Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 7-9-1846


Vergadering van Hoofdbestuurders der Stads Bouwk Teekenschool gehouden op maandag den 7e September 1846.
Present de Heeren A. Vos (President), mr. C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft en F. v.d. Elst.
alsmede de den Hoofdonderwijzer en den onderwijzer in het Handteekenen
.
De Notulen der vorige vergadering werdt geresumeerd en goedgekeurd.
Waarna de leden overgingen tot de beoordeeling der prijsteekeningen, en de in hout vervaardigde modellen.
Aangenaam was het weder voor Hoofdbestuurders de blijken te mogem zien van de gemaakte vorderingen in de onderscheidene vakken, daar de leerlingen in dezen Cursus gemaakt.
Bij het openen der naam briefjes bevonden wij de prijzen behaald waren voor de
Afdeeling Bouwkunde op
1e Klasse H. Alleman Prijs, J.H. Minnich Getuig
2e Klasse A. van Rije prijs H.J. Zoeteman getuig
3e Klasse C. Gips Az Prijs, W. Schillemans Get.
4e Klasse W.C. van Rije prijs, A. Mulders Get.
5e Klasse W. Louwman Prijs, C.H. Bähre Getuig.
Voor de afdeeling Handteekenen op
1e Klasse W.C. van Rije prijs, D. van Zeventer Getuig;
2e Klasse (2e onderdeel) W. Holtmark prijs, H.J. Zoeteman Getuig met het lot tegen N.L. Faassen
2e Klasse (1e onderdeel) H.J. Evers Prijs, W. Louwman Getuig;
Voor de afdeeling Meetkunde, werde de opgegeven voorstellen na vooraf door den Hoofdonderwijzer, en onderwijzer in de Meetkunde als mede door een daartoe verzogt deskundige nagezien en beoordeelt, bevonden het best bewerkt te zijn
Afdeeling Meetkunde
1e Klasse H. Hofman Prijs, A. van Altena Getuig;
2e Klasse J.H. Minnich Prijs, J. den Hartog getuig.
3e Klasse W.C. van Rije Prijs, W. Holtmark Get.
4e Klasse A. Mulders Prijs, H. van der Kloet Get.;
Verder overgegaan zijnde ter beoordeeling der modellen en na opening der naambriefjes werdt besloten tot geldprijzen hiertoe te bestemmen de f 50 tot genoemd doeleinde door de Stedelijk Cas, als mede nog f 10 uit de bouwk Cas te verstrekken.
Deze Som door den Hoofdonderwijzer bij nadere overweging van de verdienste en moeite door de leerlingen aan de modellen besteed, ter belooning te gering gevordert zijnde, werdt door Z.E. aan Hoofdbestuurderen voorgesteld, hierin eene verandering te maken en hiervoor uit de  Cas der School te gebruiken tot geldprijzen f 65 makende voor gen einde uit de somma van f 115, welk voorstel door hoofdbestuurderen werdt goedgekeurd, en de verdeeling te maken voor de
1e Klasse Constructie Model voor een Kap
W.C. van Rije premie f 12 en getuig
N. Roest premie f 6 en getuig tot aanmoediging
2e Klasse Model van eene inrijpoort (Porte cochere)
W. Schillemans Premie f 25 en getuig
W. Holtmans Premie f 12 en getuig
3e Klasse Model van een gevel
A. Mulders Premie f 40 en Getuig
A. Klovert Premie f 20 en Getuig
Tevens wordt besloten dat bij de volgende vergadering, bepaald zoude worden, hoeveel klassen voor de Cosntructie zouden toegelaten worden.
Met buitengewone prijzen en boekgeschenken worden ende beloond voor eigen compositie
C. Gips Az en W. van Leer
De dag der prijsuitdeeling werdt bepaald plaats te zullen hebben op Woensdag den 30 Sept, op de teekenzaal, zullende door den Secretaris aan de heeren Burgemeester en Wethouders en de leden vanden Raad alsmede aan het genootschap Pictura de gewone uitnodiging  pr missive ge..g(?) worden.
Verder niets meer te verhandelen zijnde werdt de vergadering gesloten.
+
de Eer Achtb Regeering en eene Com(missie) uit het genootschap Pictura tot bijwoning der uitreiking der prijzen aan de leerlingen der school vereenigde uit toebepaalde uure op de teekenzaal, waarna de President de vergadering opende en eene gepaste toespraak voordroeg en aan de leerlingen de prijzen uitreikte.
Waarna de voorzitter de Ed Achtb heeren Burgemeester en Wethouders deze school bij voortduring hunne zorg aanbeval, en de genodigde Commissien bedankte voor  de eer van hunnen tegenwoordigheid, ende belangstelling in deze inrigting betoond, deed ZE mede hulde aan den Ijver, en het doelmatig onderrigt der onderwijzers; waarna de vergadering gesloten werdt. De tentoongestelde teekeningen en modellen, werdt verder bezigtigd, en mogten weder de algemeene goedkeuring wegdragen.
Wijders is bij Hoofdbestuurderen ingekomen eene missive van Burgem en Wethouders, in dato 26 Aug 1846 to opgave der begrooting en behoeften van de Stads Bouwkundige Teekenschool voor het volgende dienstjaar aan welk verzoek gevolg gegeven is door den President en door ze op den bepaalde tijd ingeleverd.

Laatst gewijzigd: juni 2009.