Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 3-9-1847


Vergadering van Hoofdbestuurderen der stads Bouwk teekenschool gehouden op vrijdag den 3 Sept 1847 op de teekenzaal.
Present de heeren mr C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, J.B. 't Hooft, en F. v.d. Elst.
alsmede den Hoofdonderwijzer en den onderwijzer in het handteekenen
.
De notulen der vorige vergadering werd goedgekeurd.
Verder overgegaan zijnde tot beoordeeling der teekeningen en bouwk stukken, was het Hoofdbestuurderen hoogst aangenaam hierin dit jaar weder proeven te moge zien van ..per(?) der leerlingen in de naauwkeurigheid, waarmede veele bewerkt waren inzonderheid mogten de in hout vervaardigde kappen hierin bijzonder uitmunten.
De werkzaamheden hiermede afgelopen zijnde werden de naambriefjes geopend, en bevonden voor de afdeeling
Bouwkunde
1e klasse Dorisch kapiteel M. Gips Pz Prijs, J. van Kamen Getuig;
2e klasse Ionissch kapiteel overhoeks H. Hofman prijs, A. Boers Az getuig.
3e klasse Bouwk Studie P.A. van Rije Prijs, W.J.A. Evers getuig.
4e klasse facade voor een koffijhuis: H. van der Kloet Prijs, A. Klovert getuig.
5e klasse Eene boerehofstede in de Villa stijl: W.C. van Rije Prijs, A. Mulders getuig.
Buitengewone prijs voor het plan eenere Zwemschool: W. Louwman
Afdeeling Constructie
1e kl Dorische Piedetal: H. Alleman 1e prijs f 10 en getuig. met het lot tegen D. van der Linde f 8 en get.
2e kl Dorisch Hoofdgestel: W. Holtmark 1e prijs f 15 en getuig, W.J.H. Evers 2e prijs f 10 en getuig.
3e kl Model eener kap, spannende over eene wijdte van 16.00 el zamengesteld uit hout en ijzer: W.C. van Rije 1e prijs f 30 en getuig, A. Klovert 2e prijs f 15 en getuig.
Afdeeling Handteekenen
1e kl 2e onderd A. Boers Az Prijs, J. van Kamen Getuig.
1 kl 1e onderdeel J. van der Linde Prijs, M. Gips Pz Getuig;
2e kl 2e onderd A. Mulders Prijs, W.P. Lipjes Getuig.
De beoordeeling der Meetk. opgaven aan een deskundige verzogt, nog niet ingekomen zijnde, werdt dit tot eene volgende vergadering uitgesteld.
De rekening van ontvang en uitgaaf over den afgelopen Cursus van 1845 en 1846 der bouwk. school, werdt door den penningmeester ter goedkeuring voorgelegd, en sluitende met een batig saldo van f 19,06 is door de leden in orde bevonden, en door den President geteekend.
Door den Hoofdonderwijzer werden klagten ingebragt over den leerling J.H. MINNICH, als hebbende moedwillig in dezen Cursus de lessen in ht vak der bouwkunde verzuimd, en zich meer toegelegd op het Handteekenen, waardoor hij zijne teekeningen voor de bouwkunde niet afgemaakt heeft. Waarvoor na deliberatie besloten is, den Heer President te verzoeken in zijnn verslag bij de prijsuitdeeling hiervan eenige melding te willen maken, zonder vermelding van den naar des persoons waarop bedoeld wordt, ten einde hij deze toespraak op zich zelve konde toepassen, en tevens tot waarschuwing voor andere zoude verstrekken.
Verder niets meer te verhandelen zijnde, werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.