Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1816-1831)


Bron: Stadsarchief Dordrecht (Erfgoedcentrum DiEP; SAD)
Toegang: 5 Gemeente Dordrecht 1813-1851
Verklaringen van goed gedrag, alsmede andere verklaringen 1816-1831
Inventarisnummer: 1928 (1816)
Inventarisnummer: 1929 (1820)
Inventarisnummer: 1930 (1821)
Inventarisnummer: 1931 (1824-1827)
Inventarisnummer: 1932 (1829)
Inventarisnummer: 1933 (1830)
Inventarisnummer: 1934 (1831)

Verklaringen van goed gedrag paspoorten, certificaten van oorsprong etc.. (1831)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 5
Inventarisnummer: 1934 (verklaringen over 1831)

[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze, ten verzoek van Johannes Henricus Janssen, van beroep Rhijnschipper, dat denzelven Janssen zedert primo September 1819 is Burger en Inwoner dezer Stad.
Dordt den 11 Aug 1831
- Jacobus van der Straaten, vleeshouwersknecht (11-8-1831);
- Abraham Brand, 24-12-1831, goed gedrag;
- Johannes van Meggelen, arbeider, goed gedrag, 24-12-1831;
- Jan Driessen, draijer, goed gedrag, 24-12-1831;
- Jan van Persijn, timmerman, goed gedrag, 24-12-1831;
- Rachel Jacob Gosselaar huisvr Michel Abr. HEMELRAAD, paspoort;
- Pieter den Boer, 31-12-1831;
- Cornelis Kuipers, vader van Adrianus (hospitaal Haarlem);
- Gerrit Geurink, goudsmid (hospitaal s Gravenhage);
[FOTO] - Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze op het getuigenis van Johannes MIJNDERS van beroep schipper en Jan van der KAA van beroep kantoorbediende, beide alhier, dat de persoon van Adrianus van den Linden, koopman, geboren en wonende alhier, is Eigenaar van een Damschuit genaamd Op Hoop van Zegen wordende door Jacobus Spoel van beroep Schipper mede wonende alhier En dat denzelven Spoel is van een goed en onbesproken gedrag en zederd zijne geboorte Burger en Inwoner dezer stad
Dordt den 26 November 1831
[FOTO] - Wij ondergeschrevene verklaren wel te kennen Jacobus Spoel Schipper van beroep. En dat denzelven is van een goed en onbesproken gedrag en zederd zijne geboorte Burger en Inwoner dezer stad
Dordt den 24 November 1831
- Jan van Eisjbergen, zeeman;
[FOTO] - Wij ondergeschrevene verklaren wel te kennen Jan MIJNDERS Jzn, Schipper van beroep. En dat denzelven is van een goed en onbesproken gedrag en zederd zijne geboorte Burger en Inwoner dezer stad
Dordt den 21 November 1831
[FOTO] - Wij ondergeschreven verklaren dat Arij van Es, van beroep Schipper, is van een en onbesproken gedrag en zederd zijne geboorte Inwoner dezer stad
Dordt den 19 November 1831
- Jan van Breda Jr, H. van Sluisdam;
- Joost Zondervan, metselaar;
- Anthonij Schaap, varensgezel, 6-12-1831, goed gedrag;
- J .W. Bruijstens;
- Geertruida Louiza Middelburg, schoolhouderesse;
- Gerrit de Rot;
- Joh. Petr. Hessels, 19-12-1831;
- Buijs 't Hooft, borgtogt, fa. Wed. H.v.d. Sande en Zn, zoutzieders;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Johannes Hendrik Jansen; besluit 7 juli 1831 N 16, Triumpha Maria;
- Pieter Blommers;
- Willem Jumeni;
- Petrus Henricus Tussenbroek, 7-10-1831;
[FOTO] - Burgem. en Weth der Stad Dordrecht Certificeren bij deze dat Gerrit van Erp, Commissionair wonende binnen deze stad, zedert het jaar 1825 tot met des Jare 1830 in het patent-Register alhier heeft doen inschrijven Een overdekte Aak genaamd De Vriendschap bevaren wordende door A. van Beuningen groot volgens meetbrief afgegeven door de scheepsmeester J. Mouthaan 120 Tonnen
Dordrecht den 5 oktober 1831
- Martinus Bottemanne, steenhouwer, paspoort 22-11-1831;
- Cornelis Kokkeel;
- Quiria Martinot, parapluij, 5-10-1831;
- Frans Arnold WEBER, inlandsch kramer;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Jan Jacob Wilson (Aurora) + Joh. Willems (de Twee Gezusters) + Joh. Wilk Hack (Liebe und Friede) 24-9-1831;
[FOTO] - Wij ondergescrheven verklaren wel te kennen Adrianus Jacobus Klootwijk, schippersknecht alhier, en dat den zelven is van een goed en geschikt gedrag zijnde voorts van ons uit. Dordt 15 Oct 1831
- Joost Brand, goed gedrag, 11-10-1831;
- Hendrik de Kok, goed gedrag, 11-10-1831;
- Pieter Rissart, kuiper, 11-10-1831;
- C.H.F.A. Roos wed. von Schonstadt 5-12-1831;
- Cornelis van Bock, schipper, goed gedrag 25-10-1831;
- Johannes Teuling, arbeider, goed gedrag. 25-10-1831;
- Machlina van Dorsse wed. Hendrik Vriesendorp (erfgenamen);
- Arie van Pelt, arbeider;
- Abraham BRANDT;
- Clotilde Descrij, geb. BVarclay;
- Lauwrens Eldertse van Persie, goed gedrag, 18-10-1831;
- Teunis Pieren, goed gedrag, 18-10-1831;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Frederik Smits (J.A. Quack te Nijmegen, de Jonge Jacob) + J. van den Emster (J.A. Quack, de Nieuwe Onderneming), 15-10-1831
Arnold van Beuningen (het Vergenoegen) + Gerardus Prenger (de Hoop); 15-10-1831;
Willem Dahmen en Matt Lamers; Cornelis van Alen;
- Hermnaus den Hartog, kaarsemaker;
- Dirk Moolekamp, hospitaal Amsterdam, 28-10-1831;
[FOTO] - PROCES VERBAAL.
Heden den 22-2-1831 compareerden voor ons Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht
De Heer Hendrik WEIJMANS Rentenier Eigenaar van en wonende in ene huis staande naast het huis van den Heer Jan Hendrik Beddings in de Wijnstraat te Dordrecht geteekend B N 30 t welk den Heer voornemens is te doen inrigten tot eene Distilleerderij en wel speciaal tot stokerij van Likeuren, en ook als zoodanig in werking te brengen.
De Heer Johs. Jac. Schenau broodbakker, voorwaardelijk Eigenaar van een Huis staande aan de andere zijde, naast het zoo evengemelde Huis van den Heer Jan Hendrik Beddings
De Heer Anthonij Kist Ez Lid van den Raad dezer Stad, en Procureur bij de Regtbank van eerste aanleg te Dordrecht en wonende alhier, Eigenaar en bewoonder van Een Huis staande over het meergemelde Huis van den Heer Beddings, in de Wijnstraat op den hoek van de Gravestraat en
De Heer Nicolaas Trumpi koopman in garen, Eigenaar en bewoonder van een huis in de Wijnstraat bije vlak over 't voorn Huis van den Heer Beddigs, op den andere hoek van de Gravestraat.
Aan alle welke personen, als de Eigenaars van de naarstig gelegen huizen, bij het Huis of pakhuis waar in de Heer Beddingd gaarne eene DISTILLEERDERIJ en wel speciaal tot het stoken van Likeuren zoude oprigten en uitoefening wij medegedeeld en voorgelezen hebben, het Request door gemelde Heer Beddigs aan de Heeren Gedep. Staten van Zuid Holland gepresenteerd te bekoming van Hem Ed. groot Achtb. toestemming tot den oprigting en uitoefening.
En hebben wij, daar op, aan de Comparanten naar aanleiding van zijner Majesteits Besluit van den 31 Jan 1824 afgevraagd, of zij tegen het teostaan van het voors. verzoek van den Heer Beddigs, eenige belangen of bezwaren hadden in te brengen, en zoo ja welke?
En heeft de eerste Comparant den Heer Hendrik WEIJMANS, hier op verklaard, dat hij de daastelling en uitoefening van zoodanige distilleerderij of speciaal Stokerij van Likeuren, aldaar zeer gevaarlijk voor t ontstaan van brand, beschouwde, en hij om die reden zich tegen het accorderen van het verzoek verklaart, te meer daar hij vermeent dat die Stand of buurt te veel in t midden der Stad is om daar zoodanig iets toe te laten.
Waarop de tweede Comparant de Heer Schenau ons verklaard heeft in de oprigting en uitoefening van eene distilleerderij of speciaal Stokerij van Likeuren, zoo veel gevaar van brand niet te zien, dat de ketels en het vuurwerk wel zoodanig gemaakt kunnen worden, dat het gevaar van brand wordt voorgekomen, en dat hij zich in het geheel niet tegen het accorderen van het voorschreven verzoek verklaard.
Waar in tegen de derde Comparant de Heer Kist ons verklasrd heeft dat hij, voor eerst eene speciale reden tegen het toestaan van het verzoek van den Heer Beddigs heeft, te weten, dat onder deszelfs voormelde Huis of pakhuis, het groote riool van het huis van hem comparant met het Stadsriool heene loopt naar de haven, en hij moest dat door het metselen of stellen van ketels of stookplaatsen in dat huis of pakhuis, hetzelve riool schade zoude kunnen lijden, althans dat bij noodige reparatie of ontstaan van gebreken aan het zelve, men daar geheel niet, of niet dan met zeer veel moeite bij zoude kunnen komen. En ten anderen dat hij de uitoefening van eene Distillerderij of speciaal eene stokerij van Likeuren wat het ontstaan van brand betreft voor zeer gevaarlijk houdt, en ook van gedachten is dat de Stand daar ter plaate, in het midden der Stad, zoodanige Stokerij niet permitteert.
En heeft de vierde Comparant de Heer Trumpi, ons daar in tegen verklaard, dat hij ten dezen van het zelfde gevoelen is, als de tweede Comparant de Heer Schenau, hier voor heeft opgegeven.
En is hiervan door ons der proces Verbaal opgemaakt.
- Thomas Burkli 17-2-1831;
- Adrianus van Well 16-2-1831;
- Klaas v.d. OEVER
- Jan Scheepbouwer 14-1-1831;
- Hendrika Telders wed. A.J. verbeek;
- Jan van Nievervaart / Elias BOONEN, paspoort;
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigs houden, dat het Fregatschip genaamd de Dortenaar lang veertig Ellen 55 duimen en wijd 7 Ellen 90 duimen en hol 5 Ellen 98 duimen, en daar over gemeten op 451 Lasten, alhier bij den Scheepsbouwmeester Cornelis Gips op zijne werf is gebouwd en op den 28ste Augustus 1830 te water gelaten.
Dordt 22 Febr 1831
- Joannes Cuperus, nat. mil 1814/1815;
- Pieter Abr. van Anphen, huisonderwijzer;
- Joh. Maria van Loon wed. B.J.H. MULLER (in het engels);
- Willem Fraan;
- Mozes Philip van Goch, 51 jaar, paspoort (29-6-1831);
- Jacob Dom. Soethout, overl. 5-02-1831;
- Florent van Wageningen, paspoort;
- Jean Baptist RUSCONI, schoorsteenveger (30-5-1831);
[FOTO] - Koningrijk der Nederlanden. Certificaat van Oorsprong van Goederen ter verzending bestemd naar Oost-Indie;
Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht, verklaren bij deze dat op heden den 18 Maart 1831 voor hen verschenen is :
Frederik Cornelis Deking Dura als Procuratiehouder van Gerrit van Hoogstraten & Zn, Touwslagers, wonende binnen deze Stad, dewelke met solemnele Eede heeft verklaard dat zij voornemens zijn, van hier te verzenden naar Batavia Fregatschip de Dordtenaar kapt. Dirk van der Koogh, de hieronder omschrevene goederen, alle alhier in hunne gevestigd Touwslagerij vervaardigd.
H No. 1-6 6 kabeltouwen, lang 125 vadem
No. 1 dik 8 1/2 dm
No. 2 dik 8 1/4 dm
No. 3 dik 8 dm
No. 4 dik 7 3/4 dm
No. 5 dik 7 1/2 dm
No. 6 dik 7 1/4 dm
H no. 7-9 3 Paardlijnen, lang 125 vadem
No. 7 dik 4 1/2 dm
No. 8 dik 4 dm
No. 9 dik 3 1/2 dm
- Huibert van Herwaarden, varensgezel (30-6-1831);
[FOTO] - Wij B en WW der Stad Dordrecht, Certificeren bij deze dat aan ons bekend is en wij ten vollen overtuigd houden, dat de Poonschuit genaamd De Vrouw Clazina hebbende een dek en eene mast, zijnde groot 26 tonnen, ieder ton gelijk met den teerling van de Nederlandsch El, te huis behoorend te Katwijk aan Zee, alhier op de werf van den Scheepmaker wijlen Pieter Gips thans toebehoorend aan deszelfs wed. in den Jare 1808 is gebouwd.
Dordrecht 27 Junij 1831
- Cornelis Rijnaart 15-6-1831;
- Jan Moret, particulier 9-6-1831;
- Christoffel van Emmerik;
- Robbertus van Witt, goed gedrag, 21-5-1831;
- paspoort Jacobus Strickaert, 36 jaar;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] De Burgemeester der Stad Dordrecht inviteert bij deze de Commissie benoemd naar aanleding van het van Z.M. besluit den 7 Junij 1831 vermeld in de kennisgeving van dn Heer Staatsraad administrateur der directe belastingen in en uitgaande Regten en accijnzen van den 8 dezer betrekkelijk de vaart op de RIJN ten opzigte van Gerrit van Erp, Rhijnschipper, verslag te willen doen of den zelven van Erp de vercesschtters heeft voorgeschreven in het 1e onderdeel van artikel 2 van gemelde Koninklijk besluit ten einde ana hem de verklaring daarin vervat te kunnen geven.
Dordrecht 30 Junij 1831
- Govert Cornelis Stoop;
- Arij Engels, 4-8-1831;
- Roelof Akkerman;
- Coenraad Christina Schnuck, Dirk Schotman, goud en zilver;
- Jacob Vogel, bedienaar der begrafensisen;
- Anth. Nic. BOUVY, paspoort Duinkerken 5-9-1831;
- Willem Bruijnings;
- Corn Gerardus Tijssens;
- Christ. Corn. Arbout;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Johan Holsken (Maria) en Willem van Hees (Zorg en Vergenoegen) 11-8-1831;
- Albertus Sumerie, arbeider;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Johannes Willems (de Gezusters) 9-9-1831;
- Gerrit van Efferen;
- Frans Ponte;
- Bernard Jan Vrijthoff, borg;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Herme Holtz (de Jonge Franciscus) 26-8-1831;
- Jesse Obbe Enzelman;
- George Fogarot, winkelier, goed gedrag 16-9-1831;
- Pieter Erkes, tuinmanskencht;
[FOTO] - [RIJNVAART 1831] Pieter Willem Haentjes (de Jonge Jan Jacob) 20-9-1831;
[FOTO] - Het tegenwoordig Register inhoudende twee bladen is door ons Burgemeester der Stad Dordrecht op ieder blad getekend en geparapheerd. En diende voor Pieter SMITS, als Commiss van [de Stoomboot Willem de Eerste varende v Nijmegen op Rotterdam en vice versa] 't Stoomjagt de ANNA PAULOWNA, varende van s Bosch op Delfshaven en vice versa, om door hem daarinne van dag tot dag aanteteekenen de bestemming der Goederen als anders welke aan hem in verz.. qualiteint zullen worden aangeboden
Dordt 24 Febr 1831
[FOTO] - [PASPOORT] Wij Burgemeester en Wethouders der Stad Dordrecht Certificeren bij deze ten verzoeke van den Heer Hendrik Simon HIJMANS, Medicine Doctor [geboren en voor de nat Militie Ligting geloot] te Dordrecht en alhier gewoond hebbende tot het Jaar 1821 en als toen met en woon van hier naar Rotterdam vertrokken en aldaar gewoond hebbende tot in het begin van het Jaar 1830 en zederd die tijd tot in de Maand Augustus ll te BRUSSEL gewoond en van daar weder met en woon binnen deze Stad gekomen, oud 31 jaren, hebbende zwart haar, dito wenkbraauwen en zwarte oogen, oridinaire neus, zwart baard en zijnd elang een el 7 palm 3 duim voornemens zijnde om te reizen naar Duitschland dan daartoe benoodigd hebbende een buitenlandsch paspoort dat naar het ons toeschijnt er geene redenen zijn, waarom aan gemelde Heeer tot doen van genoemde reize, zoodanig een paspoort zoude behoren te worden geweigerd.
Dordt 18 Febr 1831
[FOTO] - De ondergeteekende J.B. 't Hooft Scheeps Makelaar wonende alhier verklaard dat het hem bekend is dat kapitein Klaas van den Oever zich met zijn huisgezin in de Maand October jl hier ter stede met der woon gevestigd heeft.
Dordt den 15 Febr 1831
+
Wijk B 319 (Wollewevershaven)
Klaas van den Oever
Herderina Schot
zijne huisvrouw
Antje, Huibertje, Wilhelmina, Klaas, Henderina, Naatje <---- KINDEREN
zijn hier gekomen de vrouw & kinderen den 29 October 1830 van Antwerpen;
- H.H.I. van Bever, geb. Leuven, paspoort 31-3-1831;
- Jan Huizer;
- Arie Driesen v.d. Weg, paspoort 17-3-1831;
- huizen Jan Veth en Joh. Struijk (notaris J. de Koning);
- Seraculus Simons MOSSEL geb. Amsyterdam 18 mei 1774;

Laatst gewijzigd: januari 2008.