Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1829)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1932 (verklaringen over 1829)

[FOTO] - Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, certificeren bij deze, ten verzoek van Cornelis WIJMANS, passementwerker, wonende alhier, aan ons ten volle bekend is, dat zoodanige Rekeningen als door Coenraad Schmidt voorheen kamerbehanger en gewoond hebbende bijnnen deze stad, wegens in de Jaren 1910 en 1911, door hem geleverde ameublementen en verdiende arbeidsloon ten dienste van de destijds op den Raadhuize dezer [..] in gereedheid gemaakte TROONZAAL zijn ingeleverd door dezer Stad Regering ten volle betaald zijn geworden.
Dordrecht den 6 November 1829;
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, certificeren bij deze, dat de Heer Casper van Dura, Chiurgijn en Stads vroedmeester deze stad, meer dan 25 Jaren alhier is gedomicileerd gewoond en zijne huisvrouw Johanna KANTERS binnen deze stad geboren en woonachtig is, En dat zij beiden te deze stad eigenaren van vaste Panden zijn
Dordrecht den 12 November 1829;
- Gijsbert Wagenaar, Augustijnenkamp, 51 jaar, Johannes Schotel, metselaar, 26 jaar (12-11-1829); Willem van Seventer getrokken nr. 154;
- Jan Vermeer, goed gedrag (9-11-1829);
- Joseph Dotman, goed gedrag (4-11-1829);
- Jan Leendert Hogendijk Nr 12; martinus Marang (31-10-1829);
[FOTO] - Koningkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Batavia.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 27-10-1829 voor hun verschenen is de Heer J. van Wageningen, gepatenteerd olieslager, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat hij voornemens is, van hier te verzenden, om naar Batavia te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven LijnOlij welke in deszelfs alhier gelegen molen het KLAVERBLAD genaamd geslagen, bewerkt en bereid is.
N-M P.v.W 110 Stuks bemande pullen Lijn olie
Des ten Oirkonde hebben wij deze met het zegel dezer Stad, en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
(get) J. v.d. Elst
Ter ordonnantie van dezelve (get) J.H. Lotsij
[FOTO] - Geladen voor reekening der Nederlandsche Handel maatschappij in het brikschip de Dankbaarheid gedestineerd na Batavia door Pieter & Jan Hordijk
150 Vaatjes Delfsche Boter wegende netto 1532 Ned P.
40 leidsche Kazen in kisten wegende netto 344 Ned P.
50 Stolkse Kazen in kistjes wegende netto 618 Ned P.
+
Koningkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indie.
B en WW der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 27 oct. 1829 voor hen verschenen is de Heer Jan Hordijk voor zijne firma Pieter & Jan Hordijk kaaskopers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden om naar de Oost Indie te te worden uitgevoerd de hier onder omschreven Boter en Kaas, welke is Nederlansch product.
Fiat Insertie
Des ter oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Lodewijk Böger, goed gedrag (22-10-1829);
- Fredrik van LOON, varensgezel, goed gedrag (14-10-1829);
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat de Heeren Matthi en Gullaume van der Bank voor zijne firma van Van der Bank & Comp wijnkopers binnen deze Stad, volkomen in staat en bekwaam zijn tot de volledige uitvoering der aanneming van Roode-wijn en Rhijn-wijn benoodigd voor het groote Rijks hospitaal te Utrecht, als mede dat de Heeren Jacobus Buijs 't Hooft scheepsmakelaar en Hendrik Romijn, koopman mede wonende alhier, genoegzaam solvabel zijn ....
- geen Spaansche / Portugesche consul (4-12-1829);
- Nicolaas van Meeteren Brouwer, notaris/vendumeester Sourabaija verlof (21-11-1829);
- prijs witte / roode tarwe (11-11-1829), capt. de Bock, garnizoen;
- Jan Schouten koopman, 43 jaar, paspoort Duitschland/Frankrijk (9-11-1829);
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht Certificeren bij deze, dat het aan ons bekend is en wij osn ten vollen overtuigd houden, dat het omme staand acte vermelde Brikschip genaamd de Dankbaarheid, alhier bij den Scheepsbouwmeester Jan Schouten in den Jare 1825 op stapel gezet en den 6 Dec. 1828 te water gelaten en in 1829 geheel afgebouwd is.
Dordt. 25 Sept 1829
[FOTO] - handtekening van C. Gips legaliseren
Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigs houden, dat het Ommstaande acte vermeld KofSchip genaamd Vinilia alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips is gebouwd en als daarin gezegd van stapel geloopen.
Dordrecht den 17 September 1829
- Petronella de Bruin, goed gedrag, te Breda, in Dordrecht 1817-1829 (2-9-1829);
[FOTO] - Koningkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indie.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bijdeze dat op hedne den 1-9-1829 voor hen verschenen is Nicolaas Roodenburg voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon, met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden, om naar de Oost-Indien te worden uitgevoerd de hier onder omschreven goederen, alle in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd.
No.33-47 15 Europesche Trossen ieder 120 lang 3 dm
no. 48-62 15 Europesche Trossen ieder 120 lang 2 1/1 dm
63-142 180 Handloonlijnen
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Felix Govers, goed gedrag (25-8-1829);
- Arnoldus Johannes Corpeleijn, goed gedrag 924-8-1829);
- [ATTESTATIE DE VITA] Aletta Monné wed A.J. Faasen;
- Albertus van THOLE, gepensioneerd soldaat, te Schaijk, goed gedrag (19-8-1829);
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, dat de Heer Adrianus de Groot Arnoldzn, koopman, wonende binnen deze Stad genoegzaam gegoed is tot de voldoening eenen Somma van f 80000 ingeval Barend van Wijnen & Jan van Howuelingen voor gemelde Heer de Groot tot een gemelde som koopers wierden van een schip 't welk te Middelburg is liggende en aldaar publiek zal worden verkogt.
Dordrecht 18 Aug 1829
[FOTO] - Koningkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indie.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 12-8-1829 voor hen verschenen is Nicolaas Roodenburg voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Touwslagers wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden, om naar de Oost-Indien te worden uitgevoerd de hier onder omschreven goederen, alle in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd.
no. 01-03 3 ps Europ kabelslag 125 vm 4 dm
no. 04-05 2 ps Europ. wantslag 100 vm 7 dm
no. 06-08 3 ps Europ. wantslag 100 vm 5 dm
no. 09-10 2 ps Europ. wantslag 100 vm 4 1/2 dm
no. 11-12 2 ps Europ. wantslag 100 vm 4 dm
no. 13-32 20 pakken van 6 stuks zijn 120 Stiklijnen
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
[FOTO] - (no 12) Op getuigenis van de Wed Edel Heer Barend Frederik Tijdeman, Predikant alhier en Fredrik Jan Haver Droeze, Lector anatomeac et chirurgie, beiden alhier, dat de Heer Pieter Hendrik Dobbelaere Chirurgijnsleerling bij opgen. Haver Droeze alhier, is van eengoed, zedelijk en onbesproken gedrag
Dordrecht den 8 Aug 1829
- Anthonie Detleijn, schippersknegt, goed gedrag (7-8-1829);
- Wouter van der Weijden, naar Antwerpen, goed gedrag (4-8-1829);
- Anthonij Johannes van ECK Berhuijzen, goed gedrag (3-8-1829);
[FOTO] - De Burgem. der Stad Dordrecht verklaart bij deze dat de heer DELERIE tijdens zijn aanweze hier ter stede, zich als een allezints bescheiden en fatsoenlijk man heeft gedragen, en dat voorts uit onderscheidene verklaringen van particulieren gebleken is dat voornoemde Heer, door onvermoeide pogingen bij verschillende Stamelaren, uitmuntende vorderingen door het gebrek in spreken, te verbeteren heeft te weeg gebragt; Waarom dezelve gerustelijk kan worden aanbevolen aan allen dien met het gebrek van Stamelen behebt zijn.
Dordrecht den 28 Julij 1829;
De Burgem. der Stad Dordrecht ten behoeve van de Jonge dochter Catharina Wilhelmina Sterkman, hebbende afgegeven eene verklaring van onvermogen ten einde gratis van haar Zwaar Stamelen door den Heer Delerié te worden genezen, heeft genoemde Jonge dochter na de Kunstbewerking weder bij zich gehad, en gehoord dat de genezing volkomen gelukkig geslaagd is, waardoor hij zich in staat bevind daarvan bij deze tot een van genoemde Heer Delerié de vereisschte verklaring te kunnen afgeven
Dordrecht den 28 Julij 1829;
- Hendrik Mozes Heijmans, goed gedrag (25-7-1829);
[FOTO] - De B en W etc Certificeren bij deze dat het aan osn bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden dat in het Jaar 1825 alhier op de werf van den Scheepsbouwmeester Jan Schouten op Stapel is gezet en zederd volbouwd, het in ommestaande acte vermelde BrikSchip genaamd de Dankbaarheid.
Dordrecht 22 Julij 1829
- [att. de vita] IJsbrandina Bussingh wed. J.C. de Vries / Sophia de Koning wed Apol. Schouman
[FOTO] - Koningkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indie.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 15-7-1829 voor hen verschenen is Nicolaas Roodenburg voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Touwslagers wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden, om naar de Oost-Indien te worden uitgevoerd de hier onder omschreven goederen, alle in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd.
etc...
- K.E. Macher, landmeter (2-10-1829);
- C. van Appeltere en Willem Roest, Jan WALTMAN, stadsbode
- Anthonie Detleijn Jr, goed gedrag (7-8-1829);
[FOTO] - Frans Jacobus van der Blijk, geboren te Dordrecht, oud 22 1/2 jaar, van beroep kunstschilder, lang 1 el 79 d haar en wenkbraauwen bruin, oogen bruin, ordinaire neus, bruine baard, om te reize naar Frankrijk;
+ Christiaan Lodewijk Wilhelm Dreibholtz, oud 29 jaar, van beroep kunstschilder, lang 1 66 haar en wenkbr bruin, oogen bruin, ordinaire neus, bruine baard om te reizen naar Franrijk;
+ J.C. Schotel als boven
+ P.J. Schotel als boven
(1 aug 1829)
- Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf, 31-7-1829;
- Geertruida Louiza Middelburg, fransch schoolhouderesse, goed gedrag (7-7-1829); Anna Dorothea Ha..?, 22 jaar, secondante;
- Johanna van Helmond wed Jan Jansen (2-7-1829);
- Johannes Brinkman, soldaat;
- Johannes v.d. Kaa Willemszoon, 24 jaar;
- Helena Johanna Hordijk wed. L. Roodenburg, paspoort;
- Johannes Indermauer, gruttersknecht, goed gedrag (29-6-829);
- Johanna van Es, goed gedrag (25-6-1829);
- Hendrik Kampman, kalkmeter bij Jan TAKTOR;
- Cornelis van der Rest;
- Johannes Breur?, 65 jaar, paspoort (30-6-1829);
- Jan Hendrik Colet, koornmeter Dirk van HALEN;
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren dat de overdekte Poonschuit, toebehoord hebbende aan Willem Struijk, schipper, wonennde in de Willemstad, groot volgens verificatie van den scheeps-controleur Haentjes 34 Tonnen, door hem den 12 April 1829 aan Pieter de Geus, woonachtig alhier is verkogt, en door den ter zelve dage weder om te sloopen is verkogt aan Frans van Geel, Scheeps-Slooper alhier en dat die slooping van die tijd af tot op heden door gem. van Geel wordt voortgezet.
Dordrecht den 21 Meij 1829
- EED Simon Korsse, koornmeter (16-5-1829);
- EED Hendrik Kampman, hooijweger;
- Maarten Maris;
- Franciscus Fransen (20-11-1829);
- Hendrikus Verhoeven;
[FOTO] - Abraham van Strij voor de firma A van Strij en Zn ..etc;
- Willem Barth. v.d. Santheuvel, paspoort Duitschland/Frankrijk;
- Willem van Welsenes, paspoort (24-6-1829);
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze ten verzoeke van Rachel Jabobse Gosselaar huisvrouw van Machiel Abraham Hemelraad, zonder beroep, geboren te Rotterdam en wonend ealhier, oud 52 jaren, hebbende bruin haar, dito wenkbraauwen, blaauwe ogen, ordinaire neus en zijnde lang ....paspoort 28juli1829
- David Wiener, geb. Rabritz, paspoort (16-6-1829);
- Jacob Noels van Serooskerke, paspoort (13-6-1829);
- Arnold Jacob Ross, conrector Lat. school, 66 jaar, paspoort (11-6-1829);
- Johannes Boonen, 57 jaar, paspoort;
- Antoine Douchet, Puttershoek;
- Adrianus VOS;
- Hermanus Coolhoven, Wolwevershaven, goed gedrag (24-4-1829);
- Pieter Beerendes, Kromme Elleboog;
- Johannes Schoenmakers;
[FOTO] - Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat aan hun groot Achtbare Zodanige bewijzen zijn overlegd waar uit hun is gebleken
Dat Eigenaars zijn van het Nederlandsch Kof Schip Neptunus gevoerd geweest door Kapitein Obbe Lucas Roelfsema
de WelEd Heer D. van Poelien van Nuland 1/4
de WelEd Heer A. Blusse van Oud Alblas 1/4
de WelEd Heer J.P. de Joncheere Senior 1/8
de WelEd Heer C.J. Rens 1/8
de WelEd Heer G. van Hoogstraten 1/16
de WelEd Heer L.O. Roelfsema 1/16
de WelEd Heer Gerard Mauritz 1/8
Onder welke laatstgemelde Heer Directeur als Boekhouder, het voornoemde Schip heeft gevaren, en op den 5 December laatst leden de Kust van Schouwen is Komen te Stranden, en daar nu ..l(?) verbrijzeld.
Wordende deze afgegeven, om te dienen daar en waar zal bekooren.
Dordrecht 22 April 1829
- Johanna Nagtegaal, goed gedrag (17-4-1829);
- Philip Abraham Zadoks, splitter;
- Matthijs Gezwind, wonend eAmsterdam (27-4-1829);
- Rudolp Holl, huisbediende Poelien van Nuland, 53 jaar, paspoort;
- Reinier Jansen, geweermaker, Slikveld;
- Cornelis Barendrecht;
- Cornelis de Ruiter, Wijngaardstraat;
- Cornelis Kuipers;
- (attestatie de vita) pred. B.F. Tijdeman;
- Arij Hoogland;
- Joh. Jac. Brinkman, goudsmid (25-3-1829);
- Hermanus Stempels, goed gedrag (16-3-1829);
- Neeltje van RIJN, Sara's gang, 14-3-1829;
- Abraham de KLERK, borgtogt (notaris H. Struijk);
- Willem Lipjes, Nieuwstraat;
- Andries de Nagtegaal;
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren wel te kennen de persoon van Hermanus Claassen, Schipper wonende in de Wijnstraat alhier, En dat denzelven is van een goed en zedelijk en braaf gedrag. Dordrecht 17 Febr 1829;
- Marg. Elis. Schluter;
- Antonio Maria Conelli;
- Bastiaan de BOO;
[FOTO] - DORDRECHT. EED GEDAAN
Jan van der Ent, als Noodhulploots der Stad Dordrecht den 4 Februarij 1829
+ als boven opgelijken datum Roelof Stokvisch
+ als boven opgelijken datum Pieter Ponsen
- Pierre Gisbert Borking;
- Boele Mijnders, pontonniers, vader Jan MIJNDERS (schipper);
- Wouter Scheepbouwer, Jan Kiela (16-1-1829);
- Jan Molenaar, valaggemaker, gedrag (14-1-1829);
[FOTO] - Wij Ondergeschreven verklaren dat Schipper Willem van der HOEK, Zederd Twintig jaren alhier woonachtig is zederd vier jaren met eene burgers dochter dezer stad getrouwd, en .. nog binnen deze Stad woonachtig is;
Dordrecht den 19 Februarij 1829
- Louisa Carolina KREMS, dochter J.H. Krems/A. Donk;
- Francois Carlebur en Maria van Leeuwen;
- Alida d Everdinge van de Nijpoort wed J.D. Schutter;

Laatst gewijzigd: januari 2008.