Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: stadsbouwkundige tekenschool (notulen 1832-1859)


Bron: stadsarchief Dordrecht
* Titel Reglement van orde voor de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : s.n., 1833 Collatie 10 p. ; 16 cm. boeknummer 19133
* Titel Algemeen reglement op de stads bouwkundige teekenschool binnen Dordrecht
Impressum Dordrecht : Blussé & Van Braam, 1833 Collatie 12 p. : stadswapen ; 20 cm. | boeknummer 22816
* Toegang: 5
Archief van de hoofdbestuurders van de stadsbouwkundige tekenschool:
Inventarisnummer: 1408 Notulen van de bestuursvergaderingen, 1832-1859
Inventarisnummer: 1409 Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven, 1836-1848
Inventarisnummer: 1410 Rekeningen en verantwoording, 1833-1850, met bijlagen
Inventarisnummer: 1411 Begrotingen, 1835 - 1840
Inventarisnummer: 1412 Register houdende aantekening van de leerlingen, 1833-1851
Inventarisnummer: 1413 Registers houdende aantekening van de leerlingen van de voorbereidende bouwkundige tekenschool, 1842-1851
Begrotingen van de Stadsbouwkundige Tekenschool, 1833-1841
Inventarisnummer: 1717 (1833)
Inventarisnummer: 1718 (1834)
Inventarisnummer: 1719 (1835)
Inventarisnummer: 1720 (1836)
Inventarisnummer: 1721 (1837)
Inventarisnummer: 1722 (1838)
Inventarisnummer: 1723 (1839)
Inventarisnummer: 1724 (1840)
Inventarisnummer: 1725 (1841)
* Toegang: 6
Inventarisnummer: 7256 Rekening en verantwoording van inkomsten en uitgaven van de Bouwkundige tekenschool, 1851-1857, met bijlagen
* Toegang: 150
Inventarisnummer: 16 Album met een geschenk, uit hoogachting, erkentelijkheid en dankbaarheid aangeboden aan den heer G.N. Itz, architect der stad Dordrecht, onzen leermeester op de bouwkundige tekenschool; handtekeningenalbum met getekend titelblad en opdracht, 1866; 1 deel met koperbeslag
Inventarisnummer: 180 Getuigschrift, uitgereikt door het hoofdbestuur der bouwkundige Teekenschool binnen Dordrecht aan C.J. Schotel, 1834 augustus 11 (ged. drukwerk); aanwinst 1974
Inventarisnummer: 565 Tweede prijs van verdienste in de handtekenkunde, afgegeven door het bestuur der Stads Bouwkundige Teekenschool aan Arie Boers junior, 1836 augustus 9 (ged. drukwerk).


Notulen van de bestuursvergaderingen 1832-1859

Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1408 (notulen)

Vergaderingen in

1832 - 15 oktober, 13 november 1832;
1833 - 8 juli, 5/16/26-27 augustus, 2/5/16 september, 17 oktober, 4 november, 2/9 december 1833;
1834 - 6 januari, 3 februari, 15 maart, 7/29 april, 20 juni, 28 juli, 11 augustus, 19 september, 3 oktober, 10 november 1834;
1835 - 16 januari 1835, 13 maart 1835, 11 mei 1835, 25 juni 1835, 21 september 1835.
1836 - 12 januari 1836, 28 maart 1836, 11 april 1836, 2/30 mei 1836, 3 augustus 1836, 26 september 1836;
1837 - 5 januari 1837, 5/15 april, 9 mei 1837, 6 juni 1837, 29 september 1837;
1838 - 19 januari 1838, 18 mei 1838, 27 juli 1838, 28 augustus 1838;
1839 - 1 februari 1839, 17 april 1839, 23/28 mei 1839, 4/29 juni 1839;
1840 - 29 januari 1840, 7 april 1840, 26 mei 1840, 4/15 september 1840, 13 oktober 1840;
1841 - 17 februari 1841, 8 juni 1841, 8/18 september 1841;
1842 - 4 februari 1842, 17 mei 1842, 20+24 september 1842, 8 oktober 1842;
1843 - 2 februari 1843, 23 juni 1843, 8 september 1843, 23 september 1843;
1844 - 11 januari 1844, 30 augustus 1844, 28 september 1844;
1845 - 27 januari 1845, 15 augustus 1845, 27 september 1845;
1846 - 22 januari 1846, 7 september 1846;
1847 - 27 januari 1847, 3 september 1847, 4 oktober 1847, 9 oktober 1847;
1848 - 18 februari 1848, 13 september 1848, 14 oktober 1848;
1849 - 26 januari 1849, 14 september 1849, 6 oktober 1849;
1850 - 25 januari 1850, 6 september 1850, 12 oktober 1850;
1851 - 21 februari 1851, 10 oktober 1851, 22 november 1851, 29 november 1851, 20 december 1851;
1852 - 14 januari 1852, 6 februari 1852, 20 september 1852, 30 oktober 1852, 26 november 1852;
1853 - 14 januari 1853, 27 oktober 1853;
1854 - 27 januari 1854, 20 oktober 1854;
1855 - 28 augustus 1855;
1856 - 27 maart 1856, 15 december 1856;
1857 - 17 juli 1857, 16 oktober 1857;
1858 - 5 augustus 1858
1859 - 17 december 1859

vergadering 20-9-1852


Vergadering 20 Sept 1852 op de Waag. Present Al de leden De Hoofdonderwijzer, die voor 't Handteekenen.
Na de beoordeeling der teekeningen door Hoofdbestuurders worden die der volgende leerlingen der bekrooning waardig gekeurd.
Afdeeling Bouwkunde
1e klasse Prijs A.C. Ouburg, Getuigschrift J. Vermaas.
2e klasse Prijs F. Broeksmit, Getuigschrift A. Nodelik.
3e klasse Prijs A. Ridderhof, Getuigschrift A. de Kreuk
4e klasse prijs W.P. Hofman, Getuigschrift A.J. Koning
Afdeeling Handteekenen
1e klasse 1e onderdeel: Prijs W.A. Kemp, Getuigschrift W. Stal
1e klasse 2e onderdeel: Prijs Hendrik van Welsenes, Getuigschrift Huibert van Welsenes
2e klasse 1e onderdeel: Prijs P. van der Tak, Getuigschrift A. de Kreuk
2e klasse 2e onderdeel: Prijs M.F. Hoogerzeil, Getuigschrift W.P. Hofman
Afdeeling Meetkunde
1e klasse Prijs P. van Altena, Getuigschrift G.H. Goosens
2e klasse Prijs A. de Kreuk, Getuigschrift J. Nijsen
3e klasse Prijs F. Broeksmit, Getuigschrift W.P. Hofman
4e klasse Prijs M.F. Hoogerzeil, Getuigschrift A. Boers
Op voorstel der Voorzitter wordt besloten aan de ouders van wijlen den verdienstelijken leerling W. Bekkers naar diens teekening van een Zomerhuis, de goedkeuring der directie daarover te kennen te geven; terwijl aan den leerling J. Degens wordt toegestaan voor het model eener kap f 20 alsmede loffelijk getuigschrift voor diens vrij ontwerp van een winkelhuis.
Wordt besloten den leerling A. Boers Jr toe te kennen f 50 voor diens perspectief-teekening van het koor der Groote-Kerk, en voor zijn teekening van een ornament (fragment eener Candelabre).
De voorzitter stelt voor den dag der prjsuitreiking nader te bepalen; wordt besloten Z Ed met den Burgemeester zal absucteeren over de twee nog onbetaalde verteerings-rekeningen der beide vorige jaren bij de prijsuitdeeling.
Ter tafel wordt gebragt eene missive van Burgemeester en Wethouders inhoudende de bedenking om kinderen uit Gods- of Weeshuizen gratis tot den cursus toe te laten; wordt besloten daarop te antwoorden dat waar de soms voor de huijzen gebruikt wordende uit de contributie der leerlingen voorkomt (zie art 18 Reglement) met op dezenadeelig zoude werken als nevens de leerlingen GRATIS werden toegelaten, mededingende tot de prijzen, de secretaris wordt wordt in dezen geeft(?) zoo spoedig doenlijk een concept antwoord op te maken.
Op de vraag des Voorzitter of een der leden ook eenig voorstel heeft, heeft de Hoofdonderwijzer te kennen bij hem reeds lang het denkbeeld bestond om de prisjuitdeelingen echter een geschikter lokaal benoodigd zijnde stelt hij voor aan het genootschap PICTURA het door haar in gebruik zijnde lokaal voor die gelegenheid aan te vragen, waartoe na enige bedenkinge wordt besloten;
De Hoofdonderwijzer stelt nog voor de bekroonende teekeningen in plaats van op de WAAG, op een der zalen van het Stads-Museum op te hangen, het meerendeel der leden is van gevoelen geene nadere plaats van die teekeningen aan te wijzen, maar ze gedurende korten tijd op de school zelve ter toon te stellen.
Geene voorstellen meer gedaan wordende, eindigt deze vergadering.

Laatst gewijzigd: juni 2009.