Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1815-1843)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toegang: 5
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1815-1850
Inventarisnummer: 1977 (1815-1837; bestaande uit 1977 en 1977a)
Inventarisnummer: 1978 (1838-1843; bestaande uit 1978 en 1978a)

Verklaringen met betrekking tot o.a.
* goed gedrag (getuigen genoemd);
* buitenlandse paspoorten;
* certificaten van oorsprong (goederen per schip vervoerd; naam schip/kapitein, naam bedrijf verzender);
* afgelegde eed;
* vervanging nationale militie (getuigen genoemd);
* attestatie de vita;
* gedelegeerden Nederl. loterij;
* borgstellingen;

Verklaringen van goed gedrag, paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1838-1843; stapel 2)


Bron: Stadsarchief Dordrecht/DiEP (SAD)
Toeagng: 5
Inventarisnummer : 1978 (stapel twee)

[FOTO] - [no 868] Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen dat de persoon van Johannes Peterus Jansen van beroep Rhijnschippersknegt aan boord bij deszelfs vader Johannes Hendricus Jansen varende de Rhijn, Schipper van hier op Duisburg en gedurende deszelfs Inwoning alhier, zijnde geweest 25 Jaren zich altijd goed, zedelijk en onbesproken gedragen heeft.
Dordrecht 7 Junij 1839;
- [867] Jan Scheepbouwer en Andries v/d. Weg, Joh. Adr. van Erkelens, goed gedrag (6-6-1839);
- [863] Fred. Corn. Deking Dura, paspoort 3-6-1839;
- [862] Johannes Boonen, paspoort 1-6-1839;
[FOTO] - [858] Jacob Sciarone, van beroep Schoorsteenveger, geboren te Brione in Zwitserland, wonende zederd 1834 alhier, oud 26 jaar, hebbende bruin haar, dito wenkbr, bruine oogen, voorhoofd hoog, neus en mond ord(inair), kin rond, baard bruin en zijnde lang 1 El 6 palm 5 duim
ter voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Zwitserland
Den 29 Mei 1839
- [856] Cornelis Geuvels en Johanna van Veen, Michel Heugens, goed gedrag 25-5-1839;
- [854] gedrag Henr. Will. Dorothea Ploors, dochter Willem / Stheling;
- [852] Pieter Blusse van Zuidland, paspoort 24-5-1839;
- [851] Johannes janse, paspoort 23-5-1839;
- 850] Janus Kornelis Singels paspoort 22-5-1839;
[FOTO] - [846] Wij B & W der Stad D(ordrecht) verklaren op het getuigenis van Jacob van der Monde, Willem Johannes de Meij beiden werk.. en Leendert van Aardenne en Dirk Koekelis beide ... alle te Dordrecht.
ten verzoeke van Adriana BRAND huisvrouw van Lambertus Bogert, wonende alhier, dat haren zoon LIJAS BOGERT, die in dit jaar ind eLigting der nationale Militie gevallen en ingelijfd is bij het Depot der 5 Afdeeling infanterie, thans in garnisoen te Leijden, voor haar huisgezin de voorname broodwinner was, dat de vader van gemelden milicien geen ambacht geleerd heeft dan mandemaken, dat hij daar mede in deze stad geen werk hebbende, bijna dagelijks ten plattelande rond loopt ok mandenwerk te herstellen, doch dat hij daar mede naauwelijks voor zijn eigen persoon den kost haalt, en zijne vrouw geene gelden te huis brengt; dat haar genoemden zoon, in tegendeel, al zijne weekgelden in het huis gezin inbrengt en om zijn goed gedrag..etc.
- [845] Jan Willem Grinau?, 4 5jaar, paspoort 13-5-1839;
- [841] Joh. de Kroos te Rotterdam;
- [840] Leendert Kriens, gedrag, 2-5-1839;
- [839] Jacob van Wageningen, borg 1-5-1839;
[FOTO] - [838] Wij B enb WW etc certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Pictura lang 39 Ellen 55 duimen, wijd 7 Ellen 19 duimen en Hol 5 Ellen 37 duimen makende 662 belastbare tonnen, alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Barend van Limmen & Co geheel nieuw is gebouwd en op den 15 Maart 1839 van dezelve is van Stapel gelaten.
Dordrecht den 1 Mei 1839
B & W voornoemd
Ter ordonnantie van dezelve.
- [835] Willem van Welsenes, paspoort 29-4-1839;
- [834] Jan Hendrik Schultz van haegen, paspoort 29-4-1839;
- [833] Govert VERSLUIS, goed gedrag 27-4-1839;
[FOTO]- [832] Het Barkschip de Zwijger, gevoerd door Kapt P.M. Vogelsang, gebouwd op de werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten is op den 12 April van Stapel gelaten, zal varen onder directie van de Heeren J.B. 't Hooft & F.C. DeKing Dura & is gemeten als volgt:
36 Ellen 6 Duimen lengte
7 Ellen 7 Duimen wijdte
& 5 Ellen 49 Duimen Holte
en overzulks gemeten op 622 belastbare tonne.
+
[832] Wij B en WW etc certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het Barkschip genaamd de Zwijger lang 36 Ellen 6 duimen, wijd 7 Ellen 7 duimen en Hol 5 Ellen 49 duimen, makende 622 belastbare tonnen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten geheel nieuw is gebouwd en op den 12 April 1839 van dezelve is van Stapel gelaten.
Dordrecht den 25 April 1839
B & W voornoemd
Ter ordonnantie van dezelve.
- Cornelis van Bell, nationale militie;
[ 825] Everhardus Jac. v.d. Berg, nat. militie;
[ 817] Johannes EK, paspoort, 11-4-1839;
[FOTO] - (certificaat van oorsprong) 12 Mandens Inhoudende drie Honderd halve flessen Bitter per t schip de Zwijger Capt. P.M. Vogelsang gedestineerd naar Batavia - in Holland gefabriceerd wordt uitgeslagen door N. Loos -Brander.
den 22 Mei 1839
[FOTO] - (certificaat van oorsprong)
300 fleschjes maagbitter gemerkt P.1 28 kan
50 dozijn fl. Haars olie gemerkt P.2 9 kan
te verzenden door G.A. Prins (Gisbertus Adrianus) apotheker Dordrecht met het schip de Zwijger, Capt. Vogelenzang bestemd naar Batavia.
Den 18 Mei 1839.
(door hem zijn gefabriceerd en in gereedheid gebragt)
[FOTO] - De ondergeteekende verzoeken een Certificaat van Oorsprong van
26 Potten Boter inhoudende 260 N lb Gemerkt H
om met het Schip de Zwijger gevoerd door Kaptijn P.M. Vogelsang naar Batavia te worden vervoerd.
Dordrecht 22 Mei 1839.
Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
(Is Nederl. Product)
[FOTO] - (Certificaat van Oorsprong) per het Nederlands Barkschip de Zwijger na Batavia Kapt. P.M. Vogelsang
1852 Kammen roden wijn gemerkt I:I:A; 1-50 in Kisten
Andree (Jules Jean)
den 16 Mei 1839.
[FOTO] - (Certificaat van Oorsprong) 10 Kisten wijn gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-18
inhoudende 900 bottels om te verzenden naar de O. Indien met het schip de Zwijger, Kapiteijn Vogelezang.
Corneille Adrien V(riesendorp)
In zijne wijnkoperij zijn gebotteld en in orde gebragt
den 15 Mei 1839
[FOTO] - Koningrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze, dat op heden den 7-5-1839 voor hen is verschenen
De Heer Hendrik Brunner, koopman te dezer Stede, als procuratie houder van de Heeren Vos, Koker & Wiegel, (glasblazers) te Amsterdam.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 2900 wijnflesschen van J.J. André alhier, door hem verzonden met het Nederlandsche Schip genaamd de Zwijger, gevoerd door kapitein Vogelsang, gedestineerd naar Batavia, In den Lande zijn bewerkt en gefabriceerd en .. zijn van Nederlandsche Oorsprong.
Des ter oirkonde hebben wij deze met het Zegel deser Stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ten ordonnantie van dezelve.
+
2900 wijnflesschen voor J.J. André
uit de fabriek van Vos, Koker & Wiegel te Amsterdam wordne verzonden per schip de Zwijger, kapt Vogelsang naar Batavia.
H. Brunner
[FOTO] - Aan de groot Edel achtbare Heeren Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen:
Dominicus Bauduin te Dordrecht woonachtig
Dat hij voornemens is een Metaal gieterij op te rigten daar voor een locaal wilde door bezigen staande en gelegen te Dordrecht in de Vischstraat Wijk Let. D No. 162 door hem tot heden nog als branderij der 6e klasse likeurstokerij onder de Firma van Bauduin & Co gebruikt.
Dat hij volgens art 2 van het KB van 31 Jan. No. 24 Staatsblad No. 19 tot oprigting van die Fabriek ter aangewezene plaatse de voorafgaande bestemming van UEd grootachtnare behoeft. Redene waarvan de Requestrant eerbiedig als boven ver.... dat het UED Grootachtbare moge behagen hem daartoe de vereischte teostemming te verleenen.
T welk doende enz
Dordrecht 25 April 1839.
Ds. BAUDUIN
[FOTO] - (april 1839) Om te verzenden met het Barkschip Pictura kapitein Varkevisser naar O.I.
400 Ned. kannen Inlandsche Wijn-Azijn
door G.M. van Someren Brand
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijftig kisten Roode wijn inhoudende twee duizend vijfhonderd flesschen of twee duizend kannen te vervoeren naar Batavia met het Nederlandsch Barkschip Pictura gevoerd door kapitein D. Varkevisser welke wijnen gemerkt zijn AS WYN N 1 a 50.
Dordrecht denb 23 April 1839
Adrianus Schotman
(In zijne Wijnkoperij zijn gebotteld en in Orde gebragt)
- 15-4-1839 Cornelis Kemp, tr. Cornelia Visser (nationale militie);
- [816] Dirk Jungers, gedrag 8-4-1839;
- [803] Jan Prins Visser te Sliedrecht;
- [802] Christiaan Joh. Diemond;
- [793] Nic. Corn. Marie van Someren Brand, paspoort 26-3-1839;
- [792] Ottho Joh. van Wageningen, gedrag 22-3-1839;
- [789] Pieter Schellenbach (get), goed gedrag Johannes de Man, varensgezel, 21-3-1839;
- [788] Willem Heghuijzen, gedrag, 21-3-1839;
- [787] Adrianus kamermans, gedrag 21-3-1839;
- [786] Johannes GIBERIUS, varensgezel, goed gedrag 21-3-1839;
- [780] Johannes Groenenberg, gedrag 14-3-1839;
- [ 778] Maria Knikman huisvrouw J.C. Kamen, 39 jaar, paspoort 14-3-1839;
[FOTO] - [776] Wij B. en WW etc. Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd, dat het Fregatschip genaamd de Stad Tiel, lang 43 Nederl. Ellen wijd 8 Nederl. Ellen 50 duimen en hol 5 Nederl. Ellen en 78 duimen, makende 939 belastbare tonnen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Cornelis Gips & Zoonen geheel nieuw is gebouwd op den 24 Novb. 1838, van dezelve is van Stapel gelaten.
Dordrecht den 13 Maart 1839.
B&Ww voornoemd.
[FOTO] - [772] Dirk Boest Gips, Scheepmaker, geboren en won. alhier, oud 35 jaar, hebbende bruin haar, dito wenkbr., bruine oogen, voorhoofd hoog, neus & mond ordinair, kin rond, baard bruin, aangezigt ovaal, land 1 el 7 palm 4 duim
Een voorschrijving ter bek(oming) van een buitenl. paspoort naar Pruissen.
Den 11 maart 1839
- [760] Monne Raphael Balbriga, gedrag 4-3-1839;
- [756] Maarten van Reekum, gedrag 1-3-1839;
- [751] Machiel Moret, postwagen Breda-Amsterdam, gedrag 26-2-1839;
[FOTO] - [750] Wij Ondergeschreven verklaren dat aan ons zeer welk bekend is dat Pieter Smits Franszoon, koopman alhier op den 17 januarij 1839 per schipper Adrianus Schud komende van Nijmegen ontvangen en opgeslagen heeft
Een partij afgekookte beenderen, hebbende een waarde blijkens binnnel. Paspoort van f 600.
Drie vaaten Glas hebbende een waarde van f 20.
Twee Vaaten ijzer hebbende een waarden van f 30 en zijnde gemeld binnenl. paspoort gegeven te Nijmegen den 9 Januarij 1839 en door gemelde Schipper alhier te Dordrecht verzuimd door de Ambtenaren van de In en uitgaande Regten en accijnsen te doen vis...? of te teekenen.
Dordt den 23 Febr 1839
- [749] Johannes Michel Löhman, gedrag 23-2-1839
- [748] Frederik Kalfsvleesch, gedrag 19-2-1839;
- [747] Frans Arnold WEBER, inl. kramer, gedrag, 19-2-1839;
- [745] Frans Visser, gedrag 18-2-1839;
- [743] Jan Bezemer, gedrag 16-2-1839;
- [739] Frans Bosch, gedrag 14-2-1839;
- [738] Abraham Meijer Godslar, gedrag 13-2-1839;
- [736] Anthonie BOUVY, paspoort 11-2-1839;
- [735] Theodorus Kroes, paspoort 6-2-1839;
- [729] martinus Morang, gedrag 19-1-1829;
- [728] Frederik Wilh. PALM, korporaal vol., goed gedrag 28-1-1839;
- [726] Francisus GOFFIN,arbeider 21-1-1839;
[FOTO]- Verzoeke Certificaat van Oorsprong van twintig kisten inhoudende een duizend flesschen of acht honderd kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip De Stad Tiel, kapitein E.M. Schevalier, welke kisten gemerkt zijn AS WYN N 1-20
Dordt den 22 Maart 1839
Adrianus Schotman
(In zijne wijnkoperij zijn gebotteld en in orde gebragt)
[FOTO] - De Burgemeester der Stad Dordrecht, Certificeerd bijdeze dat de Panden geteekend letter B No. 216, D N. 997-998 en toebehorende aan den Heer Gerrit Bemolt van 1 januarij tot ultimo December 1838 hebben ledig gestaan en onbewoond geweest.
Dordrecht den 5 januarij 1839
De Burgemeester voornoemd.
[FOTO] - (certificaat van oorsprong) 20 Slijpsteenen alhier behakt en behandeld & afgeleverd door Herman v.d. S(ande) Hz gepatent koopman te Dordrecht
per t Nederl. Schip Broedertrouw, Cap. J.H. Hazewinkel
16 Maart 1839
[FOTO] - Wanneer het den Edel Achtbaren Heer Burgemeester gelegen zoude komen ons het Certificaat van oorsprong te doen beëdigen over
30 vaatjes Boter 300 lb
10 vaatjes loodwit 500 lb
50 Goudse kaasen 200 lb
per het schip de Broedertrouw kaptein J.H. Hazewinkel naar Batavia te verzenden door Pieter & Jan Hordijk.
De eed te doen door Jan Hordijk
(is Nederl. Product)
15 maart 1839.
[FOTO] - (mrt 1839) Verzoeke Certificaat van oorsprong van bewerking van 2500 Kruiken Selters Mineralwater gepak in 100 manden per stuk inhoudende 25 kruiken Selters water, ongemerk, om te vervoeren per het fregatschip (Nederlandsch) Capt. J.H. Hazewinkel naar Batavia
Van Rossen & Co (Johannes Baptist Peterus)
[FOTO] - Arend van Heck, koopman ern Commissionair verzendt
200 kruiken inh. 1000 Nederl. kannen Lijn Oli met de Broedertrouw kapitein J.H. Hazewinkel naar Batavia.
gefabriceerd op den olij Molen DE KAT, staande op den Mijl even buiten deze stad.
den 12 Maart 1839.
- nat. mil. Hendrik v.d. Merwe en Marigje Vernee, 26-2-1839;
- wed Jan Schotman, dir Ned POSTWAGEN 26-2-1839;
- Joh. v.d. Beek tr. Seijtje Meijers, 23-2-1839;
- nat. mil Cornelis van DALEN tr. Helena de Vogel 23-2-1839;
- nat. militie Dirk Nienkemper, tr. Jannetje van Oostrum;
- nat. mil. Jouke Jans Klein tr. Janna de KLERK 22-2-1839;
- nat. mil. Pieter Bozua tr. M.C. van Eijsden;
- nat. militie Anth. CHERET, tr. Cath. Corn. Degens;
- schutterij Adrianus VISSER 18-1-1839;
[FOTO] - Om te verzenden met het Fregatschip de Stad Thiel, kapitein E.M. Chevalier naar oost Indiën.
3/2 onsen inlandsche Wijn azijn ieder 80 K
10/1 ankers inlandsche Wijn azijn ieder 40 K
25/2 ankers inlandsche Wijn azijn ieder 20 K
30/4 ankers inlandsche Wijn azijn ieder 10 K
door G.M. van Someren Brand
Dordrecht 14 jan 1839
(Gerardus Marius, Azijnmaker, door hem zelfs gefabr.)
+
KONINGRIJK DE NEDERLANDEN.
Certificeert van oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 14-1-1839 voor hen is verschenen
de Heer Gerardus Marius van Someren Brand azijnmaker te Dordrecht
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard
Dat de
3/2 amen Inlandsche Wijn azijn van 80 kannen
10/1 ankers Inlandsche Wijn azijn van 40 kannen
25/2 ankers Inlandsche Wijn azijn van 20 kannen
30/4 ankers Inlandsche Wijn azijn van 10 kannen
door hem te verzenden met het Nederlandsche Fregatschip de Stad Thiel, gevoerd door kapitein E.M. Chevalier, gedestineerd naar batavia, door hem zelfs in zijne azijnmakerij te dezer stede is gefabriceerd.
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- [722] Marines Johan COP, student 5-1-1839 (verklaring goed gedrag);
- [721] gedrag Jan Smits 4-1-1839;
- [719] Levinus Joh. Moens, gedrag 4-1-1839;
- Johan Melchior Schröder, fregat BELLONA;
- Joseph en hendrika Mohr;
- van Hasselt / van Hoecke;

[FOTO] - KONINGRIJK DE NEDERLANDEN.
Burgemeester en Wethouders van Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 11 Nov 1858(!) voor hen is verschenen de Heer C.A. Vriesendorp, Wijnkooper alhier, welke onder aanbod van eed heeft verkalard dat de 25 kisten fijne Bordeaux Wijn inhoudende 1250 flessen gemerkt CV N 1-25 door hem te verzenden met het nederlandsch schip OSIRIS Kapitein W.H. Cramer bestemd via Cardiff naar Singapore.
in zijn Entrepot alhier in flesschen van Nederlandschen oorsprong gebotteld.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer gemeente en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Gegeven te Dordrecht den 11 November 1858.
+
De ondergeteekenden Gerardus Hamels, kleerbleeker en Jacob Versijn, smidsknecht verklaren bij deze wel te kennen de persoon van Adrianus Wilhelmus Kuipers en dat hij is van een goed gedrag en ongehuwd.
Dordrecht den 15 Nov 1858(!)

- [1469] Leendert Jac. v.d. Velde, gedrrag 10-12-1840;
- [1437] Joh. Baars, schipper, 14-11-1840;
- mil. transport J.J. Hermans, F.J.J. van oS Keuls;
- [1431] Johan Jacobn Eliza v.d. Brandeler, paspoort 10-11-1840;
- [1430] Joh. Arnold Frans Weber en C. van Eggens, gedrag 10-11-1840;
- [1427] Dirk Hooft, stokvisch en levertraan / JM 't Hooft wed Jacob Boon;
- [1426] Joh. de Groot, gedrag 5-11-1840;
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bijdeze op het getuigenis van de Heeren jacobus de Voogd en Leendert Feirabend, beide kooplieden alhier, dat het vermogen van mejuffrouw Leonora Loos wed. Michiel Muller, in leven koopvaardij kapitein, gewoond hebbende alhier en thans te Embden, naar of volgens aangifte van gemelde haren plus minus f 3000 Hollandsch bedraagt, spruitende uit de nog onverdeelde boedel haren overledene ouders; En wijders, dat naar het ons is voorgekomen de verklaring van gemelde Heeren den waarheid overeenkomstig is.
Dordt 2 Novb. 1840
- [1401] mej. J.B. van Dam en A.R.L. van Dam, borg 10-11-1840;
[FOTO] - Verzoek Certificaat van Oorsptong voor 21 ksiten wijn inhoudende ieder 50 bottels te zamen 10950 flesschen gemerkt G VOS#5=25 om te verzenden naar Oost-Indien met het te Rotterdam liggende Fregatschip s'Gravenhage Kapitijn Cornelis Keus, benevens voor een kist Brandewijn gemerkt GV#26 op dezelfde wijze te verzenden
Dordrecht 29 October 1840
CA Vriesendorp (Corneille Adrien)
(In zijn wijnkooperij zijn in orde gebragt en op flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[FOTO] - (Certificaat van Oorsprong)Adriaan Singels, steenhouwer verzendt per 't Schip 's Gravenhage, Capitein Cornelis Keus naar Passarouan.
1200 Witte Marwele Tegels ider groot 47,5 dm
8 blaauwe steene dorpels ider groot [..]
dat die Tegels en dorpels door hem zijn bewerkt en in gereedheid gebragt.
31 Oct 1840
- (Certificaat van Oorsprong) 108 Kruiken Aalbesse sap voor Een kist gem: CV te verzenden per Schip s'Gravenhage kapt. Cornelis Keus, na Passarouan.
door hem bereid en van Nederl. oorsprong zijnde.
Johannes van Goudoever de Jongh, Banketbakker
den 20 Oct. 1840.
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze op het getuigenis van de Heeren Jacobus de Voogd en Leendert Feirabend, beide kooplieden alhier, dat het vermogen van mejuffrouw Leonora Loos wed. Michiel Muller, in leven koopvaardij kapitein, gewoond hebbende alhier en thans te
Embden, naar of volgens aangifte van gemelde haren plus minus f 3000 Hollandsch bedraagt, spruitende uit de nog onverdeelde boedel haren overledene ouders; En wijders, dat naar het ons is voorgekomen de verklaring van gemelde Heeren den waarheid overeenkomstig is.
Dordt 2 Novb. 1840
- [1386] Willem van Doren, gedrag 9-10-1840;
[FOTO] - Wij Ondergeschreve verklaren dat aan ons zeer wel bekend is dat Mejuffrouw Leonora Loos wed. van Michiel Muller in leven koopvaardij kapitein, wonende alhier een tamelijk burgerlijk vermogen bezit, waar door zij in staat is zich zelve te kunnen onderhouden
Dordrecht 9 October 1840
Jacobus de Voogd
Leenderd Feirabend
- [1384] Coenradus Wilh. Brokerhof, gedrag 5-10-1840;
- [1383] Sija BAX, gedrag 3-10-1840;
- [1379] Corstianus Haksteen gedrag 1-10-1840;
- [1378] Willem Storsbergen, gedrag, 1-10-1840;
- [1377] Arie Willem DALEN, gedrag 1-10-1840;
- Joh. Petrus Wijers, comm. Middelburgsch Veer 6-10-1840;
[FOTO] - [1385] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregat Schip genaamd Admiraal van Heemskerk lang 45 Ellen 7 duimen, wijd 9 ellen 3 duimen, en hol 6 Ellen 27 duimen en daat over gemeten op 599 Lasten, alhier op de Werf van de Scheepbouwmeesters Cornelis Gips & Zonen is gebouwd voor Rekening van Nederlandsche Rheeders en op den 9 Augs. 1840 van dezelve is te water gelaten.
Dordrecht den 9 October 1840.
Burgemeester en Wethouders voorn.d
[FOTO] -[1353] Wij B. en WW, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregat Schip genaamd Admiraal van Heemskerk lang 45 Ellen 7 duimen, wijd 9 ellen 3 duimen, en hol 6 Ellen 27 duimen en daar over gemeten op 599 Lasten, alhier op de Werf van de Scheepbouwmeesters Cornelis Gips & Zonen is gebouwd voor Rekening van de Heer Adolph Blusse van Oud Alblas cs alhier en op den 29 Augs. 1840 van dezelve is te water gelaten.
Dordrecht den 3 September 1840.
Burgemeester en Wethouders voorn.d
[FOTO] - [1352] Wij B. en WW etc, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het BarkSchip genaamd Sara Alida Maria lang 38 Ellen 78 duimen, wijd 7 ellen 39 duimen, en hol 5 Ellen 90 duimen en daar over gemeten op 399 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en op den 31 Augs. 1840 van dezelve is van Stapel gelaten voor rekening van de heer B. Kooij Jzn te Amsterdam.
Dordrecht den 2 September 1840.
B. en WW voorn.d
[FOTO] - [1345] Wij B. en WW etc, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het FregatSchip genaamd Bernhard Hertog van Saxe Weimar, lang 40 Ellen 4 duimen, wijd 8 ellen 15 duimen, en hol 4 Ellen 63 duimen en daar over gemeten op 341 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Barend van Limmen & Co voor rekening onder DIrectie van de heer Hendrik Brunner, als Boekhouder wonende te Dordrecht geheel nieuw is gebouwd en op den 31 Julij 1840 van dezelve is van Stapel gelaten.
Dordrecht den 28 Augs. 1840.
B. en WW voorn.d
- [1342] Jacobus Dorrenboom gedrag 26-8-1840;
[FOTO] - [1339] Wij B. en WW etc, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd AOLUS, lang 32 Ellen 78 duimen, wijd 6 ellen 18 duimen, en hol 5 Ellen en daar over gemeten op 238 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeesters Cornelis Gips & Zoonen voor rekening van de heeren A. van Berkel & Zoon ter Delft, C. Gips & Zonen te Dordrecht, Gebroeders Bax&Berke&Co te Rotterdam, geheel nieuw is gebouwd en op den 20 Augs. 1840 van dezelve is van Stapel gelaten.
Dordrecht den 22 Augs. 1840.
B. en WW voorn.d
- [1337] Gerrit Hendrik Rissik, gedrag 20-8-1840;
- [1329] Joh. van Oldenborgh, 14-8-1840, paspoort;
- brand, schutterij / 1328 Ger. joh. Becker;
- [1327] Christianus van OS, gedrag 13-8-1840;
- [1321] Jan Manden, gedrag 11-8-1840;
- [1320] Hendrik v.d. Wulp, paspoort 11-8-1840;
- [1319] Leendert de Jong Leendertszn, 37 jaar, paspoort 10-8-1840;
- [1311] David Piera, paspoort 6-8-1840;
- [1310] Pieter Rensse arbeider, goed gedrag 4-8-1840;
- [1309] Abraham Hemelraad, paspoort 3-8-1840;
- [1307] jacobus de Koning, notaris, paspoort 1-8-1840;
- [1300] Pieter van Striemen, gedrag 25-7-1840;
- [1299] van DORSSEr en CoMP gegoed, 25-7-1840;
- [1293] Cornelis Zoeteman, gedrag, 23-7-1840;
- [1290] Joh. Rostam, gedrag 21-7-1840;
- [1282] Willem Gerrit Jansse, paspoort 16-7-1840;
[FOTO] - [1281] Matthijs Quispel, kunstSchilder, geb. te Numansdorp gezegd Buitensluis, won(ende) alhier, oud 34 Jaren, heb verder bruin haar, d(it)o wenkbr., blaauwe oogen, voorhooft hoog, neus&mond ord(inair), kin rond, baard bruin en lang 1 el 7 p. 0 d.
Om met zijne echtgenote Judick Scheepbouwer naar Belgie & Duitschland
den 16 Julij 1840
- [1280] Hermanus Pieter HOOG, 2de Kamer 16-7-1840;
[FOTO] - No. 1-30 30/m Hollandsche boter, wegende als volgd:
No. 01 - 13 1/2 lb bruto
No. 02 - 13 1/2 lb bruto
No. 03 - 14 lb bruto
No. 04 - 14 lb bruto
No. 05 - 14 1/2 lb bruto
No. 06 - 13 1/2 lb bruto
No. 07 - 13 1/2 lb bruto
No. 08 - 14 lb bruto
No. 09 - 14 lb bruto
No. 10 - 14 lb bruto
No. 11 - 13 1/2 lb bruto
No. 12 - 14 1/2 lb bruto
No. 13 - 14 lb bruto
No. 14 - 14 1/2 lb bruto
No. 15 - 13 1/2 lb bruto
No. 16 - 14 1/2 lb bruto
No. 17 - 14 lb bruto
No. 18 - 13 1/2 lb bruto
No. 19 - 13 1/2 lb bruto
No. 20 - 13 1/2 lb bruto
No. 21 - 14 1/2 lb bruto
No. 22 - 13 1/2 lb bruto
No. 23 - 13 1/2 lb bruto
No. 24 - 13 1/2 lb bruto
No. 25 - 14 lb bruto
No. 26 - 13 lb bruto
No. 27 - 14 lb bruto
No. 28 - 14 lb bruto
No. 29 - 14 lb bruto
No. 30 - 14 lb bruto
= 415 1/2 lb (2 1/2 %) = 75 lb
= 340 1/2 lb netto
Huibert Kuijl, koopman in boter verzonden per het Schip Ida Willemina, Captitein Pieter Romijn naar Batavia.
Is Hollands product
14 Augs. [1840]
[FOTO] - [certificaat van oorsprong]
10 Oxhoofden )
2 Halve Pijpen )
Bier naar Batavia per Bato, Kapitein Johs. Keijser, gemerkt [..]
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma Gebr. Vriesendorp
welke in hunne brouwerij 't LAM zijn vervaardigd.
13 Augs. 1840
[FOTO] - [certificaat van oorsprong]
2 kistjes vrugte en brandewijn gemerkt C.I. inh. 24 flesschen aan het adres van de hoog Ed.Gr.A. Heer Colonel Hennekes te Batavia.
Bato, Cap. Keijser
door hem bereid zijn en in flesschen gepakt
Johs. van Goudoever de Jongh
16 Augs. 1840
[FOTO] - [certificaat van oorsprong]
Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht, zullen verzenden na Batavia per het Fregatschip Ida Willemina, Cap. P. Romijn
30 Kelders gem. AH ..uin(?) 450 flesschen inhouden
615 Kan Binnel. Gedisteleerd 94% in hunne Branderij vervaardigd.
Dordt. 10 Aug. 1840
Hordijk & Gips
(Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips)
(In hunne branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl(andsche) flesschen)
[FOTO] -stadhuis certificaat
De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van AH N. 1-70 Kisten en een mandje roden wijn, inhoudende vier en twintig honderd Een en Zestig Kannen, in drie duizend vijfhonderd en twaalf flesschen, welke in zijn particulier Entrepot C959 zijn afgetapt en behandeld, om te verzenden na Batavia of elders per het Nederlands Schip de Ida Willemina Kapt.n P. Romijn
Dordt 7 Augustus 1840
J.J. André (Jules Jean)
(In zijne particulier Entrepot alhier in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[FOTO] - [Certificaat van Oorsprong]
Door Jan de Koningh & Zoon, Wijnkoopers te Dordrecht, zullen geladen worden in het Nederlandsch Fregat Schip Ida Willemina, Kapt. P. Romijn, naar het Eiland Java gedestineerd.
AH acht Kisten inhoudende Vier honderd flesschen rooden wijn
IS N. 1&2 twee kisten inh. Een honderd fl. rooden Wijn
IS N. 3&4 twee kisten inh. 24(Een honderd) fl. rooden Wijn
allen in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en op[ flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
Dordrecht 6 Augs. 1840
Jan de Koningh & Zoon
(Jacob de Koningh)
+
De twee kisten gem. I.S. No. 3&4 moeten volgens nader ontvangene opgaaf, maar inhouden vier en twintig flesschen rhijn wijn, verzoeken dit alzoo op het Certificaat te willen invullen
P. d. Kat
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfendertig Kisten inhoudende 1750 flesschen of 1400 Kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Bato Kapitein J. Keijser welke Kisten gemerkt zijn als volgt:
AS WYN N1 a 30 en AS WYN N1 a 5 X
Dordrecht 29 Julij 1840
Adrianus Schotman
(In zijne alhier gevestigde wijnkooperij is in ord egebragt en op flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld)
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van dertig Kisten Rode wijn inhoudende 1500 flesschen of 1200 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 30;
vijf kisten Cherrij wijn inhoudende 250 flesschen of 200 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 5 X;
2 Kisten Madera Draij inhoudende 48 flesschen of 20 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 2 M;
2 Kisten Stockheimer Rijnwijn inhoudende 24 flesschen of 20 Kannen gemerkt AS WYN N. 1 a 2 H;
alle deze wijnen te verzenden per het Nederlandsch Fregatschip Bato, kapitein J. Keijser naar Batavia thans liggende te Dordrecht.
Dordrecht 8 Augustus 1840.
Adrianus Schotman
[FOTO] -Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfendertig Kisten wijn inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen te vevroeren naar Batavia met het Nederl. Fregatschip Oud-Alblas, Kapt. P. Kleij thans liggende te Amsterdam.
Dordrecht 10 Julij 1840.
Adrianus Schotman
- [1271] mej. Huib. Ant KUIJL 28jaar, paspoort Parijs met zuster 6-7-1840;
- [1269] mr Jacob Crans, advocaat, paspoort 2-7-1840;
- [1268] Simon Jac. mak van WAAIJ, PASPOORT, 36 JAAR 2-7-1840;
[FOTO] - [982] Attestatie de vita.
Petronella Elizabeth van Steenbergen
Johannes Christianus Schotel, in leven Kunstschilder
Jaarlijksche Gratificatie van f 200
- [1261] polder Wieldrecht;
- [1260] Antonia van Duinen, 26-6-1840, gedrag;
- [1259] Adrianus Vos, paspoort 25-6-1840;
- [1258] Coenraad Hendrik RISSIK, gedrag 25-6-1840;
- [1257] Jos. Anton Delhez, paspoort 24-6-1840;
[FOTO] - De ondergeteekende vezoekt certificaat van oorsprong van wijn welke in zijn particulier Entrepo C959 is behandeld en in order gebracht A#1-8 acht oxhoofden rode wijn inhoudende zeventien honderd en zestig kannen, om te verzenden na Batavia of elders per het schip Generaal Chassé,Kapt.n. Winter.
Dordt. 26 Junij 1840
J.J. André (Jules Jean)
(In zijnen particulier Entrepot alhier in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld)
- Abram Visser;
- [1253] hendrik Mauritz, paspoort 18-6-1840;
- [1252] Mattheus Anne REES, paspoort 18-6-1840;
- [1247] Paulus Jan Lotsij, paspoort 13-6-1840;
- [1241] Nic. Will. v.d. koogh 4-6-1840;
- [1236] Otto Boudewijn 't Hooft, paspoort 26-5-1840;
- [1233] Abraham BALEN, paspoort 23-5-1840;
- [1230] Jacob Staets Vriesendorp 28 jaar, paspoort 21-5-1840;
- [1229] Ant. Brugmans;
- [1228] Hendrik Verhoeff Maritz vam Craijesteijn, paspoort 20-5-1840;
- [1224] Adr. Bemolt, 92 jaar, paspoort 11-5-1840;
[FOTO] - [1220] Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen Christoffel Wust, kunst-Schilder, gewoond hebbende alhier en thans zich met er woon te Bergen op Zoom bevindende, gedurende zijne Inwoning binnen deze Stad, zich altijd goed, zedelijk en onbesproken gedragen heeft.
Dordt. 9 Mei 1840
(get) F.J. v.d. Blijk (Franciscus Johannes)
(get) Johs. Vanrieth..(?)
- [1219] Willem Peters, gedrag 6-5-1840;
- [1226] Dirk van Tienen Jansse, paspoort 19-5-1840;
- [1216] Matthijs Volgraaf, gedrag 4-5-1840;
- [1215] nationale militie / JACOB REES;
[FOTO] -[1214] Wij B en WW etc. Certificeren bij deze, dat aan on sbekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip TIMOR, lang 32 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 70 duimen en hol 4 Ellen 68 duimen en daar over gemeten op 240 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips & Zoonen voor rekening van de heer Adolph Blussé van Oud Alblas te Dordrecht geheel is nieuw gebouwd en op den 30 April 1840, van dezelve is van Stapel gelaten.
Dordrecht den 2 Mei 1840
- [1201] Cornelis Romijn, borg 25-4-1840;
[FOTO] - [1194] Wij Ondegreschreven verklaren wel te weten dat de persoon van Cornelis van Sprang, Schipper alhier, de bekwaamheid heeft, om alle binnenlandsche Schepen en Vaartuigen langs en op de Binnen Wateren en Stroomen van deze Stad op Antwerpen, Vlissingen, Middelburg en elders varende; te kunnen Loodsen en op gemelde Steden brengen.
Dordrecht den 22 April 1840
(get.) Dik van Dijk, Schoenm.
(get.) J. van Sprang Jz, Schipper
[FOTO] - Door Hordijk & Gips te verzenden na Batavia per het Fregat Schip Generaal Baron van Geen, Capt. B.P. van Weijland
KV(ooievaar)H&G 25 Kelders daarin 375 flessen inhoudende 530 Kan Binnel. Gedisteleerd 94%
Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips, Branders te dezer Stede
(In hunne Branderij zijn vevraardigd en afgebotteld op Inl. flesschen)
[FOTO] - [1188] Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen dat de persoon van Willem van den Hucht, Schippersgezel alhier, de bekwaamheid heeft, om alle binnenl. Schepen en Vaartuigen langs en op de Binnen Wateren en Stroomen van deze Stad op Antwerpen, Vlissingen, Middelburg en elders varende, te kunnen loodsen en op gemelde Stede brengen.
Dordrecht 16 April 1840
(get.) J. Kamermans, Schuitenv. (Jacob)
(get.) Corn.s van Beek
- [1187] Matt. Lod. Bobij, 19 jaar, gedrag 14-4-1840;
- [1186] Anna Anth. Cornelia Bruin, gedrag 14-4-1840;
[FOTO] - [1185] Wij Ondergeschreven verklaren wel te weten dat de persoon van Govert DANSER, Schipper alhier, de bekwaamheid heeft, om alle binnenl. Schepen en Vaartuigen langs en op de Binnen Wateren en Stroomen van deze Stad op Antwerpen, Vlissingen, Middelburg en elders varende, te kunnen loodsen en op gemelde Stede brengen.
Dordrecht 13 April 1840
(get.) W. Scillemans [Schillemans]
(get.) J. Ruijtenberg
[FOTO] - Door Jan de Koningh & Zoon, Wijnkoopers te Dordrecht zullen geladen worden, in het Nederlandsch Fregat Schip de Generaal Baron van Geen, gevoerd bij kapt. B.P. Wijland naar het Eiland Java gedestineerd.
dertig kisten gem. K no. 1 inhoudende Vijftien honderd flesschen rooden wijn;
zes kisten gem. K no. 2 inhoudende Drie honderd flesschen rhijn wijn;
in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en op flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld & waarvan zij een Certificaat van oorsprong verzoeken.
Dordrecht 13 Junij 1840
(get.) Jacob de Koningh
[FOTO] - De Persoon van Jacobus Antonie van HEEL, geboren te Heusden in dne jare
1815, wordt ALHIER als gehuwd, NIET in de Registers van den Burgerlijke
Stand gevonden.
Dordrecht den 11 Junij 1840
Bosch, commies Burg. Stand
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van twintig kisten inhoudende een duijzend flesschen of acht honderd kannen wijn van de moer te vervoeren naar Batavia met het Nederlandsch FregatSchip de Generaal Chassé, kapitein J.M. de Winter, welke kisten gemerkt zijn als: AS WYN N. 1-20
Dordrecht 6 Junij 1840
Adrianus Schotman
(beëdigd 10 Junij 1840)
(door ehm zelfs in Zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op Inl. flessen)
[FOTO] - De ondergeteekende J. van Oldenborgh & Zonen, Wijnhandelaars te Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, verklaren, dat de zes kisten Roode wijn in flesschen gemerkt I.V.O. WIJN I.V.O., uit hunne magazijnen herkomstig zijn [aldaar in orde gebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld] en op heden aan boord van het Schip Timor, Kapitein A.J. Boning zijn ingeladen.
Dordrecht den 21 Mei 1840.
J. van Oldenborgh & Zonen
(Johannes van Oldenborgh voor zijne firma van J. van Oldenborgh & Zonen)
[FOTO] - [mei 1840] p(er) Fregatschip Oud Alblas, Cap. P. Kleij
4 mandens gem.t L, Inh. 200 halve flesjes Bitter
+
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 20-5-1840 voor hen is verschenen:
De Heer Nicolaas LOOS, Brander te dezer Stede
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 4(8) mandens gemerkt L Inhoudende Twee(Vier) Honderd halve Fleskes Bitter door hem te verzenden met het Nederlandsch Fregatschip(Barkschip) genaamd Oud-Alblas(Timor), gevoerd door kapitein P. Kleij(P. Böning), gedestineerd naar Batavia, Is Hollandsch Fabricaat, door hem in orde gebragt en afgebotteld op Inlandsche flesjes.
Des ten oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stade en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
(get.) J.C. Jantzon van Erffrenten van Capelle
Ter ordonnantie van dezelve
(get.) S.H. Lotsij
[FOTO] - Geexamineerd en geregisteerd bij het DEPARTEMENT VAN Buitenlandsche Zaken (Administratie voor de Nationale Nijverheid) onder No. 1261/6, om bij lossing te batavia uit het Schip Timor, kapitein J.A. Böning, die voorregten te genieten welke aan goederen van Nederlandschen oorsprong of bewerking bij derzelve invoer in 's Rijks Oostindische bezittingen zijn toegekend.
's Gravenhage den 15 Mei 1840
De Administrateur voor de Nationale Nijverheid
(get.) Hetscher
[FOTO] - 8 Mandens gem.t L Inhoudende Vier Honderd halve Flesjes Bitter, te verzenden naar de Oost Indien, per het Nederlandsche Barkschip Timor gevoerd wordende bij Captein J.A. Böning door N. Loos wordt vcan bovenstaande verzogt bewijs van oorsprong, als zijne Hollandsch Fabricaat.
Nicolaas Loos
(In orde gebragt en afgebotteld op inl. flesschen)
12 Mei 1840.
[FOTO] - (mei 1840) Cornelis Giltay, Mr Goud-en Zilversmid alhier, verzendt per het BarkSchip de Zwijger, kapitein J.M. Mugge gedestineerd naar Batavia
2 Zilveren presenteer doosjes en
1 Zilveren presenteer blad,
gepakt in een kistje gemerkt C.V.
het welk alhier te lande is vervaardigd en door hem afgeleverd
(doosjes 8 ons 4 wigtjes 1e gehalte factuur f 150)
(blad 8 ons 1 lood 7 w. 1e gehalte factuur f 140)
[FOTO] - De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van I.I.A.#1-60 Zestig kisten roden wijn, inhoudende twintig vaten en vier end ertig Kannen, getapt in drie duizend inlandsche flesschen in 't particulier Entrepot C959, bestemd na Batavia of elders per 't Barkschip de Zwijger, Kapt.n J.H. Mugge.
Dordt 7 Meij 1850
J.J. André
[FOTO] - De ondergeteekende zullen laden in het Nederl. Schip de louisa Princes der Nederlanden, kapt. E. Groeneveld Cadee naar Java gedestineerd
gem.t K Acht kisten inhoudende Vier honderd flesschen rooden Wijn, in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en in flesschen van nederl. oorsprong afgebotteld; waarvoor zij een Certificaat van Oorsprong verzoeken.
Dordrecht 2 mei 1840
Jan de Koningh & Zoon
(Jacob de Koningh)
[FOTO] - Certificaat voor CA V(riesendorp) voor
25 kisten gem. als andere(?) acte(?) inh. 1250 bott(els) gem. k omtrent 950 kannen
benevens 4 kisjes gemerkt CV No. 1=4 inh. circa 48 bott(els) gelijk 42 kannen en
2 oxhoofden gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT inhoudende ruime 440 kannen
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op inl. flesschen
Den 22 April 1840.
+
Certificaat voor Corneille Adrien Vriesendorp voor CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-25
te verzenden met het schip de Louiza n(aar) O.I., kapiteijn Groeneveld Cadee.
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op inl. flesschen
Den 22 April 1840.- Adrianus Barnart 28 jaar;
- Klaas Roskam 1845 2/2;
- [1179] Hendrik op ten Zieke, 10-4-1840, gedrag;
- [1178] Hendrik de Jong, 24 jaar, paspoort 10-4-1840;
[FOTO] - [Certificaat van Oorsprong]
100 Kelders, 1500 flesschen, 2066 kan Jenever van 94% gemerkt H HDI
Hend.k de Jongh
In zijne Branderij zijn vevraardigd en afgeb(ottel)d als op inl. flessen.
6 April 1840
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren wel te weten dat de persoon van Johannes Vaartjes, Schipper alhier, de bekwaamheid heeft, om alle binnenlandsche Schepen en Vaartuigen langs en op de Binne Wateren en Stroomen van deze Stad op Antwerpen, Vlissingen, Midelburg en elders te kunnen Loodsen en opgemelde Stede brengen.
Dordrecht den 7 April 1840
(get.) J. Kamermans
(get.) P. van Es
- [1161] Robertus de Witt, gedrag 3-4-1840;
- [1157] Victor Hoog, gedrag 26-3-1840;
- Klaas Sterrenburg, geb. Dubbeldam, het Vissertje;
[FOTO] - (april 1840)
200 platte kaasjes in kistjes ongemerkt
200 vaatjes Boter lb dubbele fust inhoudende 200 ned. lb ongemerkt
25 vaatjes Loodwit inhoudende 1250 ned lb gem. H
(Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk)
(Comp. Jan Hordijk)
door Pieter & Jan Hordijk, naar Batavia.
In zijne loodwit fabriek is gefabriceerd.
Per 't Barkschip Dankbaarheid, Cap. F.K. Veldman.
Is Nederl. Product.
[FOTO] - [1154] Wij ondergeschreven verklaren wel te weten dat de persoon van Jan PLAS, Schipper alhier, de bekwaamheid heeft, om alle binnenlandsche Schepen en Vaartuigen langs en op de Binnen Wateren en Stroomen van deze Stad op Antwerpen, Vlissingen. Middelburg en elders varende, te kunnen loodsen en opgemelde Stede brengen.
Dordrecht 23 Maart 1840.
(get.) A. Buijtenhek, Schipper (Arij)
(get.) C. van Altenburg (Cornelis)
- [1153] Johan Michael Seehaber, muziekmeester, geb. Heiligenstad, paspoort 23-3-1840;
[FOTO] - De Ondergetekende Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht, verklaaren dat de 100 Kelders gem.t H(ooievaar)H&G daar in 1500 flessen inhoud: 2125 Kannen Genever St. 94% te verzneden per het Schip de Dankbaarheid, Cap. F.K. Veldman naar Batavia, in hunne Branderij zijn vevraardig.
Dord 6 April 1840.
Hordijk & Gips (Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips)
(in hunne branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen)
- Joannes de Vrind, 6-4-1840;
[FOTO] - [1151] Wij ondergeschreven verklaren wel te weten dat de persoon van Arij SPOEL, Schipper alhier, de bekwaamheid heeft, om alle binnenlandsche Schepen en Vaartuigen langs en op de Binnen Wateren en Stroomen van deze Stad op Antwerpen, Vlissingen. Middelburg en elders varende, te kunnen loodsen en opgemelde Stede brengen.
Dordrecht 20 Maart 1840.
(get.) Gerit Stillebroer, Schipper
(get.) J. Stillebroer (Jacob), Schipper
- van Dorsser en Co / Jan Schouten borg 19-3-1840;l
[FOTO] - [1148] Wij B en WW etc Certificeren bij deze dat op heden den 14-3-1840 voor ons gecompareerd is de Heer jacob Staets Johannes Vriesendorp voor zijn Firma Dekker & Vriesendorp, Kooplieden te dezer Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard.
dat in de maand December laatstleden, het Schip ZEELUST naar Belfast is beladen geworden door genoemde Dekker & Vriesendorp, met
200 oxhoofden Lijnzaad voor Cha.s Duffe & Co (te Belfast)
150 oxhoofden Lijnzaad voor Wm. Mulholland (te Belfast)
100 oxhoofden Lijnzaad voor Wm. Simmis & Son (te Belfast)
15 oxhoofden Lijnzaad voor Joseph Gilles (te Belfast)
te Zamen 465 oxhoofden Lijnzaad
Dat al den 465 oxhoofden zouden onderscheid van een in dezelfde hoop zijn gevuld geworden, zouden dus daarbij eenig(?) verschil of voorrang in kwaliteit aan iemand der bovengenoemde partijen is gegaan; van aan dat dezelve oxhoofde bevatte een gelijke soort in Zaad het een niet beter dan het ander.
Dat verder de volgende Monsters welke aan Wm. Mulholland zullen worden toegestaan der waarlijk zijn de echte monsters van de ladingen daarbij vermeld te weten
No. 1 Monster lijnzaad per Torbecke
No. 2 Monster lijnzaad per Concordia
No. 3 Monster lijnzaad per Vriendschap
No. 4 Monster lijnzaad per Jantina
Des ter Oirkonde hebben wij den met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen secretaris doen bevestigen.
No. 5 Monster lijnzaad per Vrouw Margaretha
No. 6 Monster lijnzaad per Catharina
- [1147] Arij Duisters, barbier, goed gedrag 12-3-1840;
- [1121] Govert Roest, goed gedrag 24-2-1840;
- [1119] Abraham de Koning, 47 jaar, paspoort 22-2-1840;
- [1116] Willem Fredrik Zimmerman, gedrag 20-2-1840;
- [1115] leonard Dooremans, reisbediende, paspoort 19-2-1840;
- [1113] Willem Wesdijk, gedrag 13-2-1840;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van vijfentwintig Kisten inhoudende elf honderd vijfentwintig flesschen of negenhonderd vijdenzeventig Kannen Roode wijn van de moer te vervoeren naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Tiel, Kapitein E.M. Chevalier, welke kisten gemerkt zijn AS WYN No. 1/25.
A. Schotman (Adrianus)
(Door hem zelfs in zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op Inl. flessen)
30 Maart 1840
- [1112] Josina de Visser, gedrag 13-2-1840;
- [1111] Gerrit de Vormer, 11-2-1840;
- [1108] Rachel Abraham van Dam, gedrag 6-2-1840;
- [1100] Hendrik Hijmans, gedrag 30-1-1840;
- [1096] Joh. Lamb. Gelaudemans, 16-1-1840;
[FOTO] - [Certificaat van Oorsprong]
50 Kan Zoete likeuren in 125 fless. in 5 mand. gem. N.G. 25/2 flessen)
480 Kan Azijn in 12 fust gem. (Rozijn wijn Azijn N.G.)
per fregat schip Broedertrouw, Capt. W.R. Menkman Jr
18 maart 1840.
Achterkant:
Likeur door hem gefabr.
de azijn gefabr. door de heer J. Eland & Co te Koudekerke.
Johannes Baptista Petrus van Rossen voor zijne firma van Van Rossen & Co.
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van de navolgende wijnen welke per 't 't schip de Broedertrouw, Kapt. Minkman na Batavia ter verzenden als:
1-3 M. twintig Kisten wijn
21-23 M.A. drie Kisten wijn
27-30 M.B. acht Kisten wijn
inhoudende te zamen acht honderd drie en zestig Kannen wijn.
Dordt 14 Maart 1840
J.J. André
In zijne wijnkoperij zijn in orde gebragt en afgebotteld op Inl. flesschen.
(Beedigt 16 Maart 1840)
[FOTO] - Certificaat van Oorsprong voor 200 Stuks Stolksche Kazen gemerkt N wegende 925 Nd te verzenden per het fregatschip Jacob Cats, kaptein Derks naar Batavia.
door Van Brakel & Kuijk
(Cornelis Kuijk)(kooplieden)
Is Nederlandsch Product.
3 Maart 1840.
[FOTO] - [Certificaat van Oorsprong]
200/2 Flesschen Maag Elicter Bitter voor 't FregatSchip de Jacob Cats, capitein Derks
200/2 Flesschen Maag Elicter Bitter voor 't FregatSchip de Broedertrouw, de heer Minkman Jun.
uit de Fabriek van J. Hoppe likeurstokers te Amsterdam waar van vezoeken voor ieder Schip een Certificaat d'origine.
Adrianus Selis voor de firma van Baks en Selis.
(In orde gebragt en afgebotteld op Inl. flesschen)
3 Maart 1840
[FOTO] - [maart 1840; Certificaat van Oorsprong]
300 pullen inhoudende 15 Ned. Vat lijnolij te verzenden naar Oost Indien per het Neerlands Schip Jacob Cats, kaptein W.B. Derks.
300 pullen inhoudende 15 Ned. Vat lijnolij te verzenden naar Oost Indien per het Neerlands Schip Broedertrouw, kapitein W.R. Minkman Jr.
Arend van Heck, koopman en Commissionair
[achterkant: gefrabriceerd op den Olijmolen de Kat, staande op den Mijl even buiten deze stad]
[FOTO] - (maart 1840) De ondergeteekende verzoekt een Certificaat van Oorsprong van
12 Vaatjes loodwit inhoudende 600 Nd Gemerkt L.N.
om verzonden te worden naar Batavia per het schip Jacob Cats, kapitijn W.B. Derks.
+
Een Certificaat van Oorsprong voor
12 Vaatjes loodwit inhoudende 600 Nd Gemerkt L.N.
om te verzenden per het schip Broedertrouw, kaptijn W.R. Minkman Jun.
In zijne Loodwit gefabriceerd.
Jan Hordijk
+
Een Certificaat van Oorsprong voor
200 Stolkse kazen w. 1017 Nd Gemerkt N.
om te verzenden per het Schip Broedertrouw, kaptijn W.R. Minkman Jun naar Batavia.
P. & J. Hordijk
voor de firma van P. & J. Hordijk zal ook Jan Hordijk de Eed doen.
Is Nederl. Product.

- attestatie de vita P.S.C. Herminghuijze wed A Carp;
- Arend Möls, Abr. Kooijmans;
- [1094] jacob Buijs 't Hooft, paspoort 10-1-1840;
[FOTO] - Joh. Christ Schotel, luit ter zee 1838;
- [1904] Pieter van Son, gedrag 24-12-1841;
- [1903] Aug. Ern. Petersen, gedrag 22-12-1841;
- [1902] Willem Vermaas 21-12-1841;
[FOTO] - [certificaat van oorsprong)
Den onder getekende verzoeke bij deze een bewijs van Oorsprong voor een Biljard geladen in vier pakken gemerkt T in het Fregat Schip Broedertrouw, Capitein Stam de Jonge
(Leendert) L. van Tetterode
ACHTERKANT:
een Biljard Tafel, door hem alhier in Zijn werkplaats gemaakt van Eiken en [..] met mahonij hout, gedekt met Inlandsch Groen laken, uit elkanderen genomen en in vier Moscovische Matten ingepakt en ieder gemerkt met Letter T.
den 22 December 1841.
[FOTO] - [nr. 1896; Grafbrief] Jacob Doorman, kapitein der Artillerie een Graf Veld letter B Rij F. No. 9 voor f 10.
Dato 16 Decb. 1841
- [1895] Joh. Bilsman, gedrag 16-12-1841;
[FOTO] - [1894 van 't Repertoire]
Wij Burgemeester en Wethouders deze Stad Dordrecht Certificeren bij deze ter verzoeke van den heer John Alexander MAC LENNAN, van beroep particulier, geboren te Samarang, zich thans alhier ebvindende, oud 22 jaren, hebbende zwart haar, dito wenkbraauwen en donkerbruine oogen, ordinair Neus, zwarte baard en zijnde lang 1 El 6 palm 9 duimen, vornemens zijnde om met het Fregat Schip de Generaal Chassé te vertrekken naar Batavia, waartoe zijn Ed. benoodigd heeft een buitenl. paspoort, dat aan ons geene redenen bekend zijn, waarom aan gemelde Heer, tot het doen van dezelve reize, zoodanig een paspoort, zoude bekomen te worden geweigerd.
En vooral niet om dat deszelfs Voogd de Edel Achtb Heer Adrianus Vos, lid der Raad dezer Stad, gemeld verzoek zelf heeft geapprorieerd.
Dordt den 15 December 1841.
- [1893] Cath. Eliz Boumeester, gouvernante J.J. de Reus, 11-12-1841;
- [1892] Arij Kienen, gedrag 11-12-1841;
- [1891] Dirk pieters, gedrag 10-12-1841;
- [1890] Johannes hansen, gedrag 10-12-1841;
- [1889] Jac. Corn Paulus grave van Hogendorp, paspoort 9-12-1841;
- [1888] Andries Gerard Willem Grave van Hogendorp, paspoort, 32 jaar, 9-12-1841;
- [1887] Arij Jacob van Roosendael, gedrag 8-12-1841;
- [1885] Albert Keller;
- [1881] Lodevicus van Putten, paspoort 27-11-1841;
- [1876] Thomas Keurvorst gedrag 25-11-1841;
- van Dorsser en Comp.
- [1849] Joh. Brand, 11-11-1841, goed gedrag;
- [1846] Gerardus Jac. molenaar, paspoort 9-11-1841;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van Oorsprong van bewerking van vijfentwintig Kisten inhoudende 1250 flesschen of 1000 Kannen Roode wijn van de moer te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Fregatschip Stad Tiel, Kapitein E.M. Chevalier thans liggende te Amsterdam.
Dordt den 26 November 1841.
Adrianus Schotman
(merken der Kisten als volgt: A.S. WYN N. 1 a 25)
(In zijne wijnkoperij alhier zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld. Den 7 Decb. 1841)
- [1841] Arie Driese van de Weg, paspoort 9-11-1841;
- [1840] Hendrika FELDERS wed Alb jan Verbeek 28-7-1841 / 27-10-1841;
[FOTO] - [1833] John de Koningh, Beeldhouwer [zoon van Leendert], geboren te Londen wonend ealhier, oud 33 jaar, hebbende bruin haar, dito wenkbr., blaauwe oogen, voorhoofd hoog, neus en mond ordinair, baard bruin en land 1 el 7 palm 6 duim
Ter voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Frankrijk en Italien.
Den 22 Oct 1841.
- [1832] David Adr. van Brummelen, JAGER;
[FOTO] - Paulus Jan Lotsij voor zijne firma van Nievervaart & Lotsij verzendt per 't Schip ORION, kaptitein v.d. Linden, naar Batavia.
12 kisten Roode wijn inh. 600 vlesschen of 468 Ned. kann wijn gemerkt O 1# tot 12#
12 kisten Rhijnwijn inh. 144 Vlesschen of 117 Ned. kann gemerkt O 1 tot )12
In hunne alhier gevestigde wijnkooperij en Entrepot zijn in ord egebragt en afgebotteld op Vlesschen van Nederl. Oorsprong.
3 Decb. 1841.
[FOTO] - Verzoeke een Certificaat van Oorsprong van de hier ondervermelde inlandsche Hammen en Stukken gerookt vleesch voor negotie naar de Oost Indien.
Ik ondergeteekende verklaart voor negotie naar de Oost Indien uittevoeren met het Fregatschip IRION Kaptein van der Linden, twaalf stuks inlandsche gerookte Hammen wegende Netto 65 nederlandsche ponden en zes stuks gerookt vleesch (mede inlandsch) gemerkt GEROOTK VLEESCH wegende netto 37 nederlandsche ponden en vijf onc, alle geëmballeerd en gemerkt met Letters HAM en M.
Dordrecht den 2 December 1841
A. Faasen
(Twaalf stuks gerookte Hammen, wegende Netto 65 Nederlandsche ponden, geëmballeerd en gemerkt met Letters HAM en M)
(Zes Stukken gerookte vleesch, wegende Netto 37 Nederlandsche ponden en 5 once, mede geëmballeerd en gemerkt met Letters GEROOKT VLEESCh en M)
(En elke gerookte Hammen en vleesch is Nederlandsch Product)
[FOTO] - Verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor
200 Stolksche kazen 1000 lb Gem. V
12 Stolksche kazen 65 lb Gem. N
24/16 Delflandsche Boter in dubbelde fust inhoudende 240 lb Gem. DB M
om te verzenden na Batavia per het Schip ORION, kapitein J. van der Linden.
Dordrecht 24 November 1841
Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
(Is Nederlandsch Product)
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN, Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar de Indien-Eiland Java.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat opheden den 23-11-1841 voor hen verschenen is H. Lagerweij, Boekhandelaar en Boekdrukker, wonende binnen deze Stad, wel met solemnele ede, heeft verklaard, dat hij voornemens is van hier te verzenden om naar het Eiland java te worden uitgevoerd per Schip Orion, kaptein Jakob van der Linden, de hier onder omschreven goederen, zijnde alles van Nederlandschen oorsprong en grootendeels ten zijnen Drukkerij gedrukt en vervaardigd.
100 zegge honderd Nieuw spel en lusboekjes van Wester [..] stukjes
400 zegge bierhonderd a.b.c. boekjes van Wester
50 zegge vijftig Christomatie van de Keizer
50 zegge vijftig Lagerweij Grinden de bij perkamt. 3 stukjes
2 zegge twee Riem best iets papier
1/2 zegge een halve Riem goud papier
2 zegge twee Riem Schoolpoe..ten
25 zegge vijfentwintig Van der Barsche Geschiedenis door Muijt
20 zegge twintig Riem Zaanlandsch Schijfpapier
10 zegge tien boek zwaar kardoes papier
20 zegge twintig Schoolatlassen uitgev. van Baedeker te Rotterdam
25 zegge vijfentwintig Nieuw Tes. en Gezangen, Amst.
[40 zegge veertig ..]
20 zegge twintig Pieter Spa te Amsterdam
[4 zegge vier ..]
4 zegge vier de Stem des Bloeds 2 deelen
4 zegge vier de Intriganten
4 zegge vier de Wilde Jager. 2 deelen
4 zegge vier de Kaleidoskoop, door Jonas.
4 zegge vier Stemmen uit het graf van eene Christen door Prof Nieuwenhuis. 2 deelen
12 zegge twaalf Handleiding tot de Nederduitsche Spelling
12 zegge twaalf Handleiding tot het aanleeren van het maten en gewigten Stelsel.
100 zegge honderd Europa Verzameing van letter midelen
100 zegge honderd Steendrukplaten bij Duegerois te Amsterdam
Des ter Oirkonde hebben wij deze, met het Zegel dezer Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[FOTO] - (nov. 1841) Ter verzoeke een Certificaat voor Twee Maahoni houte linder stoele met sijn Toebehoort naa Bataavia Met het Schip de orion, Captijn Van der Linde.
Christiaan, C. van Attenhoven
gepakt of omwold in Moscovische Matten, met Pak linnen daar voor met het Merk A No. 1 en A no. 2
+
(Certificaat van Oorsprong) Christiaan van Attenhoven, schrijnwerkerk en Stoelemaker, verzendt per het Nederlandsche fregat schip de Orion, gevoerd door kaptein van der Linde, gedestineerd naar Batavia.
Twee mahoni houte Stoelen gevuld met Inlandsen bewerkt haar en bekleed met Inlandsch gefabriceerd haar doek, gepakt of omwold in moscovische Matten met Pak linnen daar over met het Merk A No. 1 en A N. 2.
Door hem alhier inzijne werkplaats zijn vervaardigd.
[FOTO] - Verzoeken een Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche Kazen wegende 1000 Ned.d Gemerkt A te verzenden naar Batavia per het schip Atalante, kapitein P. van Wageningen
Dordrecht 11 November 1841.
Pieter & Jan Hordijk
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Is Nederl. Product.
[FOTO] - Op den 25 oct. 1841 heeft David Hartman, Commies der 1e classe bij de In en uitgaande Regten en accijnzen, in handen van mij ondergeteekende Burgemeester der Stad Dordrecht, de Eed van getrouwheid afgelegd als Deurwaarder der Directe Belastingen te Dordrecht arrondissement Dordrecht, Provincie Zuid Holland, blijkens daar van opgemaakt Proces verbaal ten zelven dage en ..etc
+
Korstiaan Arij Bestebreur, Commeis 4de klasse
[FOTO] - [1788] Simon Jacobus Mak van Waaij, kunsthandelaar, geb. en won. alhier, oud 37 jaar, bruin haar, dito wenkbr., blaauwe oogen, ord. neus, dito mond, rodne kin, baard bruin en lang 1 el 6 p 7 duim.
ter voorschrijving ter bekoming van een buitenl. paspoort naar Belgie, Frankrijk en Engeland.
den 16 september 1841.
[FOTO] - Hordijk & Gips, Branders te Dordrecht te verzenden naar Batavia per het Schip Geertruida Maria, Cap. C. Spiegelberg
50 Kelders Binnel. Gedisteleerd uit granen gestookt gem.t N-I inh. 750 flessen waarin 931 Kann.
Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips uit granen gestookt, in hunne Branderij in gereedheid gebragt en aldaar afgebotteld op Inl. flesschen
16 october 1841.
[FOTO] -De ondergeteekende verzoek beleefdelijk Certificaat d'origine, tot uitsleg en uitvoer per Capitein C. Spiegelberg, met het Schip Geertruida Maria, destinatie Batavia, van 34 Kisten Roode Wijn, inhoudende 1700 flesschen, of dertien Honderd zes en twintig Kannen gemerkt N-I benevens
Zestien kisten inhoudende 192 flesschen of 156 Kannen Rhijnsche Wijn Gemerkt V & C
door ondergeteekende in hun particulier Entrepot gebotteld in flesschen van Nederlandsche oorsprong en berder in orde gebragt.
Dordrecht 14 october 1841.
pp J. van Oldenborgh & Zonen
(L.C. van Oldenborgh)
- [1811] Gerrit Jan Duijtshoff, gedrag 9-10-1841;
- [1810] machiel Hagen, gedrag 6-10-1841;
- [1809] Cornelis Hendrik Bresser, gedrag 6-10-1841;
- Geertruij lambinon wed H. v.d. HUMMEL, 1-10-1841 (weduwekas);
- attestatie de vita, Fr. Xav.Rich 't Hooft;
- [1789] Fredrik Smits, 17-9-1841 gedrag;
- [1787] George Nic. ITZ, paspoort 16-9-1841;
[FOTO] - Pieter & Jan Hordijk, kooplieden te Dordrecht vezoeken 1 Certificaat van oorsprong van 200 Stolkse kazen wegende 951 Ned ponden Gem. N (Jan Hordijk zal de Eed doen)
te vervoeren na Batavia per het Schip Timor, kapitijn J.A. Böning.
14 Sept. 1841
Is Nederl. product.
[FOTO] - [1771] Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen de persoon van Nicolaas KUNST, van beroep schipper alhier. En dat hij is van een goed en onbesproken gedrag en voorts dat hij van zijne vroegste jeugd af aan het vak van schipper heeft ge..eerd en als zoodanig bekwaam en in staat is, om alle dieptes en droogtens op de Riviere huer omstreeks en speciaal die van de Noord te kennen
Dordt 1 Sept 1841
(get.) Pieter Ponsen
(get.) N. Wagemakers
[FOTO] - [1770] Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen de persoon van Willem VENIS, van beroep schipper alhier. En dat hij is van een goed en onbesproken gedrag en voorts dat hij verscheiden Jaren het vak van schipper heeft ge..eerd en als zoodanig bekwaam en in staat is, om alle dieptes en droogtens op de Riviere huer omstreeks en speciaal die van de Noord te kennen
Dordt 1 Sept 1841
(get.) Arie Volkert, schipper
(get.) P. van Vlokhoven, schipper (Pieter)
- [1769] Joh. van Slusidam, korenmeter 31-8-1841;
- [1767] Hendrik Boshoven, gedrag 30-8-1841;
- [1766] Jan Hendrik August Zimmerman gedrag 26-8-1841;
- [1764] Joh. de Klerk, wafelbakker, gedrag 23-8-1841;
[FOTO] - Verzoeke Certificaat van oorsprong van Bewerking van veertien kisten inhoudende 700 flesschen of 560 Kannen roode wijn te verzenden naar Batavia per het Nederlandsch Barkschip Timor, Kaptein J.A. Böning welke Kisten gemerkt zijn A.S. WYN N. 1-14.
Dordt den 10 September 1841
Adrianus Schotman
In zijne wijnkoperij alhier zijn in orde gebragt en in flesschen van Nederl. Oorsprong afgebotteld.
[FOTO] - 9 Oxhoofden Bier, gemerkt [tekening Lam] 't LAM per Atalante, kapitein P. van Wageningen.
Jacob Staets Vriesendorp voor zijne firma van Gebr. Vriesendorp, Bierbrouwers welke in hunne brouwerij 't Lam zijn vervaardigd.
Den 6 September 1841.
- [1753] Klaas Versteeg, 19-8-1841;
- [1752] Rijk Ponte 19-8-1841, gedrag;
- [1751] Daniel de Graauw, varensgezel, gedrag, 19-8-1841;
- JACOB ... eig. trasmolen de GRIENDUIL onder Meerdervoort 30-8-1841;
- [1746] Gerrit Hardie, 12-8-1841, gedrag;
[FOTO] - 6 kisten Roode wijn inhoudende 270/4 flessen gemerkt N^-6, verzenden per het Schip de Atalante, kapitein P. van Wageningen naar Batavia.
Paulus Jan Lotsij voor zijne firma van van Nievervaart en Lotsij
In hunne alhier gevestigde wijnkooperij in orde gebragt en afgebotteld op flessen van Nederl. oorsprong.
Den 30 Aug 1841
- [1739] Levie Hartog 2--1841, gedrag;
- [1734] Nicolaas Ras, 30-7-1841, gedrag;
- [1733] Joh. Adr. Olivier, 30-7-1841, gedrag;
- [1732] Nic. v.d. Stek, 30-7-1841, gedrag;
- [1731] Hendrik BAX, 30-7-1841, gedrag;
- Jan Bruijnis, gedrag 29-7-1841, gedrag;
- [1728] H.J. Houtgraaf, 29-7-1841, gedrag;
[FOTO] - (aug. 1841) Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor twaalf Kisten Rijnsche wijn inhoudende ieder 50 fustjes, alzoo te zamen 600 bottels gelijk staande met 468 Kannen gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=12 om te verzenden naar O.I. met het Schip de Delta, Kapitein Crans.
(Bordeaux wijn als boven gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=12)
[FOTO] - (aug. 1841) Pieter & Jan Hordijk verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor 35 Vaatjes Boter in dubbelde fust inhoudende 210 Ned lb Gemerkt ACC en 160 Godusche kazen wegende circa 500 Ned lb Gem. [..] te verzenden naar Batavia per het Schip Delta, kapitein G. Crans.
Jan Hordijk zal de Eed doen.
(het merk is C.C.)
Is Nederl. product.
+
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia
.
Burgemeester en Wethouders der stad Dordrecht verklaren bij deze, dat op heden den 6-8-1841 voor hen is verschenen:
de Heer Jan Hordijk, voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk, Kooplieden alhier
Dewelke met solemneele Eede heeft verklaard
Dat de 35 Vaatjes Boter in dubbelde fust, inhoudende 210 Nederlandsche ponden gemerkt C.C., door hen te verzendne met het Nederlandsch Schip genaamd DELTA, gevoerd door kapitein G. Crans, gedestineerd naar Batavia, is Nederlandsch product.
Des ten Oirkonde hebben wij deze, met het zegel dezer stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
[FOTO] - [Certificaat van Oorsprong]
120 Vaatjes, inhoudende 1800 Nld Spijkers gem.t S#1 à 120 per het Schip Delta, kapitein G. Crans, door P. Hofman & Co gepresenteerd door H. v.d. Sande Hzn.
6 Aug. 1841
[FOTO] - [1693] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze op het getuigenis van de Heeren Johannes Jacobus Bauduin Fzn en Ferdinand Johannes Penn, beide kooplieden en wonende binnen deze Stad, dat de persoon van Johannes de Jongh, Rhijnschipper, zoon van Cornelis de Jongh en Maria Catharina Dirks echtelieden, te dezer stede is gedomicileerd
Dordrecht den 8 Julij 1841.
[FOTO] - N. Loos, Distelateur, verzend met 't Schip Osiris Capt. J.H. Hazewinkel naar Batavia
Vier Mandens Likeur gem. L inh. 200 halve bott(el)s Likeur
Is Hollandsch Fabricaat, door hem in orde gebragt in zijne branderij vervaardigd. en afgebotteld op Inl. Bottels.
den 8 Julij 1841.
- [1686] Pieter Vuijck;
- [1685] FXR 't Hooft, zeeofficier, paspoort 3-7-1841;
- A. de Groot en Zonen;
- [1683] Daniel Schouten 2-7-1841 gedrag;
- [1682] Fr. Smolders wed Carlo Conelli, paspoort 2-7-1841;
[FOTO] - Verzoeke een Certificaat d'Origine voor 6 Kisten Rijnsche wijn inhoudende ieder 50 bottels zamen 300 bottels gelijk aan 240 Kannen om te verzenden naar Oost Indien met het Schip de Osiris Kapitijn Hazewinkel, de kisten Gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=6 #
Corneille Adrien Vriesendorp
(get) C.A. Vriesendorp
(In zijn wijnkoperij alhier zijn in ord egebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld)
+
Verzoeke Certificaat van Oorsprong voor 20 Kisten wa..(?)wijn inhoudende ieder 50 bottels te zamen 1000 lb wegende omrent 780 Kannen, Gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1=20 om te verzenden naar Oost Indien met het Schip de Osiris Kapitijn Hazewinkel
Dordrecht 6 Julij 1841
(get) C.A. Vriesendorp
(In zijn wijnkoperij alhier zijn in ord egebragt en in flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld; den 7 Julij 1841)
[FOTO] - [1678] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Jan van Hoorn lang 35 Ellen 21 duimen, wijd 6 Ellen 83 duimen en hol 5 Ellen 18 duimen en over zulks gemeten op 292 Lasten, alhier op de Werf van de Scheepbouwmeesters Cornelis Gips & Zonen is gebouwd en op den 19 Junij 1841 van hunne Werf is te water gelaten.
Dordrecht 30 Junij 1841.
- [167] Jacobus ridderhof;
[FOTO] -[1672] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Barkschip genaamd Atalante, lang 35 Ellen 67 duimen, wijd 6 Ellen 33 duimen en hol 5 Ellen 17 duimen, makende 519 belastbare Tonnen; alhier op de Werf van de Scheepbouwmeester Barend van Limmen & Co is gebouwd en op den 15 April 1841 van dezelve is te water gelaten.
Dordrecht 24 Junij 1841.
- [1669] GERRIt van Dijk, goed gedrag 21-6-1841;
- [1665] Govert Roest, varensgezel 9-6-1841;
[FOTO] - Herman van der Sande HZoon voor zijne firma van P. Hofman & Comp, grofsmits & Spijkerfabriekeurs alh(ier)
100 Vaatjes inhoudende 1500 Nlb Spijkers gem.t S#1-100 naar Java, met het Schip Osiris, kapitein J.H. Hazewinkel.
29 Junij 1841.
(In hunne Spijker fabriek alhier zijn vervaardigd en in gereedheid gebragt)
[FOTO] - N. Loos, Distelateur, te Dordrecht verzend met 't Fregatschip Osiris, gevoerd wordende door Cap. J.H. Hazewinkel gedestineerd naar Batavia.
Twee hondert halve bott(el)s Bitter in Vier Manden gem.t L
(Is Hollandsch Fabricaat)
door hem [zelve vervaardigd] in orde gebragt en afgebotteld op Inl(andsche) Bottels.
Den 29 Junij 1841.
[FOTO] - Jan Hordijk verzoekt voor zijne firma van Pieter & Jan Hordijk Certificaat van Oorsprong van 100 Vaatjes Boter in dubbelde fusten inhoudende 600 N lb Gemerkt DB N 1 a 100
om te worden verzonden naar Batavia met het Schip Osiris kapitein J.H. Hazewinkel.
Dord. 28 Junij 1841.
Pieter & Jan Hordijk
Is Nederlandsch Product.
[FOTO] - Bewijs van Oorsprong voor 150 Kelders (roode) in elk 15 flesschen inhoudende te samen 5308 Ned. kan Jenever naar Batavia, met het Ned. brikschip de Dankbaarheid, kaptein J.J. Duintjen, uit mijne branderij de Zwaan, op de Voorstraat lett. C. No. 535.
H. de Jongh
(H HDI(zwaan))
In zijne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen.
- attestatie de vita, M.O.G. Tophoven;
[FOTO] - [certificaat van oorsprong]
H no. 1 1 Tros Wand 227 El lang 17 duim dik
H no. 2 1 Tros Wand 227 El lang 15,8 duim dik
H no. 3 1 Tros Wand 227 El lang 14,4 duim dik
H no. 4 1 Tros Wand 227 El lang 13,8 duim dik
H no. 5 1 Tros Wand 227 El lang 13 duim dik
H no. 6 1 Tros Wand 227 El lang 11,8 duim dik
H no. 7 1 Tros Wand 227 El lang 10,5 duim dik
H no. 8 1 Tros Wand 227 El lang 9 duim dik
naar Batavia te verzenden p(er) het schip de Dankbaarheid kapitein J.J. Duintjer.
te beëdigen door F.C. Déking Dura voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon Touwslagers.
In hunne Touwslagerij zijn vevraardigd en in gereedheid gebragt.
Den 28 Junij 1841.
- Age Watses, zee sjouwer, 1e kl, marinewerf;
[FOTO] - [certificaat van oorsprong]
Per de Dankbaarheid, Cap. J.J. Duintjer na Batavia 150 Kelders gem. H(ooievaar) H&G inh. 2250 flessen daarin 3146 Kan Binnelands gedistileerd Sterk 94%
Verklaren gemelde dranken is onse Branderij zijn vevraardigd.
Hordijk & Gips
Jacob Hordijk voor zijne firma van Hordijk & Gips.
In hunne Branderij zijn vervaardigd en afgebotteld op Inl. flessen.
28 Junij 1841.
[FOTO] - Er wordt een Bewijs van oorsprong op te maken voor Zeshonderd uit marmeren vloertegels metende zevenenveertig en een halve [] Nederlandsche duimen, alhier bewerkt en in gereedheid gebragt door de Steenhouwer A. Singels Az., om naar Java te verzenden per het Nederlandsch Brikschip de Dankbaarheid, gevoerd door Kapitein J.J. Duintjer, aan het adres van den WelEd. Heer Cornelis Vos te Passarouang.
Den 25 Junij 1841.
[FOTO] - Verzoeken Certificaat van Oorsprong van 150 Vaatjes Boter in dubbelde fust inhoudende 900 Nederl. ponden en 200 kleine Edammer kaasjes wegende 350 Ned Lb Gemerkt H om naar batavia te verzenden met het Schip de Dankbaarheid, gevoerd door kapitein J.J. Duintjer.
Dordrecht 23 Junij 1841.
Pieter & Jan Hordijk
PS. Jan Hordijk zal de Eed doen.
Is Nederlandsch Product.
- Leendert jacobus van der Velden;
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ten ons vollen overtuigd houden dat het Fregatschip genaamd Geertruida Maria, lang 41 Ellen 82 duimen, wijd 8 Ellen en 30 duimen en hol 5 Ellen 78 duimen; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeesters Cornelis Gips & Zonen is gebouwd voor Rekening van de Heeren Voogd & Co te Amsterdam en op de 29 April 1841 frisch van de Bijl te water gelaten.
Dordt den 19 Mei 1841.
Burgemeester en Wethouders voornoemd.
- [1644] J.P.B. Onderwater, paspoort 14-5-1841;
[FOTO] - [1640] Wij Burgemeester & Wethouders der Stad Dordrecht verkalren bij deze dat volgens een Tauxatie door onsen Stads Architect G.N. Itz gedaan, het huis met de Tuin, Stal en Koetshuis toebehorend aan den Hoog Welgeboren Heer Jonkheer J.N.J. Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek (Jacob Nicolaas Joan) staande op de Groenmarkt & uitkomende op de Varkenmarkt binnen deze Stad getekend A No. 297 eene volle waarde hoeft van vier & twintig Duizend Guldens (f 24.000) en dat alzo het zelve als grond Eigendom toe benadigt op de Ridderschap van Zuid-Holland ten Somme van Twintig Duizend Guldens (f 20.000) gerustelijk tot die Som kan worden aangenomen.
Dordrecht den 13 Mei 1841.
Burgemeester & Wethouders der Stad Dordrecht
Ter ordonnantie van dezelve
[FOTO] - Dat Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek van zijn geboorte af aan alhier heeft gewoond
[1638]
Wij Burgemeester & Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bj deze, dat de Hoog Welgeboren Heer Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek, Dijkgraaf op Stads Grond in het Kollegie van de vier polders ene gemeene Dijkagie op het Eiland van Dordrecht, van deszelfs geboorte af aan, onafgebroken, binnen dese Stad heeft gewoond en nog woonachtig is.
Dordrecht den 12 Mei 1841.
Burgemeester & Wethouders der Stad Dordrecht
Ter ordonnantie van dezelve
- [1627] Pieter Blusse van Zuidland, paspoort 7-5-1841;
- [1624] Gillis Schotel, steenhouwer 3-5-1841;
- [1622] Joh. Hendr. Bosman, 30-4-1841;
[FOTO] - [1611] Wij ondergeteekende verklaren bij deze wel te kennen Cornelis Gerardus Aerts, van beroep Schipper wonende alhier en dat denzelven is van een goed en onbesproken gedrag.
Dordrecht den 20 April 1841.
(get.) A. Mom, werk.
(get.) J.G. Sandberg, part.
[FOTO] - [1610] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregatschip Osiris, lang 44 Ellen 42 duimen, wijd 8 Ellen en 50 duimen en hol 5 Ellen 97 duimen en alzoo groot 1003 tonnen of 530 lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd voor Rekening van de Heeren Herman van de Sande Hzn, Florus van Wageningen, Henri Vriesendorp, Jacob van Wageningen Dzn te Dordrecht en verder mede reeders en op de 27 Febr 1841 frisch van de Bijl is te water gelaten.
Dordrecht den 20 April 1841.
- [1609] C.F. Heishoorn, huis Vriezestraat 17-4-1841;
- [1606] Jacobus Stam, paspoort Keulen 16-4-1841;
- [1604] Hugo van GIJN, paspoort 15-4-1841;
- Antonie Kelder, geb. Gorinchem 22-5-1812;
[FOTO] - 10 Nederl. vaten in 200 Pullen Lijn Olij
Arend van Heck
Capit. Abbema, Fregat Schip ISIS
Arend van Heck, koopman en Commissionair
gefabriceerd op den Olij Molen de Kat, staande op de Mijl even buiten dezer Stad.
Den 1 Mei 1841.
[FOTO] - (april 1841) N. Loos Distalateur, levert af naar Batavia met 't Schip Admiraal van Heemskerk gevoerd wordende door J.E. Strumphler Vier Mandens gemerkt L Inh. 200 halve bottels Bitters door Hemzelve vetvaardigd
(Is Hollandsch Fabricaat, door hem in Orde gebragt en afgebotteld op Inlandsche Bottels)
[FOTO] - Door Jan de Koningh & Zoon, Wijnkoopers te Dordrecht, zullen geladen wordne in het Nederlandsch Fregat Schip De Stad Dordrecht, kapt. J. van Nassau na het Eiland Java gedestineerd
Zes kisten gem. I.D.K. inh. drie honderd flesschen rooden
Vier kisten gem. K. inh. twee honderd flesschen rooden
Wijn; in hunne alhier gevestigde Wijnkooperij in orde gebragt en op flesschen van Nederl. oorsprong afgebotteld.
Dordrecht 17 April 1841.
Jan de Koningh & Zoo
(De eed zal gedaan worden door Jacob de K.)
[FOTO] - Adriaan Singels, Steenhouwer verzendt per 't Schip de Stad Dordrecht, Captein Nassau naar Batavia.
1200 Witte marmer tegels ider groot 47.5 dm
dat die Tegels, door hem zijn bewerkt en in gereedheid gebragt.
Den 17 April 1841.
+
Mijn Heer!
Zoude U.Ed. de vriendelijkheid willen hebben om hede morgen een Certificaat gereed te maken juist gelijk aan dat onlangs door U geschied is en moeten 1200 wit marmer tegels met Kaptein Nassau naar Java dan kon Singels hede middag dezelve beedige op den tijd da(t) U bepaald als de Ed: Achtb Heer Burgemeester op het Raadhuis dan kan het stuk hede avond met de post naar s'Gravenhage. Ik koom tusschen 9 en 12 ure bove en spreek U dan nader.
Na morge groet U Vriend
H. Boet
17 April (18)41.
[FOTO] - 24 kisten Rijnwijn gemerkt CA VRIESENDORP DORDRECHT No. 1-20, No. 1-4
inhoudende ieder 50 bottels zamen 1200 bottels gelijk aan 960 Kannen om te verzneden naar Oost Indien pr. kapitein J. van nassau het schip de Stad Dordrecht.
Morgen Vrijdag midddag 2 ure eed doen.
(In zijne wijnkoperij in orde gebragt en in flesschen van Inlandsche Oorsprong afgebotteld)
(den 16 April 1841))
[FOTO] - De ondergeteekenden verzoeken eene acte van Orregine tot uitslag uit hun particulier Entrepot B128 van 25 Kisten wijn inhoudende 1250 flesschen, gemerkt IVO&z K&V IVO&z om per Kap. Nassau met den Bodem de Stad Dordrecht, uittevoeren naar Java.
Dordrecht den 15 April 1841.
J. van Oldenborgh & Zonen
(Johannes van Oldenborgh voor zijne firma van J. van Oldenborgh & Zonen)
(In hunne particulier Entrepot alhier in Orde gebragt en in flesschen vfan Nederl. Oorsprong afgebotteld)
- [1600] Hendrik Bongers, paspoort 10-4-1841;
- [1594] Abr. de Koning, paspoort 7-4-1841;
- Huijbert Struijk, notaris, paspoort 31-3-1841;
- [1589] G.P.A. Struijk, advocaat, paspoort 31-3-1841;
- Jacob Buijs 't Hooft, paspoort 25-3-1841;
- [1578] Janus Korn. Singels, paspoort 22-3-1841;
- [1579] Pieter Brockenhoff, paspoort 22-3-1841;
- manege Kromhout E21 / Chr. Afgesch. gemeente 3-3-1841;
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het Fregat Schip genaamd Biesbosch, lang 43 Ellen en 36 duimen, wijd 8 Ellen en 41 duimen en hol 5 Ellen en 89 duimen en daar over gemeten op 955 Tonnen of 504 Lasten; alhier op de Werf van de Scheepsbouwmeester Jan Schouten is gebouwd voor rekening der Heeren Jacob Buijs 't Hooft en Fredrik Cornelis Deking Dura als Directeur alhier en op de 13 Julij 1840 van dezelve is te water gelaten.
Dordrecht den 3 Maart 1841.
- Leonard Dooremans, reiziger, paspoort 27-2-1841;
- [1551] Corstiaan van Seventer;
[FOTO] - Leendert Revier, kamerbehanger, verzendt per het fregatschip India gevoerd door Capitein Keus gedestineerd naar Batavia.
Twee Pardenhaare Matrassen, gepakt in een hotue kist, gemerkt J.P.
dat die matrasse door hem zijn gevuld met Inlandsch paardehaar en op gelegen of gedekt met Inl. Mantes (4) Linnen (5) , grijs (1), blaauw (2) en rood (3) geruit.
Den 24 maart 1841.
(achterkant : naar Frankrijk over Holland naar Warschau)
[FOTO] - Pieter & Jan Hordijk kooplieden te Dordrecht verzoeken een Certificaat van Oorsprong voor
100 Stolksche kazen wegende 493 lb Gemt. H
25 Vaatjes loodwit inhoudende 1250 lb Gem. H 1 a 25
Jan Hordijk zal de Eed doen.
Dordrecht 8 maart 1841.
Pieter & Jan Hordijk
(Biesbosch kap. P.M. Vogelenzang)
(Is Nederlandsch Product en hunne Loodwit Fabriek alhier gefabriceerd en in orde gebragt)
[FOTO] - (Arend van Heck, koopman en Commissionair)
Lijn Olij, 10 Vat in 200 Pullen naar Java
per het Schip Admiraal van Heemskerk, kapitein J.E. Strumphler, door den Heer A. van Heck verzonden.
27 febr. 1841.
(gefabriceerd op den Olij Molen de Kat, staande op de Mijl even buiten deze Stad. De Kat)
[FOTO] - Lijst van Plaatwerken bestemd ter verzending naar de Oost-Indiën met het Fregatschip Admiraal van Heemskerk, Kapitein J.E. Strumphler verpakt in ééne Kist gemerkt B No. 3.
te weten:
18 Eere Monument voor den H. Willibrordus
50 De vijf Bouworden volgens Vignola
14 Landgezigten door A.K. de Koningh
14 Met Landschap Eene volgreeks van 36 oorspronkelijke Landschaps Indiën door C.C. Huysmans
15 Geschenk voor jonge Kunstvrienden x Landschapjes
5 dito gekleurd
21 dito 23 Stukje VIII Watergezigtjes
15 Kleine Busten studiën
15 Bloemstudiën
15 Paarden naar V. Adam
14 Teekenbundel bevattende 42 voorbeelden
14 Grond beginselen der teekenkunde
Alle de Bovenstaande Plaatwerken door hem zijn vervaardigd & gedrukt ter steendrukkerij van den ondergeteekende [Hilmar Johannes Backer] binnen Dordrecht terwijl de Korte Tixten En letterdruk bij Sommigen gevoegd, gedrukt zijn op de Boekdrukkerijen van de Heeren van Gulick & Hermans & Broese & Co te Breda.
Dordrecht 24 Februarij 1841.
H.J. Backer
[FOTO] - Per het Schip Admiraal van Heemskerk, kapitein J.E. Strumphler naar Java:
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#01-20
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#21-40
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#41-60
20 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#61-80
10 Vaatjes Spijkers te zamen 300 Nd gemt. S#81-90
gemaakt door P. Hofman & Co alhier
Herman van den Sande Hzn voor zijne firma van P. Hofman & Co, Grofsmid.
In zijne Grofsmederij zijn vervaardigd.
Den 23 Febr. 1841.
[FOTO] - Jan Hordijk verzoekt voor zijn firma Pieter & Jan Hordijk een Certificaat van Oorsprong van 200 Stolksche Kazen wegende 894 lb gemerkt N te verzenden naar batavia per het Schip de Admiraal van Heemskerk, gevoerd bij kaptijn E.J. Strumpler.
Dordrecht 22 Februarij 1841.
Jan Hordijk
Is Nederlandsch Product.
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 30-1-1841 voor hen is verschenen:
De Heer Nicolaas loos, Brander te dezer Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de vier Manden gemerkt L Inlandsch Twee Hondert halve bottels Bitter, door hem te vervoeren met het Nederlandsche Schip genaamd Admiraal van Heemskerk, gevoerd door kapitein J.E. Strumphler gedestineerd naar Batavia; Is Hollandsch Fabricaat, door hem in Ord egebragt en afgebotteld op Inlandsche Bottels.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.
- ... attestaties de vita......
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 28-2-1841 voor hen is verschenen:
De Heer Jan Hordijk, koopman te dezer Stede.
Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat de 12 Vaatjes Loodwit inhoudende 600 Nederl. ponden gemerkt L.N. door hem te verzenden met het Nederlandsche Schip genaamd Jacob Cats, gevoerd door kapitein W.B. Derks, gedestineerd naar Batavia; In Zijne Loodwit Fabriek alhier is gefabriceerd.
Des ter Oirkonde hebben wij deze met het Zegel dezer Stad en de handteekening van Onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonnantie van dezelve.

Laatst gewijzigd: mei en december 2007 en februari 2008.