Aanmelden | Contact
Zoeken

DE PRINS der geillustreerde bladen 1909
FOTO OP DE VOORPAGINA (hoort meestal artikel bij)

januari
2 - nieuwjaar
9 - Gen. Majoor H.W.A.S. Loke
16 - C.M.E. van Loben Sels
23 - Jozef Israels (1824 - 27 jan 1909)
30 - Mr L.H.W. Regout
februari
6 - Dr J de J. Paul
13 - F.E.L.A. Abel (1859-1909)
20 - F. Lieftinck (1879- 18 febr 1909)
27 - G.A. Baron Tindal (1839-1909)
maart
6 - Schout bij Nacht A.H. Hoekwater (1854-)
13 - Prof J.W.R. Tilanus (1823-)(jubileum 1849-1909)
20 - Oscar Carre te midden van zijne familie
27 - Generaal-majoor W.G.A.C. Christan
april
3 - Mr C.M.A.J. Bergers (1839-)(jubileum 1884-1909)
10 - H.M. Koningin Wilhelmina der Nederlanden
17 - Prof Dr B.J. Kouwer (31 aug 1861 -)
24 - Generaal-majoor H.F.W. Becking (1851-)
mei
1 - Het Koninklijk Echtpaar
8 - Mr N.G. Pierson (1839-1909)
15 - in het atelier van Antoon van Welie te 's-Gravenhage (zangeres Alys Lorraine)
22 - Generaal-majoor H.C.A. Neeteson (1851-)
29 - eerste opnamen Prinses Juliana (30 apr 1909 -)
juni
5 - Prof Dr L. Bolk
12 - Z. Ex. G.C.E. van Daalen
19 - Prof Dr J van Leeuwen Jz. (jubileum 1884-1909)
26 - Prof Dr G Heimans
juli
3 - Z Ex Luitenant-Generaal A. Kool (1859 - 4 juli 1909)
10 - een gedenkwaardig oogenblik in de Groningsche Lustrum-week
17 - A.J.C. Baron van Pallandt Neerijnen
24 - Mr P.A.V. Baron van Harinxma Thoe Slooten
31 - Z Ex Generaal-majoor W. Cool (1848-)
augustus
7 - Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg-Bentinck en Waldeck-Limpurg, heer van Middachten
14 - Mr A.E. Elias
21 - Graaf Marnix de St Aldegonde
28 - Mr A.F.L. graaf van Rechteren Limpurg
september
4 - Mevrouw de Barones Groeninx van Zoelen (geb van de Poll)
11 - Jhr Mr P.A.J. van den Brandeler
18 - Neerlands' verteegenwoordiging nij de Hudson-Fultonfeesten te NY
25 - Prof Dr P.J. BLOK
oktober
2 - plechtige standaard-uitreiking door H.M. de Koningin aan het 1ste regiment huzaren, in de legerplaats bij Milligen (25 sept 1909)
9 - Generaal-majoor J.H.A. Nierstasz
16 - Mr E Fokker
23 - Prof Dr J Ritzema Bos
30 - Z Exc A.W.F. Idenburg
november
6 - Prof Dr M. Treub
13 - afscheidshulde aan den heer H.J. Lovink
20 - Prof Dr R.H. Saltet
27 - S.A. Drijber (Nijensleek (gem Vledder) 13 jan 1859 -)
december
4 - de Koningin met Juliana
11 - Prof Dr A.J. Th. Jonker
18 - Dr P.J.F. Vermeulen
25 - "geboorte van Christus" (Corregio (1494-1534))

NOVEMBER 1909


Onderschrift: Groep van het echtpaar J. NIESTEN-VAN OSTA en verwanten te Tilburg, had onlangs zijn 60-jarige Echtvereeninging herdacht.
(BRON: pag. 228 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 6 1909)

Onderschrift: A.G. v.d. AKKER (geb. 1823) en S.A. TIJSMANS (geb. 1827), die 28 november hun 60-jarig huwelijksfeest vieren; beiden zijn nog gezond en kras - V. d. AKKER werd als voorrrijder bij het Koninklijk staldepartement, welke functie hij sedert 1859 had uitgeoefend, in 1897 op pensioen gesteld.
(BRON: pag. 240 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 6 1909)

- Tot kerkelijk hoogleeraar aan de Groningsche Universiteit is ben. Dr. A. VAN VELDHUIZEN; geb in 1871 te Zeist, studeerde hij aan het gymnasium te Zutphen, aan de universiteiten te Amsterdam en te Urecht en deed hij bij de Herv. Gem. te Molkwerum in 1898 zijn intrede; in 1901 te Utrecht den doctosgraad in de theologie verworven hebbende, vertrok hij in 1902 naar Almelo, waar hij bleef tot 1907, toen hij rector werd aan de Ned. Zendingsschool te Rotterdam. Van Prof. VAN VELDHUIZEN verschenen belangrijke geschriften, studien en verhandelingen op Nieuw-Testamentisch gebied.
- Tot veler leedwezen is de heer L. AKKERHUIJS J. Ezn. afgetreden als dir. der Rijksnormaallessen te Schoonhoven; zoowel op maatschappelijk gebied als in het zoo nuttig domein van het onderwijs heeft hij zich zeer gedienstelijk gemaakt. Bij zijn 25-jarig jubileum schonk H.M. de Koningin hem het ridderkruis der orde van Oranje-Nassau.
- Onder vele blijken van belangstelling herdacht de heer J. JANSSEN te Hoogezand den dag, dat hij voor 40 jaar tot technisch leider werd benoemd van de bloeiende, door de H.H. HOOITES en BEUKEMA opgerichte stroocartonfabriek aan de Kalkwijk. De enorme vlucht dezer onderneming blijkt genoegzaam uit het feit, dat aanvankelijk slechts 20 a 25000 K.G. carton per week werd gefabriceerd en thans het tienvoudige daarvan.
- De heer W. SCHIMMER, brandspuitgast te Rotterdam, die kortelings zijn goudenjubileum vierde bij de vrijwillige brandweeer, is op zeer feestelijke wijze gehuldigd; niet alleen kreeg de wakkere jubilaris in het smaakvol versierde en electrisch verlichte brandspuithuis, fraaie geschenken, maar hem werd tevens het eere-lidmaatschap aangeboden van vrijwillige brandweerlieden.
- Op 88-jarigen ouderdom is te Gouda overleden de heer P. GOEDEWAAGEN, oudste firmant van de firmaP. Goedewaagen en Zoon, de bekende pijpenfabrikanten.
(BRON: pag. 240 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 13 1909)

Onderschrift: De tweemastgaffelschoener "IDA" komende van Salvesborg (Zweden) over Hamburg, met eene lading granietblokken voor Rotterdam; dit zeilschip is de vorige week 1900 M. benoorden de Noordpier tusschen IJmuiden en Wijk-aan-Zee gestrand; de opvarenden, bestaande uit vijf man, zijn gelukking allen gered.
(BRON: pag. 244 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 20 1909)

- Onderschrift: Een Zeeuwsche Familiegroep in vijf geslachten. Johanna BOSSCHAART, wed J. DE RIJCKE, geb. 1 dec. 1809, met haar 72-jarigen zoon, 46-jarige kleindochter, 22 jarige achter kleindochter en 16-maandsch zoontje van deze laatste; de vijf geslachten tellen acht-en-tachtig afstammelingen. (zie: http://www.euronet.nl/~berends/network/dat36.htm / Bosschaart, Johanna , Geb 1 December 1809 in Ritthem, Overl 30 November 1910 in Oost- en West-Souburg)
- Op 69-jarigen leeftijd is te 's-hage overleden de sedert 1894 gep. gen.-majoor en oud-Minister van oorlog A.L.W. SEYFFARDT; in 1844 bij de K.M.A. in dienst getreden, in 1859 tot 2de luit. der artill. ben., werd hij later bij den generalen Staf geplaatst. Hij heeft naam gemaakt door zijn geschriften op fortificatorisch gebied, door zijn ijverige streven voor een volksleger en door de oprichting van de Ver. ter bev. der Volksweerbaarheid. generaal SEYFFARDT was ridder der orde van den Nederl. Leeuw, commandeur der orde van oranje-Nassau.
(BRON: pag. 252 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 20 1909)

- De tot ridder der orde van den Ned. Leeuw ben. luit.-kol. der artill. H. KEMPER, eerste officier aan de Kon. Mi. Academie te Breda, werd geb. in 1858, tot 2de luit. ben. in1878, tot 1ste luit. bev. in 1881, tot kapt. in 1894, tot majoor in 1904 en tot overste in 1907. Gen. hoofd-ifficier was reeds ridder der orde van oanje-Nassau. - Ds. J.W. v.d. LINDEN, sedert 1870 doopsgezind pred., herdacht 9 nov. j.l. den dag, waarop hij voor 25 jaar te harlingen als zoodanig in functie trad. - Een zeer bekende figuur in de tuinbouwwereld, de verdienstelijke en populaire kweeker J.J. JURRISSEN, hoopt 22 dezer zijn 70sten geboortedag te vieren; tot 1906 stond hij aan het hoofd van de groote kweekerij te Bussum en ongeveer 30 jaar was hij bovendien lid van den Raad. De Fransche regeering schonk hem ter erkenning zijner verdiensten het ordeteeken van de merite agricole; van de Nederlandsche verwierf hij het ridderkruis der Oranje-Nassau-orde. - De heer M. STAAL, godsdientsleeraar en voorzanger der Isr. gem. te Eindhoven, herdacht de vorige week zijn 25-jarig feest ter plaatse; geb. in 1855 werd hij reeds op 13-jarigen leeftijd wegens zijn mooie tenorstem uitgenoodigd in een bijkerk op te treden. - Aan den konstabel-majoor bij de Kon. Marine G. VAN DEN BERG te Willemsoord, werd de vorige week het ridderkruis der Mil. Willemsorde uitgereikt wegens zijn vastberaden optreden in 1904 aan de spits van de marine-landingsdivisie tegen de weerspannige kampong Roemarsadoel, welker bewoners de strandnegorij Woesamoe op het eiland Ceram in de Molukken in brand gestoken en geweigerd hadden, de opgelegde boeten te betalen. Tot de hachelijkste momenten behoorden zeker wel zijn afdaling van een zeer steile rots onder een hevig vuur en zijn voorwaarts rukken, terwijl hij van nabij beschoten werd. - Mr. Ph. W. SCHOLTEN, sedert 1894 Raadsheer in het Gerechtshof te Arnhem,is de vorige week plotseling overleden; deze verdienstelijke magistraat werd in 1848 geb., prom. tot doctor in de Rechten te Leiden in 1872 en was achtereenvolgens in verschillende rechterlijke betrekkingen werkzaam. - De heer A. BLAD, hoofd der O.L.S. te Kerkebuurt Harenkarspel (N.-H.) vierde 1 nov j.l. zijn zilveren jubileum als zoodanig; van overheidswege en van de zijde zijner leerlingen en oud-leerlingen vielen hem onderscheidene blijken van waardeering ten deel. - Kort geleden herdacht de heer A. KOSTER te Rotterdam, dan dag, dat hij voor 25 jaar tot binnenloods en tevens loods naar zee werd bevorderd. Superieuren en collega's hebben den bedreven, vastberaden en koenen jubilaris hulde gebracht. (BRON: pag. 252 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 20 1909)

* artikel "In de steenkolenmijn "Laura en Vereeniging (Limburg); Eene stem tot moreele verheffing van de mijnwerkers"
(BRON: pag. 254 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 27 1909)

- Het in 1879 op de werf van den heer ARIE SMIT te water gelaten Barkschip "NOACH VI", dat het laatste Nederlandsche houten zeilschip voor de groote vaart was - Na ongeveer 15 jaar de zeereizen om "Kaap De Goede Hoop" naar Batavia gemaakt te hebben, werd het vaartuig verkocht met bestemming voor de hoitvaart in Noorwegen en eindigde dus zijn glorie als van een koetspaars, dat in zijn levensavond voor de trekschuit gezet wordt. Thans ligt het ter slooping in de N.V. Scheepswerf "De Koophandel" te SLIKKERVEER, te zelfder plaatse, waar het dertig jaar geleden gebouwd werd - "Sic transit gloria mundi" !!
- Een zeldzame stranding - De tweemast-stoomboot "MARS", in ballast op reis van Rotterdam naar New-Castle, in den toestand, zooals zij tijdens een hevig stormweer op het strand tusschen CALLANTSOOG en 't NIEUWEDIEP werd geworpen - Het groote vaartuig zat zoo hoog tegen de duinen, dat de 24 opvarenden gemakkelijk van boord stapten en de honderden nieuwsgierigen er rustig rondom wandelden konden.
(BRON: pag. 254 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 27 1909)

- EEN ZELDZAME FAMILIE COMBINATIE Hoofdfiguren van deze groep zijn het echtpaar W, OOSTERBAAN en D. PRINS te Monnikendam en het echtpaar K. MOLENAAR en G. TIMMERMAN te Edam, die 13 nov j.l. BEIDEN hun 50-jarig huwelijk vierden; maar het zeldzame is gelegen in het feit dat uit het eerste huwelijk drie zoons en eene dochter en uit het tweede, drie dochters en een zoon zijn geboren en dat die wederzijdschen kinderen ALLEN met elkander in den echt zijn getreden; dus de drie zoons en de dochter uit het ene huwelijk met de drie dochters en den zoon uit het andere huwelijk; het merkwaardige twaalftal is gezond en wel.
- Een 300-jarige hut op de SCHRIEVERSHEIDE gem. Heerlen. Dit zeer oude en primitieve woonhuis, gemaakt van eikenhout en leem en gedekt met stroo, wordt bewoont door een BEZEMBINDER; het heeft blijkbaat de stormen des tijds weten te weersteen, wel een bewijs van zijn soliede architectuur. Deze soort hutten komen, vooral tengevolge van de toepassing der woningwet, weinig meer voor.
(BRON: pag. 264 + foto, "DE PRINS der geillustreerde bladen" NOVEMBER 27 1909)

Laatst gewijzigd: 2002.