Aanmelden | Contact
Zoeken

Amsterdam / Den Haag - bedrijfsdossiers


Bron: Noord-Hollands Archief
Toegang: 448 "Handelsregister Amsterdam 1922-1975"
Inventarisnummer: 1378

DOSSIER 55174
(Bernhard Lemke) Deutsche Werkstätten für Wohnungskunst te 's-Gravenhage (filiaal), gevestigd te Amsterdam

INHOUD
  • A. 31-12-1940 eerste opgaaf
  • B. 18-09-1941 opgaaf betr. kapitaal
  • C. 27-07-1942 opgaaf adreswijziging
  • D. 15-01-1943 opgaaf proc. houder
  • E. 30-09-1943 opgaaf wijzig. handelsnaam
  • F. 06-06-1944 opgaaf opheffing filiaal

F. (12-10-1945).


Opgaaf van B. Lemke (Deutsche Werkstätten für Wonhnungskunst), gevestigd te 's Gravenhage, Wagenstraat 100.

Beheerder:
Arie Elbertus Boers, beheerder krachtens beschikking M.C., woonplaats Vreeswijkstraat 19 te s Gravenhage, geb. Loosduinen 15 febr. 1903.

(aangever: A.E. Boers, Vreeswijkstraat 19 Den Haag, beheerder M.C, Den Haag, 25 juli 1945; De uitoefening van het bedrijf is vermoedelijk in September 1944 gestaakt)

+
VERZAMELFORMULIER
De Militaire Commissaris voor 's-Gravenhage e.o. Militair Gezag
Afdeeling Rechtsherstel en beheer.
Nr. 193
's-Gravenhage, 13 Juli 1945.
Koninginnegracht 98.
tel. 555781.
MILITAIR GEZAG
De Militaire Commissaris voor's-Gravenhage e.o., mede uitoefenede de bevoegdheden, toegekend aan het Militair Gezag in het vorengenoemde gedeelte van het in bijzonderens taat van beleg verkeerende grondgebied van het Rijk in Europa;
Overwegende, dat zich hier een zeer dringend geval vorodoet, waarin zonder uitstel doenst te worden voorzien;
Gelet op het bepaalde in art. 19 lid 1 van het Besluit Vijandelijk Vermogen;
Gehoord de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer te 's-Gravenhage;
benoemt A.E. Boers, Vreeswijkstraat 91 te 's-Gravenhage met ingang van heden tot BEHEERDER over het vermogen van B. Lemke, van nationalitieit Duitscher, gewoond hebbende Wagenstraat 98/100 te 's-Gravenhage en beveelt dat de benoemde zich zal gedragen naar de hem door het Miltiair Gezag verstrekte, c.q. nader te verstrekken instructies.
Gegeven te 's-Gravenhage den 13en Juli 1945.
DE MILITAIRE COMMISSARIS voor 's-Gravenhage e.o.
w.g. Majoor Ir. M.L. Kalff.
Voor eensluidens afschrift: w.g. Mr. J. Woltjer, Hoofd Afdeeling Rechtsherstel en beheer.

G (08-04-1947).
Opgaaf van Deutsche Werkstätten für Wonhnungskunst, gevestigd te 's Gravenhage.

De zaak is met ingang van 1 april 1947opgeheven.

(aangever: A.E. Boers, Vreeswijkstraat 19 Den Haag, beheerder M.C, Den Haag, april 1947)


NB.
- bevolkingsregister Amsterdam 1893-1939
1. Bernhard Peter Elfried LEMKE * 12-1-1904 Lingen, stoffeerder, 1-10-1934 uit Lingen a/d Ems (Hanover), vader: Ambrosius, moeder Maria Gesina Elisabeth Hovestadt;
2. Emilie Anna HEMPEL * 5-2-1914 Gladbach, 17-12-1936 uit (19-1-1939 eigen kaart), vader: Emil, moeder: Karoline Wilhelmine Olga Grimberg;
Wonende: Singel 52, (16-5-1935) Marnixstraat 153; Singel 78 (4-2-1936), (31-3-1936) 1e J. Steenstraat 7, (15-8-1938) Willemsparkweg 208).

- Albert Kalkman, geb. Breda 12-4-1898, 29-5-1934 van Rotterdam naar Den Haag, administrateur, tr. Amsterdam 6-12-1923 Gerritje Hermina Stunnenberg, geb. Ambt Almelo 3-9-1903, 29-5-1934 van Rotterdam naar Den Haag.
Kinderen:
1. Hermina Johanna Kalkman, geb. Rotterdam 12-2-1926.
2. Cornelis Kalkman, geb. Delft 5-5-1928.
3. Albert Kalkman, geb. Delft 10-4-1931.
4. Nelly Kalkman, geb. Den Haag 20-3-1935.
[http://denhaag.digitalestamboom.nl]

- KADASTER DRODRECHT
legger 21327 Bernhard Lemke, meubelfabrikant, 's Gravenhage Wagenstraat 100

-. - (K6840) ged (1942) dj 1947 verkoop, van 15507-71 | -
1. Weeskinderendijk (K7404) meubelfabriek houtzagerij kantoor ontspanningslokaal erf (1943) dj 1947 verkoop, van 15507-71 | 21445-6
[http://files.archieven.nl/46/f/581/581_087_01.pdf]

- [BRON: SAD 752-14620] 12699a (12389d)
* BOUWVERGUNNING De Burgemeester van Dordrecht.
Gezien het op 27 Juni 1942 ingekomen verzoek van B. Lemke kantoorhoudende Wagenstraat 98-100 te 's-Gravenhage
en de daarbij overgelegde bescheiden, waarbij vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen van een tijdelijk schaftlokaal op het perceel aan den Weeskinderendijk No 129 alhier kadastraal bekend Sectie K6840;
Gelet op de Woningwet en de Bouwverordening 1937.
overwegende:
Besluiten:
behoudens de rechten van derden,
(1) de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de ingediende aanvraag en de overgelegde stukken, voor zoover deze niet afwijken van de bepalingen der bouwverordening, tenzij daartoe vrijstelling is verleend;
(2) Vrijstelling te verleenen van het bepaalde bij:
artikel 64, 2e lid, der Bouwverordening betreffende de dikte van de muren, overeenkomstig het overlegde plan.
DORDRECHT, 13 Juli 1942. De Burgemeester van Dordrecht.
* BOUWAANVRAAG ingekomen 27-6-1942 Reg. A No. 97
Ondergeteekende B. Lemke kantoorhoudende 's Gravenhage Wagenstraat 98-100 telf 112428.
verzoekt bij dezen in hoedanigheid van eigenaar vergunning voor het plaatsen van een tijdelijk schaftlokaal op het perceel aan de Weeskinderendijk No 129 alhier kad. bekend sectie K6840.
Het bouwwerk zal worden bestemd tot Schaftlokaal voor het personeel van de bestaande Meubelfabriek.
Met de uitvoering van het werk zal worden belast zal worden gemaakt door aanvrager in eigen beheer van het bestaande materiaal.
De bouwkosten de geheele afwerking inbegrepen zullen bedragen f 1000.
Dordrecht 26 Januari 1942. (get) B. Lemke.
+
TEKENING behoort bij aanvraag 27-6-1942; besluit van B en W dd 13 Juli 1942 no 97.
Meubelfabriek B. Lemke 24-6-1941
* voorgevel
* begane grond
* balklaag
* doorsnede AB
* kapplan

- [BRON: SAD 752-14621] 12699b (12389e)
BOUWAANVRAAG ingekomen 27-6-1942 Reg. A No. 98
OndergeteekendeB. Lemke wonende 's Gravenhage Wagenstraat 98-100 telf 112428.
verzoekt bij dezen in hoedanigheid van eigenaar vergunning voor het bouwen van een afdak voor het afdekken van hout bestemd voor de Meubelfabriek op het perceel aan den Weeskinderendijk No 129 alhier kad. bekend sectie K6840.
Het bouwwerk zal worden bestemd tot het afdekken van hout bestemd voor verwerking in de meubelfabriek.
Met de uitvoering van het werk zal worden belast Firma W. & C van den Bosch, aannemers wonende Dordrecht
De bouwkosten de geheele afwerking inbegrepen zullen bedragen f 450.
Dordrecht 25 Juni 1942. (get) B. Lemke.
* BOUWVERGUNNING De Burgemeester van Dordrecht.
Gezien het op 27 Juni 1942 ingekomen verzoek van B. Lemke kantoorhoudende Wagenstraat 98-100 te  's-Gravenhage.
en de daarbij overgelegde bescheiden, waarbij vergunning wordt gevraagd voor het bouwen van een afdak voor het afdekken van hout op het perceel aan den Weeskinderendijk No 129 alhier kadastraal bekend Sectie K6840;
Gelet op de Woningwet en de Bouwverordening 1937.
overwegende:
Besluiten:
behoudens de rechten van derden,
(1) de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de ingediende aanvraag en de overgelegde stukken, voor zoover deze niet afwijken van de bepalingen der bouwverordening;
Dordrecht 13 Juli 1942. (get) Bleeker. De Burgemeester van Dordrecht.
+
TEKENING behoort bij aanvraag 27-6-1942; besluit van B en W dd 13 Juli 1942 no 98.
Meubelfabriek B. Lemke 28-6-1941 afdak voor houtberging
* plattegrond (inrijpoort transformator)
* doorsnede AB

- Meine Betriebe sind vom 3 Aug. bis zum 8 Aug. wegen Betriebsferien
GESCHLOSSEN
B. LEMKE
Deutsche Werkstätten für Wohnungskunst, Den Haag
Möbelfabrik B. LEMKE, Dordrecht
Polstermöbelfabrik B. LEMKE, Amsterdam
[bron Haagsche Courant 29-7-1942]

Laatst gewijzigd: 2011.