Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 8-9-1844


Vergadering van Hoofdbestuurders der Stads bouwk teekenschool gehouden op Vrijdag den 8 Sept 1843 Present de Heer A. Vos, mr C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft en F. v.d. Elst alsmede den Hoofdonderwijzer.
De notulen der vorige vergadering werdt geresumeerd en goedgekeurd. Na de opening der vergadering werden de in hout vervaardigde stukken ter beoordeeling ten toon gesteld, nauwkeurig bezigtigd, bestaande in twee gevels van het Stadhuis (aan de Voorstraatzijde) gemaakt door Teunis van Heelsbergen en Hermanus v.d. Kaa en in eener Slingertrap door Philippus Verbrugge zijnde Teunis de Jong hiervoor in gebreke gebleven waarna de leden met gesloten briefjes voor de eerstgem stukken stemden, welke bij opening bleken met eenparige stemmen, de eerste prijs (zijnde f 50) toetekennen aan T. van Heelsbergen, het andere mede niet zonder verdienste zijnde, werdt besloten met eene premie van f 20 te vereeren.
De Slingertrap van eene fraaie bewerking zijnde en van de bekwaamheid van den vervaardiger getugiende werdt aan P. Verbrugge f 20 als prijs toegedragt.
Door den hoofdonderwijzer werdt aan de vergadering een voorstel gedaan, dat het Z.E. bij nadere overweging en naziening der Meetkundige voorstellen gebleken was, dat de beantwoording der vraag voor de 3e klasse door een der leerlingen, uit hoofde van derzelver moeielijkheid niet geheel te verwerpen was, en alzo aan Hoofdbestuurders voorsloeg hierover eene prijs te geven, hetwelk na deliberatie goedgekeurd wordt, doch dat de prijs in een geevenredigt boekwerk diende te bestaan, waarvan den maker P. Verbrugge was.
De President deed verder verslag van den vorige vergadering voorgeslage honorarium aan den hoofdonderwijzer en onderwijzers, voor de meerdere werkzaamheden in de voorbereidende Classe, Z.E. hierover met den Burgemeester gesproken hebbende, was het Z.E. Acht voorgekomen, hierover geen meerdere Subsidie te kunnen toestaan dan vroeger bepaald was van f 60 uit de kas, en alzoo de onderwijzers zich met deze som ende contributie der leerlingen dienden te vergenoegen. Den Hoofdonderwijzer bragt zijne bezwaren als mede die der onderwijzers in het midde, en gaf eene opgaaf over van den opbrengst dier klasse in den afgelopen Cursus hetwelk de Somma van f 143 opgebragt had, en vermeend deze som voor de werkzaamheden te gering was, zijnde uitgekeerd aan:
den Hoofdonderwijzer f 58
onderwijzer in het handteekenen f 37,50
onderwijzer in de meetkunde f 37,50
en aan den bediende f 10
verzoekende de leden hiervan een gunstiger besluit te willen nemen en stellende voor het bedrag te willen brengen op f 213 zijnde eene vermeerdering van subsidie met de kas van f 70 welke som verdeelt zoude worden aan
den Hoofdonderwijzer f 100
onderwijzer in het handteekenen f 50
onderwijzer in de meetkunde f 50
en aan den bediende f 13
vermeenende deze som, voor de werkzaamheden niet te hoog te zijn, waarop de vergadering besloot de President namens Hoofdbestuurders nogmaals Burgemeester te verzoeken het verlangen der onderwijzers in nadere overweging te willem nemen, en het gevoelen der vergadering mede te deelen; hetwelk door Z.E. aangenomen, werdt eerstdaags te zullen doen.
Verder werdt voorgesteld om de prijsuitdeeling op Zaturdag den 24 des morgens ten 12 uuren op de teekenzaal te doen plaats hebben, en werdt den secretaris verzogt, zoo als gewoon was, hierbij permissive uittenodigen den Burgemeester de Wethouders en Secretaris en de leden van den Raad, als mede eene Commissie uit het genootschap PICTURA. Zoo werdt mede het voorstel van den Hoofdonderwijzer goedgekeurd, om de oproeping der aanneming van nieuwe leerlingen op de bouwk School in deze maand in de Stads Courant te doen plaatsen.
Niets verder te verhandelen zijnde, werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.