Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 23-6-1844


Vergadering van Hoofdbestuurders der Stads bouwk. teekenschool gehouden op Vrijdag 23 Junij 1843.Present de Heer A. Vos President, , J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft, en F. v.d. Elst als mede den Hoofdonderwijzer [=G.N. Itz] en den onderwijzer in het handteekenen [=L. de Koningh].
De vergadering door den president geopend zijnde, werden de notulen der vorige vergadering geresumeerd en goedgekeurd. Waarna Z.E. de leden uitnodigde de bevestiging der teekeningen door de leerlingen gemaakt volgens opgave, in de onderscheidene klassen en daaruit keuze te doen voor de prijzen en getuigschriften.
Het strekke de commissie weder tot genoegen hieronder zeer goede teekeningen te zien, en blijken gaven aan de vorderingen in den afgelopen Cursus gemaakt, als mede eene teekening voorstellende eene krijgstrophee, vevraardigt door H. v.d. Kaa, dewelke tot genne klasse behoorende besloten werdt, uithoofde van derzelver verdienste met eene buitengewone prijs te verëeren.
Waarna hoofdbestuurders overgingen ter beoordeeling der meetkundige prijsvragen, de welke het geachte medelid de Heer J.B. 't Hooft op zich genomen had na te laten zien, waarvan den uitslag over het algemeen niet zoo gunstig was, zoo dat in de 2 klasse geen getuigschrift en in de 3e klasse geen prijs noch getuigschrift konde geschonken worden.
De naambriefjes der gekozene teekeningen gepend zijnde, bleek in het vak der bouwkunde te zijn:
1e klasse 2e onderdeel Prijs Christ Gips, getuig L.t Schillemans;
1e klasse 1e onderdeel Prijs Pieter van der Wal, Getuig. Anth. Mulders;
2e klasse: prijs Jacobus Geij, getuig Caspar Hk Bahre;
3e klasse Model van een Slingertrap: Prijs f 20 P. Verbrugge;
4e klasse 2e onderdeel Prijs Johan Christ Schum, Getuig Evert Dk Joh de Jongh
4e klasse 1e onderdeel 1e prijs voor 't model stadhuis gevel f 50 Teunis van Heelsbergen, 2e prijs f 20 Herm v.d. Kaa;
Handteekenen
1e klasse 2e onderd Prijs Mathijs Ros, Getuig. Christ Gips
1e klasse 1e onderd Prijs P. van der Wal, Getuig. H. de Meer;
2e klasse 2e onderd Prijs Philippus Verbrugge, Getuig. Joh. Justus van Stokrum;
2e klasse 1e onderd Prijs Evert Dk Joh de Jongh, Getuig. Laurens Melort;
Hermanus van der Kaa Eene buitegewone prijs voor eene gewasse Krijgstrophee.
Meetkunde
12 klasse prijs L. Schillemans Get Wm Holtmark, met het lot tegen Dan. Brand
2e klasse prijs Wouter van Leer, Getuig geen
3e klasse Prijs geen (P. Verbrugge), getuig. geen;
De opgegevene inhout te vervaardige stukken, nog niet afgewerkt zijnde, werdt de beoordeeling hiervan tot eene colgende te houden vergadering uitgesteld.
Verder werdt door den Hoofdonderwijzer aan de leden een voorstel gedaan, om na de prijsuitdeeling hiervan, niet alleen in de Stads Courant melding te maken, maar mede een bericht te doen plaatsen in de K&Letterbode, ten einde buiten de stad van verbloei der Bouwk teekenschool meerder publiciteit te geven, het welk goedgekeurd en waartoe den Secretaris uitgenodigd werdt in der tijd gevolg te doen geven.
Zoo werdt mede door den Hoofdonderwijzer aan de leden een plan voorgedragen tot een honorariuem voor den hoofd en onderwijzers en bedienden in de buitengewone werkzaamheden voor de laatst aangekomene leerlingen. Waarop Hoofdbestuurders na deliberatie niet dadelijk een besluit konden nemen, maar in eene volgende vergadering hierop nader zouden terug komen.
Verder niets meer te behandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten

Laatst gewijzigd: juni 2009.