Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 5-9-1833


Vergadering van heeren Hoofd-Bestuurders der Stads-Bouwkundige Teekenschool te Dordrecht gehouden op Donderdag den 5e September 1833. Present de Heeren A. van der Linden Fzn, E. Willemszen, A. Kist Ezn, B. de Greef, C.G. 't Hooft en F. van der Elst.
De Notulen der Vergadering van 2e dezer maand, werden gelezen zijnde goedgekeurd.
Het examen der 23 jongelieden over eenkomstig besluit van bovengen. Vergadering ter bepaalde tijd en plaats gehouden zijnde, in tegenwoorgidheid van Heeren Hoofd-Bestuurders zoo werden door de Heeren onderwijzers Itz en Krämer, mede ter dezer vergadering tegenwoordig overgelegd; de door hun nader met alle naauwkeurigheid geresumeerd uitgewerkte Sommen en Schriften, waar uit in volge als vorig nu een algemeene Lijst ook van de vroeger geëxamineerden, met de vereischte aanteekeningen door hun was geformeert - en werd na voorafgaande delibetatien, over het te volgen principe bij de aanneming, daartoe overgegaan, en na volgorde van die lijst, over allen gestemde ten gevolge waar van, een getal van 44 Leerlingen voor de Stadsbouwkundige Teekenschool werden aangenomen.
Terwijl de onderstaande als geene genoegzame proeven, van, voor deze School gevorderde, geschiktheid en bekwaamheid gegeven hebbende, voor als nu werden afgekeurd als: J.J. de Jong, J. Baars, A. Husen, F. de Kreuk, J.J. Huij, J.H. van der Maaden, D. Schouten, G. Klovert, C. van Wel, J.C. Spits, B. Buitenhek, C.A. Peetsold en A. Schillemans aan welke laatstgenoemden door de bediende met kennisgeving daar van hunne aanvraagbiljetten zullen worden teruggebracht.
Terwijl de heer van der Elst, daartoe door den Heer President verzocht, wel geliefde op zich te nemen; de aangenomen leerlingen na volgorde van aangifte, in het daartoe bestemde Register in de Schrijven, en voor ieder derzelve een exemplaar van het Reglement van orde in te vullen welke door de Heer President & Secretaris geteekend vervolgens aan de Leerlingen tot bewijs van aanneming zullen worden afgegeven.
Op voorstel van den Heer Krämer werd goedgekeurd dat zijn Ed: als daar toe het doelmatigst wordende geoordeeld, zich in zijn vak van Onderwijs zoude bedienen, van: Eerste gronden der Meetkunst, door Jacob de Gelder.
Eindelijk nog werd bepaald het houden van eene Vergadering op maandag den 16 dezer des avonds ten zes ure, tot welke ook alle de Onderwijzeres zullen worden opgeroepen ten einde zoodanige verdere voorlopige Schikkingen en overleggingen te maken als voor den aanvang van het Onderwijs zullen worden nuttig en nodig geoordeeld; Welke opening van de School, blijft bepaald op Maandag den 7e October aanstaande, en wel op de Zaal, boven de Stads-Waag, welke, na dat ook onderscheiden Stads- en andere gebouwen daartoe waren in overweging gekomen; als het meest geschikt Locaal was bevonden, terwijl onder directie van den hoofd-onderwijzer werd voortgegaan met de vevraardiging der benodigde Tafels, Teeken-borden en lampen. Hierna niets te behandelen zijnde, werd deze Vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.