Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1821)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toeagng: 5
Inventarisnummer: 1930 (verklaringen over 1821)

[FOTO] - Wij ondergeschreven Pieter AARNOUD, Schippersknegt oud 30 jaren en Johannes Jacobus Heijstek, oud 25 jaren zeeman, beide wonende alhier, verklaren ten verzoeke van Pieter VAN DRIEL, arbeider, mede wonende alhier, voor de oprechte waarheid.
En wel ik de eerste ondergeteekend dat tijdens in alhier voor de Land Militie van 1814 geloot is, ik met hem nog in Fransche dienst was en wij ons bevonden te Lemoin in 't Zuide van Frankrijk dat hij vervolgens zig met mij heeft begeven naar Ostende alwaar ik hem verlaten heb. En hij zig van daar heeft ingescheept op een kofschip gedestineerd naar Riga te Antwerpen binnen gelopen in 't jaar 1815, alwaar hij mij twede ondergetekende heeft ontmoet en gesproken [dat wij beide ondergeteekenden .. hebben vernomen dat Pieter van Driel bij zijn retour ..] gelijk door mij afzonderlijk ondertekend en tevens dat ik zeer wel wist en gezien heb dat hij weten van Anwerpen met een Pruisische bark is .. gedestineerd naar D... en gelijk ik naderhand vernomen heb weder is geroutourneerd de gra. binnen .. zomer van 't jaar 1816.
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Helena van Well huisvrouw van Abraham Hendrik de Boos, wonende alhier in de Hoog Nieuwstraat bij ons bekend is te zijn geheel en al onvermogend tot het betalen van eenige zegels, Leges, Griffie en Enregistratie Regten of Proces kosten.
Dordrecht den 13 December 1821.
Gerard de Vries / Gerrit de Ruijter
- Fredrik Oorschman, arbeider, geboren Cleineren, paspoort;
- Huijbert van Duijnen, Elfhuizen, gedrag, 19-11-1821;
- RUSCONI, reg. . ..;
- Pieter Spaan, scheepmaker;
[FOTO] - Wij ondergeschreven Nicolaas van Slingeland, oud 41 jaar, ballasthaalder en Jan Mijndert oud 53 jaar, Schipper, beiden wonende binnen deze Stad verklaren ten verzoeke van Johannes Becker, arbeider, geboren te Alsheim in Hessen en wonende alhier van de oprechte waarheid, dat wij ondergeschreven met hem [Johannes BECKER, arbeider zoon van wijlen Jan Valentin Becker (overleden te Alsheim de 5 Maart 1811) en van wijle Catharina Bitter (overleden als voren den 29 Decemb 1813)][tot in het laatst van Januarij van 't jaar 1814] gediend hebben op 't oorlogs Schip genaamd DOGGERSBANK destijds liggende ten Reede van Texel [in welk schip hij nog een geruimen tijd na ons ver..en is] En dat hij mitsdien buiten staat is geweest om deel te kunnen nemen aan de loterij voor de Land Militie van 't jaar 1814, alhier voorgevallen in de Maand Januarij van el gemeld Jaar.
Dordrecht den 29 October 1821
- F. Diepenbroek, inst. Heer Rudolph van der Pijl;
- Bisschop Canterbury, Pieter de KANTER 27-10-1821;
- H.J. Trumpi en Gerrit Obbe Faasen, borgtogt;
- Schalk van der Schalie;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Herbert Baars, wonende alhier in de Hoog Nieuwstraat bij ons bekend is te zijn geheel en al onvermogend tot het betalen van eenige zegels, Leges, Griffie en Enregistratie Regt.
Dordrecht den 19 October 1821.
Hendrik Spigt / A. van Rijswijk
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren wel te kennen Arij van Es, Schipper wonende alhier. En dat denzelven is van een goed en onbesproken gedrag.
Dordrecht den 19 October 1821.
Gerrit Boussien? / Gerardus Valkhoff
- Chr. Theod. Peletier, paspoort;
[FOTO] - Wij Burgemeesteren der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat voor ons gecompareerd is de Heer Jakop van Wageningen, koopman binnen deze stad, behoorlijk gepatenteerd, dewelke aan ons exhibeerde ter hier aangekogte cognofement, en verklaarde dat de daar in vermelde twee kisten en een Monster Kistje, Indigo gemerkt HM & S N 1 &2 en wegende 6, 1, 13, het kistje monsters 4 lb, alhier te Dordrecht zijn aangebragt van Londen met het Schip 'De George', kapitein Tomas Gibbs, en door hem comparant alhier opgeslagen in s Rijks Entrepot, blijkens daar van vertoonde Acte van dato den 15 Junij 1821. En dat hij comparant voornemens uit het bovengemeld Entrepot in denzelfden Staat waar in den hier zijn aangebragt, weder terug zenden naar Londen, met het Schip [...] kapitein [..]
Verklarende de comparant bereid te zijn, deze zijn afgelegde verklaring, de gevorderd, ten allen tijde, met plegtigen Eede te bevretigen.
Dordrecht den 14 Augustus 1821
- Adrianus van Rijswijk, schipper / Hendrik Spig, zeekapitein;
[FOTO] - Burgemeesteren der Stad Dordrecht volmagitigen bij dezen den Heer Mr W.B. Donker Curtius wonende alhier, om in hunnen .. en van .. wegen te compareren voor het vreede geregt kanton Dordrecht N Een en aldaar tegen te dagvaarding op den 25 Mei 1821 door Johannes Petrus SALACROUP Deurwaarder bij het genoemde Vreedegeregt, ten verzoeke van Gerrit RIDDERHOF, Slepersbaas en bestelder van de Marktschuiten wonende te Dordrecht in de Wijnstraat lett. B N 99 aan de volmagtigers gedaan, zoodanige voordragt te doen als hij gevolmagtigt zal noodig oordeelen en ver...en te behooren
Dordrecht den 4 Junij 1821
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Levie Bremer, wonende op den Riedijk, onvermogend is om deszelfs verschuldigd Last en Tonnengeld aan het Rijk te voldoen.
Dordrecht den 27 Junij 1821
G. Degens / G.C. Boger (Georg Coenraad)
- Arnold Jacob Rofs, conrector Lat. School;
- Groen van Prinsterer / C.J. de Meester 23-6-1821;
- Anthonij Toninie, Biasca (Zwitserland);
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Cornelis Schaap, voerende het schip genaamd 'MARIA', is van een goed en deszelfs vaartuig bekwaam om op alle binnen Stroomen te kunnen varen.
Dordrecht den 3 Junij 1821
And. Schaap / Bouwe Bouwens
[FOTO] - Voor Adriaan van Boekhout, voerende het schip 'DE VROUW JOHANNA' op getuigenis van Bouwe Bouwe en Arie Buitenhek
Voor Arie Buitenhek voerende het schip 'De Vijf Gezusters' op getuigenis van Bouwe Bouwe en Adriaan van Boekhout
+
Burgemeesteren der Stadt of gemeente Certificeeren bij deze op het getuijgenis van Jan van Roozendaal Junior en van Boekhout aldaar bij de Schippers woonende binnen deese stadt (of gemeente) en staande ter goeden naam, dat de persoon van Jan van Roozendaal, Schipper voerende het schip 'Cornelis Jacob' domicilie hebbende binnen deese gemeente, is van een goed en geschikt gedrag gehoorzaam aan s Rijks Westen zonder dat nimmer iets ter contriair direckt nog indireckt ter onser kennisse gekomen is en wijders dat genoemde Jan van Roozendaal door ons word erkend, te hebben en te bezitten de vereischte kunde en bekwaamheden om desselfs vaartuijg op alle wateren, stroomen en Rivieren binnen het konigrijk der Nederlanden te kunnen voeren en kommandeeren.
Dordrecht den 17 meij 1821
Jan van Roozendaal Junior / A. v. Boekhoud
[FOTO] - B.B. etc Certificeren bij deze op het getuigenis van Jan Lugten & Cornelis Schaap beiden wonende binnen deze Stad, dat Andries Schaap, schipper voerende het Schip genaamd NOOIT GEDAGT zijn domicilie hebbende binnen deze Stad is van een goed en een geschikt gedrag, gehoorzaam aan 's Rijks wetten, zonder dat immer iets ter Contrair direkt nog indirekt ter onze kennisse gekomen is.
En wijders dat genoemde Andries Schaap daar ons wordt erkend te hebben en te bezitten de vereischte kunden en bekwaamheden een der vaartuig op alle wateren, stromen en Rivieren binnen het Koningrijk der Nederlandse te kunnen varen en kommanderen.
Dordrecht den 13 April 1821
+ En van gelijken inhoud als voren gegeven aan Jan Lugten, op getuigenis van Andries Schaap en Cornelis Schaap, den UTs
+ En van gelijken inhoud als voren gegeven aan Pieter Volkert, op getuigenis van Jan Lugten en Adrianus van Rijswijk, den UTs
+ En van gelijken inhoud als voren gegeven aan Adrianus van Rijswijk, op getuigenis van Pieter Volkert en Jan Lugten, den UTs
+ En van gelijken inhoud als voren gegeven aan Cornelis Kooijmans, op getuigenis van Pieter Volkert en Adrianus van Rijswijk, den 17April 1821;
- Johannes van Sprang, schipper (10-4-1821);
[FOTO] - [Certificaat van Oorsprong] Koningrijk der Nederlanden.
Provincie Zuid-Holland Gemeente Dordrecht
.
Burgemeester der Stad Dordrecht, verklaren bij dezen, dat op heden den 20-3-1821 voor hem verschenen is:
de Heer Nicolaas Roodenburg, voor deszelfs Huis van Negotie, Carterende onder de firma van Gerrit van Hoogstraten en Zoon, kooplieden wonende binnen deze stad. Dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat hij van hun heeft verzenden, om naar het eiland Java te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven goederen, alle in deszelfs alhier gevestigde fabrijk vervaardigd, te weeten
23 stuks Touwerk, zijnde zes kabeltouwen ieder 230 ellen
drie stukken wandt, ieder 190 ellen lang;
zes paard lijnen ieder 230 ellen lang;
agt Trossen ieder 190 ellen lang hebbende te saamen gewoogen 18000 Amst (zijnde nu 8894 Nederlandse Ponden), gemerkt [..] 1 a 23
waar van No 0 - 23 geballeerd zijn volgens Cognoscement in dato 13 November 1820 te Amsterdam, door de heer J. Ypelaar voor hun lieden rekening geladen in 't schip "JAN & CORNELIS" Schipper Jacob Duijff aan de Consignatie van de WelEdele Heeren van Eijck en Prediger te Batavia.
Des ter oirkonde hebben wij den met het zegel dezer stad en de handtekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
(get) Van Tets van Langerak
Ter ordonantie van dezelve
(get) J.H. Lotsij

- Dirk Koekelis, (get) W.A. Steenbergen overl. 23-8-1820;
- Pieter Colligem;
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren zeer wel te kennen Andries Sels En dat denzelven is van een goed en onbepsroken gedrag.
Dordrecht denb 22 Februarij 1821.
Arie van Huisden / Gs. van der Kloen

- Jacob Bozua, hoedemaker, paspoort (22-2-1821);
- Steven de Ruijter;
- Pieter Rutte, zaagmolenaar;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren dat Hendrika van Randwijk huisvrouw van Johannes du Hen, wonende in de Wijnstraat, bij ons bekend is te zijn geheel en al onvermogend tot het betalen van eenige Zegels, leges, Griffie en Enregistratie Regten.
Dordrecht den 6 Februarij 1821
J. Pennock / J. de Haan
- onvermogen Barth. Bustin, Gravenstraat;
- Pieter Willem Struijs, gedrag;

Laatst gewijzigd: januari 2008.