de prijsteekeningen, en beantwoorde vragen in de Meetkunde overgingen, het welk de navolgende uitkomsten opleverde.
Afdeeling Bouwkunde
1e klasse 2e onderdeel Lt. Schillemans Prijs, Wm. Schillemans Getuig.
1e klasse 1e onderdeel Anr. Mulders Prijs, Pieter Boers Getuig.
2e klasse Jacobus Geij, Prijs, Pieter van Bezooijen Getuig.
3e klasse 2e onderdeel E.D.J. de Jong Prijs, J.C. Schum Getuig.
3e klasse 1e onderdeel P. Verbrugge 1e premie f 20 en getuigs / P. v.d. Nieuwenhuijzen 2e premie f 10 en getuigs. (met het lot)
4e klasse 2e onderdeel L. Melort Prijs, J.G. Legel Getuigschrift;
4e klasse 1e onderdeel T. van Heelsbergen 1e premie f 50 en getuig
H. van der Kaa 2e premie f 20 en getuigs.
Afdeeling Handteekenen
1e klasse 2e onderdeel D. Brandt Prijs, M. Ros Getuigs.
1e klasse 1e onderdeel Joh. Groenenberg Prijs, Hk. de Meer Getuigs.
2e klasse 2e onderdeel  J. Tawechio Prijs, E.L.J. de Jongh, Getuigs.
2e klasse 1e onderdeel  H. van der Kaa Prijs
T. van Heelsbergen voor het gewassen Cor. Capiteel eene buitengewone prijs.
Afdeeling Meetkunde
1e klasse Joh. Groenenberg Prijs, D. Brandt Getuig.
2e klasse P. v. Bezooijen Prijs, C.H. Bahre Getuig.
3e klasse P. van den Nieuwenhuijzen Prijs, A. Klovert Getuig.
4e klasse P. Verbrugge Prijs, J.C. Schum, Getuig.
5e klasse Door de onvoldoende beantoording der voorgestelde vragen, kunnen er geene prijzen worden toegekend.
Als mede de geldelijke premies bepaald en voor de inhout vervaardigde stukken. Ook vonden de leden, in aanmerking genomen de fraaie bouwk. teekeningen door bovengen. van Heelsbergen, volgens zijn eigen plan vevraardigt, en dus tot geene klasse behorende goed, dezelve niet onbeloond te laten, en hem tot verdere aanmoediging, eene buitengewone eere prijs, bestaande in een boekwerk uittereiken.
Verder niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.