Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1815-1843)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1815-1850
Inventarisnummer: 1977 (1815-1837; bestaande uit 1977 en 1977a)
Inventarisnummer: 1978 (1838-1843; bestaande uit 1978 en 1978a)

Verklaringen met betrekking tot o.a.
* goed gedrag (getuigen genoemd);
* buitenlandse paspoorten;
* certificaten van oorsprong (goederen per schip vervoerd; naam schip/kapitein, naam bedrijf verzender);
* afgelegde eed;
* vervanging nationale militie (getuigen genoemd);
* attestatie de vita;
* gedelegeerden Nederl. loterij;
* borgstellingen;

Verklaringen van goed gedrag, paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1815-1837; SAD 5-1977a)


Bron: Stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1977a

- Frans IJskoot, hospitaal Middelburg (30-4-1832);
- Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Arij NOORLAND, Schipper alhier en dat denzelven is burger en Inwoner dezer Stad, van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het schip genaamd De vrouw Hendrica, En welk schip in het Jaar 1820 bereids in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd.
Dordrecht den 25 April 1832.
- Wij ondergeschreven verklaren dat Willem FRANSEN, beurtman van Dordrecht op Duijsburg is burger en inwoonder dezer Stad, van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd De Vrouw Margaretha, En welk Schip voor den eersten Junij 1831 in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd.
Dordrecht den 23 Maart 1832
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze op het getuigenis van Arij van den Want en machiel Salacroup, beide waagmeesters en wonende alhier dat Willem FRANSEN, beurtman van Dordrecht op Duisburg, is burger en inwoonder dezer stad, van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd De Vrouw Margaretha, En welk schip van den eersten Junij 1831 in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd
Dordrecht den 26 Maart 1832.
- Coenraad Hendrik RISSIK, paardehaar matrassen;
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van Jan Willem HACK, schipper alhier dat denzelven is burger en inwoner dezer stad, van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd LIEFDE EN VREDE, En welk schip in het 1826 bereids in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd
Dordrecht den 27 Februarij 1832.
- (27 mrt 1832) attestatie de vita afgegeven aan Joseph Leopold Verhiest volgens gedrukt formulier ter bekoming van betaling van den aan hem toegekend Oost Indische Persoon, geb. 3 mei 1791;
- [maart 1832] Een Certificaat de vita voor Joseph Leopold VERHIEST gewezen onder commies bij de sedertaire recherche te Batavia, thans gepensionneerd met het koopvaardijschip De Dortenaar uit de Oost geretourneerd, en zich hier bevindende zijnde zijn pas en verdere bewijzen bevattende op het Bureau van den Heer Commissaris van Politie alhier.
Verzoekt de advocaat Procureur.
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze ten verzoeke van Barend van Limmen dat denzelven Zederd Vijf en Twintig Jaren is Scheepmaker alhier en bekwaam en genoegzaam gegoed om alle vaartuigen geschikt, geschikt zoo voor de binnenlandsche als zeevaard te kunnen maken en leveren.
Dordt. 19 Januarij 1832
+ Een van gelijken inhoud als voren gegeven aan Cornelis Gips den 19e Jan.
- Anthonij Kist Ewalduszoon (aartbisschop Canterbury);
- Arie Buitenhek, comm. veeren;
- Hendrik Adolph Dicke (15-2-1832), paspoort, Elberfeld;
- Willem van Balgooijen, voerman (24-12-1833)l
- Adrianus VOS, 42 jaar, paspoort (26-11-1833);
- Daniel Bloot, 54 jaar;
[FOTO] - De Ondergetekende Jan Pieter CRAMER, Commissaris en Jo.s KOLKMAN Mr Smit beide wonende te Dordrecht, verklaren ten verzoeke van Gerrit HOSTERMAN, Rhijnschipper Dat hij Hosterman bij hun bekend is zints den Jare 1825 als onwoonder dezer Stad, zo mede dat hij is van een allezints goed gedrag en als zodadnig bij hun bekend Getekend in kennise der Waarheid In Dordrecht den 15 November 1833.
- firma Gerrit de Wit en Zoon (28-10-1833);
- Willem Vliegenthart, koornmolenaar;
[FOTO] - No1150rep. Wij ondergeschreven verklaren dat Gerardus van ERP, Commissaris alhier, is burger en Inwoonder dezen stad, van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het Schip genaamd DE DRIE GEBROEDERS welk Schip hij voornemens is in de Noord Nederlandsche Vaart te bezigen en als zetschipper te laten bevaren door Arnoldus van BUNNINGEN.
Dordrecht deb 11 October 1833.
[FOTO] - [PASPOORT] No1145rep. Corneille Adrien Vriesendorp Advt., geb en won alhier, oud 25 Jaren hebben bruin haar, dito wenkbr., en blaauwe oogen, voorhooft hoog, neus en mond ord(inair), kin rond en bruine baard
Een voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Duitschland en Frankrijk over Nijmegen of Duinkerken (1 el 6 palm 7 duin)
Den 2 October 1833.
- Judocus Roodenburg;
- Joseph de Bres (6-9-1833);
- Jacob Bonij, v.d. Sande en Zn, zoutzieders (4-9-1833);
[FOTO] - [31-7-1833] Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31 Julij 1833 voorhen verschenen is, de Heer Jacob de Koningh voor zijne Firma van Jan de Koningh & Zoon wijnkopers woonende binnen deze stad dewelk met Solemnele Eede heeft verklaard dat hij voornemens zijn van hier te verzenden, om naar het Eiland Java te worden uitgevoerd, de hieronder omschreven partijen Wijn, alle in derzelver alhier gevestigde Wijnkooperij bewerkt en bereid.
Een oxhoofd rooden Wijn
K No. 1 Zes kisten inhoudende drie honderd flesschen Rhijnwijn
K no. 2 Zes kisten inhoudende drie honderd flesschen rooden wijn
Zes mandens inhoudende twee honderd zeventig fl. rooden wijn
Ce twee kisten inhoudende negentig fl. rooden wijn
V vier kisten inhoudende eenhonderd tachtig fl. witten wijn
Des ter oorkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van den Heer Gerard MAURITZ Makelaar en Cargadoor en wonende alhier, dat het aan osn ten volle bekend is, dat in het belang van zijn Ed werkzaamheden en kantoor betrekkingen thans bijzonder benodigd, en voor hem verEischt werd zijn Zoon de Heer Jacob Mauritz, Luitenant van de 2 comp. Bataillon 4de Afdeeling Zuid Hollandsche Schutterij ten welken einde wij gaarne zien zouden dat aangemelden zijnen zoon op nieuw een verlof van twee maanden mogen worden toegestaan.
Dordrecht 25 Julij 1833.
- Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten behoeven van Schipper J.A. van de Wal voerende het kofschip 'Broederlijke Liefde' groot ongeveer 32 Rogge lasten, bestemd naar Bergen in Noorwegen, bevaren door 3 Man benevens hem schipper dat alhier ter stede geenen cholera morbas of andere aanstekent Ziekte is heerschende.
Dordrecht den 13 Julij 1833.
+ een van gelijke inhoud als voren gegeven aan P.E. Boer, varende het kofschip MARIA, groot ongeveer 39 Lasten, bestemd naar Noorwegen bevaren door 4 Man, benevens hem schipper en aan boord hebbende deszelfs huisvrouw en drie kinderen, den uts.
+ een van gelijke inhoud aan J.H. Mugge, voerende het kofschip DE HOOP gr. ongeveer 45 lasten bestemd op avontuur door 7 man benevens hem schipper.
+ een dito aan D.T. de JONGE, voerende het kofschip de 3 Zusters gr. 44 last op avontuur bevaren door 4 man benevens hem Schipper;
- Pieter Blusse van Zuidland, paspoort 29-6-1833;
- Hendrik BRUNNER, paspoort 28-6-1833;
[FOTO] - Certificaat van Oorsprong.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren dat heden den Eersten Julij des Jaars 1833 voor hen verschenen is de Heer A. van der Mijle Pz voor zijne Firma van Blankenbijl & van der Mijle, chemisten alhier, dewelke met Solemneelen Eede heeft verklaard dat hij voornemens is van hier te verzenden om naar het Eiland Java te worden utigevoerd
K Een kist inhoudende vijf en twintig halve flesjes
Een mand inhoudende vijftien halve Flesjes

eau de Vie de lavande double, verzegeld met chachet als in Margine [LAKZEGEL IN KANTLIJN!], zijnde gestookt & geprepareerd door bovengenoemde Firma. Des ten Oorkonde hebben wij daar met het Zegel deezer Stad en de Handteekeningn van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeeren bij deze dat het aan ons bekend is, en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Schip De Zwaan in 1827 alhier op de Werf van den Scheepstimmerbaas Cornelis Gips gebouwd is als ook dat den hieraan geannexeerde Bijlbrief door de scheepstimmerbaas Cornelis Gips eigenhandig is ondertekend.
Dordrecht 5 April 1833.
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze dat nu wijlen Casper Willem van HEES door Heeren Burgemeester dezen Stad op den 10 Sept 1827 is aangesteld tot Beurtschipper van deze Stad op de Vaart naar Keulen en tot het verkrijgen van dat beurtveer het daartoe staande Amstgeld ter Somma van f 300 betaald heeft en wijders in dat Veer heeft gebezigd het Rhijnschip genaamd ZORG en VERGENOEGEN en dat de overledenen daar in ook het zelve Beurtveer heeft bevaren tot zoo lange doende invoering der tegenw. wetten op de Rhijnvaart , heet zelve is komen optehouden ofstel(?).
Dordrecht den 14 maart 1833.
- Willem KES gedrag 16-2-1833;
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze op het getuigenis van Johannes Gips, Scheepstimmerman en Laurens van der Heijden, commisonair, beide binnen deze Stad, dat de persoon van Wilhelm Eijkhoff, schipper van beroep, en zederd den Jare 1828 binnen deze Stad woonachtig, is van een goed en onbesproken gedrag en Eigenaar van een Schip 't welk door hem bereids sederd den jare 1826 in de Noord Nederlandsche Vaard is gebezigd geworden.
Dordt den 13 Februarij 1833.
- Johannes Peter Friederich DICKE, geb. Wezel, 24-11-1834;
- Nicolaas Trumpi;
- Wij ondergeschreven verklaren dat de persoon van Johannes Hendrikus JANSEN, Beurtman van deze Stad op Dusiburg en wonende alhier genoegzaam in staat en gegoed is om aan deszelfs zoon genaamd Hendrikus Jacobus JANSEN thans liggende in het tijdelijk Hospitaal te Dordrecht, alle nodige genees - en heelkundige middelen te verschaffen.
Dordrecht den 25 Oct 1834.
- Johannes Pieter Butner, particulier, geb. en won. alhier oud 15 jaren, hebbende blond haar, dito wenkbr., bruine ogen voorhooft rond, neus en mond ord(inair), kin rond, aangezigt ovaal kleur gezond en lang 1 El 6 palm - duim.
Een voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar New York en Noord Amerika.
Den 18 Julij 1834.
- J.C.P. Hogendorp;
- Door Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht.
te verzenden na Batavia per 't Schip "Louijsa Princes der Nederlanden" Capt. J. Keijzer.
(vogel) H.G. Vijfentwintig Kelders inh(oudende) 490 Kan Genever 94 %
Dord. 28 Aug. 1834.
Hordijk & Gips
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen verzonden voor rekening van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor het Marine Departement
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze, dat op heden den 14 Aug 1834 voor hen is verschenen de Heer Frederik Cornelis Deking Dura voor zijne firma Gerrit van Hoogstraten en Zoon verklaard dat het onderstaande geteerde Touwwerk in hunne Lijnbaan alhier gelslagen en vevrardigd en bestaande in
C N-M Lr B WrH No. 1 [...]
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 29 Aug. 1834 voor hen is verschenen de Heer Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht de welke met solemnele Eede heeft verklaard dat de
Vijfentwintig kelders inhoudende 490 kannen Genever 94% gemerkt H(vogel)&G
en verzonden per het schip Louisa Princes der Nederlanden kapt J. Keijser in hun Branderij zijn gefabriceerd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar het Eiland Java Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 26 Aug 1834 voor hen is veschenen de Heer Jacob de Koningh, Adrianus Schotman wijnkoiper alhier, voor zijne firma van Jan de Koningh & Zoon wijnkopers alhier de welke met solemnele Eede heeft verklaard dat de
4 kisten inhoudende 210 flesschen roode wijn (gemerkt AS WIJN N 1)
1 kist inhoudende 45 flessen (gemerkt AS WIJN N 2)
10 kisten inhoudende 500 flessen rooden wijn (gemerkt K)
6 manden inhoudende 270 flessen rooden wijn (gemerkt K)
1 kist inhoudende 45 flessen rhijn wijn (gemerkt K)
en verzonden met het schip [de Stad Dordrecht, kapitein Jan van Nassau] Louisa Prinses der Nederlanden, kaptein J. Keijser, in hun beiden wijnkoperij zijn in gereedheid gebragt en bewerkt.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten Ordonnantie van dezelve.
- 100 halven flesschjes (gecachetteerd met nevenstaand cachet)
Eau de Lavan de Double gecachetteerd met het merk Blankenbijl & van der Mijle
Chemisten te Dordrecht
achterkant: Dirk Blankenbijl voor zijne firma van Blankenbijl & van der Mijle, Chemisten.
door haar zijn gefabriceerd
verzonden per het schip Louisa Prinses der Nederlanden, kapitein Keijzer.
Den 27 Aug 1834
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 14 Mei 1834 voor hen is verschenen [Joseph Zender winkelier en Boekverkooper] de Heeren Paulus Stuijs voor zijne firma van Dirk Struijs & Zoonen gepatenteerd Liqueurstoker wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat
de
[de kist gemerkt met No. 105 verzeld met eene gedrukte lijst waarop nominatien vermeld staan zestig verschillende kinderwerkjes waar van in 53 bij hem en 7 bij onderscheiden inlandsche Boekhandelaar zijn uitgegeven en die door hem verzonden zijn met het schip genaamd De Hoop van Alblasserdam naar ...]
de 4 mandjes gemerkt J.K. van No. 1 tot 4 met busjes waarop staat Maag Bitter van D. Struijs & Zn te Dordrecht
kist gemerkt IB en waarin gepakt zijn Een Honders twintig halve Vlesjes Maag bitter verzegeld met het Cachet hunner stokerik hier nevens staat en beplakt met een briefje; onder de Naam van maag-Bitter van D. Struijs en Zonen te Dordrecht,
verzonden per het schip De Vrouw Maria [Capitein A.M. Noordhoek][Louisa Prinses der Nederlanden], naar Batavia, in hunne liquer Stokerij zijn gefabriceerd.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten Ordonnantie van dezelve.
- 4 kisten inhoudende 200 flesschen gemerkt AS WIJN N. 1
1 kiste inhoudende 45 flesschen gemerkt AS WIJN N. 2
schip Louise Princes der Nederl. kapt. Keijser naar Batavia
Adrianus Schotman
- 6 mand inh. 270 roode wijn
1 kist inh. 45 fl. rhijn wijn
in het pakhuis van Jan de Koningh & Zoon Wijnkoopers te Dordrechtin gereedheid gebragt en bewerkt gemerkt K met het Schip De Stad Dordrecht kapt Jan van Nassou naar het Eiland Java
Jacob de Koningh voor zijne firma van Jan de Koningh & Zoon.
- Verzoeken optemaken een Certificaat van Oorsprong van het onderstaande Touwwerk bestemd voor de Nederlandsche Handel Maatschappij marien Departement.
[G N-M LB GVZ No. 1-65]
No. 1 Een Kabeltouw lang 120 Vm dik 9 dm
No. 2 Een Stuk Wandslag lang 110 Vm dik 8 1/2 dm
No. 3 Een Stuk Wandslag lang 110 Vm dik 7 dm
No. 4 Een Stuk Reepslag lang 110 Vm dik 6 dm
No. 5 Een Stuk Reepslag lang 110 Vm dik 6 dm
No. 6 a 65 Zestig Stuk Eurp. Teossen ieder lang 120 Vm dik 1 1/2 dm
No. 6-65 in Matten geemballeerd.
alles vervaardigd in de Touwslagerij van Gerrit van Hoogstraten & Zoon.
Te beEedigen door den Heer Frederik Cornelis Déking Dura.
13 Aug 1834.
- Koninkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 2 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Frederik Cornelis Déking Dura voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zn, Touw en Olijslagers alhier, dewelke met slomenle Eede heeft verklaard dat
het Touwwerk gemerkt etc en de
50 krukken Lijn Olij varendne met het schip De Dankbaarheid kapitein J.H. Hazewinkel gedestineerd naar java, in hun lieden Touwslagerij alhier is vervaardigd en op hun lieden Molen geslagen.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten Ordonnantie van dezelve.
+
den 6 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Jacob de Koningh voor zijne firma Jan de Koningh & Zoon, wijnkopers alhier
150 kisten gemt. J Zn inlandsch 7500 fl rooden wijn
12 kisten gemt. IBUV No. 1a12 inlandsch 600 fl rooden wijn
= samen 8100
+
den 3 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Johan Lambertus Delhez, Suikerbakker en Confutirier alhier, de welke mel solemnele Eede heeft verklaard dat hij voornemens is van hier te verzenden met het schip De Dankbaarheid de het hier onder omschreven Suikergoed gepakt in 12 blikken tot welk door hem is gefabriceerd, doozen die vervolgens in een kist weder zijn overgepakt, die gemerkt is met de letter ILD.
Een kist met Confituren gemekrt met de Letter ILD
+
den 6 Junij 1834 voor hen is verschenen de Heer Jules Jean André voor zijne firma van den Bank & Co, wijnkopers alhier.
dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn van hier te verzenden met het schip De Dankbaarheid kapitein J.H. Hazewinkel, om naar het Eiland Jave te worden uitgevoerd, de hieronder omschreven partij Roode Wijn in denzelven alhier gevestigde wijnkoperij bewerkt en bereid als
150 kisten Roodewijn gemerkt VB No. 1-150 inhoudende 7500 flessen
+
den 6 Junij 1834 voor hen zijn verschenen de Heer Jules Jean André voor zijne firma van den Bank & Co, wijnkopers alhier.
dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn met het schip de Dankbaarheid, kapitein J,.H. Hazewinkel om naar het Eiland Java te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven partij Rijnwijn, door hun bewerkt, bereid en afgebotteld.
220 kisten Rijnwijn gemerkt [..]
+
Den 4 Junij 1834 voor hen verschenen de Heer Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter Jan Hordijk, kooplieden alhier
dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn van hier te verzenden met het schip De Dankbaarheid kapitein J.H. Hazewinkel om naar het Eiland Java te worden utigevoerd, de hier onder omschreven partij Boter en kaas, welke is Inlandsch product en bestaande in:
100 vaatjesd Delflandsche Boter inhoudende netto 962 ton Ned
50 Goudsche kazen wegende 293 Lb Nederlandsch
- De ondergeteekende Ferdinand KOLKMAN, Mr. Smit wonende aan de Bleijenhoek te Dordrecht en Ik medeondertekende Antonij Wagemakers, Scheepslijter verklare ten verzoeke van Schipper Georg ABELS, dat deeze zich sints den jaare 1826 bij ons, als in de Bovelandsche Beurt varende bekend is, als sints den Jare 1828 in deze Stad woonachtig
Voor redenen verklarend denzelve Georg Abels als nog zeer wel te kennen zoo hadde deeze in kennisse der waarheid ondertekend
In Dordt den 10 October 1832(!).
+ Wij B en WW certificeren bij deze dat op het getuigenis van Ferdinand Kolkman mr smit en Anthonij Wagemakers scheepslijter, beide wonende alhier, dat de persoon van Georg Abels, van beroep schipper is van een goed gedrag, zederd den Jaar 1826 in de Bovelandsche Beurt varende en sederd de Jare 1828 in deze Stad woonachtig.
Dordt den 6 Junij 1834.
- Adrianus Schotman wijnkoper alhier, op den 27 Junij 1833 van hier verzonden met het Nederl. schip Prinses Louisa kapitein J. Keijzer naar Batavia gedestineerd
30 kisten inhoudend 1500 flesschen Roode wijn
Den 18 Junij 1834.
- den 27 Junij 1833 in het Nederlandsch schip Princes Louisa kapt J. Keijzer naar Batavia gedestineerd, geladen door Jan de Koningh & Zoon te Dordrecht
30 kisten inhoudende 1500 flesschen rooden wijn
Den 16 Junij 1834.
- [ca juni 1834] P&J Hordijk Boer & Kaas
G. van Hoogstraten & Zoon, wandtrossen & Lijnolie
H. de Jongh, Genever
van der Bank & Co ) Roode wijn
J. de Koningh & Zn ) Roode wijn
van der Mijle, Eau de la Vande
J.L. Delhez, Suikergoed
van der Bank & Co, Rijnwijn
doen dezelve bewerkt, bereid en afgebotteld
- [ca juni 1834] De ondergeteekenden verzoeken certificaat d'origine van
100 vaatjes Delfl. Boter inhoudende netto 962 lb Nedl.
50 Goudsche Kazen w. 293 lb Nedl.
per Pieter & Jan Hordijk
- [ca juni 1834] per 't schip De Dankbaarheid Kapt J.H. Hazewinkel van Gerrit van Hogstraten & Zoon
No. 01 1 Stuk Wand 100 Vm 7 dm
No. 02 1 Stuk Wand 100 Vm 6 1/2 dm
No. 03 1 Stuk Wand 100 Vm 6 1/4 dm
No. 04 1 Stuk Wand 100 Vm 6 dm
No. 05 1 Stuk Wand 100 Vm 5 3/4 dm
No. 06 1 Stuk Wand 100 Vm 5 1/2 dm
No. 07 1 Stuk Wand 100 Vm 5 1/4 dm
No. 08 1 Stuk Wand 100 Vm 5 dm
No. 09 1 Stuk Wand 100 Vm 4 1/2 dm
No. 10 1 Stuk Wand 100 Vm 4 dm
No. 11 1 Tros 100 Vm 48 dm
No. 12 1 Tros 100 Vm 48 dm
No. 13 1 Tros 100 Vm 39 dm
No. 14 1 Tros 100 Vm 39 dm
No. 15 1 Tros 100 Vm 33 dm
No. 16 1 Tros 100 Vm 33 dm
No. 17 1 Tros 100 Vm 27 dm
No. 18 1 Tros 100 Vm 27 dm
No. 19 1 Tros 100 Vm 21 dm
No. 20 1 Tros 100 Vm 21 dm
No. 21 1 Tros 100 Vm 18 dm
No. 22 1 Tros 100 Vm 18 dm
No. 23 1 Tros 100 Vm 15 dm
No. 24 1 Tros 100 Vm 15 dm
Touwsl. Java
in hun lieder Molen is ge...
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van den Heer Jean Henri Isedore van Bever, van beroep koopman, geboren te Leuven, woonachtig Zederd Zeven jaren, oud 28 Jaren, hebbende donker bruin haar, dito wenkbr., hoog voorhoofd, bruine oogen, ordinaire Neus en mond, ronde kin, en ovaal aangezigt en zijnde lang een El 7 Palm 4 duimen voornemens zijnde om te reizen naar Engeland Duitsland en Franrijk, dan daartoe benoodigd hebbende een buitelandsch paspoort, dat aan ons geene redenen bekend zijn waarom aan denzelve tot het doen van gemelde reize, zoodanig een paspoort zoude behoren te worden geweigerd
Dordrecht den 12 Maart 1834
+ Christoph Teodorus Peletier, koopman, geb. Keulen, 59 jaar
+ Pieter Edward Plucbet, geb. Duinkerken, 74 jaar
- Wij ondergeschreven verklaren dat aan ons zeer wel bekend is, dat het schip genaamd INDUSTRIE reeds op den 8 Junij 1831 heeft toebehoord aan Charles Larking, te dier tijd binnen deze Stad woonachtig en dat het zelve ook als toen in de Noord Nederlandsche Vaart is gebezigd.
Dordrecht den 8 April 1834.
(get.) Sandberg & Co, J.B. 't Hooft
- Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze dat het van ons uit het daar van alhier te houden Register is gebleken dat het op den 21 Maart 1834 van Nicolaas Lespagne van beroep schipper, geboren te Ampsen, Provincie Luik en woonachtig Zederd Vier jaren binnen deze Stad, oud 48 jaren, lang 1 el 6 palm 3 duimen, hebbende grijs haar, dito wenkbraauwen, laag voorhoofd, blaauwe oogen, ordianir neis en mond, ronde kin, ovaal aangezigt en zijnde gezond van kleur, een binnenlandsch paspoort is gegeven, om met zijne vrouw en drie kinderen aan Scheepsboord te reizen naar Maastricht.
Dordrecht den 7 April 1834
- Wij Ondergeschreven verklaren dat de Heeren de Court & Co kooplieden alhier, zijn burgers en Inwoners deze Stad, van een goed, zedelijk en onbesproken gedrag en Eigenaar van het schip genaamd INDUSTRIE welk schip al voor lang in de Noord Ned. vaart is gebezigd en het welk zij voornemens zijn al nog in die vaard denzelve te gebruiken en als Zetschipper te laten bevaren door Cornelis SCHAAP
Dordrecht den 8 Maart 1834
- [afbeelding in rood] Vrijheid Blauw & Briel
[Op 30 augustus werd de windbrief uitgereikt aan de fa. Blauw en Briel. Op 9 februari 1782 wordt hij opgenomen in het Papiermakerscontract ten name van deze firma. De verzekering eindigde op 1 januari 1873 en stond toen op naam van de Erven Blauw. De molen is niet lang daarna gesloopt. Hij stond ten westen van De Rijzende Zon, halverwege tussen de spoorweg en de Watering. [http://home.wanadoo.nl/wormerveerse.molens/S-Z.html]]
- Verzoeken een Certificaat van Oorsprong ter verzending naar java van
No. 1 Tien kisten inhoudende Vijf honderd flesschen roode wijn
No. 2 Een kist inhoudende vijftig flesschen rhijn Wijn
IK Een manden inhoudende vijfenviertig flesschen witte Wijn
alle in onze Wijnkooperij bewerkt en bereid.
Dordrecht 10 December 1835
Jan de Koningh & Zn
- De ondergeteekende M. Bottemann, gepatenteerd Steenhouwer alhier verklaard te hebben bewerkt zeven stuk marmer platen van Inlandsch marmer te zamen inhoudende 201 Cab palm Nederl. waardig Een honderd en tagtig gulden Nederl. lb welke naar Batavia, in drie kisten gemerkt C.V. No. 1 tot met 3, verzonden zulle worden per het Nederlandsch fregat Schip De Stad Dordrecht, gevoerd bij kapt. J. van Nassau.
Dordrecht 9 Decemb. 1835
- N. 1909Rep Willem de KLERK, kusntschilder geb. en won. alhier, oud 34 jaren, hebbende blond haar dito wenkbraauwen en blaauwe oogen,, voorhoofd hoog, neus en mond ord(inair), kin rond, aangezigt ovaal, kleur gezond, baard blond en lang 1 el 7 palm en 5 duim
Een voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar de Rhijn Provincie en Duitschland voor hem over Nijmegen op Keulen
Den 22 Julij 1835.
- Te verzenden in een kist gemerkt C.V. N. 1 naar Java aan het adres van Cornelis Vos te Passarorang per het Fregatschip De Princes Marianne, Kapitein A. Plug
vijftien potten confituren in suiker, wegende netto zeventig Ned. lb
Johannes van Goudoever de Jongh
Banketbakker
Den 12 Aug 1835
- Certificaat van Oorsprong.
Voor een Kist Boeken gemerkt A.C.O. gedestineerd naar Batavia; met het schip Catharina gevoerd door Kapitein Floris Rietmeijer Inhoudende 176 verschillende Soorten van boekwerken, waarvan zijn 172 artikels, eigene uitgave van Blusse & van Braam en de 4 overige op eene andere Nederladnsche drukkerij gedrukt en uitgegeven, bedragende volgens factuur eene Somma van f 292,20.
Dordrecht den 28 Julij 1835
P. van Braam Blusse
voor de firma van Blusse van van Braam
Den 29 Julij 1835
- Certificaat van Oorsprong.
Voor een kist en een Pakje Boeken gemerkt AB gedestineerd naar Batavia Met het Nederlandsche fregatschip Jacob Cats gevoerd door kapitein J. Ingerman inhoudende 107 verschillende Soorten van boekwerken waarvan 73 artikels eigene uitgave zijn van J. ZENDEN en de overige 34 Artikelen bij onderscheidene Nederlandsche drukkers ziin uitgegeven bedragende volgens factuur een Somma van f 604,10.
Joseph Zenden Boekhandelaar
Den 29 Mei 1835

- Matthijs QUISPEL, kuntschilder, geb. te Numansdorp gezegd de Buitensluis, wonende alhier, 29 jaren hebbende bruin haar dito wenkbr en blaauwe oogen, voorhoofd hoog, neus en mond ord(inair), kin rond, aangezigt ovaal, kleur gezond, baard bruin en land 1 el 6 palm 9 duim - streep.
een voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar de Rhijn Province en Duitschland van hier over Nijmegen op Keulen en verder
Den 3 Julij 1835.
- Johannes Christiaan SCHOTEL, van beroep kunstSchilder, geb. en wonende alhier, odu 45 jaar, hebbende donker bruin haar, dito wenkbr en blaauwe oogen, voorhoofd hoog, neus en mond ord(inair), baard donker bruin, kleur gezond, lang 1 el 7 palm 6 duim, geschonden van k.. ziekte(?)
Een voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Duitschland van hier over Aken en verder Duitschland in.
Den 2 Julij 1835
- Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certifieren bij deze dat aan on sbekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd Jacob Cats, lang Negen en dertig Ellen, wijd zeven Ellen du: en Zestig duimen, hol vijf Ellen negen en negentig duimen en daarvan gemeten op vier honderd negentien Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en op den veertiende Maart 1835 van dezelve is van stapel te water gelopen.
Dordt. 15 April 1835.
- [ca mei 1835] 17 Kistjes getekend van B N. 1-17 inhoudende ieder 144 Fleschjes en 2 oncen gevuld met Pomme d'orange Bitter
2 Kistjes getekend H N. 1-2 met inhoudende ieder 126 Fleschjes en 2 oncen gevuld met Hippooren Finituur
vervaardigd door Dr. Criens Apotheker om te verzenden naar de Oost Indien met 't brikschip De Nijverheid, Kapt. Bouman;
- Koninkrijk der Nederlanden
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar de Oost Indien

Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den Zeven en Twintigsten Mei 1835 voor hen is verschenen De Heer Dirk Crans Jzn, Apothecar en wonende te Dordrecht
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard
dat de 7 Kistjes getekend van B van N. 1-17 inhoudende ieder 144 Fleschjes en 2 oncen gevuld met Pomme d'orange Bitter en
de 2 Kistjes getekend H N. 1-2 met inhoudende ieder 126 Fleschjes en 2 oncen gevuld met Hippocras Finotuur
door hem zijn vervaardigd en verzonden per het Brikschip De Nijverheid, Kapt. Bouman, gedestineerd naar de Oost Indien.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Wij B. en WW etc Certificeren bij deze dat het huis en erf staande en gelegen in de Wijnstraat alhier, geteekend Letter B No. 160 op de kadastrale legger bekend onder Sectie F No. 707 is toebehoort aan den heer Engelbert Willemszoon van primo Mei 1834 tot ulto April 1835 heeft ledig gestaan.
Dordt 21 Mei 1835
+
Een als voren voor de Hoog Wel geb. van Baron Arnoud van Zuijlen van Nijevelt van 't huis C No. 78 Sectie G No. 1031-1034. Den 23 Junij 1835
- [BEGRAAFPLAATS 1835] Francois STOOP voor zich zelf acht graven
veld B RIJ A 31,31,32,33
veld B RIJ B 31,31,32,33
- Koninkrijk der Nederlanden
Certificaat van Oorsprong van Goederen verzondne voor rekening van de Nederlandsche Handel-Maatschappij voor het marine Departement op Java
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze op heden den 25 Maart 1835 voor hen is verschenen de Heer Cornelis Gerardus 't Hooft voor zijne firma van de wed Gerardus 't Hooft & Zonen, Touwslagers alhier.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat het onderstaande geteerd Touwwerk van eerste kwaliteit, in hunne Lijnbaan alhier is geslagen en evrvaardigd en bestaand in
[G N-H D C WrH]
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
+
de Heer Frederik Cornelis Deking Dura voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zn, Touwslagers alhier
[G N-M D GvT]
- Verzoeken optemalen een Certificaat van Oorsprong, voor het onderstaande Touwwerk vevraardigd in de Touwslagerij van Gerrit van Hoogstraten & Zoon alhier als
No. 1 1 Kabeltouw lang 120 Vm dik 9 1.2 dm
No. 2 1 Stuk Reepslag lang 110 Vm dik 7 dm
No. 3 1 Stuk Wandslag dik 6 1/2 dm
No. 4-9 6 Europesche Trossen ieder lang 120 Vm dik 3 1/2 dm
No. 10-19 10 Europesche Lijktrossen lang 70 Vm dik 3 dm
No. 20-21 2 Witte Wieltrossen lang 100 vm dik 3 1/2 dm
en bestemd voor het Marien Departement op Java.
den Eed afteleggen door de Heer F.C. Deking Dura voor zijne bovenvermelde firma
24 Maart 1835
- [ca mrt 1835] Met het Nederlandsch Fregat Schip De Koningin der Nederlanden kapt. P. Sipkes naar het Eiland Java gedestineerd.
Een oxhoofd inhoudende 220 kannen roode Wijn
12 manden inhoudende 540 flesschen roode Wijn
K no. 106 6 kisten inhoudende 300 flesschen roode Wijn
K no. 2-6 6 kisten inhoudende 300 flesschen Rhijnsche wijn
In het pakhuis van Jan de Koningh & Zoon wijnkoopers te Dordrecht bewerkt en in orde gebragt.
- Koninkrijk der Nederlanden
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter evrzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 27 Jan 1835 voor hen is verschenen de Heer Anthonij van der Mijle voor zijn firma van Blankenbijl & van der Mijle, Chemisten te Dordrecht
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 50 halve flessen Eau de Lavande double gecachetteerd met nevesntaand mark van Blankenbijl en van der Mijle Chemisten te Dordt, door hen zij gefabriceerd en verzonden per het Fregatschip De Koningin der Nederlanden, Capitein P. Sipkes gedestineerd naar Batavia.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel deze Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
+
de heer Jacob Hordijk voor zijn firma van Hordijk & Gips Branders en wonende te Dordt
dat de 12 kelders gemerkt (vogel)H-G uit 180 Flessen waarvan 246 kannen Genever 94 % in hun leiden Branderij zijn gefabriceerd.
Den uts.
- De ondergetekende branders te Dordrecht, verklaren dat de 12 Kelders gem. (vogel)H-G inh. 180 flessen daarin 246 Kannen Genever 94% te verzenden na Batavia per 't Fregatschip de Koningin der Nederlanden, Capt. P. Sipkes bij hun zijn vervaardigd.
Dord den 25 Jan 1835.
Hordijk & Gips
- 50 halve flessen Eau de lavande voor Blankenbijl & van der Mijle compareerende voor gemelde firma
A. van der Mijle

Laatst gewijzigd: mei en december 2007 en februari 2008.