Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 20-12-1851


Vergadering op Zaturdag 20 December 1851. Present de heeren C.G. 't Hooft, mr. C.G.O. Stoop, J.B. 't Hooft en L.N. Roodenburg.
De Heer C.G. 't Hooft opende de Vergadering en zegt zch verplicht gevonden te hebben deze bijeenroeping te doen, om dit bestuur het welk door het ophouden van bestaan van de Commissie van Hoofd Directeuren van dezen StadsWerken gebouwen en Landerijen, drie leden en door het bedanken van de Heer F. van der Elst Een vierde Lid verloren had, op nieuw te constitueren. Na de lezing en goedkeuring der Notulen van 29 November ll wordt gelezen:
(1e) Eene missive van HH Burgemeester en Wethouders dd 8 December ll No 594 kennis gevende
a. van eene resolutie van den gemeenteraad, betrekkelijk eene wijziging van Art 1 van het Algemeen Reglement op de Stadsbouwkundige teekenschool van 17 December 1832, bestaande in het wegvallen van de volgende woorden uit gezegd Art. 1 uitmakende de Commissie van Hoofddirecteuren van dezen stadswerken gebouwen en landerijen.
en b. berigtende, dat de Raad goedgevonden had op het door de Heer F. van der Elst, gedaan verzoek, aan zijn Ed een eervol ontsalg te geven.
(2e) Wordt gelezen eene Missive van HH Burgemeester en Wethouders van 17 December ll No 606 waarbij wordt kennis gegeven dat ter vervulling der Vacatures in dit Collegie ontstaan, ten gevolge van de aftreding der leden van de voormalige Hoofd Directie van Stads Werken, gebouwen en Landerijen, als leden van het Hoofdbestuur der Bouwkundige Teekenschool te Dordrecht, door den gemeenteraad in de Vergadering van 12 December ll, uit hun midden, als zodanig zijn benoemd, de Heeren J.B. 't Hooft, mr. C.G.O. Stoop en L.N. Roodenburg.
met verzoek aan de neiuwbenoemden de bijgevoegde Extracten uit het verbaal strekkende tot bewijs hunner aanstelling, te willen uitreiken.
De Heer C.G. 't Hooft wenscht de nieuw benoemde leden geluk met deze aanstelling, doch betreurt, het verlies uit dit Collegie van twee zoo geachte leden, de Heeren J.S. Vriesendorp en F. van der Elst. Wat de eerste betreft, die door het bedanken voor het Lidmaatschap van den Raad niet is kunnen benoemd worden uit die leden hoopt zijn Ed dat allen wensch zal vervuld worden in deze heer herkozen wordt uit de Burgerij in wat de tweede aangaat, geeft hij zijn leedwezen te kennen dat een gebrek aan de oogen, hem tot dezen stap heeft gebragt. Zoo vele jaren toch was hij als Secretaris met groote lust, zoo nuttig werkzaam geweest, en bewees aan de school vele diensten. Zijn Ed brengt nog uit naam van genoemde Heer dank aan de Vergadering, voor de bewijzen van welwillendheid in vriendschap steeds ondervonden en geeft, de verzekering dat alleen de noodzakelijkheid hem tot deze stap heeft gebragt.
De rekening van Ontvang en Uitgaaf voor de Jaren 1850-1851 wordt nog namens Z Ed overgelegd, nagezien en goedgekeurd, sluiten de met een batig saldo van f 13,96.
Tot het constitueren van het bestuur zullende overgaan, wenscht de heer C.H. 't Hooft, dat de voormalige president De Heer mr C.G.O. Stoop deze betrekking weder op zich nemen zal, waarmede zich alle de leden zoo gaarne Vereenigen De Heer Stoop heeft, de goedheid zich deze keus te laten welgevallen.
De President aanvaart zijne betrekking, neemt het woord en stelt voor de post van Secretaris onvervuld te laten tot de vergadering geheel voltallig zijn zal, door tijdelijk de Heer L.N. Roodenburg te verzoeken, dit op zich te nemen, waarmede de Leden zich vereenigden de benoemde zulks aanvaart. Ter vervulling der Vacatures stelt de president voor, daar ingevolge het Reglement de twee Vacature plaatsen moeten vervuld worden uit de Burgerij en daarvan de Voordragt aan dit Collegie behoort, tot het formeren van twee dubbeltallen overtegaan, en welken worde in plaats van de heer J.B. 't Hooft nu door den Gemeenteraad tot lid benoemd en ten andere voor de Heer F. van der Elst, eervol ontslagen.
Met algemeene stemmen wordt voor den eerste voorgedragen De heeren J.S. Vriesendorp, Commandeur der orde van de Eikenkroon, Ridder van de Nederl Leeuw en A.A. Obreen.
En voor de tweede vacature ter vervanging van de Heer F. van der Elst De Heeren A.J. Schouten en Simon van Brakel.
De Voorzitter met de tijdelijke Secretaris, wordne belast, met het opmaken, teekenen en inzenden van deze voordragt aan den gemeenteraad zonder resumptie. Verder geene voorstellen meer zijnde, wordt de vergadering gescheiden.

Laatst gewijzigd: juni 2009.