Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

FEBRUARI 1909


- Coquelin Aine als Napoleon in "Pius que reine".
- Constant Coquelin (+), genaamd Coquelin Aine, overleden op 68-jarige leeftijd
- Sascha Colbertsin, Russische 15-jarige viool-virtuoos.
(BRON: pag. 64 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 februari 1909)

- een ijsfeest te Hindeloppen, in kostbare 18e eeuwsche Hindelooper kledij
(BRON: pag. 68/69 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 februari 1909)

- IJswedstrijd in ALKMAAR. Boven: de schoonrijdster mej. F.J. SIEMENS uit Groningen, die den eersten prijs bij het individueele rijden verwierf; Onder: mej T. BLAUWBOER en de heer C.R. BLAUWBOER uit WIERINGERWAARD, die den eersten prijs voor paren behaalden.
- De gem. Hallum (Fr.) en de Ring Stiens hebben hun beminden voorganger Ds. J. SCHUIRINGA, sinds 1894 in eerstgenoemde plaats in functie, ter gelegenheid van zijn 25-jarige evangeliebediening op hartelijke wijze gehuldigd. - Bij zijn zilveren ambtsjubileum vielen Ds. H. FEYKES, sinds 1890 predikant bij de Hervomde Gemeente te DORDRECHT, de meest ondubbelzinnige bewijzen te beurt, dat hij in breeden kring hoogachting en genegenheid verworven heeft.
- Eerste lange-baanwestrijd voor amateurs-schaatsenrijders te Veendam. Op de fraai gelegen spiegelgladde baan werd ten aanschouwe van vele belangstellenden uitmuntend gereden; onze foto geeft den 500-M.kamp te zien, tusschen WEYER uit WILDERVANK (1) en KALT uit LEEUWARDEN (2) - Ovaal: de bekende hardrijders DE WAARD uit Groningen (1), W. TACONIS Jr. uit HEERENVEEN (2), S. KONING uit Groningen (3) - Het Duitsche kampioenschap werd bij dezen wedstrijd geslagen.
- De laatste gegratificeerde oud-strijder en drager van het Metalen Kruis in de provincie Groningen, de heer H.J. VAN DEN VELDE, geb. 14 nov 1810, is de vorige week overleden; hij was in 1830 en 1831 als hoornblazer in militairen dienst en maakte den 10-daagschen veldtocht mede.
- De stad Haarlem heeft een harer geachte ingezetenen door den dood van mr. H.C. VAN MEURS, advocaat en procureur en oud-griffier van het Gerechtshof te PARAMARIBO, verloren.
- Mr. R.F.L. VAN ALPHEN, kantonrechter te DOESBURG, in op 60-jarigen leeftijd overleden; zijn stipte rechtvaardigheid, zijn tact enmenschenkennis hebben hem hoog aanzien doen verwerven.
- Ds. J. KARRES, sedert 1893 predikant der Hervormde Gemeente te 's-Gravenhage,ondervond bij zijn zilveren ambtsbediening vele treffende bewijzen van hoogachting en genegenheid.
- Mr. A. TELDERS, sedert 1895 raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, ridder der orde van den Ned. Leeuw, is benoemd tot vice-president van dit hoogste rechtscollege in ons land.
(BRON: pag. 72 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 6 februari 1909)

- oudste huis Amsterdam, Bonte Kraaiengang aan de Prins Hendrikkade.
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari 1909)

- mevr de Boer - Van Rijk, 35-jarig jubileum -> The van Duyl-Schwartze, Anna van Gogh-Kaulbach, Marie Metz-Koning, Jaqueline Reyneke van Stuwe, Dr Otto Brahm
- heer Bach met echtgenoote op reis in Oost-Afrika
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari 1909)

- Marie van Westerhoven, 35-jarig toneeljubileum.
- Willem Royaards, W. Stumpff Jr
- Jacq. Royaards-Sandberg, Sophie Brender a Brender, mevr Ranucci-Beckmann, Folkert Kramer, Ko Arnoldi.
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari 1909)

- 3 foto's 100-jarig bestaan societeit de Harmonie te Winschoten.
(BRON: pag. 75 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari 1909)

- Op onze foto aan deze bladzijde zijn afgebeeld drie ELBURGER spieringvisschers, die tijdens hun gevaarlijk bedrijf in de Zuiderzee afgedreven, een bangen nacht op een IJSSCHOTS doorbrachten en door de postboot "Minister Havelaar" gered werden in den omtrek van URK. Op den voorgrond ziet men de ingedienten, die zij op hen ongelukkigen zwerftocht bij zich hadden: sleden, groote bijlen en een lantaarn. Wij steunen gaarne den zeer gerechtvaardigden oproep van het Elburger comite, met den wakkeren burgem. MAZEL aan het hoofd, gericht tot onze liefdadige landgenooten, om een penningske bij te dragen tot aankoop van een ijsvlet. (onderschrift foto: Drie der geredde Elburger spieringvisschers, waaronder de 60-jarige HANNES BROEKHUIZEN en ter linkerzijde diens flinken zoon). (ZIE:http://www.botterselburg.nl/de%20vloot%20in%20detail.htm)
- De heer Christ VAN VEGGEL herdacht onlangs onder vele blijken van waardeering en vriendschap den dag, dat hij 60 jaar lang zijne goudsmidsloopbaan vervult bij de firma F.A. GHIJBEN te 's-Hertogenbosch; hij is de nestor der fabriek, en werd niet alleen door zijne kameraden, waaronder er waren van 35 dienstjaren, gehuldigd, maar ook door zijne chefs en diens familie. De jubilaris werkte pl.m. 60 jaar geleden mede aan de Koningskroon voor den lijkwagen van Koning Willem II.
- Te Rotterdam herdacht de bekende, ijverige gymnastiekleeraar A.G.H. VAN MEEKEREN de vorige week zijn 40-jarig ambtsjubileum; tal van bewijzen van waardeering vielen hem ten deel.
- Ter belooning van zijne uitstekende krijgverrichtingen op het eiland Celebes in 1907, is onlangs benoemd tot ridder in de Mil. Willemsorde 4de kl. de kap. der inf. P. VAN GENDEREN STORT, geb. in 1873, benoemd tot 2de luit. in 1893, bevorderd tot 1ste luit. in 1896 en tot zijn tegenwoordigen rang in 1906.
(BRON: pag. 84 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 13 februari 1909)

- Herinneringen aan de kleinste dwerg der wereld. De koets van wijlen de zoogenaamde Prinses Pauline, die op 18-jarigen leeftijd eene lengte van 48 cm en een gewicht van 8 1/2 pond had; dit wonder der menschheid, geboren te Ossendrecht in 1876, was welgvormd, intelligent en lieftallig; ofschoon zij ruim 12000 gulden uitloofde aan het meisje van hare geringe lichaamsproportien, boden zich geene mededingsters aan. - De hier afgebeelde te koop zijnde koets is 90 bij 90 cm. Rechtsboven: Prinses Peuline, met haar impressario op eene tournee door Belgie. Linksboven: Prinses Pauline in communie-costuum. Onder: De Prinses op 17-jarigen leeftijd met hare zusters. (BRON: pag. 87 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 februari 1909)

- Clotilde Kleeberg (+ 42 jaar), Frans pianiste
- mej. Alida Ringler, voordrachtskunstenares te Leeuwarden
- A. v.d. Horst, van Warmelo, Alex post, Gilhuijs, mevr v.d Horst, Marie Post, mevr. de Boer-van Rijk, van Praag, mej Tilly Lus.
(BRON: pag. 89 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 februari 1909)

- heer Bach in Oost-Afrika: Beira, Aden.
(BRON: pag. 91 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 februari 1909)

- Deze aardige kinderauto heeft in plaats van een motor, een trapbeweging met kettingoverbrenging en wordt door pedalen in beweging gebracht; de kracht daarvoor noodig schijnt zelfs geringer dan voor menige kinderfiets; het rijtuigje werd vervaardigd in de EXCELSIOR rijwielenfabriek van de frima P.J. WIJTENBURG (Middelburg-Vlissingen).
- De heer DIRK J. BALFOORT, 1ste violist van het Residentieorkest, is onlangs benoemd tot eerste concertmeester van het Gewerbehaus-orkest te Dresden.
- Op 70-jarigen ouderdom is te 's-Gravenhage tengrave gedaald de oud-commisssaris van politie en waterschout te GRONINGEN, de heer A. DOYER, ridder der orde vanoranje-Nassau.
- De heer N. DE KRUIF, geb. in 1837, lid van den gemeenteraad, secretaris-penningmeester van het RK-kerkbestuur te WOERDEN en sedert ruim eene halve eeuw werkzaam bij het Groot-Waterschap van Woerden, vierde de vorige week zijn zilveren jubileum als secretaris-penningmeester van dat college.
- De gep. generaal-majoor BARON DE POSSON, dienstdoend adjudant en stalmeester van wijlen Z.M. KONING WILLEM III, en na zijne pensionneering adjudant enkamerheer in b.d. vanH.M. de Koningin, is kortelings te Wiesbaden overleden.
- Ds. K SCHARTEN, pred Ev Luth A'dam, overleden (73 jaar).
- Emilio BRUSA.
- T.P. SCHOLTEN, Enschede, 67 jaar, fabrieksschool.
(BRON: pag. 91 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 20 februari 1909)

- artikel Dr. Jan Pieter Heije (1 mrt 1809 - 24 febr 1876), grafmonument te Abbenes (gem. Haarlemmermeer)
(BRON: pag. 98 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari 1909)

- Een moeielijke tocht door het ijs van KAMPEN over URK naar ENKHUIZEN. De postboot "Minister Havelaar", van KAMPEN op URK varende, met onzen fotograaf aanboord, die den tocht meemaakte om de vereischte opnamen in verband met den ijstoestand aldaar te doen, heeft eenige uren op zee doorgebracht eninspnnende pogingen aan den dag gelegd om den havenmond te bereiken. Sterke ijsvelden en zwaar drijfijs veroorzaakten groote stoornis in de gemeenschap, zoodat de havenvuren en het licht van den vuurtoren niet ontstoken werden; die belemmiring in de scheepvaart heeft verscheidene dagen geduurd. (4 foto's: vuurtoren Urk)
(BRON: pag. 101 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari 1909)

- foto Zuid-Nederlandsch echtpaar.
(BRON: pag. 103 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari 1909)

- Mevr Iracema BRUGELMANN. Op het concert, dat den 2den Maart, in de groote zaal vanhet Amsterdamsch Concertgebouw, ten voordeele van de vereeniging "Voor het schoolkind", wordt gegeven,zal zich een der meest-gevierde zangeressen van den tegewoordigen tijd, HEDY IRACEMA BRUGELMANN, een Braziliaansche van geboorte, doenhooren. Ook de hier welbekende vioolvirtuoos CARL FLESCH verleent zijn medewerking. De piano-begeleiding heeft de heer Karel DE JONG op zich genomen.
- Mevr Charlotte Boerlage-Reijers, uit Berlijn, die den 10de febr zooveel bijval oogstte met haar optreden in het Concertgebouw te A'dam... (zangles van Jeanne Broek-Landre / Julia Cuip / Etelka Gerster).
- Mevr Marie VAN EYSDEN-VINK, dames Man-Bouwmeester en Julia van Lier-Cuypers.
(BRON: pag. 105 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari 1909)

- Te Teteringen bij Breda, is overleden Mr E.A.E. VAN DER KEMP, sedert 1885 kantonrechter te Zevenbergen en om zijne rechtschapenheid zeer geeerd.
- De kap. der genie M.H. VAN RIJSBERGEN, die, op nonactiviteit te SCHEVENINGEN verblijf hield, is de vorige week op 43-jarigen leeftijd overleden; deze kundige officier werd in 1885, na voltooide studien aan de K.M.A. tot 2de luit. ben., en in 1892 tot 1ste,, en in 1901 tot kap. bevorderd. De generaal-majoor BECKING, Inspecteur van het wapen, hield aan de geopende groeve eene voortreffelijke rede, waarin hij de goede hoedanigheid van deno verledene schetste.
- Op 85-jarigen ouderdom is te ZEIST overleden Jhr. F.H. VAN DER POL, oud-inspect. van den Registratie, oud-lid van den Raad aldaar, oud-directeur van de KOSMOS, medeoprichter vanhet Koninklijk Zeister Harmoniemuziekkorps enz Bij zijn goudenjubileum werd hij benoemd tot ridder van den Nederlandschen Leeuw.
- De heer H.G. HAMMACHER, sinds 1877 notaris en thans wethouder te GROEDE (prov Zeeland), ondervond bij zijn 30-jarig jubileum als lid van waardering van de Prov Staten van Zeeland, talrijke blijken van waardeering en vriendschap. H.M. de koningin benoemde hen het vorig jaar tot ridder der orde van Oranje-Nassau.
- De gem. Delden heeft op ondubbelzinnige wijze blijk gegeven van waardeering en sympathie voor haar bekwamen, en ijverige gem.-secretaris, den heer S. WIJBENGA, ter gelegenheid van diesn zilveren jubileum als zoodanig; hij begon zijne loopbaan in 1876 als volontair ter secretarie van VIANEN en was van 1877-1881 te SCHIERMONNIKOOG in functie. De heer WIJBENGA is lid vanhet hoofdbestuur van den Ned Bond vangemeente-ambtenaren, secretaris van de Kamer van Koophandel enbestuurslid of beschermer vanonderscheidene andere nuttige instellingen, stichtingen vanliefdadigheid enz.
- Jhr. A.W.G. VAN RIEMSDIJK, heeft in zijn jongste tooneelwerk "Silvia Silombra", dat aan mevr JULIA VAN LIER-CUYPERS was opgedragen en waarin deze hoogbegaafde actrice dan ook de hoofdrol vervult, wederom blijk gegeven van bijzonder talent; ingeen der critieken worden de verdiensten van dezen nog veel belovenden dramaturg onderschat.
- Onder buitengewone belangstelling herdacht de heer J. VINCENT DISSELKOEN de vorige week den dag, dat hij voor 25 jaar als schoolhoofd te SLIEDRECHT in functie trad; het arbeidsveld van dezen kundigen en breeden kring bekenden onderwijsman strekt zich ver buiten de schoolmuren uit; hij is o.a. secretaris of bestuurslid van onderscheidene plaatselijke en provinciale vereenigingen van algemeen nut, als: 't Nut de Volksbond, Bewaarscholen enz.
- De heer JULIUS HOLZ, bekend om zijn ondernemingsgeest, zijn organiseerd talent, en zijne vindingen op het gebied der rijwiel-industrie en bij zijn personeel zeer bemind wegens zijne humaniteit, herdenkt 5 naart a.s. dan dag dat hij voor 25 jaar zich te BRUSSEL vestigde voor de hoofdagenturen van R.S.A., Eadie, N.S.U. enz.
- GROOTVORST WLADIMIR, oom van Czaar Nicolaas, is te PETERSBURG op 61-jarigen leeftijd overleden, in zijne waardigheid van Gouverneur-Generaal van PETERSBURG heeft hij in Jan. 1905 toen de historische geworden betooging voor het Winterpaleis plaats had met priester GAPON aan het hoofd, groote wreedheid aan den dag gelegd, door op de massa te laten vuren. Hij huwde in 1874 Prinses MARIE VAN MECKLENBURG en maakte herhaaldelijk als vertegenwoordiger van den Czaar reizen naar de Europeesche hoven.
- De gep. kapitein ter zee J. Th. F. BRUYN, een van de weinig overgebleven officieren van den Etat-Major van Z.M. stoomkorvet "Medusa", die in 1863 inder wijlen kap. ter zee Jhr. F. DE CASEMBROOT in de straat van Simonozeki de Japansche vloot weerstond, is te DOETINCHEM op bijna 65-jarige leeftijd overleden.
(BRON: pag. 108 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" 27 februari 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.