Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 10-10-1851


Uitslag van de beoordeeling der Prijsteekeningen en andere werken vervaardigd door de Leerlingen der Stads Bouwkundige Teekenschool in den Cursus van 1850-1851.
Vergadering van Hoofd Bestuurderen gehouden op Vrijdag den 10 October 1851. Present de Heeren mr C.G.O. Stoop, J.S. Vriesendorp, C.G. 't Hooft, J.B. 't Hooft, L.N. Roodenburg. Alsmede de Hoofd Onderwijzer en de Bij Onderwijzer voor het Handteekenen.
De Notulen gelezen en goedgekeurd.
Veder overgegaan zijnde tot het oordeelen van het geproduceerde Werk der Leerlingen in de onderscheidene afdeelingen en klassen, zijn aan de navolgende prijzen, premien en getuigschriften toegekeng
In de Eerste Afdeeling Bouwkunde
1e klasse Prijs Huibert van Welsenes, Getuigschrift M. v. Hogerzeil
2e klasse Prijs P. Vernes, Getuigschrift J. Nijsen,
3e klasse Prijs W.P. Hofman, Getuigschrift H. Bekkers
4e klasse Eervolle vermelding van A. Verhoeven aangezien hij niet naar der prijs heeft mogen dingen als hebbende hij in het vorige Jaar reeds in deze klasse eene prijs behaald, wordende hem echter tot verdere aanmoediging en als een bewijs van goedkeuring op zijnen arbeid eervol getuigschrift uitgereikt en verder prijs J. Degens, Getuigschrift A. van der Boom;
5e klasse Teekenkundige Werktuigkunde Prijs H. Hofman, Getuigschrift A.C. Zoethout;
Wordende aan bovengenoemde leerlingen uit hoofde van hunne hoogverdienstelijke teekeningen aan ieder een prijs uitgereikt.
Afdeeling Perspectief Prijs A. Boers,
Afdeeling Constructie
1e klasse Voor een model van een gewapende Balklegeering geschikt tot het dragen van zware lasten vervaardigd op der ware grootte aan A.J. Koning een Getuigschrift met eene premie van f 15,-;
2e klasse Voor een model van een Bordestrap, binnen en buiten voorkant, vervaardigd op de ware grootte. Loffelijke Vermelding van W.P. Hofman;
3e klasse Voor een Engelsche Trap binnen en butien ovaal, vervaardigd op der ware grootte. Aan J. van den Boom een getuigschrift met eene premie van f 40 en aan J. Degens een getuigschrift met een premie van f 20.
Tweede Afdeeling Handteekenkunde
1e klasse 1e onderdeel Prijs W.L. Heugens, getuigschrift J. Nijsen;
1e klasse 2e onderdeel Prijs G. van Efferen, getuigschrift A.J. Koning;
2e klasse 1e onderdeel Prijs W.P. Hofman, getuigschrift H. Bekkers
2e klasse 2e onderdeel Prijs A. van den Boom, met het lot tegen, getuigschrift H. Hofman
Butiengewone Prijs Aan A. Boers
Derde Afdeeling Meetkunde
1e klasse Prijs W.L. Heugens, getuigschrift J. Nijsen
2e klasse Prijs G. van Efferen, getuigschrift H. Hofman
3e klasse prijs J. den Hartog, getuigschrift Arie Boers
Van negen Leerlingen inde voorbereidende Klasse wegens hunner aanvankelijk aan den dag gelegden ijver loffelijk melding te maken en aan den leerling P. van der Tak voor zijne gemaakte vorderingen een Getuigschrift uit te reiken.
Word voorgesteld aan de Hoofd-Onderwijzer te verzoeken een verslag op te maken van het gebeurde in deze teekenschool, sints hare oprigting tot op dezer tijd, ten einde daarvan bij een geschikte gelegenheid gebruik te kunnen maken, ter bevordering van meerdere bekendheid naar buiten. Verder niets te behandelen zijnde is de vergadering gescheiden.

[22-11-1851] Vergadering den 22 November 1851. Present alle de leden en den Hoofdonderwijzer.
De Notulen der vorige Vergadering gelezen en goedgekeurd.
De dag der prijsuitdeeling is bepaald op 29 Nov. e.k. des middags ten 12 ure. Als vroeger zullen de gewone commissien worden uitgenodigd om bij dit feest te assisteren zijnde HH Burgemeester, Wethouders en leden van den Raad, Eere Commissie uit het genootschap PICTURA en om bijzondere reden is het der Vergadering wenschelijk voorgekomen eene gelijke uitnodiging te zenden aan de Directie van het Nut van 't Algemeen ter bijwoning voor hun of van die leden uit de Maatschappij van het Nut van 't Algemeen welke zij mogten goedvinden daartoe uitte nodigen. Nog is besloten de ouders der Leerlingen uittenodigen om het ten toon gestelde werk der leerlingen te komen bezigtigen, dit Jaar bestaat uit 25 van hen die reeds Vroeger aan de lessen deelnamen en 16 Nieuwe
Verder niets te behandelen zijnde is de Vergadering gescheiden.

Laatst gewijzigd: juni 2009.