Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 30-8-1844


Vergadering van Hoofdbestuurderen der Stadsbouwk Teekenschool gehouden op Vrijdag 30 Aug 1844 Present de Heeren A. Vos President, mr C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft en F. v.d. Elst. alsmede den Hoofdonderwijzer in den onderwijzer in het handteekenen.
De vergadering werdt door de Voorzitter geopend, en door Z.E. kennis gegeven, het mede lid de Hr J.W. 't Hooft pr missive kennis gaf Z.E. verhinderd werdt deze vergadering bij te wonen. Verder werdt door den Secretaris de notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd, waarna door Z.E. als penningmeester rekening werdt gedaan over de afgelopen Cursus sluitende met een batig saldo van f 235,07 welke rekening door de present zijnde leden werdt goedgekeurd en door den voorzitter getekend.
Deze vergadering belegd zijnde op de teekenzaal, ter beoordeeling der gemaakte Bouwk stukken, teekeningen en opgegevene prijsvragen voor de afdeeling Meetkunde was het Hoofdbestuurders weder een strelend genoegen de blijken te mogen zien van de gemaakte vorderingen in de onderscheidene vakken waarvan in het bijzonder de in hout gemaakte modellen, en de vervaardigers tot een verstrekken, na de naauwkeurige opneming en beoordeeling dezer werken, werden de naambriefjes geopend, waarvan de namen in de onderscheidene Klasse bevonden werden te zijn:
Afdeeling Constructie
1e klasse Toscaansche pedestal: J. Colet 1e Prijs, H. v.d. Kloet 2e prijs;
2e klasse Model van een scheele steektrap: P. van der Wal 1e prijs, A. Mulders 2e prijs;
3e klasse Model van een bordestrap, met een langw. gat: C.H. Bahre 1e prijs f 20, J. Geij 2e prijs f 10.
4e klasse Twee modellen eener kap, voor een gebouw van 12 ellen uijt, het eene volgens de oude en het andere volgens de nieuwe constructie J.J. van Stokrom 1e prijs f 40, P. Verbrugge 2e prijs f 30.
Afdeeling Bouwkunde
1e klasse Dorische poort in omtrek: J.H. van Heck Prijs, N.L. Jansse Getuig.
2e klasse Dorische poort gewasschen: J.A. v.d. Berg Prijs, W. Holtmark getuig.
3e klasse Samengestelde poort in den Toscaanschen stijl gewasschen: D. Brand Prijs, P. v.d. Wal Getuig.
4e klasse Teekening eener kap, eene volgens de oude en de andere volgens de nieuwe constructie: H. de Meer prijs, J. Geij Getuig.
5e klasse Voor het componeeren van een gevel: W. van Leer Prijs, J.J. v. Stokrom Getuig.
Afdeeling handteekenen
1e klasse 1e onderdeel: A. Boers Prijs, W. louwmans Getuig.
1e klasse 2e onderdeel: H. van der Kloet Prijs, W. Holtmark Getuig.
1e klasse 3e onderdeel: H. de Meer Prijs
2e klasse 1e onderdeel: M. Ros Prijs, L. Schillemans Getuig.
2e klasse 2e onderdeel: J.J. Schum Prijs, W. van Leer Getuig.
Afdeeling Meetkunde.
1e klasse W. Schillemans Prijs, L.A. te Boekhorst Get.
2e klasse P.A. Mulders Prijs, H. van Aardenne Getuig.
3e klasse H. Schum Prijs, W. van Leer Getuig.
4e klasse H. van der Kaa, Prijs, P. Verbrugge Getuig.
Een buitengewone prijs van verdienste voor het maken van eene vouwk studie, en een ornement H. van der Kaa. Zoo werdt mede de bovengen(oemde) studie naar eigen ider in het vak der bouwk. en een ornement van H. v.d. Kaa met genoegen bezigtigd, en besloten deze stukken tot geene klasse behoorende om deszelver verdiensten met eene prijs ter aanmoediging te beloonen.
De dag waarop de prijsuitdeeling zoude plaats hebben, konde nog niet bepaald worden, doch zoude door den Voorzitter nader beslist worden, en als dan door den Secretaris in tijde aan de regeering en eene Com uit het genootschap PICTURA pr missive uitnodiging gedaan worden ter bijwoning dezer plechtigheid.

Laatst gewijzigd: juni 2009.