Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1827)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1931 (verklaringen over 1827)

- F.C. de Court, ompost zout;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren dat Jan Lugten, wonende op de Hooge Nieuwstraat, bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige boeten of Institie kosten.
Dordrecht den 23 Januarij 1827
Jacobus van der Koog / Benjamin Verschuur

- Gijsbert van Stralen, Steegoversloot;
- Geertrui Mauritz;
- Dirk en Pieter GIPS (19-3-1827);
- A. Kranendonk, Fredriksoord;
- Backer en Rombout, zoutzieders 2-6-1827);
- Abr. den Bandt, paspoort (1827);
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, ten verzoeke van den heer Anthonij Nicolaas Vriesendorp Candidaat in de regten geboren en wonende alhier, oud ruim twintig jaren, hebbende zwart haar, dito wenkbraauwen, zwarte oogen, breede neus, ordinaire mond, en zijnde lang Een El zeven palm en vijf streep, voornemens zijnde te reizen naar Duitschland en Pruijssen, dan daartoe benoodigd hebbende een buitenlandsch paspoort, dat er geene redenen bekend zijn, waarom aan gem. Heer Anthonij Nicolaas Vriesendorp tot het doen van bovengemelde reize, zoodanig een paspoort zoude behoren te worden geweigerd.
Dordrecht den 14 Junij 1827
- Anthonie hendrik Flamme, pontonnier;
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren wijders, dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de Harmonie, alhier bij den Scheepbouwmeester Jan Schouten is gebouwd, en ter Jare als deze bij gezegd, van stapel geloopen
Dordrecht den 27 April 1827;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren dat Machiel Moret, wonende in de Walevest, bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige boeten of Institie kosten.
Dordrecht den 5 Junij 1827
Wouter de Visser / Geret Dooren
- Jan Schouten, scheepsbouwmeester, leveren hout;
[FOTO] - Wij B & W der Stad D. Certificeren wijders dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigs houden, dat het in ommestaande acte vermelde Fregat Schip genaamd Louisa Princes der Nederlanden, alhier bij den Scheepbouwmeester Jan Schouten is gebouwd en nu is volbouwd geworden
Dordt 18 Junij 1827;
- Jean Jacques Vrijthoff, paspoort (10-7-1827);
- Carlo Antonio Conelli, koopman, paspoort Italie (14-8-1827);
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren dat Catharina van Manen wed. Fabertin Beek, wonende in de Groenmarkt, bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige Zegel en registrie Regten en boeten wegens het niet op zijn tijd indienen den Memorie voor het Regt van Successie.
Dordrecht den 14 Aug 1827
G. Borking / G.C. de Ruijter
- Quierinus Glimmerveen, onvermogen (30-7-1827);
- Adrianus Vos, paspoort (21-8-1827);
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 28-7-1827 voor hen verschenen is Leendert Roodenburg Nz voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon touwslagers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om naar de OostIndie te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven goederen, alle in hunne alhier gevestigde touwslagerij vervaardigd.
fiat Insertio
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
(get.) Repelaer van Spijkenisse, Weth.
Ter ordonantie van dezelve
En bij absentie van den Secretaris get. J. v.d. Elst, lid van den Raad
Geregistreerd den 28 Julij 1827
+
N-M
No. 001a007 7 Trossen van 26 gs (1/2 Streng)
No. 008a014 7 Trossen van 24 gs
No. 015a021 7 Trossen van 22 gs
No. 021a028 7 Trossen van 20 gs
No. 029a035 7 Trossen van 18 gs
No. 036a042 7 Trossen van 16 gs
No. 043a049 7 Trossen van 15 gs
No. 050a056 7 Trossen van 14 gs
No. 057a063 7 Trossen van 13 gs
No. 064a070 7 Trossen van 12 gs
No. 071a077 7 Trossen van 11 gs
No. 078a084 7 Trossen van 10 gs
No. 085a091 7 Trossen van 9 gs
No. 092a098 7 Trossen van 8 gs
No. 099a105 7 Trossen van 7 gs
No. 106a112 7 Trossen van 6 gs
No. 113a119 7 Trossen van 5 gs
= 119 Trossen
No. 120a123 24 Lijnen van 15 c (geteerd)
No. 124a127 24 Lijnen van 12 c (geteerd)
No. 128a131 24 Lijnen van 9 c (geteerd)
No. 132a135 24 Lijnen van 6 c (geteerd)
No. 136a137 12 Lijnen van 15 c (wit)
No. 138a139 12 Lijnen van 12 c (wit)
No. 140a141 12 Lijnen van 9 c (wit)
No. 142a143 12 Lijnen van 6 c (wit)
= 144 lijnen
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31-7-1827 voor hen verschenen is:
de Heer Johan Pieter de Joncheere voor Zijne firma van Mauritz & Co, kooplieden alhier dewelke met slemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens, voor hun te verzenden om naar de Oost-Indien te worden uitgevoerd, het hier onder omschreven platlood, in hunne platloodgieterij gefabriceerd.
Fiat Insertio.
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonantie van dezelve
+
N-M M &Co No 1-12 twaalf Rollen platlood w. 4160 N.p.
Een Certificaat van Oorsprong, voor dit lood - afgeleverd uit de platloodgieterij van Mauritz & Co te Dordrecht en aldaar gefabriceerd.
de Heer Johan Pieter de Joncheere.
[FOTO] - Willem Hordijk
75 kruiken inhoudende 5 aam Lijn olij gem N-M WH
Certificaat van Oorsprong, dato 31 Julij 1827
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31-7-1827 voor hen verschenen is
de Heer Jan Hordijk voor zijne firma van Pieter en Jan Hordijk, kaaskopers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om naar de Oost Indie te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven Boter, welke is Nederlandsch product
Fiat Insertio
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonantie van dezelve
+
112 Stuks 10 N.ponden vaatjes Delflandsche was? boter in dubbelde fust inhoudende te samen netto 1117 N.ponden gemerkt N-M PIH boter No. 1-112
8 vaten inhoudende 160 STUKS & N. ponden vaatjes Delflandsche was boter wegende netoot 1131 N.ponden gemerkt N-M PIH Br No. 1-8
dat wij verklaren te hebben ingeladen in het Schip "Louisa Princes der nederlanden" voor de Nederlandsche Handelmaatschappij
de bovenstaande Boter
welk is Nederlandsch product.
[FOTO] - KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Certificaat van oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indien

Burgem. en Weth. der Stad Dordrecht verklaren bij deze dat op heden den 31-7-1827 voor hen is verschenen:
de Heer Cornelis Kuijk voor zijne firma van Van Brakel & Kuijk, kooplieden, wonende binnen in deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat Zij voornemens zijn, van hier te cverzenden om naar de Oost Indie te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven Boter, welke is Nederlandsch product
Fiat Insertio
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
Ter ordonantie van dezelve
+
N-M VB K Br
N. 1-100 zijn honderd vatjes 1340 + 340 No 1000Nd
N. 101-107 zijn 7 vaten inhoudende ieder 20 vatjes
N. 108 Een vat daarin 15
N. 109 Ee vat daarin 15
=170 Vatjes Wbo 1551 + 349 No. 1202
== 2202 Nd
C. Kuijk voor zijne Firma Van Brakel en Kuijk
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Hendrik van Weenen, wonende alhier op de Hoge Nieuwstraat, bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige Zegels, leges of registratie kosten benodigd tot het doen He... en ratificeren ene acte van bekendheid den 18 october laatstleden voor de Heer vrederechter van het V Kanton Dordrecht gepasseerd
Dordrecht den 7 November 1827
Jacobus van den Bergh / Jan Smits
- wed. F.J.W. Heghuizen (armlastig);
- Pieter Moolebroek, geb Schiedam;
[FOTO] - Wij Ondergeteekenden verklaren bij deze, dat Hendrik van Weenen, wonende alhier in de Hoge Nieuwstraat, bij ons bekend is geheel en al onvermogend te zijn tot het betalen van eenige Zegel en registratie regten
Dordrecht den 25 September 1827
Jan Smits / Dirk van Dijl
[FOTO] - De W.W. etc Certificeren bij deze, dat het aan bekend is en wij ten vollen overtuigd houden dat het in bovengem. acte vermelde kofschip genaamd de Hoop, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd, en op den 17 Aug. 1826 van Stapel geloopen.
Dordrecht den 17 maart 1827.
+
Overlegging van den bijlbrief gesterkt door eene daarop te stellen verklaring van het bestuur der Gemeente, alwaar dezelve is afgegeven houdende dat hetzelve besluit kennisdraagt of zich overtuigd houdt, dat het in den bijlbrief vermeld Schip waarlijk daar ter plaatse is gebouwd of van Stapel geloopen bij den Scheepstimmerman, en ten hare daarbij opgegeven of op te geven.
(Geextraheerd in 't Z.M. Besluit dd 29 October 1823 No. 81)
[FOTO] - Burgemeester der Stad Dordrecht, permitteren aan [de Heer Joannes Christianus Schotel, Kunstschilder[Petrus Johannes Schotel, Kunstschilder] van Beroep [...] Geboren te Dordrecht Woonachtig binnen deze Stad om te reizen naar [Parijs & verder ter reizen in Frankrijk] wordende mitsdien alle Commanderende Officieren van Steden en Plaatsen verzocht, denzelve overal vrij en ongehindert te doen passeren en repasseren; en ingevalle van nood, hulp en bijstand te verleenden
Dordrecht den 13 September 1827 [er staat 1821!].
Burgemeesteren voornoemd Van Tets van Langerak
Ter ordonnantie van dezelve S.H. Lotsij
SIGNALEMENT
Oud: 40 [19 1/2 jaren]
Lang: 1 El 7 palm 7 1/2 duim [1-6-7 1/2]
Hair: donkerbruin [ligtbr.]
Wenkbraauwen: dito [do]
Voorhoofd: hoog [hoog]
Oogen: blaauw [blaauw]
Neus: lang [[ord(inair)]
Mond: oridinair [id]
Kin: rond [rond]
Baard: bruin [bruin]
Aangezigt: ovaal [ovaal]
Kleur: gezond [gezond]
Bijzondere Lidteekenen: geschonden van de kinderziekte [geene]
Handteekening van [getr.] J.C. Schotel
(hier Twee voorschrijvingen ter bekoming van buitenl. pas)
[FOTO] - [29 Oct 1827 CERTIFICAAT] Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren ten beh. v.d. scheepsbouwmeester Cornelis Gips alhier dat het kofschip genaamd de Zwaan, bij hem is geboud en van stapel geloopen.
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat het, in bovengemelde acte vermelde kofschip genaamd de Zwaan, alhier bij den Scheepbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en in dezen Jare van stapel gelopen.
Dordrecht den 3 November 1827
[FOTO] - Besluit 29 Oct 1823 No. 81 van Z.M.
op de oorspronkelijke bijlbrief te stellen de verklaring van het besluit der gemeente alwaar dezelve afgegeven handelende dat het zelve besluit kennis draagt of zich overtuigd houde, dat het in den bijlbrief vermeld schip waarlijk daar ter plaatse is gebouwd of van stapel gelopen, bij den Scheepstimmerman en ten jare daarbij opgegeven of op te geven.
- v.d. Hoge en Siebregt, touw en zeilmaker;
- Obadja Joseph Milak;

Laatst gewijzigd: januari 2008.