Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1830)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1933 (verklaringen over 1830)

- Aart van Projen, schippersknecht (27-12-1830);
[FOTO] - PROCES VERBAAL.
Heden den 21 December 1830 compareerden voor ons Burgem. en Weth der Stad Dordt.
(1) De Heer Jan Hordijk, Blaauwsel en witloodmaker, Eigenaar van een Blaauwsel en witloodmakerij staande en gelegen in de Dolhuisstrat en van nog eenige andere daar voor en digt bij staande panden (het na te melden pakhuis van den Heer J. Dam Backer Dirks)
(2) De Heer Arij Kuijl, Particulier, Eijgenaar van een Huijs, een Erf staande en gelegen in de gemelde Dolhuisstraat digt bij een pakhuis van den Heer J. Dam Backer Dirks
(3) De Heer Jacobus de Koning, Notaris, Eigenaar en bewoonder van Een Huis en Erf en Pakhuis staande en gelegen op de Voorstraat doch naar achter strekkende langs het Pakhuis van de Heer Dam Backer Dirks.
(4) De Heer Johannes de Vos voor zijne firma van VOS en de JAGER, Eigenaars van Een Huis in de gemelde Dolhuisstraat, dicht bij het gemelde Pakhuis
(5) Arend van den Abeele, Loodsman, Eigenaar van een Huis in de Dolhuisstraat in de nabijheid van het evengenoemd Pakhuis
(6) Bartholomeus van Geluk, cipier van t huis van arrest van Dordrecht, Eigenaar van Een huis in deselve straat dicht bij t voorn Pakhuis waar in zijn zoon Dirk van Geluk eene koekebakkerij d..st(?)
(7) Gerbertje Zwartbol wed Johannes de Wit, Eigenaresse van een Huis naast of tegen t voorn Pakhuis
(8) De Heer Nicolaas Noteman, Eigenaar van een kaarsemakerij staan over t meergemelde Pakhuis in dezelve straat.
Aan alle welke personen als Eigenaars van Fabrieken, Huizen of pakhuizen in de nabijheid van het pakhuis of gebouw van den Heer Jan Dam Backer Dirks in de Dolhuisstraat te dezer Stad, geteekend D 281.
Wij medegedeeld en voorlezen hebben het Reg.t door gemelden Heer Jan Dam Backer Dirks aan de Heeren gedeputeerde Staten van Zuid Holland, gepresenteerd ter bekoming van teostemming om in dat pand eene CHEMICALIEN STOKERIJ en BEENZWART BRANDERIJ te vestigen en uit te oefenen, zoo voor zich en het particulier als om zijne aspriater of andere regtverkrijgende. En hebben wij daar op, aan de voormelde Comparanten naar aanleiding van Zijne Majesteits belsuit van den 31 januarij 1824 afgevraagd, of zij tegen het toestaan van het voors. verzoek van den Heer Jan Dam Backer Dirks..etc...................
- Johannes Koldeweij, havenmeester (brood armen);
- David Nedermeijer, goed gedrag (13-12-1830);
- Dirk Bresser (Merwedegrond);
- Lucas Volgraaf;
- Johannes Kraft, schippersknecht;
- Cornelis Schels, kamerbehanger;
- Johannes Waas, schippersknegt (getuigen Joh. Volkert, schipper)
[FOTO] - Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd de Stad Dordrecht, alhier bij den Scheepsbouwmeester Jan Schouten op zijn Werf is gebouwd en op den 28 Augutus 1830 te water gelaten.
Dordrecht 23 November 1830
- Arij Radder, vletter (16-11-1830);
- Carel Hustler, muzikant, goed gedrag (8-11-1830);
- Dirk Termond, molenaar;
- Johannes Rademaker, inlandsch kramer (5-11-1830);
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren dat Laurens van Altenburg, van beorep schipper, bij ons bekend staat voor iemand die bekwaam van zederd een aatal Jaren bevaren heeft alle binnen Rivieren en Stroomen die toe Zee uitwateren de ZuiderZee gelijk ook en voorts te zijn van een goed, zedelijk onbesproken gedrag
Dordrecht 5 November 1830 (P. de Geus, schipper, Arij Noorland, schipper)
- Izaak Blekton;
- Henricus van de Velde, geb. Antwerpen, tr. M. Vos;
- Jan Schellenbach;
- Jan Los, goudsmid (18-10-1830);
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren wel te kennen Johannes van Sprang, schipper alhier En dat den zelven is van een goed en geschikt gedrag
Dordt. 9 Oct 1830
- Cornelia Roo wed. Cornelis Bax, eigenaar huizen;
- Anthonius Dom. PENN, student, 23 jaar, paspoort (25-11-1830);
- Johannes Rombout, suiker raff., 58 jaar, paspoort (1-11-1830);
- Arnoldus de Groot;
- militair transport;
- J.J. Singels, dir bank Poolen, paspoort (15-10-1830);
- Janus van EFFEREN (30-9-1830);
- Cornelis Mackaij, kurkesnijder;
[FOTO] - Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het Fregatschip genaamd de Koningin der Nederlanden alhier bij den Scheepsbouwmeester Jan Schouten op zijne werf is gebouwd en op den 22 mei 1830 t water geloopen.
Dordt 16 Sept 1830
[FOTO] - Gerard Mauritz en Jacob Buijs 't Hooft, borgtogt, Hubert Seydlits, zoutzieder te Maastricht, notaris Telders (7-9-1830);
- Anthonij KIST;
- Corn. Joh. Nieuwenhuizen;
[FOTO] - Koningkrijk der Nederlanden.
Certificaat van Oorsprong van goederen ter verzending bestemd naar Oost Indie.
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 11-8-1830 voor hen verschenen is Nicolaas Roodenburg voor zijne firma van Gerrit van Hoogstraten & Zoon, Touwslagers wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard, dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden, om naar de Oost-Indien te worden uitgevoerd de hier onder omschreven goederen, alle in hunne alhier gevestigde Touwslagerij vervaardigd.
etc...
- David Brand, goed gedrag (10-8-1830);
- E.J. van Beversluis, tr. Jan Swens;
[FOTO] - Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze ten verzoeke van Laurin Discrie, wonende te Chapkren Provincie Luik, dat deszelfs Pont groot 210 Tonnen, geladen met kalk en liggende in de Kalkhaven alhier, op den 6 Julij laatstleden het ongeluk is overkomen van in brand te geraken, waar door gemelde pont voor de vaart ten eenemale onbruikbaar is geworden.
Dordrecht den 19 Julij 1830.
- Willem de Heer, steendrukker;
- C.F. Wagerlee;
- Simon Gerlof Simons, pontonnier;
- J.P.M. Boonen, paspoort (26-7-1830);
- J. van Gend en loos te Antwerpen 'Jan Shcotman;
- P.H. v.d. Wall, paspoort (13-7-1830);
- Hermanus COX, smid, Gouda;\
[FOTO] - Wij B en WW deze Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat het kofschip genaamd de Maagd, alhier bij den scheepsbouwmeester Nicolaas van Striemen op zijn werf is gebouwd en op den 9de Junij 1830 te water geloopen
Dordrecht den 24 Junij 1830.
- Hendrik Stam v.d. Koogh, zaagmolenaar;
- Jan JACOB VAN DIJK, apoth., naar Hoorn;
- Jacob Meijboom, pontonniers;
- Samuel Heilbron, voorzanger (Middelburg);
- Johanna Ponsen, Jan Böger;
- Neeltje Hemminga;
- Jan Papenhuijzen, 10-5-1830;
[FOTO] - Koningrijk der Nederlanden. Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie;
B. en W. der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 5 mei 1830 voor hen verschenen is de Heer P. van Wageningen gepatenteerd olijslager, wonende binnen deze Stad, Dewelke met solemnele Eede heeft verkalard dat hij voornemens is van hier te verzenden om naar Batavia te worden uitgevoerd, de hier onder omschreven Lijn Olie welke in deszelfs alhier gelegen molen HET KLAVERBAD genaamd, geslagen, bewerkt en bereid is.
NHM PVW 120 stuks bemande Pullen Lijn Olie
Des ten oirkonde hebben wij deze met het zegel deze Stad en de handteekening van onzen Secretaris doen bevestigen.
- Jan Willemzen Munter (Merwede);
- E.J. de Court van Valkenswaard (paspoort);
[FOTO] - kofschip genaamd de Dolfijn, etc (30-3-1830)
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de Dolfijn, alhier bij den Scheepsbouwmeester Pieter Hobee 1826 op Stapel is gezet en den 20ste maart 1830 te water gelopen.
Dordrecht den 29 maart 1830
- Levie Philip Braun, de Rijp;
- Maarten Rijnhart, Maria Hijbeek;
- Cornelis de Kievit, Delia Leeuwenhart (Antwerpen);
[FOTO] - attest van goed gedrag gegeven aan Johannes Boshamer, kunstschilder in dato 19 Febr 1830;
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat het aan ons bekend is en wij ons ten vollen overtuigd houden, dat het in ommestaande acte vermelde kofschip genaamd de Merwe Stroom, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips in de maand April 1829 op Stapel is gezet en den 7de November van dat zelfde jaar te water geloopen
Dordrecht den 27 Februarij 1830
- EED Cornelis v.d. Straaten;
- Peper de Bever (4 gezusters), 2-4-1830);
- Jan Barend Volmer (New York);

Laatst gewijzigd: januari 2008.