Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 14-9-1849


Vergadering gehouden op Vrijdag den 14 Sep 1849 Present de Hr Mr C.G.O. Stoop (Pr), J.S. Vriesendorp, L.N. Roodenburg, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft en F. v.d. Elst alsmede den Hoofdonderwijzer, en de onderonzer in het Handteekenen.
De Vergadering door den Voorzitter geopend zijnde, werden de leden door ZE uitgenodigd overtegaan, ter beoordeeling der prijzen voor dezen Cursus.
In de afdeeling Constructie was slechts een onderwerp aanwezig, het wel door deszelfs fraaie bewerking, aan alderzelfs vereischten voldeed, en waarop met algemeene Stemmen, de daarop uitgeloofde premie werdt toegestaan. Mede was ingekomen Een model kap, vervaardigt door den leerling Gt. de Borst, het welk hij als een blijk van erkentenis aan de school verëerde. Dit stuk op eene groote schaal, vervaardigt zijnde, mogt door deszelfs bewerking de algemeene goedkeuring wegdragen, en werdt door Hoofdbestuurderen met dankbaarheid aangenomen.
Bijde beoordeling der meetk prijsvragen weedt door den Hoofdonderwijzer de aan melding gemaakt dat onder de onderwezene vakken op de School, die der meetkunde wel het minst met ijver werdt waargenomen; daar dit vak evenwel voor den bowukundige van het hoogste belang is, werdt door een der leden den Voorzitter verzocht, in zijne toespraak bij de uitdeeling der prijzen, hiervan melding te willen maken.
De navolgende prijzen, en getuigschriften werden voor dezen Cursus toegedagt
Afdeeling Bouwkunde
1e Klasse Voor eene bouwkundige ordonnantie in Dorischen Stijl: H.W. Veth Prijs, A.C. Zoeteman Getuigschrift;
2e Klasse 1e onderdeel Trap om een vierkant gat: D. van Zeventer Prijs, H. van Aardenne getuig.
2e Klasse 2e onderdeel: Trap binnen en buiten ovaal: J. den Hartog Prijs, A. van den Boom Getuig;
3e Klasse Een landhuis: P.A. van Rije prijs / A. Verhoeven getuig (met het lot);
4e Klasse Een perspectief onderwerp: H. Alleman prijs tot aanmoediging;
5e Klasse Werktuigk teekning Een Stoomcylinder: H. Hofman Prijs, J. van kamen Getuig.
Afdeeling Constructie. Voor het maken van een model eener poldersluis, met bijbehorende teekening G. de Borst f 50 voor premie en een getuigschrift;
Afdeeling Handteeknen
1e Kl 1e onderdeel A.C. Zoethout Prijs, M. Sunderman Getuig.
1e Kl 2e onderdeel P. Corti Prijs, A. van der Boom Getuig.
2e kl 1e onderdeel: A. Verhoven prijs, H. Hofman Getuig.
2e kl 2e onderdeel: H.W. Veth Buitengewone prijs uithoofde de zelve zonder concurrentie was;
Afdeeling Meetkunde
1e Klasse P. Corti Prijs, A. van den Boom Getuig
2e Klasse A. Verhoeven Prijs, J. den Hartog Getuig, met het lot tegen A.C. Zoethout
3e Klasse J. Degens Prijs, H. Alleman Getuig.
De uitreiking der prijzen werdt bepaald op Zaturdag den 6 October 1849 der vormiddag ten half 12 uren op de teekenzaal, en den Secretaris verzocht als naar gewoonte de leden van het Stedelijk-bestuur, en eene Commissie uit het genootschap PICTURA, en tijds der bijwoning dier plegtigheid uit te noodigen.

Laatst gewijzigd: juni 2009.