Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 15-8-1845


Vergadering van Hoofdbestuurders der Stadsbouwk teekenschool gehouden op Vrijdag den 15 Augustus 1845 Present de Hr A. Vos President, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft en F. v.d. Elst als mede den Hoofdonderwijzer en den onderwijzer in het Handteekenen.
De Notulen vorige vergadering werden geresumeerd en goedgekeurd. Deze vergadering velegd zijnde tot beoordeeling der prijsteekeningen, en in hout vervaardigde modellen, vonden Hoofdbestuurders weder veele tekeningen welke getuigden van de vorderingen door de leerlingen in den afgelopen Cursus gemaakt, eenige derzelve maakten de beoordeeling moeilijk zoodat het  lot in dezen heeft moeten beslissen. Een naauwkeurig voorlopig onderzoek, der  meetk vraagstukken had mede plaats gehad, door de onderwijzers en deskundigen waarvan het verslag werdt voorgelesen en over het algemeen vrij wel waren uitgevallen, waarna den voorzitter aan de leden voor alnog door den Hoofdonderwijzer eene keuze voor de prijzen te laten doen, welk voorstel met eenparige stemmen werdt aangenomen.
De beoordeeling in de onderscheidene vakken, heeft alzo de navolgende uitslag gehad
Afdeeling Bouwkunde
1 klasse 2e onderdeel Toscaansche poort: H.J. Zoeteman Prijs, P.A. van Rije Getuig.
1 klasse 1e onderdeel Dorische poort: C. Gips Az Prijs, W.J. Evers Getuig.
2e klasse 2e onderdeel Bouwk Studie in omtrek: H. v.d. Kloet Prijs, N.L. Faassen Getuig.
2e klasse 1e onderdeel Bouwk studie gewasschen: W.C. van Rije Prijs, W. Schillemans Getuig.
3e klasse Faisade van een Landhuis: P. van der Wal prijs, M. Ros Getuig. met het lot tegen A. Mulders.
4e klasse Faisade voor een winkelhuis in de renais. stijl: W. Louwman Prijs, H. de Meer Getuig.
Afdeeling Constructie Toscaansch Hoofdgestel en Capiteel
1e klase W. Schillemans Prijs f 5, W.J. Evers Getuig.
2e klasse Scheele Steek in halve Slingertrap: H. van der Kloet Prijs f 10, N.A. Faassen Getuig.
3e klasse Model van een draairaam in een kozijn: A. Mulders Prijs f 20, W.P. Lipjes Getuig.
4e klasse Model van een Engelsche trap: C.H. Bähre Prijs f 30, H. de Meer Getuig.
Afdeeling Handteekenen
1 kl 3e onderdeel: W.C. van Rije Prijs, H.J. Zoeteman Getuig.
1e kl 2e ond: W. Louwman Prijs, N. Quast Getuig.
1 kl 1 ond: W. Schillemans Prijs, W.J. Boers Getuig.
2e kl 2 ond: D. Brandt Prijs, C.H. Bahre  Getuig.
2e kl 1 ond: C. Gips Prijs, W. van Leer Getuig.
Buitengewoon prijs eigen compositie: W. van Leer Prijs;
Afdeeling Meetkunde
3e afd 1e klasse M. Ros Prijs, W. Louwman Getuig.
2e klasse H. van der Kloet Prijs, A. Klovert Getuig.
3e klasse C. Gips Az Prijs, W. v. Rije Getuigschrift met het lot tegen P. van Rije;
4e klasse W. van Leer Prijs, C.H. Bähre Getuig met het lot tegen C. van Aardenne;
De prijsuitreiking in de volgende maand zullende plaats hebben, zoude evenwel de dag nog niet bepaald worden, en besloten dezelve nader door den President zoude geregeld en de leden daarvan in tijde kennis gegeven worden.
Verder niets te verhandelen zijnde, wordt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.