Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 13-9-1848


Vergadering van Hoofdbestuurderen gehouden op Woensdag den 13 Sept 1848, in de teekenzaal. Present de Hr Mr C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, L.N. Roodenburg, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft en F. v.d. Elst. Alsmede den hoofdonderwijzer en den onderwijzer in het Handteekenen.
De notulen der vorige vergadering werdt geresumeerd en goedgekeurd.
De Heer Roodenburg voor het eerste zitting in deze vegradering genomen hebbende werdt ZE door de leden hiermede gelukgewenscht.
Verder werdt door den Secretaris eene missive van Burgemeester en Wethouders in dato 24 Feb 1848 voorgelezen, inhoudende, dat door den Ed Achtb raad op de begrooting de Somma van f 80 als jaarlijks tractement aan de Heer Hermanus van der Kaa, als onderwijzer in de perspectief toegestaan was dewelke voor notificatie werdt aangenomen.
Alsmede dat door den Voorzitter het budget voor het volgende jaar aan Burgemeester en Wethouders was ingezonden, en goedgekeurd.
Het doel dezer vergadering voornamentlijk strekkende, ter beoordeeling der prijzen in den Cursus 1847-48 ging de commissie hiertoe over, en was het hun aangenaam weder de blijken te mogen zien, van de gemaakte vorderingen in de vakken der bouwkunde en handteekenen.
Na nauwkeurige examiniatie bevonden de prijzen behaald te hebben voor de afdeeling
Bouwkunde
1e klasse teekening van een gedeelte van een Stoomwerktuig

H. Hofman Prijs, J. van Kamen Getuig.
2e Klasse Porte Cochère
J. Degens Prijs, H. van Aardenne getuig.
3e Klasse Ontwerp van een Koetshuis of stalling
A. Verhoeven Prijs, P.A. van Rije Getuig.
4e Klasse provinciaal Gerechtshof
W.P. Lipjes Prijs, W.J.H. Evers Getuig.
5e Klasse Perspectief teekening
W.C. van Rije Prijs, W. Louwman Getuig.
Afdeeling Constructie.
1e Klasse Een Schuifkozijn
J. Degens Prijs f 10, A. van Aardenne Getuig f 7.
2e Klasse Een gedeelte van eene beheide fundering en een dito Slijkfundering
W.C. van Rije Prijs f 30, W.J.H. Evers Getuig f 15(?)
De beoordeeling der meetkundige voorstellen door de beoordeelaren nog niet ingekomen zijnde werdt besloten dat dezelve geexamineerden zouden worden door den Hoofdonderwijzer en den onderwijzer in de Meetkunde, waaraan Hoofdirecteuren de teozegging der prijzen overlieten. Dezelve nader ingekomen zijnde bleeken te zijn
Afdeeling Meetkunde
1e Klasse D. van Zeventer Prijs, A. Verhoeven Getuig
2e Klasse A. van Kamen Prijs, H. Hofman Getuig.
3e Klasse P.A. van Rije Prijs, W.C. van Rije Getuig.
alsmede voor de Afdeeling Handteekenen
1e Klasse 2e ond G. Colet Prijs, H. van Aardenne Getuig.
1e Klasse 1e onderdeel A. Verhoeven Prijs, D. van Zeventer Getuig.
2e Klasse 2 ond A. Boers prijs, P.A. van Rije Getuig.
2e kl 1 ond W.C. van Rije Prijs, W.G. Lipjes Getuig.
Verder neits meer te behandelen zijnde werdt de vergadering gesloten.

Laatst gewijzigd: juni 2009.